KSLA välkomnar nya ledamöter i Allmänna avdelningen

Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 12 december 2019 valdes totalt 30 nya ledamöter in, varav 11 i Allmänna avdelningen.

De 8 svenska ledamöter som valdes in i Allmänna avdelningen är Åsa Domeij, Uppsala, Regina Lindborg, Stockholm, Måns Nilsson, Saltsjöbaden, Anna Rosling Rönnlund, Stockholm, Elin Röös, Uppsala, Kristina Sundell, Mölndal, och Lovisa Zillén Snowball, Storvreta. Sist men inte minst den nya hedersledamoten, professor emerita Malin Falkenmark från Stockholm, se separat meddelande. Dessutom valdes 3 utländska ledamöter in: Dirk Jan de Koning, Knivsta, Segenet Kelemu, Nairobi, Kenya, och Thomas Randrup, Hørsholm, Danmark.

Akademiens Allmänna avdelning arbetar med övergripande frågor som berör naturresurser, naturvård, miljö, landskap, forskningspolitik, kunskapsförmedling och samhällsplanering – och även frågor inom näringar och vetenskaper som inte specifikt hör hemma inom jordbruk respektive skogsbruk, såsom fiske, vattenbruk och övrigt naturbruk.

Åsa Domeij, född 1962, är agronom och chef för miljö och socialt ansvar vid Axfood. Hon har ingående kunskap om hela livsmedelskedjan – från åkrar och stallar till vidareförädling, grossistverksamhet, livsmedelshandel, konsument- och konsumentbeteende och bioenergi. Hennes arbete är brett och inkluderar strategier för minskat matsvinn; strängare leverantörskrav och minskad miljöbelastningen av både livsmedel och förpackningar. Åsa Domeij har också varit politiskt aktiv på såväl riks- som kommunnivå.

Regina Lindborg, född 1966, är professor i naturgeografi vid Stockholms universitet. Hon är i grunden ekolog och arbetar med frågor om landsbygdens landskap. Särskilt fokuserar hon på hur vi samtidigt som vi producerar mat ska kunna producera andra ekosystemtjänster och bevara biologisk mångfald. En stor del av Regina Lindborgs forskning har rört betesmarker, som ofta har en mycket rik biologisk mångfald men som numera hotas av en brist på betande djur i landskapet.

Måns Nilsson, född 1969, har studerat internationell ekonomi och doktorerat i ”policy analysis”. Han är sedan snart två år chef för Stockholm Environment Institute. SEI är en oberoende, icke-vinstdrivande organisation med verksamhet över hela världen, inriktad på att bygga broar mellan forskning och samhällsutveckling när det gäller frågor som vattenhushållning, klimat, sanitet och jordbruk. Han har bland annat arbetat mycket med FN:s globala mål, Agenda 2030. Vid sidan av sin post på SEI är han adjungerad professor i tillämpade miljöstrategier vid KTH.

Anna Rosling Rönnlund, född 1975, född 1975, är vice verkställande direktör för Stiftelsen Gapminder. Tillsammans med sin make Ola Rosling skrev hon koden till dataprogrammet Trendalyzer, som är basen i presentationsprogrammet Gapminder. Anna Rosling Rönnlund är också initiativtagare till projektet Dollar Street, en webbsida som visar tillvaron för 264 familjer i 50 länder genom mer än 30 000 foton. Syftet är att visa att människor i andra kulturer inte alls är så främmande som de ofta beskrivs i våra massmedia.

Elin Röös, född 1973, är civilingenjör i teknisk fysik och biträdande lektor vid institutionen för energi och teknik vid SLU. Hon forskar och undervisar kring hållbar matproduktion och hållbar markanvändning. Hennes forskning rör bland annat klimatpåverkan och markanvändning förknippade med olika kostmönster. Modeller är viktiga verktyg för Elin Röös när det gäller att undersöka hur man ska kunna producera mat åt en växande befolkning på ett hållbart sätt.

Kristina Sundell, född 1959, är professor i zoofysiologi vid Göteborgs universitet. Hon började sin forskarbana inom fiskfysiologi och har nu i över 35 år forskat kring utveckling av hållbart vattenbruk. Kristina Sundell är föreståndare för SWEMARC (Swedish Mariculture Research Center) vid Göteborgs universitet, en centrumbildning vars målsättning är att genom tvärvetenskaplig forskning öka odlingen av mat från havet på ett miljösmart sätt.

Lovisa Zillén Snowball, född 1970, har en doktorsexamen i kvartärgeologi och arbetar nu som enhetschef för marin miljö på Sveriges geologiska undersökning i Uppsala. Hon ansvarar därmed för SGU:s undersökningar av våra havs- och sjöbottnar och deras uppbyggnad. Kunskap om bottnarnas egenskaper, bland annat deras innehåll av miljögifter och näringsämnen, är en förutsättning för blå tillväxt i och kring Östersjön.

Dirk Jan de Koning, född 1970, är professor i husdjursförädling vid SLU i Uppsala. Han intresserar sig för den genetiska grunden för hur komplexa egenskaper varierar hos våra husdjur och för hur variationen kan användas i avelsprogram. Ett exempel är att man genom avel kan få fram värphöns med starkare ben. Under de senaste åren har han arbetat mycket med förädling av fiskarter som röding och regnbåge, samt med tropiska fiskar som tilapia. Han är också ordförande i SLU:s plattform för akvakultur.

Segemet Kelemu, född 1957, är en av Afrikas ledande jordbruksforskare, som också har haft ledande roller för flera internationella forskningsinstitut i Afrika och på andra kontinenter. Som exceptionell forskare och ledare är Segenet Kelemu en viktig förebild för unga kvinnliga forskare. Hon leder idag ett av de få insektsinstituten i världen och arbetar strategiskt för att använda vetenskapen om insekter till att lösa några av de utmaningar som Afrika står inför, bland annat när det gäller proteinförsörjning.

Thomas Randrup, född 1964, är landskapsarkitekt och forskare, och sedan 2017 professor vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid SLU i Alnarp. Han intresserar sig särskilt för hur man inom stadsplanering kan använda gröna ytor för att förbättra livsmiljön för människor i staden. Det handlar inte bara om att människor trivs och mår bättre om de omges av grönska, utan också om att ta vara på naturens egna resurser för att hantera skyfall och hetta.

Eva Pettersson, akademiens sekreterare och vd, ser fram emot ett givande samarbete med de nyinvalda ledamöterna:
– Årets nya ledamöter i Allmänna avdelningen tillför akademien en stor bredd av kompetenser inom miljö och hållbar produktion, på land och i vatten. Flera är forskare och arbetar aktivt med att sprida kunskap även utanför universiteten, något som blir allt viktigare i ett samhällsklimat där kunskaper och forskning ifrågasätts, säger Eva Pettersson.

Förutom ovanstående invaldes på torsdagen:

Hedersledamot: Professor emerita Malin Falkenmark, Stockholm.

Jordbruksavdelningen: Expert Christina Furustam, Stockholm, ställföreträdande veterinärchef Lena Hellqvist Björnerot, Västra Frölunda, segmentschef Jimmy Larsson, Lidhult, hållbarhetsledare Maria Lundesjö, Heby, företagare Anniqa E Nygård, Flarken, lantbrukare Hans Samuelsson, Skeppshult, och docent Richard Tellström, Uppsala. Dessutom förvaltare Lars Bäksted, Sjöbo, PhD Bruno Desprez, Cappelle-en Pevele, Frankrike, professor Rodomiro Ortiz, Lomma, och professor Risto Rautiainen, Omaha, Nebraska USA.

Skogsavdelningen: Verkställande direktör Fredrik Daveby, Edsbruk, chefredaktör Bengt Ek, Stockholm, universitetslektor Cecilia Mark-Herbert, Uppsala, professor Ove Nilsson, Umeå, jägmästare Erik Willén, Uppsala, och jägmästare Jan Wintzell, Lidingö. Dessutom professor Kevin Bishop, Uppsala, och specialplanerare Madeleine Nyman, Esbo, Finland.

I och med de nya invalen har akademien 524 svenska och 179 utländska ledamöter, totalt 703 ledamöter. Av dessa är 15 hedersledamöter. De nyinvalda kommer att motta sina ledamotsbrev vid akademiens 208:e högtidssammankomst den 28 januari 2020.