KSLA välkomnar nya ledamöter i Allmänna avdelningen

Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 6 december 2012 valdes totalt 23 nya ledamöter in. De sju svenska ledamöter som valdes in i Allmänna avdelningen är länsfiskekonsulent Henrik C Andersson (Stockholm), professor Thomas Elmqvist (Täby), verkställande direktör Mats Halling (Västervik), universitetslektor Anna Jakobsson (Bjärred), professor Ingrid Sarlöv Herlin (Dalby), professor Marie Stenseke (Stenungsund), samt enhetschef Sara Österman (Sollentuna). Dessutom valdes professor Susan Baker (Cardiff, Wales) in.

 

Akademiens Allmänna avdelning arbetar med övergripande frågor som berör naturresurser, naturvård, miljö, landskap, forskningspolitik, kunskapsförmedling och samhällsplanering – och även frågor inom näringar och vetenskaper som inte specifikt hör hemma inom jordbruk respektive skogsbruk, såsom, fiske, vattenbruk och övrigt naturbruk.

Henrik C Andersson, född 1967, har som länsfiskekonsulent vid Länsstyrelsen i Stockholm län sedan 2002 skaffat mycket stor erfarenhet av yrkesfiske, fiskevård, vattenbruk och miljööver-vakning. Han har tidigare arbetat vid Sötvattenlaboratoriet med uppdrag inom bl a miljögifts-analyser och är aktivt engagerad i forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och EU.

Thomas Elmqvist, född 1955, professor i naturresurshushållning vid Inst. f. systemekologi och Stockholm Resilience Center, Stockholms universitet, är en av våra internationellt sett mest kända ekologer. Hans arbete har till stor del rört sig om biodiversitet och ekosystemtjänster och att föra ut dessas värde i områden utanför naturvården. Han har deltagit i och lett flera stora inter-nationella, tvärvetenskapliga projekt, är en flitigt anlitad gästföreläsare utomlands och har publicerat över 100 vetenskapliga artiklar och böcker.

Mats Halling, född 1958, är VD och koncernchef i Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge och har ett starkt engagemang för lantbrukets och landsbygdens utveckling. Han har utvecklat Hushållningssällskapet, bl a genom att införliva flera naturbruksgymnasier i verksamheten, starta ett rådgivningsbolag och ett certifieringsorgan.

Anna Jakobsson, född 1974, FD och universitetslektor vid SLU Alnarp, är forskare och lärare inom landskapsarkitektur med fokus på trädgårdshistoria och med speciell kompetens avseende historiska och rekreativa landskap. Hon har under mer än 10 år arbetat med Ronneby brunnspark ur olika perspektiv och driver vid sidan om sin forskning egen verksamhet som rådgivande och föreläsande trädgårdsarkitekt.

Ingrid Sarlöv Herlin, född 1961, professor i landskapsplanering vid SLU Alnarp, har i sin forskning belyst hur landskapet kan användas för produktion och rekreation samtidigt som miljövärden och kulturhistoria bevaras. Hon är starkt engagerad i den europeiska landskapskonventionen, har varit gästforskare vid flera universitet i England och ingår i flera inter-nationella nätverk för forskning, landskapsplanering och -arkitektur.

Marie Stenseke, född 1963, professor vid Kulturgeografiska inst. vid Göteborgs universitet, har lett ett flertal forskningsprojekt med bäring på landskap och miljö, landsbygdsutveckling samt friluftsliv, och har bred erfarenhet av att verka i tvärvetenskapliga sammanhang i frågor som rör markanvändning och naturresursförvaltning. I sin forskning strävar hon bl a efter att förbättra kunskapsunderlaget för beslut om skötsel och förvaltning av landskapet utanför tätorter.

Sara Österman, född 1968, AgrD och enhetschef vid forskningsrådet Formas, är husdjurs-agronom i grunden och har bred erfarenhet av lantbruksforskning. Hon arbetar idag bl a med att säkerställa att Formas fördelning av forskningsmedel sker effektivt, samordnat och med hög kvalitet och med ett flertal strategiska uppgifter. Hon ingår i flera samarbeten med andra forskningsfinansiärer, även internationellt.

Susan Baker, född 1955, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning vid Cardiff University, Wales, UK, med bred bakgrund i ekonomi, sociologi och statsvetenskap. Hennes expertis spänner från genusfrågor till etiska frågor inom hållbar utveckling, EU-politik för biologisk mångfald, klimatfrågor och östeuropeisk miljöpolitik. Susan Baker har en lång rad forskningsprojekt på gång, ingår i som expert flera internationella projekt och var den första kvinnan att få H.M. Carl XVI Gustafs miljöprofessorstitel.

Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD, ser fram emot ett givande samarbete med de nyinvalda ledamöterna:
– I och med de nya invalen förstärker KSLA sin kompetens på områdena natur och landskap, samhällsvetenskap och strategiska frågor och övrigt naturbruk, i detta fall fiske- och vattenbruk, säger Carl-Anders Helander.

Förutom ovanstående invaldes på torsdagen:

Jordbruksavdelningen: universitetsadjunkt Catharina Alwall Svennefelt, Kristianstad, lantbrukare Boel Andersson, Vellinge, expert Lars-Erik Lundkvist, Uppsala, statsveterinär Torsten Mörner, Bro, AgrD Stina Olofsson, Ängelholm, och näringspolitisk chef Alarik Sandrup, Uppsala. Dessutom Senior Scientist Barbara Lee, Marshfield, WI, USA, och professor Antanas Maziliauskas, Kaunas, Litauen.

Skogsavdelningen: professor Rolf Björheden, Uppala, professor Ljusk-Ola Eriksson, Sävar, professor Annika Nordin, Umeå, professor Jan Stenlid, Uppsala, samt civiljägmästare Carl-Gustaf Wachtmeister, Knislinge. Dessutom professor Bjarni Sigurðsson, Selfoss, Island.

Till hedersledamöter valdes H.E. Dr. Jacques Diouf, Dakar, Senegal, samt tidigare ledamöterna professor em. Ulf Renborg, Uppsala, och civiljägmästare Jan Sandström, Stockholm.

Mer information:
Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD
Telefon: 08-54 54 77 02, Mobil: 0708-26 66 02
E-postadress: carl-anders.helander@ksla.se  •  www.ksla.se

___________________________________________________________________

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien installerades år 1813 av kronprins Carl Johan (sedermera kung Karl XIV Johan) och firar sitt 200-årsjubileum 2013. I och med de nya invalen har akademien 476 svenska och 148 utländska ledamöter. Av dessa är 13 hedersledamöter. De nyinvalda kommer att motta sina ledamotsbrev ur kung Carl XVI Gustafs hand vid den 200:e högtidssammankomsten den 28 januari 2013.