Malin Falkenmark vald till hedersledamot i KSLA

Professor emerita Malin Falkenmark, Stockholm, har valts till hedersledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien vid sammankomsten den 12 december 2019.

Malin Falkenmark är en globalt känd och framtidsinriktad vattenexpert med tvärvetenskapligt synsätt. Hennes hedersledamotskap i KSLA motiveras främst av att hon i mycket hög grad bidragit till att överbrygga klyftor mellan hydrologi och andra vetenskaper, mellan teori och tillämpning samt mellan vetenskap, samhälle och politik.

Akademiens nya hedersledamot introducerade på 1980-talet det som har blivit en global måttstock för att bedöma vattenbrist, Falkenmark Water Stress Indicator, som är en av de mest använda indikatorerna för att mäta och beskriva tillgång till vatten för mänskligt bruk. Hon har senare följt upp detta med flera pedagogiska sätt att tydliggöra den globala vattenutmaningen, inklusive distinktionen mellan ”grönt” vatten (mycket enkelt uttryckt regnvatten som binds i jordpartiklar, markfuktighet) och ”blått” vatten (mycket enkelt uttryckt grundvatten och vatten i våra sjöar och vattendrag), Dessa har blivit två dimensioner som har inverkan långt bortom den vetenskapliga arenan, till exempel i politiska meningsutbyten, inte minst med tanke på att den volymmässigt större resursen grönt vatten under lång tid inte uppmärksammats i lika hög grad som det blå vattnet i diskussioner om den globala matförsörjningen.

Malin Falkenmark är idag verksam som seniorforskare på deltid vid Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet, och som senior vetenskaplig rådgivare till generaldirektören för Stockholm International Water Institute bidrar hon starkt till SIWI:s vetenskapliga agenda.

Malin Falkenmark kombinerar stark analytisk förmåga med klarsynthet och pedagogisk skicklighet och har genom åren handlett flera doktorander. De koncept hon har utvecklat har utgjort rikt-märken för forskare, studenter och beslutsfattare över hela världen. Hon har publicerat över 400 vetenskapliga inlägg, senast ett i januari 2019 i Journal of Hydrology X tillsammans med Johan Rockström och Lan Wang Erlandsson. Hon har även skrivit populärvetenskapliga verk inom hydrologi.

Eva Pettersson, akademiens sekreterare och vd, kommenterar valet:

– Vår nya hedersledamot har med engagemang och kraft på ett synnerligen framgångsrikt sätt drivit en fråga som är grundförutsättningen för akademiens ämnesområden. Hennes förklaringsmodell kring vatten, grönt och blått, har blivit ett mycket användbart pedagogiskt verktyg. Brist, alternativt över-flöd, på rent vatten är en av de absolut viktigaste frågorna som måste hanteras nu och i framtiden. Malin Falkenmark är både förebild och pionjär inom sitt område och kommer att kunna bistå med sin gedigna kunskap på ett mycket värdefullt sätt.

Malin Falkenmark föddes 1925 och efter fil.mag. i matematik, fysik, kemi och mekanik blev hon första fil.lic. i hydrologi i Sverige år 1964 och fil.dr h.c vid Linköpings universitet 1975.

Hennes karriär som hydrolog startade 1953 och hon blev via olika befattningar avdelningsdirektör vid SMHI 1971. Hon arbetade på Naturvetenskapliga forskningsrådet 1965–1995 och utnämndes där till professor i tillämpad internationell hydrologi 1986. Mellan 1976 och 1979 ledde hon planering och utveckling av avdelningen för vatten- och miljöforskning vid Linköpings universitet.

Malin Falkenmark har varit ledamot av miljövårdsberedningen, Naturvårdsverkets forskningsnämnd, miljödatanämnden och nationalkommittén för vattenvårdsforskning. Dessutom expert i vattenplaneringsutredningen 1977, i naturresurs- och miljökommittén 1978, i jordbruksdepartementet 1975–1980, i temarådet vid Linköpings universitet 1980, i Byggforskningsrådets vetenskapliga nämnd 1983. Hon var vice president i International Water Resources Association 1985.

Vid Stockholm International Water Institute var Malin Falkenmark ordförande i den vetenskapliga programkommittén som upprättande den årliga Stockholm World Water Week.

Hon har också haft många förtroendeuppdrag i internationella styrelser och kommittéer, bl a som rapportör för FN:s vattenkonferens Mar del Plata 1977, Världsbankens konsult med särskilt ansvar för vattenbrist 1988–1992, medlem av FN:s kommitté för energi och naturresurser för utveckling och av FN:s millenniumprojekt ”Task force” för hållbarhet, medlem av den tekniska rådgivande kommittén för Global Water Partnership och vetenskaplig rådgivare till Global Environment Facility och Comprehensive Freshwater Assessment of the World.

Malin Falkenmark har erhållit ett stort antal internationella utmärkelser för sina insatser och kommer att ta emot sitt hedersledamotsbrev vid akademiens högtidssammankomst i Stockholms stadshus den 28 januari 2020. Hon kommer att ingå i akademiens Allmänna avdelning.

Foto: Stockholm Resilience Centre.