Högtidssammankomst 2017/Commemorative Meeting 2017

De nya svenska ledamöterna/The new Swedish Fellows. Top row from left: Henrik Toll, Urban Nilsson, Jan-Erik Fogelgren, Björn Risinger, Patrik Myrelid, Per-Olof Wedin. Middle row: Jesper Broberg, Erik Lindahl, Johan Beck-Friis, Clas Fries, Sverker Sörlin. Bottom row: Marie-José Gaillard-Lemdahl. Paulina Rytkönen, Ingela Stenson, Cecilia Nordin Van Gansberghe, Seema Arora-Jonsson, Charlotte Bengtsson.

→Till bilder från det formella mötet och talen/To pictures from the formal meeting and the speeches.

→ Till bilder från före och efter det formella mötet./To pictures from before and after the formal meeting.

Scroll down for English.

Akademien har hållit sin 205:e högtidssammankomst lördagen den 28 januari 2017

Sammankomsten hölls i Stockholms Stadshus – det formella mötet hölls i Blå Hallen och den efterföljande banketten i Gyllene Salen. Drygt 610 gäster hedrade akademien med sin närvaro vid sammankomsten.

Preses Lisa Sennerby Forsse öppnade aftonens sammankomst och hälsade H.E. Riksmarskalken Professor Svante Lindqvist och övriga gäster välkomna. Hon höll därefter sitt anförande med titeln KSLA stärker de gröna näringarna för en hållbar framtid.

Sjutton svenska och sex utländska nyinvalda ledamöterna erhöll sina ledamotsbrev ur preses hand. Nya internationella ledamoten Marion Potschin kunde inte delta. Sammanlagt har 23 nya ledamöter valts in i akademien.

Årets utsedda pris- och belöningsmottagare

hade äran att ta emot sina priser ur H.E. Riksmarskalken Professor Svante Lindqvists hand:

 • A.W. Bergstens pris – F informationsdirektören vid FAO Christina Engfeldt
 • Bertebospriset – Professor Kenneth G. Cassman
 • Håstadiuspriset – Agronom Lars Törner
 • Guldmedaljen – Professor em Göran Jönsson
 • Silvermedaljen – F landshövdingen Sven Lindgren
 • Belöning för framstående doktorsarbete – Skog.dr Mattias Eriksson och Vet.med.dr Jenny Larsson
 • Belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning – Agronom Anna-Lena Holgersson
 • Belöning för föredömliga insatser inom forskningskommunikation – Redaktör Lars Klingström
 • Belöning för föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst – Försökstekniker Annika Arnesson
 • Stipendium till landsbygdsutvecklare – Landsbygdutvecklare Christina Milén Jacobsson
 • KSLA:s Wallenberg-professur 2016 – Professor Dagmar Haase
 • KSLA:s Wallenberg-professur 2017 – Professor Barry A. Costa-Pierce
 • Anders Elofsons medalj – Agr.dr Ann-Charlotte Wallenhammar
 • UniK Casetävling – Anna-Sofia Cappelen, Jessica Jansson och Johanna Pettersson
 • Anders Walls landsbygdsstipendium – Lantbrukare Maycon Vinborg

Professor em Göran Djurfeldt, mottagare av Georg och Greta Borgström-priset, kunde inte delta.

Akademiens sekreterare Carl-Anders Helander sammanfattade det gångna årets verksamhet inom akademien och gav några exempel på pågående och kommande aktiviteter inom akademien.

Högtidstalet hade rubriken Sex roller söker sin författare: Akademier som aktörer och framfördes av professor Sverker Sörlin.
(Mer om akademierna →)

Preses Lisa Sennerby Forsse förklarade därefter den 205:e högtidssammankomsten avslutad.

Mezzosopran Maria Erlansson med pianoackompanjatör Anna Ericsson framförde sex sånger under ceremonin.

Den efterföljande middagen intogs i Gyllene Salen och var komponerad med utgångspunkt från sammankomstens tema ”Akademierna i framtiden”. Menyn presenterades av hedersledamoten Christina Möller och vinerna presenterades av ledamoten Carl Jan Granqvist.

Vid banketten talade Ingela Stenson å alla de nyinvalda ledamöternas vägnar och mottagaren av Akademiens Silvermedalj, Sven Lindgren, talade för alla pristagarna. Ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, vice statsminister Isabella Lövin framförde gästernas tack för en trevlig och god middag.

Efter middagen spelade gruppen Acoustic Echo upp till dans (Lisa Holmgren, sång; Ebba Åsman, trombon; Martin Åklint, klaviatur och Gustaf Gröning, kontrabas).

Preses, akademisekreterarens tal och högtidstalet finns här, liksom ett uppdaterat högtidsprogram.

The Academy has held its 205th Commemorative meeting Saturday January 28, 2017

The gathering was held in Stockholm City Hall – the formal meeting took place in the Blue Hall and the following banquet in the Golden Hall. Over 610 guests honored the Academy with their presence at the meeting.

To pictures from the formal meeting and the speeches.

→ To pictures from before and after the formal meeting.

President Lisa Sennerby Forsse opened the evening’s meeting and bid H.E. Professor Svante Lindqvist, Marshal of the Realm, and all the guests welcome. After that she held her speech titled KSLA strengthens the green industry for a sustainable future.

Seventeen Swedish and six international fellows received their Letters of Fellowship from the hand of the president. The new international fellow Marion Potschin could not attend. In all 23 new fellows have been elected into the Academy.

This year’s laureates

had the honor of receiving their awards from the hand of H.E. Professor Svante Lindqvist, Marshal of the Realm:

 • A.W. Bergstens prize – Former Chief Communications Officer of the FAO Christina Engfeldt
 • The Bertebos Prize – Professor Kenneth G. Cassman
 • The Academy’s Håstadius Prize – MSc Agriculture Lars Törner
 • The Gold Medal – Professor Em Göran Jönsson
 • The Silver Medal – Former Governor Sven Lindberg
 • Award for outstanding doctoral thesis – PhD Forestry Mattias Eriksson and Dr. Vet. Med. Jenny Larsson
 • Award for model contributions within pedagogy and education – MSc Agriculture Anna-Lena Holgersson
 • Award for model contributions within research communication – Editor Lars Klingström
 • Award for model contributions in the service of forestry and agricultural research – Experiment Technician Annika Arnesson
 • Scholarship to rural developers – Rural Developer Christina Milén Jacobsson
 • The KSLA Wallenberg Professorship 2016 – Professor Dagmar Haase
 • The KSLA Wallenberg Professorship 2017 – Professor Barry A. Costa-Pierce
 • UniK Case competition – Anna-Sofia Cappelen, Jessica Jansson and Johanna Pettersson
 • Anders Elofson’s Medal – PhD Agriculture Ann-Charlotte Wallenhammar
 • Anders Wall’s rural scholarship – Farmer Maycon Vinborg

Professor Em Göran Jönsson, receiver of the Gold Medal, could not attend.

The Academy secretary Carl-Anders Helander summarized the past year’s activities within the Academy and gave some examples of on-going and coming activities within the Academy.

The commemorative speech had the title Six Characters looking for their Author: Academies as Actors and was held by Professor Sverker Sörlin.

The president Lisa Sennerby Forsse then declared the 205th Commemorative meeting closed.

Mezzo-soprano Maria Erlansson with piano accompanist Anna Ericsson performed six songs during the ceremony.

The following dinner was served in the Golden Hall and it was composed with the meeting theme “The Academies in the Future” as a starting point. The menu was presented by the honorary fellow Christina Möller and the wines were presented by the Academy fellow Carl Jan Granqvist.

At the banquet Ingela Stenson spoke for all the new fellows and the recipient of the Silver Medal, Sven Lindgren, held a speech on behalf of the Academy laureates. The Minister for International Development Coperation and Climate, Deputy Prime Minister Isabella Lövin returned formal thanks for the dinner on behalf of all the guests.

After the banquet there was dancing to music performed by the Acoustic Echo (Lisa Holmgren, vocals; Ebba Åsman, trombone; Martin Åklint, keyboard and Gustaf Gröning, contrabass).

The President’s and the Academy Secretary’s speeches, and the Principal speech are downloadable here, as is an updated version of the meeting programme.

Here you you also find pictures from the meeting.

Nya ledamöter/New fellows

Allmänna avdelningen/General Section

Svenska ledamöter/Swedish fellows
Docent/Associate Professor Seema Arora-Jonsson, Uppsala
Förbundsdirektör/CEO Jesper Broberg, Nyköping
Senior Global Fisheries and Operations Officer Jan-Erik Fogelgren, Rome, Italy
Professor Marie-José Gaillard-Lemdahl, Färjestaden
Senior Advisor Cecilia Nordin van Gansberghe, Stockholm
Generaldirektör/Director General Björn Risinger, Mullsjö
Professor Sverker Sörlin, Stockholm

Internationella ledamöter/International fellows
Principal Research Associate Graham Fairclough, St Albans, England
Associate Professor Odd Ivar Lekang, Ås, Norge
Director Marion Potschin, Nottingham, England

Jordbruksavdelningen/Agricultural Section

Svenska ledamöter/Swedish fellows
Informationschef/Chief Information Officer Johan Beck-Friis, Uppsala
Verkställande direktör/Managing Director Erik Lindahl, Långås
Agronom/MSc Agriculture Patrik Myrelid, Uppsala,
Docent/Associate Professor Paulina Rytkönen, Rönninge
Omvärldsanalytiker/Social and Environmental Analyst Ingela Stenson, Stockholm

Internationell ledamot/International fellow
CEO David Gardner, Melton Mowbray, England

Skogsavdelningen/Forestry Section

Svenska ledamöter/Swedish fellows
Verkställande direktör/Managing Director Charlotte Bengtsson, Hindås
Skogsskötselspecialist/Forest Management Specialist Clas Fries, Umeå
Professor Urban Nilsson, Höör
Lantmästare/Agricultural Technologist Henrik Toll, Sorunda
Verkställande direktör/Managing Director Per-Olof Wedin, Bromma

Internationella ledamöter/International fellows
Professor Sophie D’Amours, Quebec QC, Canada
Senior Research Scientist Werner A. Kurz, Victoria BC, Canada