KSLA välkomnar nya ledamöter i Allmänna avdelningen

Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 14 december 2017 valdes totalt 25 nya ledamöter in, varav sju i Allmänna avdelningen.

De sex svenska ledamöter som valdes in i Allmänna avdelningen är Carl Folke, Lidingö; Per Frankelius, Stockholm; Lena Johansson, Danderyd; Anders Källström, Örnsköldsvik; Nils-Eric Sahlin, Lund; och Birgitta Åhman, Uppsala. Dessutom valdes en utländsk ledamot in: med.dr Gunhild Anker Stordalen, Oslo, Norge.

Akademiens Allmänna avdelning arbetar med övergripande frågor som berör naturresurser, naturvård, miljö, landskap, forskningspolitik, kunskapsförmedling och samhällsplanering – och även frågor inom näringar och vetenskaper som inte specifikt hör hemma inom jordbruk respektive skogsbruk, såsom, fiske, vattenbruk och övrigt naturbruk.

Carl Folke, född 1955, är professor och chef för Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi vid Kungl. Vetenskapsakademien. Han är också initiativtagare till och forskningschef för Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet. Carl Folke är en mycket välmeriterad forskare inom hållbarhet i vid bemärkelse, inte minst inom komplexa socio-ekonomiska system, och en pionjär när det gäller att stimulera forskning som för samman samhällsvetenskaper, ekonomi och naturvetenskap.

Per Frankelius, född 1966, är civilekonom och ekonomie doktor samt docent vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings universitet. Han forskar och samverkar inom området innovationer inom de gröna näringarna, bl.a. i projektet ”Grönovation”, ett samarbete mellan 13 organisationer. Per Frankelius är en inspirerande entreprenöriell forskare med fokus på de areella näringarnas teknikutveckling och skicklig på att åstadkomma samverkan mellan forskning, innovation och samhälle.

Lena Johansson, född 1955, är generalsekreterare för ICC Sweden (International Chamber of Commerce). Hon har erfarenhet och intresse av såväl jordbruksfrågor som samhällsfrågor i allmänhet, också internationella aspekter, vilket inte minst framgått under hennes tid som GD för Kommerskollegium. Lena Johansson har i ansvarsfulla positioner arbetat för en effektiv inre marknad och en öppen handelspolitik i EU. En viktig drivkraft för henne är att bidra till att näringslivet, inte minst de gröna näringarna, ska ha goda villkor för att bedriva sin verksamhet genom förutsägbarhet, transparenta regler och rättvisa konkurrensvillkor.

Anders Källström, född 1959, innehar som VD och koncernchef i LRF ett av lantbrukets viktigaste uppdrag. Han har ett stort engagemang för landsbygden och för de gröna näringarnas utveckling, men också lång erfarenhet från mediabranschen med ledande positioner i tidigare Örnsköldsviks Allehanda-gruppen under närmare 20 år. Anders Källström har mycket breda kontaktytor mot samhället inklusive näringslivet, bland annat grundad på 10 år som ordförande i Länsförsäkringar Västernorrland och insatser i kommunpolitiken i Örnsköldsvik.

Nils-Eric Sahlin, född 1954, är professor i medicinsk etik vid Lunds universitet. Hans forskning handlar bland annat om riskuppfattning och rationellt beslutsfattande, kunskaper som ger väsentliga perspektiv på de aktuella frågorna om vetenskapens roll i samhället och villkoren för en evidensbaserad politik, liksom på debatten om ”alternativa fakta” och så kallade ”fake news”. Frågor om forskningsetik, forskningens trovärdighet och tilliten till forskningen har i sina principiella delar stor betydelse för hur vetenskaplig kunskap kommer till användning också inom de gröna näringarna.

Birgitta Åhman, född 1953, är professor i renskötsel vid SLU. Hennes främsta kompetens ligger inom området renens näringsförsörjning. Hon har en djup kunskap och stor förståelse för rennäringen, myndighetsutövning inom området och komplexiteten i dessa frågor. Birgitta Åhman är anlitad som expert av Sametinget och Naturvårdsverket i utvecklingen av förvaltning av stora rovdjur med hänsyn till rennäringen. Hon har ett omfattande kontaktnät såväl inom som utanför Sverige och har god kontakt med samebyar och enskilda renägare i frågor som rör renens biologi och skötsel.

Gunhild Anker Stordalen, född 1979, är en norsk läkare, filantrop och miljöaktivist vars uttalade mål är att förändra världen. Via filantropiska stiftelser arbetar hon med stöd till forskning och utveckling av miljövänliga lösningar, inte minst forskning kring hur man kan stimulera människor att göra miljövänliga val. Gunhild Anker Stordalen har också tagit initiativet till satsningen EAT Forum, en serie högnivåseminarier för politiker, forskare och näringsliv. Det första av dessa arrangemang hölls 2014 i Stockholm.

Eva Pettersson, akademiens sekreterare och VD, ser fram emot ett givande samarbete med de nyinvalda ledamöterna:

– Årets nya ledamöter i Allmänna avdelningen tillför akademien en osedvanlig bredd av kompetenser. Deras gemensamma nämnare är att de varken räds gränser eller komplexitet, utan istället är inriktade på breda samarbeten och ökad förståelse mellan olika grupper av forskare, beslutsfattare och praktiker, säger Eva Pettersson.

Förutom ovanstående invaldes på torsdagen:

Jordbruksavdelningen: External Veterinary Auditor Lena Englund, Co Meath, Irland, och Uppsala, verkställande direktör Maria Forshufvud, Råå, agronom Per Hansson, Höör, agronom Bengt Johnsson, Aneby, jordbruksförvaltare Christian Negendanck, Eslöv, senior forskare Lena Rodhe, Storvreta, och professor Ivar Vågsholm, Uppsala. Dessutom landsbygdutvecklare Lena Brenner, Pålsböle, Åland, och generalsekreterare Marie Modal, Harstad, Norge.

Skogsavdelningen: professor Göran Berndes, Lerum, ordförande Lena Ek, Valdemarsvik, verkställande direktör Katarina Mowitz, Falun, professor Erland Mårald, Umeå, fil.dr Karin Perhans, Sollentuna, och civilingenjör Johan Trolle-Löwen, Nyköping. Dessutom docent Vilis Brukas, Malmö, Assistant Director Lauri Hetemäki, Joensuu, Finland, och professor John Innes, West Vancouver, Kanada.

Till hedersledamot valdes civiljägmästare Lennart Rådström, Täby, ledamot i KSLA:s Skogsavdelning sedan år 1997.

Mer information:

Eva Pettersson, akademiens sekreterare och VD
Telefon: 08-54 54 77 02, Mobil: 070-677 68 56
E-postadress: eva.pettersson@ksla.se  •  www.ksla.se
*********
I och med de nya invalen har akademien 512 svenska och 170 utländska ledamöter, totalt 682 ledamöter. Av dessa är 16 hedersledamöter. De nyinvalda kommer att motta sina ledamotsbrev vid akademiens 206:e högtidssammankomst den 28 januari 2018.