Högtidssammankomst 2019/Commemorative Meeting 2019

Bankett i Gyllene salen/Banquet in the Golden Hall.

• Bilder, tal och uppdaterat program – det formella mötet/Pictures,  speeches and updated programme – the formal meeting →
• Bilder från mingel och bankett/Pictures from mingle and banquet →
• Artikel i/Article in the Daily Mail (UK) 2019-01-28 →
• Notis på hovets hemsida/News-item on the court’s website 2019-01-29 →
• Jackan, kjolen, smyckena! Artikel/Article Svensk Damtidning 2019-01-30 →

 

Scroll down for English.

Akademien har hållit sin 207:e högtidssammankomst måndagen den 28 januari 2019

Sammankomsten hölls i Stockholms Stadshus – det formella mötet hölls i Blå Hallen och den efterföljande banketten i Gyllene Salen. 640 gäster hedrade akademien med sin närvaro vid sammankomsten.

Preses Lisa Sennerby Forsse öppnade aftonens sammankomst och hälsade H.K.H. Kronprinsessan Victoria och övriga gäster välkomna. Hon höll därefter sitt anförande med titeln Mat, smak och hälsa.

Nyvalde hedersledamoten Sven Lindgren, 17 svenska och 5 utländska nyinvalda ledamöter erhöll sina ledamotsbrev ur preses hand (en nyinvald ledamot kunde inte delta). Sammanlagt har 23 nya ledamöter valts in i akademien.

Kronprinsessan Victoria gör entré tillsammans med vice preses Björn Sundell.

Kronprinsessan Victoria gör entré tillsammans med vice preses Björn Sundell. Bakom dem preses Lisa Sennerby Forsse och akademisekreterare Eva Pettersson./Crown Princess Victoria enters in the company of Vice President Björn Sundell. Behind them President Lisa Sennerby Forsse and Secretary General Eva Pettersson.

Årets utsedda pris- och belöningsmottagare

hade äran att ta emot sina priser ur H.K.H. Kronprinsessan Victorias hand:

 • A.W. Bergstens pris – Professor Ulf Magnusson
 • Nilsson-Ehlemedaljen – Professor Bengt Andersson Gull
 • Håstadius pris – Agr.dr Christer Nilsson
 • Akademiens guldmedalj – Agronom Elisabeth Gauffin
 • Akademiens silvermedalj – Agronom, med.dr h.c. Jan-Olov Johansson
 • Belöning för framstående doktorsarbete – Agr.dr Sandra Lindström
 • Belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning – Docent Per Magnus Ekö
 • Belöning för föredömliga insatser inom forskningskommunikation – Professor Carola Wingren
 • Belöning för föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst – Skogsmästare Hagos Lundström
 • Stipendium till landsbygdsutvecklare – Landsbygdsrådgivare Kirsten Jensen
 • KSLA:s Wallenberg-professur 2019 – Professor Christine Watson
 • Anders Walls landsbygdsstipendium – Lantbrukare Joakim Svensson
 • Anders Elofsons medalj – Agronom Thorsten Rahbek Pedersen
 • KSLA:s Caseutmaning 2018 – Tomas Axelsson, Isabella Hallberg Sramek, Angelica Jörnling & Joakim Swahn

Tandem Forest Values

Tandem Forest Values, Sveriges gåva vid Finlands 100-årsfirande 2017, är ett bilateralt forskningsprogram där medlen finansierar 12 postdok-tjänster inom områdena Hållbar skogsskötsel och Nya produkter/processer. Mottagare:

 • Fuaad Panikaveetil Ahamedkutty, Åbo Akademi University, Finland (inte närvarande)
 • Yury Brusentsev, Åbo Akademi University, Finland
 • Jaanika Edesi, The National Resources Institute, Finland
 • Haleh Hayatgheibi, The National Resources Institute, Finland
 • Osmo Mattila, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden
 • Danila Morais de Carvalho, University of Helsinki, Finland (representerad av Kirsi Mikkonen)
 • Rasoul Esmaeely Neisiany, Luleå university of Technology, Sweden (inte närvarande)
 • Leena Penttinen, Aalto University, Finland
 • Pasi Virtanen, Åbo Akademi, Åbo Akademi University, Finland
 • Wenyang Xu, Aalto University, Finland
 • Ke Zhang, SLU, Sweden (representerad av Åke Olson)
 • Ännu inte utsedd Post-doc: University of Helsinki, Finland

Akademiens sekreterare Eva Pettersson sammanfattade det gångna årets verksamhet inom akademien och gav några exempel på pågående och kommande aktiviteter inom akademien.

Högtidstalet hade rubriken Att få hjärnan att räcka längre och framfördes av professor Martin Ingvar.

Preses Lisa Sennerby Forsse förklarade därefter den 207:e högtidssammankomsten avslutad.

Under ceremonin framförde musikerna Sara Parkman, Samantha Ohlanders och Hampus Norén musik bl a ur föreställningen Nationalparken.

Den efterföljande middagen intogs i Gyllene Salen och var komponerad med utgångspunkt från sammankomstens tema ”Mat, smak och hälsa”. Menyn presenterades av hedersledamoten Christina Möller och vinerna presenterades av ledamoten Carl Jan Granqvist.

Vid banketten talade Lotta Möller å alla de nyinvalda svenska ledamöternas vägnar och nya irländske ledamoten Shane Hamill å den nya internationella ledamöternas vägnar. Mottagaren av Akademiens Guldmedalj, Elisabeth Gauffin, talade för alla pristagarna. Nye hedersledamoten Sven Lindgren framförde gästernas tack för middagen.

The Academy has held its 207th Commemorative meeting Monday January 28, 2019

The gathering was held in Stockholm City Hall – the formal meeting took place in the Blue Hall and the following banquet in the Golden Hall. 640 guests honored the Academy with their presence at the meeting.

Pictures from the formal meeting. →

President Lisa Sennerby Forsse opened the evening’s meeting and bid HRH Crown Princess Victoria, and all the guests welcome. After that she held her speech titled Food, flavour and health.

Newly elected Honorary Fellow Sven Lindgren, 17 Swedish and 5 international fellows received their Letters of Fellowship from the hand of the President (one newly elected fellow could not participate). In all 23 new fellows have been elected into the Academy.

This year’s laureates

had the honor of receiving their awards from the hand of HRH Crown Princess Victoria:

 • A.W. Bergsten’s Prize – Professor Ulf Magnusson
 • The Nilsson-Ehle Medal – Professor Bengt Andersson Gull
 • Håstadius’ Prize – Agr.dr Christer Nilsson
 • The Academy’s Gold Medal – MSc Agr. Elisabeth Gauffin
 • The Academy’s Silver Medal – MSc Agr., PhD Med.h.c. Jan-Olov Johansson
 • The Academy’s Award for Outstanding Doctoral Thesis – PhD Agr. Sandra Lindström
 • The Academy’s Award for Model Contributions within Pedagogy and Education – Associate Professor Per Magnus Ekö
 • The Academy’s Award for Model Contributions within Research Communication – Professor Carola Wingren
 • The Academy’s Award for Model Contributions in the Service of Forestry and Agricultural Research – Forest Engineer Hagos Lundström
 • The Academy’s Scholarship to Rural Developers – Rural Adviser Kirsten Jensen
 • The KSLA Wallenberg Professorship 2019 – Professor Christine Watson
 • Anders Wall’s Rural Scholarship – Farmer Joakim Svensson
 • Anders Elofson’s Medal – MSc Agr. Thorsten Rahbek Pedersen
 • KSLA’s case challenge 2018 – Tomas Axelsson, Isabella Hallberg Sramek, Angelica Jörnling & Joakim Svahn

Tandem Forest Values

The research program Tandem Forest Values, Sweden’s official gift to Finland’s centenary of independence celebrations, is aimed to cultural exchange between the two countries, and funds 12 post-doc positions within Sustainable forestry and New products and processes. Recipients:

 • Fuaad Panikaveetil Ahamedkutty, Åbo Akademi University, Finland (not present)
 • Yury Brusentsev, Åbo Akademi University, Finland
 • Jaanika Edesi, The National Resources Institute, Finland
 • Haleh Hayatgheibi, The National Resources Institute, Finland
 • Osmo Mattila, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden
 • Danila Morais de Carvalho, University of Helsinki, Finland (represented by Kirsi Mikkonen)
 • Rasoul Esmaeely Neisiany, Luleå university of Technology, Sweden (not present)
 • Leena Penttinen, Aalto University, Finland
 • Pasi Virtanen, Åbo Akademi, Åbo Akademi University, Finland
 • Wenyang Xu, Aalto University, Finland
 • Ke Zhang, SLU, Sweden (represented by Åke Olson)
 • Not yet appointed Post-doc: University of Helsinki, Finland

The Academy Secretary Eva Pettersson summarized the past year’s activities within the Academy and gave some examples of on-going and coming activities within the Academy.

The commemorative speech had the title Making the brain last longer and was held by Professor Martin Ingvar.

The President Lisa Sennerby Forsse then declared the 207th Commemorative meeting closed.

During the ceremony the musicians Sara Parkman, Samantha Ohlanders och Hampus Norén performed music e.g. from the performance Nationalparken (the National Park).

The following dinner was served in the Golden Hall and it was composed with the meeting theme “Food, flavour and health” as a starting point. The menu was presented by the Honorary fellow Christina Möller and the wines were presented by Academy fellow Carl Jan Granqvist.

At the banquet Lotta Möller spoke for all the new Swedish fellows and the new Irish fellow Shane Hamill spoke for allt the newly elected international fellows. The recipient of the Academy’s Gold Medal, Elisabeth Gauffin, held a speech on behalf of the Academy laureates. The newly elected Honorary Fellow Sven Lindgren returned formal thanks for the dinner on behalf of all the guests.

Nya ledamöter/New fellows

Hedersledamot – Honorary fellow

Fv landshövding/Former Governor Sven Lindgren, Linköping

Svenska ledamöter – Swedish fellows

 • Docent/Associate Professor Linley Chiwona-Karltun (not able to attend the meeting)
  Sveriges Lantbruksuniversitet/Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala
 • Skog.dr/PhD Forestry Ann Dolling
  Sveriges Lantbruksuniversitet/Swedish University of Agricultural Sciences, Umeå
 • Professor Göran Ericsson
  Sveriges Lantbruksuniversitet/Swedish University of Agricultural Sciences, Umeå
 • Verkställande direktör/CEO Erik Hartman
  Föreningen Foder och Spannmål/The Feed and Grain Association, Stockholm
 • Lantmästare/Agricultural Technologist Christian Hidén
  Forsviks Säteri/Forsvik Manor, Säffle
 • Professor Tuija Hilding-Rydevik
  Centrum för biologisk mångfald/Swedish Biodiversity Centre, SLU, Uppsala
 • Co-Director Louise Hård af Segerstad
  Albaeco, Stockholm
 • Fil.dr/PhD Per Klingbjer
  Naturvetarna, Nacka
 • PhD Lars Laestadius
  Resilva LLC, Silver Spring, MD, USA
 • Verkställande direktör/Managing Director Pär Lärkeryd
  Norra Skogsägarna/Northern Forest Owners Association, Umeå
 • Generaldirektör/Director General Jens Mattsson
  Statens Veterinärmedicinska Anstalt/National Veterinary Institute, Uppsala
 • Jägmästare/Master of Forestry Lotta Möller
  Skogssällskapet AB/The Swedish Forest Society Foundation, Uppsala
 • Agr.dr/PhD Agriculture Inger Olausson
  Göteborgs universitet/University of Gothenburg
 • Departementsråd/Assistant Undersecretary Lars Olsson
  Näringsdepartementet/Ministry of Enterprise and Innovation, Stockholm
 • Jägmästare/Master of Forestry Caroline Rothpfeffer
  Skogforsk/The Forestry Research Institute of Sweden, Uppsala
 • Docent/Associate Professor Ulf Sonesson
  RISE Research Institutes of Sweden, Göteborg
 • Agronom/MSc Agriculture Lena Åsheim
  Salixenergi Europa AB, Kristianstad

 

Nya svenska ledamöter/New Swedish fellows

Nya svenska ledamöter/New Swedish fellows: Lars Laestadius, Per Klingbjer, Louise Hård af Segerstad, Tuija Hilding-Rydevik, Christian Hidén, Erik Hartman, Göran Ericsson, Ann Dolling.

 

Nya svenska ledamöter/New Swedish fellows

Nya svenska ledamöter/New Swedish fellows: Lena Åsheim, Ulf Sonesson, Caroline Rothpfeffer, Lars Olsson, Inger Olausson, Lotta Möller, Jens Mattsson, Pär Lärkeryd.

Internationella ledamöter – International fellows

 • Dr. Stanford F Blade
  University of Alberta, Edmonton, Canada
 • Overseas Trade Manager Shane Hamill
  Bord Bia – Irish Food Board, Dublin, Ireland
 • Professor Tom Kelly
  Teagasc, Carlow, Ireland
 • Edmund Hayes Professor Klaus Puettmann
  Oregon State University, Corvallis, OR, USA
 • Professor Markku Rummukainen
  Lund University, Lund, Sweden

 

Nya internationella ledamöter/New international fellows

Nya internationella ledamöter/New international fellows: Markku Rummukainen, Klaus Puettmann, Tom Kelly, Shane Hamill, Stanford F Blade.