Högtidssammankomst Commemorative Meeting 2020

*******

Scroll down for English.

Akademien har hållit sin 208:e högtidssammankomst tisdagen den 28 januari 2020

Sammankomsten hölls i Stockholms Stadshus – det formella mötet hölls i Blå Hallen och den efterföljande banketten i Gyllene Salen. 620 gäster hedrade akademien med sin närvaro vid sammankomsten.

Preses Lisa Sennerby Forsse öppnade aftonens sammankomst och hälsade H.E. Riksmarskalken Fredrik Wersäll och övriga gäster välkomna.

Preses Lisa Sennerby Forsse, vice preses Björn Sundell och akademiens sekreterare Eva Pettersson samlades sedan för ett samtal om året som gått och lite om framtiden med akademiledamoten Mats Denninger som samtalsledare.

Nyvalda hedersledamoten Malin Falkenmark, 18 svenska och 8 utländska nyinvalda ledamöter erhöll därefter sina ledamotsbrev ur preses hand (två svenska och en utländsk ny ledamot kunde inte delta). Sammanlagt har 30 nya ledamöter valts in i akademien.

Årets utsedda pris- och belöningsmottagare

hade äran att ta emot sina priser ur H.E. Riksmarskalken Fredrik Wersälls hand:

 • Akademiens A.W. Bergstenpris – Agronom Jan Rundqvist
 • Akademiens Bertebospris Prize – Dr. Peter L Roeder
 • Akademiens kulturpris till Ulf och Greta Renborgs minne – Konstnär Karin Broos
 • Akademiens guldmedalj – Professor, skogsstrateg Göran Örlander
 • Akademiens silvermedalj – Agronom, lantbrukare Marianne Schönning
 • Akademiens belöning för framstående doktorsarbete – Vet.med.dr Denise Laskowski och Fil.dr William Lidberg
 • Akademiens belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning – Professor Sigrid Agenäs
 • Akademiens belöning för föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst – Agronom Lennart Karlsson
 • Akademiens stipendium till landsbygdsutvecklare – Landsbygdsföretagare Esbjörn Olofsson
 • Anders Walls Landsbygdsstipendium – Lantmästare Henrik Jönsson
 • Anders Elofsons medalj – Docent Anne-Maj Gustavsson
 • KSLA:s Caseutmaning 2019 – Erika Alm, Fanny Blom och Nils Ewald

Högtidstalet hade rubriken Paradigmskifte: ökat vattenbruk för klimatsmart mat och framfördes av nyinvalda ledamoten professor Kristina Snuttan Sundell.

Preses hälsade avslutningsvis Jan Fryk och Lena Ingvarsson välkomna till deras uppdrag som preses och vice preses, då de här avlöste Lisa Sennerby Forsse och Björn Sundell för den kommande fyraåriga mandatperioden. Nytillträdde preses Jan Fryk förklarade därefter den 208:e högtidssammankomsten avslutad.

Under ceremonin spelade framförde musikerna Mattias Algotsson (klaviatur) och Margareta Bengtson tre sånger.

Den efterföljande middagen intogs i Gyllene Salen. Bankettmenyn var komponerad med utgångspunkt från sammankomstens tema ”KSLA 2020 – Tema Klimat” och hade som egen rubrik ”Klimat och hållbarhet – nya ögon på vår mat”. Måltiden presenterades av hedersledamoten Christina Möller och vinerna presenterades av ledamoten Carl Jan Granqvist.

Vid banketten talade Anna Rosling Rönnlund å alla de nyinvalda svenska ledamöternas vägnar och nya ledamoten Segenet Kelemu från Kenya å de nya internationella ledamöternas vägnar. Mottagaren av Akademiens Bertebospris, Peter L Roeder, talade för alla pristagarna. Landsbygdsminister Jennie Nilsson framförde gästernas tack för middagen.

 

The Academy has held its 208th Commemorative meeting Tuesday January 28, 2020

The gathering was held in Stockholm City Hall – the formal meeting took place in the Blue Hall and the following banquet in the Golden Hall. 620 guests honored the Academy with their presence at the meeting.

President Lisa Sennerby Forsse opened the evening’s meeting and bid H.E. The Marshal of the Realm Fredrik Wersäll, and all the guests welcome.

Preses Lisa Sennerby Forsse, vice presidents Björn Sundell and the Secretary of the Academy Eva Pettersson then gathered for a talk about the year that passed, with Academy Fellow Mats Denninger as moderator.

Newly elected Honorary Fellow Malin Falkenmark, 19 Swedish and 8 international fellows received their Letters of Fellowship from the hand of the President (one Swedish and one international new fellow could not participate). In all 30 new fellows have been elected into the Academy.

This year’s laureates

had the honor of receiving their awards from the hand of H.E. The Marshal of the Realm Fredrik Wersäll:

 • The Academy’s A.W. Bergsten Prize – MSc Agr. Jan Rundqvist
 • The Academy’s Bertebos Prize – Dr. Peter L Roeder
 • The Academy’s Cultural Prize in memory of Ulf and Greta Renborg – Artist Karin Broos
 • The Academy’s Gold Medal – Professor, Forest Strategist Göran Örlander
 • The Academy’s Silver Medal – MSc Agr., Farmer Marianne Schönning
 • The Academy’s Award for Outstanding Doctoral Thesis – PhD Vet. Med. Denise Laskowski and PhD William Lidberg
 • The Academy’s Award for Model Contributions within Pedagogy and Education – Professor Sigrid Agenäs
 • The Academy’s Award for Model Contributions in the Service of Forestry and Agricultural Research –MSc Agr. Lennart Karlsson
 • The Academy’s Scholarship to Rural Developers – Rural Entrepreneur Esbjörn Olofsson
 • Anders Wall’s Rural Scholarship – Agricultural Technologist Henrik Jönsson
 • Anders Elofson’s Medal – Associate Professor Anne-Maj Gustavsson
 • KSLA’s Case Challenge 2019 – Erika Alm, Fanny Blom and Nils Ewald

The Principal Speech had the title Paradigm shift: increased aquaculture for climate-smart food and was held by the newly elected fellow Professor Kristina Snuttan Sundell.

The president concluded by bidding Jan Fryk and Lena Ingvarsson welcome to their mission as president and vice president, as they now succeed Lisa Sennerby Forsse and Björn Sundell for the four year period to come. New president Jan Fryk then declared the 208th Commemorative meeting closed.

During the ceremony the musicians Mattias Algotsson (keyboard) och Margareta Bengtson (vocals) performed three songs.

The following dinner was served in the Golden Hall. The banquet menu was composed with the meeting theme “KSLA 2020 – The Climate” as a starting point, and had as its own headline ”Climate and sustainability – Looking at our Food with Fresh Eyes”. The meal was presented by the Honorary fellow Christina Möller and the wines were presented by Academy fellow Carl Jan Granqvist.

At the banquet Anna Rosling Rönnlund spoke for all the new Swedish fellows and the new fellow Segenet Kelemu from Kenya spoke for allt the newly elected international fellows. The recipient of the Academy’s Bertebos Prize, Peter L Roeder, held a speech on behalf of the Academy laureates. The Minister for Rural Affairs Jennie Nilsson returned formal thanks for the dinner on behalf of all the guests.

Nya ledamöter/New Fellows

Hedersledamot – Honorary Fellow

 • Malin Falkenmark

Svenska ledamöter – Swedish Fellows

 • Agronom/MSc Agr. Fredrik Daveby
  Löckerums Gård, Edsbruk
 • Hållbarhetschef/Sustainability Director Åsa Domeij (not able to attend the meeting)
  Axfood AB, Stockholm
 • Generalsekreterare/Secretary General Bengt Ek
  Föreningen Skogen/Swedish Forestry Association, Stockholm
 • Expert Christina Furustam
  Lantbrukarnas Riksförbund/The Federation of Swedish Farmers, Stockholm
 • Ställföreträdande veterinärchef/Deputy CVO Lena Hellqvist Björnerot
  Jordbruksverket/Swedish Board of Agriculture, Jönköping
 • Nationell affärsutvecklare/National Business Developer Jimmy Larsson
  Hushållningssällskapet/The Rural Economy and Agricultural Society, Bjärred
 • Professor Regina Lindborg
  Stockholms universitet/Stockholm University, Stockholm
 • Hållbarhetsledare/Sustainability Manager Maria Lundesjö
  ICA Sverige AB, Solna
 • Docent/Associate Professor Cecilia Mark Herbert
  Sveriges Lantbruksuniversitet/Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala
 • Verkställande direktör/Managing Director Måns Nilsson
  Stockholm Environment Institute, Stockholm
 • Professor Ove Nilsson
  Umeå Plant Science Centre, Umeå
 • Företagare/Entrepreneur Anniqa E Nygård
  Edgården AB, Flarken
 • Vice verkställande direktör/Deputy Managing Director Anna Rosling Rönnlund
  Stiftelsen Gapminder/Gapminder Foundation, Stocksund
 • Dr Elin Röös
  Sveriges Lantbruksuniversitet/Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala
 • Lantbrukare/Farmer Hans Samuelsson
  Kalset Mjölk, Skeppshult
 • Professor Kristina Snuttan Sundell
  Göteborgs universitet/University of Gothenburg & SWEMARC, Göteborg
 • Docent/Associate Professor Richard Tellström (not able to attend the meeting)
  På Tal Om Mat AB, Uppsala
 • Jägmästare/Master of Forestry Erik Willén
  Skogforsk/The Forestry Research Institute of Sweden, Uppsala
 • Jägmästare/Master of Forestry Jan Wintzell
  Sveaskogs Förvaltnings AB, Stockholm
 • Fil.dr/PhD Lovisa Zillén Snowball
  Sveriges geologiska undersökning/Geological Survey of Sweden, Uppsala

Internationella ledamöter – International fellows

 • Professor Kevin Bishop
  Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden
 • Förvaltare/Bailiff Lars Bäksted
  Övedsklosters Godsförvaltning, Sjöbo, Sweden
 • Styrelseordförande/President Bruno Desprez
  Florimond Desprez Veuve & Fils SAS, Cappelle-en-Pevele, France
 • Director General & CEO Segenet Kelemu
  International Centre of Insect Physiology and Ecology (icipe), Nairobi, Kenya
 • Professor Dirk Jan de Koning
  Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden
 • Senior Adviser Madeleine Nyman
  Natural Resources Institute Finland (Luke), Helsinki, Finland
 • Professor, Dr. Rodomiro Ortiz Ríos
  Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp, Sweden
 • Professor Thomas Randrup
  Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp, Sweden
 • Professor Risto Rautiainen (not able to attend the meeting)
  University of Nebraska Medical Center, Omaha, Nebraska, USA