Ledamot donerar 12,5 miljoner till KSLA

Akademiledamoten Ulf Renborg, Uppsala, har tillsammans med fru Greta Renborg efterlämnat 12,5 miljoner kronor som ska användas till ”framtidsinriktad initiativ-verksamhet” inom Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens verksamhetsområden. Medlen ska förvaltas i en särskild stiftelse, Ulf och Greta Renborgs fond.

Ulf Renborg var professor vid Sveriges lantbruksuniversitet och Greta Renborg var bibliotekarie och senare lektor vid Bibliotekshögskolan i Borås samt en färgstark debattör. Parets tillgångar har i enlighet med testamentet delats mellan Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och Uppsala universitetsbibliotek.

– Vi är oerhört tacksamma och stolta över denna donation. Den ger oss ytterligare möjligheter att driva vårt oberoende arbete med att utveckla och stärka den gröna sektorn med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet, säger KSLA:s preses Kerstin Niblaeus.

Att syftet med donationen är ”framtidsinriktad initiativverksamhet” är inget som förvånar de som kände Ulf Renborg. Han var en hängiven forskare och lade fram en rapport så sent som strax före sin 90-årsdag.

– Ulf var kreativ och medryckande, ständigt skärskådande, sökande nya vägar att tackla olika frågor. Hans kreativa tänkande och entusiasm för nya idéer smittade av sig, säger akademiens vice preses Bo Andersson som arbetade nära honom i många år.

Ulf Renborg valdes in i KSLA 1966 och var en av dess mest seniora ledamöter. Han utsågs till hedersledamot år 2012 och deltog aktivt i akademiens arrangemang ända fram till sin bortgång.

– Ulf Renborg var en väldigt närvarande, nytänkande och drivande ledamot, säger akademisekreteraren Carl-Anders Helander. Den Renborgska donationen får stor betydelse för vår akademis arbete med att i hans anda vara en arena för diskussioner, erfarenhets- och kunskapsutbyten om hur vi bäst ska hushålla med våra biologiska naturresurser.

Ulf Renborg (1920–2013) valdes till hedersledamot 2012.

Ulf Renborg (1920–2013) valdes till hedersledamot 2012. Foto: Mats Gerentz.

Mer information:
Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD
Telefon: 08-54 54 77 02, Mobil: 0708-26 66 02, E-postadress: carl-anders.helander@ksla.se