KSLA välkomnar nya ledamöter i Allmänna avdelningen

Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 13 december 2018 valdes totalt 23 nya ledamöter in, varav nio i Allmänna avdelningen.

De svenska ledamöter som valdes in i Allmänna avdelningen är Ann Dolling, Umeå; Tuija Hilding-Rydevik, Bromma; Louise Hård af Segerstad, Lidingö; Per Klingbjer, Stockholm; Jens Mattsson, Hägersten; Inger Olausson, Tierp, och Ulf Sonesson, Kullavik. Sist men inte minst den nya hedersledamoten, tidigare landshövdingen Sven Lindgren från Linköping, se separat inlägg. Dessutom valdes en utländsk ledamot in: Stanford F. Blade, Edmonton, Canada.

Akademiens Allmänna avdelning arbetar med övergripande frågor som berör naturresurser, naturvård, miljö, landskap, forskningspolitik, kunskapsförmedling och samhällsplanering – och även frågor inom näringar och vetenskaper som inte specifikt hör hemma inom jordbruk respektive skogsbruk, såsom fiske, vattenbruk och övrigt naturbruk.

Ann Dolling, född 1956, är jägmästare, skoglig doktor och universitetslektor vid SLU. Hennes tvärdisciplinära forskning handlar bland annat om hur skogen kan användas för att främja hälsa och välbefinnande och om hur naturen kan användas för integration av nyanlända och även om hur natur- och kulturarv kan användas för turism och för hälsobaserat företagande. Ann Dolling strävar efter att kunskap om skogens sociala värden ska finnas med då beslut fattas om skoglig planering och skogsskötsel.

Tuija Hilding-Rydevik, född 1954, är föreståndare för Centrum för Biologisk Mångfald i Uppsala och professor i miljökonsekvensbeskrivning. Hennes forskning är inriktad på biodiversitet som samhällsansvar. Med sin breda tvärvetenskaplig kompetens, som förenar naturvetenskap med samhällsvetenskap, kommer hon på ett tydligt sätt att kunna bidra till akademiens avdelningsövergripande arbete med FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Louise Hård af Segerstad, född 1972, är verksamhetschef på den ideella föreningen Albaeco som arbetar med att sprida kunskap om naturens nytta för människor, ett fält som är centralt med hänsyn till vår tids utmaningar. I sitt arbete bidrar Louise Hård af Segerstad till tvärgående samarbeten inom akademi, myndigheter, organisationer och näringsliv och hon har bidragit till att kunskaper om ekosystemtjänster och resiliens finns närvarande i allt från statliga utredningar till lärares fortbildning och kommuners strategiska utvecklingsarbete.

Per Klingbjer, född 1964, är förbundsdirektör i fackförbundet Naturvetarna. Han är fil.dr i naturgeografi och har ett starkt intresse för utvecklings-, markanvändnings- och klimatfrågor. Per Klingbjer var tidigare forsknings- och utvecklingschef på SGU inom berg, jord och grundvatten, alla grundförutsättningar för utveckling av de areella näringarna. Han har också under de senaste åren arbetat ideellt med fjällfrågor. Per Klingbjer är styrelseordförande för Svenskt Friluftsliv och han engagerar sig bland annat i att vårda och värna allemansrätten och att hantera olika motstående intressen vid markanvändning.

Jens Mattsson, född 1964, är docent i mikrobiologi. Som generaldirektör för Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala framhåller han i olika sammanhang den goda svenska djurhälsan, inklusive ansvarsfull antibiotikaanvändning, som en av nycklarna till en hållbar svensk animalieproduktion. Under hans ledning har SVA arbetat med en strategi som syftar till att Sverige ska stå rätt rustad för framtida sjukdomsutmaningar. Tillsammans med generaldirektörerna för Jordbruksverket och Livsmedelsverket har Jens Mattsson tagit initiativ till ett stärkt samarbete för friska djur och god, nyttig och hållbar mat.

Inger Olausson, född 1969, är hortonom och universitetslektor i kulturvård vid Göteborgs universitet och har en kompetens som spänner över naturvetenskap såväl som humaniora och samhällsvetenskap. Inger Olausson besitter dessutom praktiskt hantverkskunnande och gedigen faktakunskap om trädgårdsnäringen och dess historia och hon har också en tjänst som akademiforskare vid Kungl. Vitterhetsakademien. Hon kommer att tillföra akademien kunskap om trädgårdsodlingens betydelse för hållbar utveckling, rekreation och integration i en globaliserad och urbaniserad värld.

Ulf Sonesson, född 1963, är agronom med doktorsexamen i lantbruksteknik. Han arbetar vid forskningsinstitutet RISE (Research Institutes of Sweden) där han ansvarar för forskningsområdet ”Hållbara system i livsmedelskedjan”, ett område som är av central betydelse för FN:s globala utvecklingsmål. Ulf Sonesson är en uppskattad brobyggare, som knyter samman forskning, samhälle och näringsliv. Han har en bred, tvärvetenskaplig kompetens och många pågående uppdrag och samarbeten inom och utom landets gränser.

Stanford F. Blade, född 1960, är dekanus för Faculty of Agricultural, Life and Environmental Sciences (ALES) vid University of Alberta, Edmonton, Kanada. I denna roll intresserar han sig bland annat för frågor kring innovation och företagsutveckling. Dr. Blade har sin vetenskapliga bakgrund inom genetik och växtförädling och har som expert i frågor om växtodling och odlingssystem arbetat mycket i olika afrikanska länder med att främja jordbrukets utveckling.

Eva Pettersson, akademiens sekreterare och VD, ser fram emot ett givande samarbete med de nyinvalda ledamöterna:

– Årets nya ledamöter i Allmänna avdelningen tillför akademien en stor bredd av kompetenser med stor betydelse för akademiens arbete med FN:s globala utvecklingsmål. De nya ledamöternas gemensamma nämnare är att de varken räds gränser eller komplexitet, utan istället är inriktade på breda samarbeten och ökad förståelse mellan olika grupper i samhället, säger Eva Pettersson.

Förutom ovanstående invaldes på torsdagen:

Jordbruksavdelningen: Docent Linley Chiwona-Karltun, Uppsala, verkställande direktör Erik Hartman, Alunda, lantmästare Christian Hidén, Säffle, departementsråd Lars Olsson, Enköping, och verkställande direktör Lena Åsheim, Kristianstad. Dessutom Overseas Trade Manager Shane Hamill, Dublin, Irland och Head of Knowledge Transfer Directorate Tom Kelly, Tipperary, Irland.

Skogsavdelningen: Professor Göran Ericsson, Umeå, PhD, företagare Lars Laestadius, Silver Spring, Maryland, USA, verkställande direktör Pär Lärkeryd, Umeå, forsknings- och anslagschef Lotta Möller, Uppsala, och Sustainability Manager Caroline Rothpfeffer, Uppsala. Dessutom professor Klaus Puettmann, Corvallis, Oregon, USA, och professor Markku Rummukainen, Norrköping.

I och med de nya invalen har akademien 517 svenska och 172 utländska ledamöter, totalt 689 ledamöter. Av dessa är 15 hedersledamöter. De nyinvalda kommer att motta sina ledamotsbrev vid akademiens 207:e högtidssammankomst den 28 januari 2019.

Mer information:

Eva Pettersson, akademiens sekreterare och vd
Telefon: 08-54 54 77 02, mobil: 070-677 68 56
eva.pettersson@ksla.se  •  www.ksla.se