KSLA välkomnar nya ledamöter i Allmänna avdelningen

Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 10 december 2015 valdes totalt 23 nya ledamöter in, varav åtta i Allmänna avdelningen.

 

De sex svenska ledamöter som valdes in i Allmänna avdelningen är Rolf Brennerfelt, Rejmyre; Madeleine Fogde, Vejbystrand; Lovisa Hagberg, Häggeby; Carin Martiin, Eksjö; Dag Rogne, Säffle; och Anders Wästfelt, Hägersten.

Dessutom valdes två utländska ledamöter in: Martyn Futter, Uppsala (& Kanada), och Marianne Krasny, New York, USA.

Akademiens Allmänna avdelning arbetar med övergripande frågor som berör naturresurser, naturvård, miljö, landskap, forskningspolitik, kunskapsförmedling och samhällsplanering – och även frågor inom näringar och vetenskaper som inte specifikt hör hemma inom jordbruk respektive skogsbruk, såsom, fiske, vattenbruk och övrigt naturbruk.

Rolf Brennerfelt, född 1961, är generaldirektör för Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) och styrelseordförande i Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Han har tidigare som bl a kabinettschef vid Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommitténs (EESK) ordförande-kansli i Bryssel, som statssekreterare i Jordbruksdepartementet och som chef för LRF:s Bryssel-kontor, skaffat sig bred erfarenhet från näringsliv, politik, offentlig förvaltning (inte minst inom EU) och forskning, kopplat till den gröna sektorn.

Madeleine Fogde, född 1962, är chef för det SIDA-stödda kunskapsnätverket Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI) inom Stockholm Environment Institute. Hon var tidigare ledare för Ecological Sanitation Research Program (EcoSanRes) inom SEI, ett utvecklingsprogram för ekologiska sanitetslösningar främst i u-länderna. Dessförinnan arbetade hon ca 15 år med olika typer av rådgivning, bl a inom vatten & sanitet och läskunnighet, i u-länder, framförallt Mozambique.

Lovisa Hagberg, född 1970, fil. dr i statsvetenskap, är senior policyrådgivare inom Världsnaturfonden WWF, ordförande i WWF European Policy Office Strategy Board och fungerar regelbundet som stf naturvårdschef i WWF. Hon har tidigare forskat och undervisat med tvärvetenskapligt perspektiv, bland annat på Forum för tvärvetenskap vid Umeå universitet, på magisterprogrammet LUMES på LUCSUS vid Lunds universitet och inom forskningsprojekt om miljöintegrering. Hon har varit sakkunnig i Miljömålsberedningen och haft ett flertal olika styrelseuppdrag inom vetenskapliga organisationer.

Carin Martiin, född 1953, agr.dr i agrarhistoria, är lektor och avdelningschef för Avdelningen för Agrarhistoria vid Sveriges Lantbruksuniversitet och medlem av Fakultetsnämnden för Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap. Hon forskar om husdjur och jordbrukspolitik m m. Hon har ett tjugotal peer review-granskade artiklar bakom sig och har skrivit en internationellt gångbar lärobok för agronomstudenter. Hon har även långvarig erfarenhet som egenföretagande lantbrukare (mjölkbonde) och skogsbrukare.

Dag Rogne, född 1961, är agronom, lantbrukare och kommunstyrelsens ordförande i Säffle. Han har nyligen avslutat sitt ordförandeskap i LRF Värmland och har haft ett flertal olika förtroendeuppdrag i Värmland och nationellt. Han är delägare i familjeföretaget Rogne Entreprenad AB, där han ansvarar för lantbruket, som främst består av spannmålsodling och nötköttsproduktion, bägge KRAV-certifierade.

Anders Wästfelt, född 1965, är docent vid Kulturgeografiska institutionen på Stockholms universitet. Hans forskning har fokus på jordbrukslandskapet och omvärderingen av jordbruket, lokalt och globalt. Han har ett stort internationellt nätverk och är engagerad i flera olika samarbetsprojekt, bl a projektet Re-think som mobiliserar universitetskolleger i 13 olika EU-länder. Han publicerar frekvent artiklar och skrifter inom sitt verksamhetsområde. Under läsåret 2015/2016 kommer han att vara Visiting Scholar på University of California i Santa Barbara.

Martyn Futter, född 1965, är född i England och har utbildat sig och disputerat i Kanada. Han i är idag docent i miljöanalys vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Hans forskning fokuserar på vattenkvalitet i produktionslandskap och han är allmänt erkänd som expert på vattenkvalitetsmodellering och politiska gränssnitt för vattenfrågor. Före flytten till Sverige arbetade han ett antal år i Skottland med bl a forskning om klimatförändringar och vattenförorening. Han har också många års erfarenhet från arbete inom Kanadas miljödepartement och en diger publikationslista.

Marianne Krasny, född 1953, är professor vid Department of Natural Resources och ledare för Civic Ecology Lab på Cornell University, USA. Hon arbetar med lokala organisationer för att undersöka hur självorganiserad miljöförvaltning bidrar till samhällsförnyelse, ekosystemtjänster, flergenerationslärande och social-ekologisk hållbarhet. Med fler än 100 publikationer på sin publikationslista är hon internationellt erkänd för sin framstående forskning på miljöutbildning och dess effektivitet när det gäller att möta klimatförändringsutmaningar. Som internationellt ledande på sitt område har hon inlett betydelsefulla samarbeten med flera svenska forskare.

Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD, ser fram emot ett givande samarbete med de nyinvalda ledamöterna:

– I och med de nya invalen förstärker KSLA sina internationella kontakter och sin kompetens inom bland annat områdena agrarhistoria, offentlig förvaltning, landsbygdsutveckling, biologisk mångfald, ekosystemtjänster, landskap och klimatförändringarnas effekter på jordbruket, säger Carl-Anders Helander.

Förutom ovanstående invaldes på torsdagen:

Jordbruksavdelningen: professor Tommy Cederholm, Sollentuna, verksamhetsledare Maria Dirke, Nyköping, agronom Ingemar Gruvaeus, Kvänum, lantmästare Bengt-Olov Gunnarsson, Klockrike och verkställande direktör Susanne Welin-Berger, Katthammarsvik. Dessutom professor Fred Angulo, Decatur, (GA), USA, direktör Thomas Harttung, Barrit, Danmark, och professor Pia Haubro Andersen, Björklinge (& Danmark).

Skogsavdelningen: jägmästare Lisa Engström, Västerfärnebo, professor Joakim Hjältén, Holmsund, professor Torgny Näsholm, Umeå, och skribent/ordförande Karin Perers, Fors. Dessutom lektor Gove Enggrob Boon, Farum, Danmark, professor Andreas Brunner, Ås, Norge, och professor Demel Teketay Fanta, Gaborone, Botswana.

Mer information:
Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD
Telefon: 08-54 54 77 02, Mobil: 0708-26 66 02
E-postadress: carl-anders.helander@ksla.se