Ny preses och ny vice preses i KSLA

KSLA-Nytt-presespar-dec2015

KSLA:s ledamöter valde vid akademisammankomsten den 10 december 2015 fil.dr, professor em Lisa Sennerby Forsse, Uppsala, till preses och agr.dr, seniorkonsult Björn Sundell, Alunda, till vice preses för akademien under perioden 2016–2019.

 

Lisa Sennerby Forsse blev filosofie doktor i strukturell botanik vid Stockholms universitet 1987 och docent i lövträdsodling vid SLU 1994. Under åren 1996–2002 var hon adjungerad professor vid SLU. Hon valdes in i KSLA:s Skogsavdelning 1996 och har varit ledamot av Kommittén för Forsknings-politiska frågor. Hon sitter för närvarande i akademiens Pris- och belöningskommitté.

Lisa Sennerby Forsse har bland annat varit forskningschef på Skogforsk, huvudsekreterare på forskningsrådet Formas och rektor för SLU under åren 2006–2015. Hon är aktiv i flera internationella och nationella kommittéer och styrelser med fokus på frågor om klimat, hållbar livsmedelsproduktion och skog. Hon är hedersdoktor vid fakulteten för Science Köpenhamns universitet och vid skogsfakul-teten vid universitetet i British Columbia (UBC).

Björn Sundell blev agronomie doktor vid Sveriges Lantbruksuniversitet 1982 efter att ha tagit en M.Sc vid University of Missouri-Columbia, USA, 1979. Han valdes in i KSLA:s Allmänna avdelning 1986. Han är för närvarande ordförande i KSLA:s Ekonominämnd och i den till akademien anknutna stiftelsen SLO-fonden. Han är också ledamot i akademiens Kommitté för Forskningspolitiska frågor och i styrelsen för akademiens egendom Barksätter.

Björn Sundell har varit VD för Institutet för Jordbruks- och miljöteknik (JTI), VD för Stiftelsen Lantbruksforskning samt planeringsdirektör och stf generaldirektör för Statens veterinärmedicinska anstalt. För närvarande är han verksam som ordförande för flera styrelser inom Länsförsäkrings-gruppen samt som vice ordförande för Stiftelsen för Kunskap och Kompetens (KK-Stiftelsen).

Enligt stadgarna ska Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien utse preses och vice preses för en tid om fyra år och de valda får inte inneha positionen mer än en period. Sittande preses Kerstin Niblaeus och sittande vice preses Bo Andersson har nu fullgjort sin tid i dessa befattningar och det nya presesparet tar över för kommande mandatperiod vid akademiens högtidssammankomst den 28 januari 2016.

Mer information:

Akademiens VD och sekreterare Carl-Anders Helander
Tel 08-54 54 77 02, 0708-26 66 02
carl-anders.helander@ksla.se