KSLA:s 200:e högtidssammankomst /KSLA’s 200th Commemorative meeting

Scroll down for English.

Akademiens allra första sammankomst hölls torsdagen den 28 januari 1813.

Tvåhundra år senare, på dagen, höll akademien sin jubileumssammankomst i Stockholms Stadshus, den 28 januari 2013. Det formella mötet hölls i Gyllene Salen (ett hundratal gäster följde mötet via länk i Paulirummet) och den efterföljande banketten i Blå Hallen. Kung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia samt drygt 800 gäster hedrade akademien med sin närvaro vid sammankomsten.

Se sammankomsten online/Watch the Assembly online.

Till bilder och talen/To pictures and the speeches.

Preses Kerstin Niblaeus hälsade H.M. Kung Carl XVI Gustaf och H.M. Drottning Silvia samt övriga gäster välkomna till det 200:e födelsedagsfirandet i ordningen.

H.M. Konung Carl XVI Gustaf inledde sammankomsten med ett högtidstal, som han avslutade med att säga att vår utmaning är att förse världens folk med mat, vatten och energi inom hållbara gränser och att i det står vårt hopp till vetenskap och erfarenhet.

Preses Kerstin Niblaeus höll därefter anförande med titel Till samhällets gagn under tvenne sekler.

De tre nya hedersledamöterna Jacques Diouf, Ulf Renborg och Jan Sandström mottog sina hedersbetygelser och de övriga 18 svenska och 4 utländska nyinvalda ledamöterna erhöll även de sina ledamotsbrev ur preses hand.

Årets utsedda pris- och belöningsmottagarna var 16 till antalet och de hade äran att ta emot sina priser ur H. M. Kung Carl XVI Gustafs hand.

Akademiens sekreterare Carl-Anders Helander sammanfattade det gångna årets verksamhet inom akademien och blickade också som hastigast in i framtiden.

Professor Louise Fresco, Amsterdam, höll talet Food, scarcity and abundance.

Preses Kerstin Niblaeus förklarade därefter den 200:e högtidssammankomsten avslutad.

Under och efter ceremonin framfördes musik av Svenska Lyxorkestern.

Den efterföljande middagen för de 810 gästerna intogs i Blå Hallen och var komponerad med utgångspunkten ”KSLA 200 år – vi hedrar hela vårt läckra avlånga land”. Menyn presenterades av ledamöterna Christina Möller och Marie-Louise Danielsson-Tham.

Vid banketten talade mottagaren av Akademiens Stora Guldmedalj, Per Wramner, å pristagarnas vägnar och Boel Andersson talade för alla de nyinvalda ledamöterna. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson framförde gästernas tack för en trevlig och god middag.

De flesta talen finns här, liksom högtidsprogrammet.

The Academy has held its 200th Commemorative meeting

The Academy’s very first meeting was held on Thursday, the 28th of January, 1813.

Two hundred years later, on the day, January 28, 2013, the Academy held its bicentenary ceremonial meeting in Stockholm City Hall. The formal meeting took place in the Golden Hall (some hundred guests watched the meeting via link in the Pauli room) and the following banquet in the Blue Hall. King Carl XVI Gustaf and Queen Silvia and more than 800 guests honored the Academy with their presence at the meeting.

Watch the Commemorative Meeting online.

Till bilder och talen/To pictures and the speeches.

President Kerstin Niblaeus bid H.M. King Carl XVI Gustaf and H.M. Queen Silvia and all the guests welcome to the 200th birthday celebration.

H.M. King Carl XIV Gustaf opened the meeting with an address in honor of the occasion, which he closed by saying that our challenge is to provide the world’s population with food, water and energy within sustainable limits, and that in doing this our hope is in science and experience.

Kerstin Niblaeus then held a speech titled For the benefit of society throughout two centuries.

The three new honorary fellows Jacques Diouf, Ulf Renborg and Jan Sandström received their marks of honour and the other 18 Swedish and 4 new International fellows also received their Letters of Fellowship from the hand of the president.

This year’s laureates, numbering 16, had the honor of receiving their awards from hand of H.M. King Carl XVI Gustaf.

The Academy secretary Carl-Anders Helander summarized the past year’s activities within the Academy and also glanced into the future.
Professor Louise Fresco, Amsterdam, held the speech Food, scarcity and abundance.

The president Kerstin Niblaeus then declared the 200th Commemorative meeting closed.

During and after the ceremony music was performed by the Svenska Lyxorkestern.

The following dinner for the 810 guests was served in the Blue Hall and was composed on basis of “KSLA’s bicentennial meeting – honoring our delectable, elongated country”. The menu was presented by Academy fellows Christina Möller and Marie-Louise Danielsson-Tham.

At the banquet the recipient of the Academy’s Large Gold Medal Per Wramner held a speech on behalf of the Academy laureates and Boel Andersson spoke for all the new fellows. The Minister of rural affairs Eskil Erlandsson returned formal thanks for the dinner on behalf of all the guests.

Most of the speeches are downloadable here, as is the meeting programme. Here you you also find pictures from the meeting.

Nya ledamöter/New fellows

Hedersledamöter/Honorary fellows

  • Jacques Diouf
  • Ulf Renborg
  • Jan Sandström

Svenska ledamöter/Swedish fellows

  • Catharina Alwall Svennefelt
  • Boel Andersson
  • Henrik C Andersson
  • Rolf Björheden
  • Thomas Elmqvist
  • Ljusk Ola Eriksson
  • Mats Halling
  • Anna Jakobsson
  • Lars-Erik Lundkvist
  • Torsten Mörner
  • Annika Nordin
  • Stina Olofsson
  • Alarik Sandrup
  • Ingrid Sarlöv Herlin
  • Jan Stenlid
  • Marie Stenseke
  • Carl-Gustaf Wachtmeister
  • Sara Österman

Utländska ledamöter/Foreign fellows

  • Susan Baker
  • Barbara Lee
  • Antanas Maziliauskas
  • Bjarni Sigurdsson

Pristagare/Laureates

  • Ann Norderhaug – A.W. Bergstens pris/The A.W. Bergsten’s Prize
  • Philip Lowe – The Bertebos Prize
  • Per Wramner – Akademiens stora guldmedalj/The Academy’s Large Gold Medal
  • Harry Linnér – Akademiens guldmedalj/The Academy’s Gold Medal
  • Thorvaldur Arnasson & Roland von Bothmer – Akademiens Nilsson-Ehlemedalj/The Academy’s Nilsson-Ehle Medal
  • Bengt Everitt & Hans-Jöran Hildingsson – Akademiens silvermedalj/The Academy’s Silver Medal
  • Ingrid Ljungvall & Victor Johansson – Akademiens belöning för framstående doktorsarbete/The Academy Award for Outstanding Doctoral Thesis
  • Krister Sällvik – Akademiens belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning/The Academy Award for Model Contributions within Pedagogy and Education
  • Christel Cederberg – Akademiens belöning för föredömliga insatser inom forskningsinformation/The Academy Award for Model Contributions within Research Information
  • Eva-Britt Jakubek – Akademiens belöning för föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst/The Academy Award for Model Contributions in the Service of Forestry and Agricultural Research
  • Gunnar Bendelin – Akademiens stipendium till landsbygdsrådgivare/The Academy Scholarship to Rural Counselors
  • Erik Arvidsson – Anders Elofsons medalj/Anders Elofson’s Medal
  • Pär Johansson – Anders Walls Landbygdsstipendium/Anders Wall’s Rural Scholarship