Högtidssammankomst 2015/Commemorative meeting 2015

De nya svenska ledamöterna/The new Swedish Fellows, from left: Mats Denninger, Håkan Tunón, Eva Kaspersson, Henrik G Smith, Peter Holmgren, Camilla Sandström, Thomas Hahn, Ingrid Petersson, Per Lindahl, Gunnar Palme, Håkan Olsson, Andreas Davelid, Pär Bygdeson, Jakob Lundberg, Ulrik Lovang, Lennart Ackzell.

Scroll down for English.

Akademien har hållit sin 203:e högtidssammankomst onsdagen den 28 januari 2015

Sammankomsten hölls i Stockholms Stadshus – det formella mötet hölls i Blå Hallen och den efterföljande banketten i Gyllene Salen. Cirka 480 gäster hedrade akademien med sin närvaro vid sammankomsten.

→ Till bilder från det formella mötet och talen/To pictures from the formal meeting and the speeches.

→ Till bilder från bankett & mingel./To pictures from banquet & mingle.

Preses Kerstin Niblaeus öppnade aftonens sammankomst och hälsade H.E. Riksmarskalken Professor Svante Lindqvist samt övriga gäster välkomna. Hon höll därefter sitt anförande med titeln Det oumbärliga lantbruket.

De två nya hedersledamöterna Per-Ove Bäckström och Christina Möller mottog sina hedersbetygelser och de övriga 17 svenska och 8 utländska nyinvalda ledamöterna erhöll även de sina ledamotsbrev ur preses hand. Nya internationella ledamöterna Christina Gestrin, Guðrún Gísladóttir, Daniela Kleinschmit och John R Porter kunde inte delta.

Årets utsedda pris- och belöningsmottagare var 17 till antalet och de hade äran att ta emot sina priser ur Riksmarskalkens hand. Dock kunde inte Leif Andersson (mottagare av Akademiens Nilsson-Ehlemedalj)  och Maria Andersson (mottagare av belöning för insatser inom pedagogik och undervisning) delta.

Akademiens sekreterare Carl-Anders Helander sammanfattade det gångna årets verksamhet inom akademien och gav också några exempel på kommande aktiviteter inom akademien.

Högtidstalet hade rubriken Svenskt jordbruk i framtiden – tre perspektiv och varje perspektiv presenterades av en talare: agronom och lantbrukare Ingemar Gruvaeus om lantbrukets perspektiv, växtförädlingsforskare Anna Lehrman om forskarperspektivet  och tidigare jordbruksministern, konsult Annika Åhnberg om marknads-/konsumentperspektivet.

Preses Kerstin Niblaeus förklarade därefter den 203:e högtidssammankomsten avslutad.

Före och under ceremonin framfördes musik av duon Basfiol och Flöjt med Martin. Mellan ceremoni och bankett bjöd Västgöta Nations Manskör Korgossarna på fem sånger under ledning av dirigent Maria Goundorina.

Den efterföljande middagen intogs i Gyllene Salen och var komponerad med svenska jordbruksprodukter som bas – sju akademiledamöter hade levererat råvaror till banketten. Menyn presenterades av nyvalda hedersledamoten Christina Möller och vinerna presenterades av ledamoten Carl Jan Granqvist.

Vid banketten talade Carolyn Glynn å alla de nyinvalda ledamöternas vägnar och mottagaren av A.W. Bergsten-priset, Peter Sylwan, talade för alla pristagarna. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht framförde gästernas tack för en trevlig och god middag.

Preses, akademisekreterarens och de tre högtidstalarnas tal  finns här, liksom högtidsprogrammet.

The Academy has held its 203rd Commemorative meeting Wednesday January 28, 2015

The gathering was held in Stockholm City Hall – the formal meeting took place in the Blue Hall and the following banquet in the Golden Hall. About 480 guests honored the Academy with their presence at the meeting.

→ To pictures from the formal meeting and the speeches.

→ To pictures from banquet & mingle.

President Kerstin Niblaeus opened the evenings meeting and bid H.E. Professor Svante Lindqvist, Marshal of the Relm, and all the guests welcome. After that she held her speech titled The indispensable agriculture.

The two new honorary fellows Per-Ove Bäckström and Christina Möller received their marks of honour and the other 17 Swedish and 8 new International fellows also received their Letters of Fellowship from the hand of the president. New international fellows Christina Gestrin, Guðrún Gísladóttir, Daniela Kleinschmit and John R Porter could not attend.

This year’s laureates, numbering 17, had the honor of receiving their awards from the hand of H.E the Marshal of the Realm. However, Leif Andersson (receiver of the the Academy’s Nilsson-Ehle Medal) and Maria Andersson (receiver of the award for model contributions within pedagogy and education) could not attend.

The Academy secretary Carl-Anders Helander summarized the past year’s activities within the Academy and gave some examples of coming activities within the Academy.

The commemorative speech had the title Svenskt jordbruk i framtiden – tre perspektiv/Swedish agriculture in the future – three perspectives and each perspective was presented by one speaker: agronomist and farmer Ingemar Gruvaeus on the farmer perspective, plant breeding scientist Anna Lehrman on the researcher perspective and former Minister of Rural Affairs, consultant Annika Åhnberg on the consumer and market perspective. The speeches will be published here in English shortly.

The president, Kerstin Niblaeus, then declared the 203rd Commemorative meeting closed.

Before and during the ceremony music was performed by the duo Basfiol och Flöjt, with Martin. Between the ceremony and the banquet the Västgöta Student Club’s male choir Korgossarna, conducted by Maria Goundorina, performed five songs.

The following dinner was served in the Golden Hall and it was composed on the basis of Swedish farm products – seven Academy fellows had delivered primary products to the banquet. The menu was presented by newly elected honorary fellow Christina Möller and the wines were presented by the Academy fellow Carl Jan Granqvist.

At the banquet Carolyn Glynn spoke for all the new fellows and the recipient of the A.W. Bergsten Prize, Peter Sylwan, held a speech on behalf of the Academy laureates. The Minister of Rural Affairs Sven-Erik Bucht returned formal thanks for the dinner on behalf of all the guests.

The President’s and the Academy Secretary’s speeches are downloadable here, as is the meeting programme. The three part Commemorative Speech in English will come later. Here you you also find pictures from the meeting.

Nya ledamöter/New fellows

Hedersledamöter/Honorary fellows

 • Professor emeritus Per-Ove Bäckström, Umeå (Skogsavdelningen/Forestry section)
 • Direktör, FD h c Christina Möller, Stockholm (Jordbruksavdelningen/Agricultural section)

Svenska ledamöter/Swedish fellows

 • SkogD/PhD Forestry Lennart Ackzell, Jönköping
 • Verkställande direktör/CEO Pär Bygdeson, Danderyd
 • Handelspolitisk utredare/Trade Policy Analyst Andreas Davelid, Huskvarna
 • Lantbrukare & ordförande/Farmer & Chairman Mats Denninger, Tystberga
 • AgrD Ekonomi/PhD Economics Thomas Hahn, Segeltorp
 • SkogD/PhD Forestry Peter Holmgren, Skebobruk
 • Agronom/MSc Agr. Econ. Eva Kaspersson, Stockholm
 • Lantbrukare/Farmer Per Lindahl, Kristianstad
 • Verkställande direktör/CEO Ulrik Lovang, Gammalkil
 • Chef Utveckling & Policy/Director Development & Policy Jakob Lundberg, Stockholm
 • Professor Håkan Olsson, Umeå
 • Jur. kand & ordförande/Cand. jur. & Chairman Gunnar Palme, Gnesta
 • Generaldirektör/Director General Ingrid Petersson, Stockholm
 • Dr./PhD Lisbet Rausing, England
 • Docent/Senior Lecturer Camilla Sandström, Dikanäs
 • Professor Henrik G Smith, Lund
 • Forskningsledare/Senior Research Officer Håkan Tunón, Uppsala

Internationella ledamöter/International fellows

 • Agronomie- och forstmagister/Master of Agriculture and Forestry Christina Gestrin, Helsinki, Finland
 • Professor Guðrún Gísladóttir, Reykjavík, Iceland
 • FD/PhD & Associate Director Carolyn Glynn, Uppsala
 • Professor Daniela Kleinschmit, Freiburg, Germany
 • Professor Cecil Konijnendijk van den Bosch, Lund
 • Professor John R Porter, Copenhagen, Denmark
 • Husdjursagronom/MSc Animal Husbandry Albert Rolland, Saint Amand Les Eaux, France
 • Ekon. dr & styrelseordförande/PhD Econ. & Chairman Björn Wahlroos, Helsinki, Finland

Pristagare/Laureates