Insamlingsstiftelsen ”KSLA för Stundande skördar” lanserad

Akademiens verksamhet är till största delen bekostad av donationer, varav många har ett stort antal år på nacken. Donatorerna har ofta har angett ett ändamål med sin gåva till akademien, t ex inom vilket verksamhetsfält pengarna ska användas. Det gör att många ”nyare” områden inte har någon naturlig finansiering ur de stiftelser där donationspengarna ligger. Detta är ett problem för en aktiv och tidsenlig akademi som KSLA.

Därför har akademiens tidigare presesar, vice presesar och akademisekreterare skapat insamlingsstiftelsen KSLA för Stundande skördar, som har till syfte att ”stödja KSLA:s strävan att med utgångspunkt i vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja de gröna näringarna i vid bemärkelse, men också att uppmärksamma akademiens 200-årsjubileum 2013”. Insamlingsstiftelsen lanserades officiellt i samband med årets sista akademisammankomst den 6 december.

Exempel på områden inom de gröna näringarna, där olika aktiviteter inte har någon tydlig finansiering ur akademiens hittillsvarande stiftelser, är fiske, vattenbruk, rennäring, jakt, turism, landskap- och landsbygdsfrågor, folkhälsa genom djur och natur, klimat- och miljöfrågor o s v.

Stiftarna hoppas på kontakter med personer, organisationer och företag som vill stödja KSLA:s obundna verksamheter.

Alla bidragsgivare antecknas i den gröna boken, under Carl XIV Johans överinseende.

 Alla givare antecknas i ”den gröna boken”, som finns i den nyrenoverade donatorsfoajén i akademihusets bottenvåning. Givare av större bidrag kommer att stå med på stiftelsens informationstavla som också finns i donatorsfoajén.

Tavlan, där större donationer noteras, har fortfarande några tomma platser.

 

 

 

 

Bidrag till KSLA för Stundande skördar kan sättas in på stiftelsens konton:
Plusgiro 65 03 53-6
Bankgiro 281-0463

Alla som vill uppmärksamma akademiens 200-årsjubileum har här ett utomordentligt presentalternativ!