KSLA välkomnar nya ledamöter i Jordbruksavdelningen

Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 14 december 2017 valdes totalt 24 nya ledamöter in, varav nio i Jordbruksavdelningen.

De sex svenska ledamöter som valdes in i Jordbruksavdelningen är Lena Englund, Co Meath, Irland, och Uppsala; Maria Forshufvud, Råå; Per Hansson, Höör; Bengt Johnsson, Aneby, Christian Negendanck, Eslöv; Lena Rodhe, Storvreta; samt Ivar Vågsholm, Uppsala. Dessutom valdes två utländska ledamöter in: Lena Brenner, Pålsböle, Åland, och Marie Modal, Harstad, Norge.

Akademiens Jordbruksavdelning arbetar med frågor som berör produktion, förädling och marknad i teori och praktik inklusive specifika utbildnings- och rådgivningsfrågor inom jordbruk, trädgård och veterinärmedicin samt sådana miljöfrågor som hör samman med näringarnas sektorsansvar.

Lena Englund, född 1955, är veterinär och internationell expert på EU:s lagstiftning om djurhållning. Hon har under sitt yrkesverksamma liv byggt upp en unik kunskap inom många skilda områden av betydelse för lantbruket inom Sverige och EU. Som anställd på Europeiska Kommissionen arbetar Lena Englund bland annat med ett projekt som jämför beredskapen hos veterinära myndigheter inom EU för att hantera djurskydd och djurhälsa vid natur-katastrofer.

Maria Forshufvud, född 1957, är VD för Svenskmärkning AB som driver den frivilliga ursprungsmärkningen av mat från Sverige. Märkningen lanserades april 2016 och har snabbt nått en bred anslutning av svenska råvaror, livsmedel och växter. Maria Forshufvud har som agronom genom åren framför allt arbetat med kommunikation på många positioner inom olika företag inom svensk livsmedelssektor.

Per Hansson, född 1962, är agronomekonom och har under hela sitt yrkesliv arbetat med affärs- och företagsutveckling i lantbruksföretag och utveckling av rådgivningstjänster. Sedan 2004 har Per Hansson arbetat på Landshypotek. Detta har han kombinerat med deltidsstudier som doktorand i Jönköping och sedan två år även med uppdraget som generalsekreterare för NKJ, Nordisk kommitté för jordbruks- och matforskning. Den 1 januari 2018 blir Per Hansson blir ny verksamhetsledare för Kompetenscentrum företagsledning på SLU i Alnarp.

Bengt Johnsson, född 1959, är agronom med gedigen erfarenhet av svenskt lantbruk. Han arbetar som jordbrukspolitisk analytiker på Jordbruksverket och har tjänstgjort även på Regerings-kansliet. Bengt Johnsson är kunnig i internationella frågor, med fokus på EU och CAP (den europeiska jordbrukspolitiken) samt OECD-frågor. Han betraktas som en av de främsta i landet när det gäller frågor om jordbrukspolitik och jordbrukets ekonomi.

Christian Negendanck, född 1956, är jordbruksförvaltare på Högestad & Christinehof Förvaltnings AB, med bred kompetens inom såväl ekologisk som konventionell växtodling. Han har tidigare arbetat som konsult inom Hushållningssällskapet och i olika högre lantbrukstjänstemannapositioner. Hans många år på de skånska godsen har vid sidan om den rena yrkesskickligheten gett honom stort kunnande om dessas historiska och kulturella miljö.

Lena Rodhe, född 1954, AgrD i lantbruksteknik och docent i teknologi, är senior forskare på RISE (Research Institutes of Sweden, f.d. JTI), där hon forskar inom områdena stallgödselhantering, miljö- och klimatpåverkan samt växtnäringsutnyttjande. Forskningsområdet är tillämpbart där innovativa och lösningar behövs för att komma tillrätta med miljö- och klimatutmaningarna. Resultaten av Lenas Rodhes forskning har spridits nationellt och internationellt och utnyttjats av svenska lantbruket samt av myndigheter vid t.ex. klimatrapportering om ammoniakutsläpp.

Ivar Vågsholm, född 1960, är professor i livsmedelssäkerhet och prefekt för Institutionen för Biomedicin och Veterinär Folkhälsovetenskap, SLU Uppsala. Han arbetar med frågor rörande livsmedelssäkerhet och djurhälsa, särskilt i ett EU-perspektiv, och hans kompetensområde omfattar även mikrobiell livsmedelssäkerhet. Han under många år varit medlem av den vetenskapliga panelen för livsmedelssäkerhet och i panelen för djurhälsa och djurvälfärd inom EFSA, den europiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

Lena Brenner, född 1962, inspirerar, initierar och driver projekt för att utveckla landsbygdsföretagen på Åland. Lena Brenner har kontakter med både livsmedelsindustrin och småskaliga livsmedelsproducenter och har som anställd på Ålands landsbygdscentrum haft fokus på att skapa förutsättningar för framtiden och stärka den åländska livsmedelsnäringens möjligheter till en livskraftig, konkurrenskraftig, hållbar och hälsosam näringsgren. Som mångårig verksamhetsledare för Ålands skördefest har hon bidragit till att utveckla den till ett populärt besöksmål för alla.

Marie Modal, född 1962, är veterinär och numera generalsekreterare i Den norske veterinærforening (DNV). Hon inledde sin veterinära yrkeskarriär som statsinspektör vid Statens Livsmedelsverk i Uppsala. Tillbaka i Norge har hon arbetat kliniskt inom såväl grisnäringen som med häst- och smådjurspraktik. Som ordförande i DNV 2006–2014 engagerade hon sig mycket i den europeiska veterinärfederationen FVE och hennes kontaktnät inbegriper även EU-kommissionen och Europaparlamentet.

Eva Pettersson, akademiens sekreterare och VD, ser fram emot ett givande samarbete med de nyinvalda ledamöterna:
– Med dessa nya ledamöter stärker KSLA sitt kompetensområde livsmedel med avseende på såväl odling och konsumtion som ekonomi och politik, säger Eva Pettersson.

Förutom ovanstående invaldes på torsdagen:

Allmänna avdelningen: professor Carl Folke, Lidingö, docent Per Frankelius, Stockholm, generalsekreterare Lena Johansson, Danderyd, verkställande direktör Anders Källström, Örnsköldsvik, professor Nils-Eric Sahlin, Lund, och professor Birgitta Åhman, Uppsala. Dessutom en utländsk ledamot: med.dr Gunhild Anker Stordalen, Oslo, Norge.

Skogsavdelningen: professor Göran Berndes, Lerum, ordförande Lena Ek, Valdemarsvik, verkställande direktör Katarina Mowitz, Falun, professor Erland Mårald, Umeå, fil.dr Karin Perhans, Sollentuna, och civilingenjör Johan Trolle-Löwen, Nyköping. Dessutom docent Vilis Brukas, Malmö, Assistant Director Lauri Hetemäki, Joensuu, Finland, och professor John Innes, West Vancouver, Kanada.

Till hedersledamot valdes civiljägmästare Lennart Rådström, Täby, ledamot i KSLA sedan år 1997.

Mer information:

Eva Pettersson, akademiens sekreterare och VD
Telefon: 08-54 54 77 02, Mobil: 070-677 68 56
E-postadress: eva.pettersson@ksla.se
*********
I och med de nya invalen har akademien 512 svenska och 170 utländska ledamöter, totalt 682 ledamöter. Av dessa är 16 hedersledamöter. De nyinvalda kommer att motta sina ledamotsbrev vid akademiens 206:e högtidssammankomst den 28 januari 2018.