KSLA välkomnar nya ledamöter i Allmänna avdelningen

Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 12 december 2013 valdes totalt 22 nya ledamöter in.

De fem svenska ledamöter som valdes in i Allmänna avdelningen är professor Ing-Marie Gren (Stockholm), redaktör Jan-Olov Johansson (Uppsala), AgrD Anders Larsson (Vallåkra), lantbrukare Bengt Persson (Ängelholm) och verkställande direktör Lena Söderberg (Stockholm). Dessutom valdes två utländska ledamöter in: Professor of Environmental Sciences Gretchen C Daily (Kalifornien, USA) och verkställande direktör Johannes Dyring (Uppsala).

Akademiens Allmänna avdelning arbetar med övergripande frågor som berör naturresurser, naturvård, miljö, landskap, forskningspolitik, kunskapsförmedling och samhällsplanering – och även frågor inom näringar och vetenskaper som inte specifikt hör hemma inom jordbruk respektive skogsbruk, såsom, fiske, vattenbruk och övrigt naturbruk.

Ing-Marie Gren, född 1951, är professor i miljö- och resursekonomi vid SLU och en av de främsta företrädarna för ekologisk ekonomi i Sverige. Hon forskar bl a på kolsänkor, som ett medel att uppnå EU:s klimatmål, och ekosystemtjänster i skog. Vid sidan om sin egen stora publiceringsverksamhet har hon omfattande gransknings- och sakkunniguppdrag och anlitas som expert även utanför den akademiska världen.

Jan-Olov Johansson, född 1953, är frilansande vetenskapsjournalist och agronom. Han har varit kommunikationsansvarig på SLU, chef för Vetenskapsredaktionen på Sveriges Radio och har många års erfarenhet av journalistik som berör vetenskap och de gröna näringarnas teori och praktik. Han är hedersdoktor i medicin på Uppsala universitet och ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA.

Anders Larsson, född 1965, är AgrD och landskapsarkitekt och har engagerat sig starkt i frågor om behovet av ge jordbruksmark starkare skydd mot exploatering i samband med urbanisering. Hans nuvarande forskning handlar om hur den urbana planeringsprocessen blivit alltmer komplicerad och hur frågor som hållbar utveckling, klimatpolitiska mål och sociala konsekvensanalyser kommer in i processen och avvägs mot mer traditionella perspektiv för planeringen.

Bengt Persson, född 1959, är aktiv lantbrukare med ett brett kunskapsfält och ett mångårigt engagemang inom lantbruk och odling. Han mycket kunnig inom miljö- och vattenfrågor, kvalitet och certifiering men kanske främst inom forskning och utveckling. Bengt Persson är ordförande i Stiftelsen Lantbruksforskning och JTI, samt ledamot i LRF:s Riksförbundsstyrelse.

Lena Söderberg, född 1955, är civiljägmästare och idag VD för branschorganisationen Svenskt Vatten. I januari tillträder hon posten som generaldirektör för Sveriges Geologiska Undersökning, SGU. Hon är ordförande i Skogsstyrelsens styrelse och har haft ledande positioner hos bl a Stockholms Läns Landsting, KRAV och Jaako Pöyry.

Gretchen C Daily är professor i Environmental Sciences vid Stanford University i Kalifornien. Professor Daily är f n gästprofessor vid Beijerinstitutet i Stockholm. Hennes forskning kretsar kring mänsklig påverkan på ekosystem och biologisk mångfald. Hon är inte bara en framsåtende forskare utan anlitas också som rådgivare i många delar av världen.

Johannes Dyring, född 1967 i Tyskland, är FD i kärnpartikelfysik och verkställande direktör vid SLU Holding AB. Han har medverkat till utvecklingen av den ”gröna ekonomin” genom ett målmedvetet arbete med innovationer, entreprenörskap och kommersialisering av forskningsresultat inom SLU.

Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD, ser fram emot ett givande samarbete med de nyinvalda ledamöterna:

– I och med de nya invalen förstärker KSLA sin kompetens på områdena miljö, miljöekonomi, landskap och kommunikation samt forskning och innovationer för de gröna näringarna, säger Carl-Anders Helander.

Förutom ovanstående invaldes på torsdagen:

Jordbruksavdelningen: agronom Gunilla Berg, Södra Sandby, lantmästare Lars-Göran Svensson, Trollhättan, samt agronom Lennart Wikström, Klågerup, AgrD. Dessutom koncernchef Asbjørn Børsting, Tapperhøj, Danmark.

Skogsavdelningen: Senior Vice President Uno Brinnen, Gävle, chefsstrateg Jonas Brändström, Knivsta, SkogD Jonas Jacobsson, Sigtuna, forskningschef Marie Larsson-Stern, Växjö, samt sektionschef Ann Segerborg-Fick, Danderyd. Dessutom professor Antti Asikainen, Joensuu, Finland, project manager Annemarie Bastrup-Birk, Nærum, Danmark, professor Marco Marchetti, Rom, Italien, professor Michal Marek, Brno, Tjeckien, samt agronomie- och forstmagister Anders Portin, Esbo, Finland.

Till hedersledamöter valdes f d lantbruksrådet Inge Gerremo, Järfälla, samt professor Pelle Gemmel, Sundsvall, ledamot i KSLA sedan år 2000.

De nyinvalda kommer att motta sina ledamotsbrev vid den 202:a högtidssammankomsten den 28 januari 2014, i närvaro av kung Carl XVI Gustaf.

Mer information:
Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD
Telefon: 08-54 54 77 02