Ian A. Fleming är KSLA:s första Wallenberg-professor

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse donerade i januari 12 miljoner kronor till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien med anledning av akademiens 200-årsjubileum. För medlen inrättar KSLA sju ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass inom de gröna näringarna.

Wallenbergprofessurerna är avsedda att knyta framstående utländska forskare, som kan bidra till förnyelse av svensk vetenskap inom den gröna sektorn*, till våra universitet och högskolor. En Wallenberg-professor ska tillföra nya aspekter till redan starka forskningsmiljöer eller fungera som en vitamininjektion för att bygga upp nya strategiska miljöer.

Akademien har utsett professor Ian A. Fleming, Memorial University of Newfoundland, Kanada, till innehavare av 2014 års KSLA Wallenbergprofessur. Professor Fleming kommer att knytas till Göteborgs universitet för att där tillföra ny kompetens för att stärka verksamheten inom fiske och vattenbruk.

Professor Fleming är en forskare i världsklass vad gäller frågor kring vård och bevarande av vilda fiskpopulationer. Han kommer att kunna bidra till ett mer integrerat perspektiv från ekologi och evolutionsbiologi till fiske som näring och naturvårdsbiologi. Samtidigt kommer professuren att ytterligare bredda pågående och planerat europeiskt samarbete med ett nordamerikanskt perspektiv

Mer om professor Fleming: http://www.mun.ca/osc/ifleming/index.php

Information

Carl-Anders Helander, Akademisekreterare KSLA:
carl-anders.helander@ksla.se, 08-5454 7702
Thomas Rosswall, beredningsgruppens ordförande:
thomas.rosswall@gmail.com, 0760-19 16 78

*) Den gröna sektorn definieras i detta sammanhang som skogs-, jord- och trädgårdsbruk, boskapsskötsel, jakt och renskötsel, urbana grönområden samt fiske och vattenbruk. Däremot inte de därpå baserade industrierna och tjänstesektorerna. 

Ian A Fleming2