Högtidssammankomst 2018/Commemorative Meeting 2018

Nya svenska ledamöter/New Swedish Fellows. Övre raden från vänster/Top row from left: Birgitta Åhman, Ivar Vågsholm, Johan Trolle-Löwen, Nils-Eric Sahlin, Carl Folke, Karin Perhans, Göran Berndes, Per Hansson, Anders Källström. Nedre raden från vänster/Bottom row from left: Per Frankelius, Maria Forshufvud, Lena Englund, Lena Rodhe, Christian Negendanck, Lena Ek, Erland Mårald, Katarina Mowitz, Lena Johansson. Längst till höger/Far right: Akademiens sekreterare/Academy Secretary General Eva Pettersson. Foto: Erik Cronberg.

Scroll down for English.

Akademien har hållit sin 206:e högtidssammankomst söndagen den 28 januari 2018

Sammankomsten hölls i Stockholms Stadshus – det formella mötet hölls i Blå Hallen och den efterföljande banketten i Gyllene Salen. Över 540 gäster hedrade akademien med sin närvaro vid sammankomsten.

Preses Lisa Sennerby Forsse öppnade aftonens sammankomst och hälsade H.E. Riksmarskalken Professor Svante Lindqvist och övriga gäster välkomna. Hon höll därefter sitt anförande med titeln Akademien och de globala perspektiven.

Nyvalde hedersledamoten Lennart Rådström, nitton svenska och sex utländska nyinvalda ledamöter erhöll sina ledamotsbrev ur preses hand. Sammanlagt har 25 nya ledamöter valts in i akademien.

Årets utsedda pris- och belöningsmottagare

hade äran att ta emot sina priser ur H.E. Riksmarskalken Professor Svante Lindqvists hand:

 • A.W. Bergstens pris – Agronom Anders Nilsson
 • S.O. Bergs och Fajer Fajerssons pris – Agr.dr Rolf Stegmark
 • Akademiens stora guldmedalj – Lantbrukare, agr.dr h.c. Karl Erik Olsson
 • Akademiens guldmedalj – Professor em Torbjörn Fagerström & F avdelningsdirektören Rolf Löfgren
 • Akademiens silvermedalj – Matkonsult Eleonor Schütt
 • Belöning för framstående doktorsarbete – Tekn.dr Magnus Rudolfsson
 • Belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning – Universitetslektor Allan Gunnarsson
 • Belöning för föredömliga insatser inom forskningskommunikation – Föreståndare Britt-Marie Lidesten
 • Belöning för föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst – Institutionsadministratör Margareta Norinder
 • Stipendium till landsbygdsutvecklare – Landsbygdutvecklare Simon Jonegård
 • KSLA:s Wallenberg-professur 2018 – Professor Scott Creel & Professor Tobias Kuemmerle
 • UNIK Utmaning, KSLA:s casetävling – Karolina Gahne, Louise Nybogård & Daniel Pettersson
 • Anders Walls landsbygdsstipendium – Agronom Olof Boson

(Tre pristagare kunde inte delta vid ceremonin: författare Gunnar Arnborg – Akademiens silvermedalj, fil.dr Simon Forsberg – Akademiens belöning för framstående doktorsarbete, och forskningsledare Rolf Spörndly – Anders Elofsons medalj.)

Akademiens sekreterare Eva Pettersson sammanfattade det gångna årets verksamhet inom akademien och gav några exempel på pågående och kommande aktiviteter inom akademien.

Högtidstalet hade rubriken Landsbygdens tid är nu och framfördes av förre statsministern Göran Persson.

Preses Lisa Sennerby Forsse förklarade därefter den 206:e högtidssammankomsten avslutad.

Under ceremonin framförde musikerna Staffan Lindberg (kontrabas och sång) och Lennart Simonsson (piano) fem sånger.

Den efterföljande middagen intogs i Gyllene Salen och var komponerad med utgångspunkt från sammankomstens tema ”Landsbygd och utveckling”. Menyn presenterades av hedersledamoten Christina Möller och de rakt igenom svenska vinerna presenterades av ledamoten Carl Jan Granqvist.

Vid banketten talade Katarina Mowitz å alla de nyinvalda svenska ledamöternas vägnar och nya kanadensiska ledamoten John Innes å den nya internationella ledamöternas vägnar. Mottagaren av Akademiens Stora Guldmedalj, Karl Erik Olsson, talade för alla pristagarna.  Statssekreterare Elisabeth Backteman framförde gästernas tack för en trevlig och god middag.

Gästerna fick ta med sig hem ett ex av skriften Menyn och tidens tecken – Måltiderna vid KSLA:s högtidssammankomster åren 2003–2018 (KSLAT nr 1-2018).

Preses, akademisekreterarens tal och högtidstalet finns här, liksom ett uppdaterat högtidsprogram och middagstalen.

The Academy has held its 206th Commemorative meeting Sunday January 28, 2018

The gathering was held in Stockholm City Hall – the formal meeting took place in the Blue Hall and the following banquet in the Golden Hall. More than 540 guests honored the Academy with their presence at the meeting.

Pictures from the formal meeting and the speeches. →

President Lisa Sennerby Forsse opened the evening’s meeting and bid H.E. Professor Svante Lindqvist, Marshal of the Realm, and all the guests welcome. After that she held her speech titled The Academy and the Global Perspectives.

Newly elected Honorary Fellow Lennart Rådström, nineteen Swedish and six international fellows received their Letters of Fellowship from the hand of the president. In all 25 new fellows have been elected into the Academy.

This year’s laureates

had the honor of receiving their awards from the hand of H.E. Professor Svante Lindqvist, Marshal of the Realm:

 • A.W. Bergsten’s Prize – MSc Agriculture Anders Nilsson
 • S.O. Berg’s and Fajer Fajersson’s Prize – PhD Agriculture Rolf Stegmark
 • The Academy’s Grand Gold Medal – Farmer, PhD Agr. h.c. Karl Erik Olsson
 • The Academy’s Gold Medal – Professor Emeritus Torbjörn Fagerström & Fomer Head of Division Rolf Löfgren
 • The Academy’s Silver Medal – Food Adviser Eleonor Schütt
 • The Academy’s Award for Outstanding Doctoral Thesis – Phd Techn. Magnus Rudolfsson
 • The Academy’s Award for Model Contributions within Pedagogy and Education – University Lecturer Allan Gunnarsson
 • The Academy’s Award for Model Contributions within Research Communication – Supervisor Britt-Marie Lidesten
 • The Academy’s Award for Model Contributions in the Service of Forestry and Agricultural Research – Department Administrator Margareta Norinder
 • The Academy’s Scholarship to Rural Developers – Rural Developer Simon Jonegård
 • The KSLA Wallenberg Professorships 2018 – Professor Scott Creel & Professor Tobias Kuemmerle
 • UNIK Challenge, KSLA’s case competetion – Karolina Gahne, Louise Nybogård & Daniel Pettersson
 • Anders Wall’s Rural Scholarship – MSc Agr. Olof Boson

(Three laurates were unable to attend the ceremony: Author Gunnar Arnborg – The Academy’s Silver Medal, PhD Simon Forsberg – The Academy’s Award for Outstanding Doctoral Thesis, and Research Director Rolf Spörndly – Anders Elofson’s Medal.)

The Academy secretary Eva Pettersson summarized the past year’s activities within the Academy and gave some examples of on-going and coming activities within the Academy.

The commemorative speech had the title Rural Age is Now and was held by former Prime Minister Göran Persson.

The president Lisa Sennerby Forsse then declared the 206th Commemorative meeting closed.

During the ceremony the musicians Staffan Lindberg (contrabass and vocals) and Lennart Simonsson (piano) performed five songs.

The following dinner was served in the Golden Hall and it was composed with the meeting theme “Rural Areas and Development” as a starting point. The menu was presented by the Honorary fellow Christina Möller and the all Swedish wines were presented by Academy fellow Carl Jan Granqvist.

At the banquet Katarina Mowitz spoke for all the new Swedish fellows and the new Canadian fellow John Innes spoke for allt the newly elected international fellows. The recipient of the Academy’s Grand Gold Medal, Karl Erik Olsson, held a speech on behalf of the Academy laureates. State secretary Elisabeth Backteman returned formal thanks for the dinner on behalf of all the guests.

The guests were able to bring home an issue of the journal The Menu and the Signs of  Time – the meals at KSLA’s Commemorative Meetings the years 2003–2018 (KSLAT no. 1-2018).

The President’s and the Academy Secretary’s speeches, and the Principal speech are downloadable here, as is an updated version of the meeting programme and the dinner speeches.

Nya ledamöter/New fellows

Hedersledamot/Honorary fellow

 • Civiljägmästare/Master of Forestry Lennart Rådström, Täby

Allmänna avdelningen/General Section

Svenska ledamöter/Swedish fellows

 • Professor Carl Folke, Lidingö
 • Docent/Associate Professor Per Frankelius, Stockholm
 • Generalsekreterare/Secretary General Lena Johansson, Danderyd
 • Verkställande direktör/Managing Director Anders Källström, Örnsköldsvik
 • Professor Nils-Eric Sahlin, Lund
 • Professor Birgitta Åhman, Uppsala

Internationell ledamot/International fellow

 • Med dr/PhD Med. Gunhild Anker Stordalen, Oslo, Norway

Jordbruksavdelningen/Agricultural Section

Svenska ledamöter/Swedish fellows

 • External Veterinary Auditor Lena Englund, Co Meath, Irland, och Uppsala
 • Verkställande direktör/Managing Director Maria Forshufvud, Råå
 • Agronom/MSc Agr. Per Hansson, Höör
 • Agronom/MSc Agr. Bengt Johnsson, Aneby
 • Jordbruksförvaltare/Farm-bailiff Christian Negendanck, Eslöv
 • Senior forskare/Senior Research Scientist Lena Rodhe, Storvreta
 • Professor Ivar Vågsholm, Uppsala

Internationella ledamöter/International fellows

 • Landsbygdsutvecklare/Rural Developer Lena Brenner, Åland, Finland
 • Generalsekreterare/Secretary General Marie Modal, Harstad, Norway

Skogsavdelningen/Forestry Section

Svenska ledamöter/Swedish fellows

 • Professor Göran Berndes, Lerum
 • Dr. h.c., ordförande/PhD h.c., Chairman Lena Ek, Valdemarsvik
 • Verkställande direktör/Managing Director Katarina Mowitz, Falun
 • Professor Erland Mårald, Umeå
 • Fil.dr/PhD Karin Perhans, Sollentuna
 • Civilingenjör/Civil Engineer Johan Trolle-Löwen, Nyköping

Internationella ledamöter/International fellows

 • Dr Vilis Brukas, Malmö (Lithuania)
 • Assistant Director Lauri Hetemäki, Joensuu, Finland
 • Professor John Innes, West Vancouver, Canada

New international Fellows of the Academy. From left: Gunhild Anker Stordalen, John Innes, Lauri Hetemäki, Vilis Brukas, Lena Brenner, Academy Vice President Björn Sundell, Academy President Lisa Sennerby Forsse. (Not present: Marie Modal.) Foto: Erik Cronberg.