KSLA har utsett 2019 års pris- och belöningsmottagare

Vid 2018 års högtidssammankomst belönades bl.a. Eleonor Schütt, som fick ta emot akademiens silvermedalj ur H.E. Riksmarskalken Svante Lindqvists hand. Foto: Erik Cronberg.

Akademien har utsett 2019 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden. H.K.H. Kronprinsessan Victoria delar ut följande priser och belöningar vid akademiens 207:e högtidssammankomst den 28 januari 2019 i Stockholms Stadshus.

Akademiens A. W. Bergsten-pris →

Professor Ulf Magnusson, Knivsta
för hans målmedvetna arbete med att lyfta fram veterinärmedicinens och djurhållningens betydelse för fattigdomsbekämpning och säker livsmedelsförsörjning i låginkomstländer.

Akademiens Nilsson-Ehlemedalj →

Professor Bengt Andersson Gull, Umeå,
för att han genom sitt engagemang inom den operativa skogsträdsförädlingen starkt har bidragit till att säkerställa tillgången till högkvalitativt odlingsmaterial för framtida skogar i Sverige.

Akademiens Håstadiuspris →

Agronomie doktor Christer Nilsson, Dalby,
för hans forskning rörande insektsskadegörare i lantbruket, och för hans arbete med att generera tillämpbara, hållbara och lönsamma lösningar inom växtodlingen.

Akademiens Guldmedalj →

Agronom Elisabeth Gauffin, Uppsala,
för att hon i ledande positioner bidragit till att utveckla olika organisationer med hållbarhets-begreppets alla delar i fokus och för att hon internationellt förmedlat erfarenheter från svenskt jordbruk i fråga om miljö och djuromsorg, som en förutsättning för långsiktigt hållbar jordbruksproduktion.

Akademiens Silvermedalj →

Agronom, medicine hedersdoktor Jan-Olov Johansson, Uppsala,
för att han inom olika media med stort engagemang och på ett intresseväckande sätt verkat för att hos allmänhet och organisationer skapa intresse för de areella näringarna, speciellt vad gäller det långsiktiga nyttjandet.

Akademiens belöning för framstående doktorsarbete →

Agronomie doktor Sandra Lindström, Tomelilla (SLU Uppsala),
för hennes avhandling Insect Pollination of Oilseed Rape. Sandra Lindström har på ett imponerande sätt genomfört fält- och experimentbaserade studier av pollinerande insekters inverkan på skördeutfall av raps.

Akademiens belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning →

Docent Per Magnus Ekö, Lomma,
för att han inom SLU Alnarp och i samarbete med ett antal europeiska skogsfakulteter utvecklat innovativa former för undervisningen inom sydsvenskt skogsbruk, framför allt inom masters-programmet Euroforester.

Akademiens belöning för föredömliga insatser inom forskningskommunikation →

Professor Carola Wingren, Malmö,
för att hon med aldrig sinande engagemang och idérikedom på ett inspirerande sätt framgångsrikt kommunicerar akademisk kunskap om landskapsförändringar och försvinnande landskap till samhället utanför akademin.

Akademiens belöning för föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst →

Skogsmästare Hagos Lundström, Uppsala,
för hans effektiva, kvalitetsmedvetna arbete med att genomföra skogliga försök, som under tre decennier blivit en viktig framgångsfaktor för många forskande kollegor vid Skogforsk.

Akademiens stipendium till landsbygdsutvecklare →

Landsbygdsrådgivare Kirsten Jensen, Lundsbrunn,
för att hon med tydligt företagarperspektiv gör det möjligt, även för små företagare, att med hållbarhet och lönsamhet som mål producera och förädla trädgårdsgrödor utifrån lokala förutsättningar.

Anders Elofsons medalj →

Agronom Thorsten Rahbek Pedersen, Lund,
för hans insatser för att förbättra den svenska fröodlingen och den biologiska mångfalden – ett arbete vari han visat stor förmåga att såväl involvera odlare och rådgivare som intressera media för området vallodling.
(Beslutat av styrelsen för Stiftelsen Anders Elofsons Fond.)

Akademiens Caseutmaning 2018

How Tall is a Pine? – där uppdraget var att arbeta fram ett kommunikationskoncept som ökar förståelsen för skogens nyttor, gärna med en tydlig koppling till FN:s Globala mål för hållbar utveckling.
Tomas Axelsson och Angelica Jörnling från Uppsala, Isabella Hallberg Sramek från Sundsvall och Joakim Svahn från Sigtuna presenterade det koncept som blev juryns favoritbidrag – en pop up-restaurang med skogstema i både meny och inredning som turnerar i Sveriges storstäder och som visar upp skogens potential för den urbana tidsstressade människan i grab-and-go-miljö. Restaurangens arbetsnamn Från brus till sus kom av just denna förflyttning från stadens brus till skogens sus. Restaurangdörren leder ”rakt ut i skogen” och en stunds vila från stadens larm. Av bara farten får storstadsmänniskan också lära sig mer om skogens värde och att det inte finns en konflikt i att både bruka och bevara skogen.

Anders Walls landsbygdsstipendium

Beslutas av Anders Walls Stiftelse och tillkännages den 28 januari 2019.

Fullständig motivering finns under respektive pris, följ länkarna ovan.

Mer information:
Agr.dr Björn Sundell, akademiens vice preses, ordförande i KSLA:s Pris- och Belöningsnämnd
Telefon: 070-516 05 75
E-postadress: sundell.bjorn@gmail.com, akademien@ksla.se

Alla priser och belöningar →