Nominera pris- och belöningsmottagare

Det är dags att nominera de förtjänta personer som ska få ta emot 2021 års priser och belöningar. Utdelningen av priserna och belöningarna sker vid akademiens högtidssammankomst den 28 januari 2021.

Förslagen ska vara inne senast den 15 april 2020 och gälla följande priser och belöningar. (Klicka på dem för mer information.)

**********************************************’

  • Akademiens Håstadiuspris delas ut ur Ulla och Birger Håstadius stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning och utveckling inom växtområdet, till person som gjort särskilt framstående insatser för växtodlingen i Sverige (förädling, odling eller produktutveckling). Pristagaren kan vara svensk eller utländsk medborgare men insatsen som belönas ska vara till gagn för växtodlingen i Sverige.
  • Akademiens silvermedalj delas ut ur stiftelsen A. W. Bergstens fond, till person som på ett förtjänstfullt sätt väckt intresse för de areella näringarna. Personen ska vara en god representant för sektorn samt genom sina insatser ha lyft betydelsen av de areella näringarna både inom den egna kretsen men också i samhället i stort. De areella näringarna avser i detta avseende akademiens samtliga verksamhetsområden.
  • Akademiens belöning för framstående doktorsarbete delas ut ur stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond. Belöningen utdelas till person som under den närmast föregående treårsperioden framlagt framstående doktorsavhandling vid universitet eller högskola med relevans för de areella näringarna eller därtill knuten verksamhet. Det är viktigt att såväl god grundvetenskap som praktisk tillämpbarhet beaktats.
  • Akademiens belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning delas ut ur stiftelsen Nanna Bergmanssons, f Wirén, minnesfond, till person, som under den senaste treårsperioden på ett framstående pedagogiskt sätt förmedlat kunskap inom de areella näringarna vid universitet eller högskola. Akademiens ledamöter samt universitet/fakulteter/högskolor som bedriver verksamhet med anknytning till ovan nämnda områden, har rätt att inkomma med nomineringar.
  • Akademiens belöning för föredömliga insatser inom forskningskommunikation delas ut ur stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond, till person, som inom skogs- eller jordbrukssektorn gjort framstående insatser inom forskningskommunikation (d v s kommunikation baserad på vetenskapliga resultat, som ges till andra än forskarna, inom det egna ämnesområdet). 
  • Akademiens belöning för föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst delas ut ur stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond, till person, som gjort framstående insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst och därmed på ett förtjänstfullt sätt medverkat till kvalificerad forskning.
  • Akademiens stipendium för framstående insatser till gagn för landsbygdens utveckling delas ut ur Stiftelsen Hem i Sverige-fonden, till person, som genom idérikedom och engagemang i sin praktiska verksamhet som landsbygdsutvecklare, på ett positivt och oegennyttigt sätt bidragit till utvecklingen på landsbygden.

Skriftligt motiverat förslag tillsammans med de dokument som krävs för de olika priserna/belöningarna (se information för respektive pris/belöning) ska vara akademien tillhanda senast den 15 april 2020 under nedanstående adress. 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Att. Keiko Blesserholt
Box 6806
113 86 STOCKHOLM

eller till keiko.blesserholt (at) ksla.se