Nominera pris- och belöningsmottagare

Det är dags att nominera de förtjänta personer som ska få ta emot 2020 års priser och belöningar. Utdelningen av priserna och belöningarna sker vid akademiens högtidssammankomst den 28 januari 2020.

Förslagen ska vara inne senast den 15 april 2019 och gälla följande priser och belöningar. (Klicka på dem för mer information.)

**********************************************’

  • Akademiens kulturpris till Ulf och Greta Renborgs minne delas ut ur Stiftelsen Ulf och Greta Renborgs fond till person som i ett brett landsbygdsperspektiv bidragit med kvalificerade och nyorienterande insatser inom kulturarbete och folkbildning.
  • Akademiens silvermedalj (i sterlingsilver, diameter 31 mm, konung Karl XIII:s porträtt på åtsidan och Ceres på frånsidan, försedd med konung Gustav VI Adolfs krona) utdelas ur stiftelsen A. W. Bergstens fond. Belöningen utdelas till person som på ett förtjänstfullt sätt väckt intresse för de areella näringarna. Belöningen ska uppmärksamma insatser av enskilda personer.
  • Akademiens belöning för framstående doktorsarbete utdelas ur stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond. Belöningen utdelas till person som under den närmast föregående treårsperioden framlagt framstående doktorsavhandling vid universitet eller högskola med relevans för de areella näringarna eller därtill knuten verksamhet. Det är viktigt att såväl god grundvetenskap som praktisk tillämpbarhet beaktats.
  • Akademiens belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning utdelas ur stiftelsen Nanna Bergmanssons, f Wirén, minnesfond. Belöningen utdelas till person, som under den senaste treårsperioden på ett framstående pedagogiskt sätt förmedlat kunskap inom de areella näringarna vid universitet eller högskola. Rätt att inge förslag tillkommer, förutom akademiens ledamöter, universitet/fakulteter/ högskolor, som bedriver verksamhet med anknytning till ovan nämnda områden.
  • Akademiens belöning för föredömliga insatser inom forskningskommunikation utdelas ur stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond. Belöningen utdelas till person, som inom skogs- eller jordbrukssektorn gjort framstående insatser inom forskningskommunikation. Med forskningskommunikation avses all kommunikation baserad på vetenskapliga resultat, som ges till andra än forskarna, inom det egna ämnesområdet. Vid bedömningen kan också hänsyn tas till förmågan att inhämta erfarenheter och problem i samhälle och näringsliv och förmedling av dessa till vetenskaplig verksamhet.
  • Akademiens belöning för föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst utdelas ur stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond. Belöningen utdelas till person, som gjort framstående insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst och därmed på ett förtjänstfullt sätt medverkat till kvalificerad forskning.
  • Akademiens stipendium för framstående insatser till gagn för landsbygdens utveckling utdelas ur Stiftelsen Hem i Sverige-fonden. Stipendiet delas ut till person, som genom idérikedom och engagemang i sin praktiska verksamhet som landsbygdsutvecklare, på ett positivt och oegennyttigt sätt bidragit till utvecklingen på landsbygden.

Skriftligt motiverat förslag tillsammans med de dokument som krävs för de olika priserna/belöningarna (se information för respektive pris/belöning) ska vara akademien tillhanda senast den 15 april 2019 under nedanstående adress. 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Att. Keiko Blesserholt
Box 6806
113 86 STOCKHOLM

eller till keiko.blesserholt (at) ksla.se