KSLA välkomnar nya ledamöter i Jordbruksavdelningen

Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 12 december 2019 valdes totalt 30 nya ledamöter in, varav 11 i Jordbruksavdelningen.

De 7 svenska ledamöter som valdes in i Jordbruksavdelningen är Christina Furustam, Stockholm, Lena Hellqvist Björnerot, Västra Frölunda, Jimmy Larsson, Lidhult, Maria Lundesjö, Heby, Anniqa E Nygård, Flarken, Hans Samuelsson, Skeppshult, och Richard Tellström, Uppsala. Dessutom valdes 4 utländska ledamöter in: Lars Bäksted, Sjöbo, Bruno Desprez, Cappelle-en-Pevele, Frankrike, Rodomiro Ortiz, Lomma, och Risto Rautianen, Omaha, Nebraska, USA.

Akademiens Jordbruksavdelning arbetar med frågor som berör produktion, förädling och marknad i teori och praktik inklusive specifika utbildnings- och rådgivningsfrågor inom jordbruk, trädgård och veterinärmedicin samt sådana miljöfrågor som hör samman med näringarnas sektorsansvar.

Christina Furustam, född 1964, är LRF:s expert på internationellt samarbete och handel m m och ansvarar för LRF:s engagemang i World Farmers Organisation. Hon sitter i svenska FAO kommittén och i EU-kommissionens civila dialoggrupp för internationella aspekter på jordbruket. Christina Furustam har studerat internationell ekonomi vid Linköpings universitet och handelshögskolan i Nantes, Frankrike, och har gedigen kunskap om EU:s inre marknad och handelspolitik.

Lena Hellqvist Björnerot, född 1962, är stf veterinärchef vid Jordbruksverket och besitter unik kunskap om hanteringen av djurhälso- och smittskyddsfrågor inom EU och Världsorganisationen för djurhälsa, OIE. Hon har aktivt drivit frågan om förebyggande åtgärder inom djurhälsa och livsmedelssäkerhet i arbetet med EU:s nya veterinärlagstiftning och har tidigare fungerat som nationell veterinär expert vid DG SANCO i EU-kommissionen. Lena Hellqvist Björnerot ansvarar för Jordbruksverkets koordinering gentemot Regeringskansliet i internationella veterinära frågor.

Jimmy Larsson, född 1967, är lantmästare och nationell affärsutvecklare vid Hushållningssällskapet. Han var under många år segmentschef för Skog och Lantbruk hos LRF Konsult och har stått bakom flera omfattande lantbruksrapporter. Han sitter i flera styrgrupper och har under åren engagerats i flera pris- och belöningskommittéer inom entreprenad och lantbruk. Jimmy Larsson driver sedan flera år ett familjejordbruk med inriktning på dikoproduktion, skog och turism och har även praktisk erfarenhet från sågverksindustrin och försäkringsbranschen.

Maria Lundesjö, född 1977, är agr.dr och arbetar som hållbarhetsledare med ansvar för bl a djuromsorgsfrågor för ICA Sverige AB:s egna märkesvaror. Hon är specialist inom livsmedelsförädling och nötköttsproduktion och har suttit med i flera branschråd och arbetsgrupper, även internationellt. Hennes år som kvalitetschef och vice vd på Lövsta Kött och bisysslan som egen lantbruksföretagare har gett henne stor kunskap om företagares produktionsekonomi, marknads- och handelsvillkor.

Anniqa E Nygård, född 1964, driver sedan flera år egen grisproduktion i Västerbotten med lokal avsättning. Hon har haft ett flertal uppdrag inom LRF, som vice ordförande i riksförbundsstyrelsen och som ordförande i ett antal andra LRF-organisationer. Anniqa E Nygård har varit internationellt engagerad som vice ordförande i We Effect, som LRF-representant inom We Effects nätverk Agricord samt som vice ordförande i World Farmers Organisation. Hon har också varit ledamot i Sveriges Djurbönder och i Jordbruksverkets insynsråd och ordförande i rådgivningsföretaget Svenska Pig.

Hans Samuelsson, född 1967, är agronom och lantbrukare med inriktning på hållbar mjölk- och nötköttsproduktion. Han har lång erfarenhet av svenskt lantbruk, dess utvecklingspotential och lönsamhet genom tidigare anställningar som handläggare på Jordbruksverket, husdjurskonsulent på Skara Semin och rådgivare på Svea Husdjur. Han har också haft uppdrag som styrelseledamot i Sveriges Jordbruksarrendatorers förbund och svenska sektionen av European Dairy Farmers och som representantskapsledamot i Arla.

Richard Tellström, född 1960, är fil.dr i måltidskunskap, docent och föreläsare inom matkultur och mattrender med historiskt och samtida perspektiv. Richard Tellström undervisar på institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap vid Stockholms universitet och forskar om bl a kulturella kostavvikelser. Han är expert vid Sveriges lantbruksuniversitets idéplattform SLU Future Food. Som egen företagare har han rådgivningsuppdrag inom affärsutveckling, projektledning och utbildning i samband med livsmedel, kulturella konsumentmönster m m.

Lars Bäksted, född 1963, är verksam som förvaltare vid Övedsklosters Godsförvaltning i Skåne. Under hans ledning har gårdsbyggnader och lantbruket moderniserats och nya tekniker införts, som plöjningsfritt jordbruk och nya system för spannmålstorkning. Lars Bäksted är född i Danmark och utbildad till agraekonom på jordbruks- och handelsskola där, efter praktik i England och USA. Han verkar sedan många år i Sverige, är styrelseledamot i Svenska Betodlarna och ledamot i LRF:s Växtodlingsdelegation, i en ERFA-grupp för förvaltning av större jordbruk m fl grupper.

Bruno Desprez, född 1962, är en framstående växtförädlare med bred erfarenhet från såväl forskning som affärsdrivande verksamhet. Han är verksam i familjeföretaget Florimond Desprez, grundat 1830, som arbetar med ett flertal lantbruksgrödor. Företaget har över 1000 anställda i närmare 30 länder, med flera avgreningar där Bruno Deprez har uppdrag som såväl styrelse-ordförande som vd. Han har en doktorsexamen i cellulär och molekylär växtbiologi och publicerar löpande vetenskapliga artiklar om pågående växtförädlingsförsök.

Rodomiro Ortiz, född 1958, är agr.dr i från University of Wisconsin och sedan 2011 professor i genetik och växtförädling vid SLU i Alnarp. Han är en internationellt erkänd forskare främst inom växtförädling men även inom jordbruksfrågor generellt. Han är djupt involverad i forskning och policyskapande verksamhet kring klimatförändringar och hur det påverkar jordbruk i olika delar i världen och är delaktig i omfattande publicering i dessa ämnen. Rodomiro Ortiz har haft flera tunga uppdrag inom CGIAR-systemet och har under flera år ansvarat för arbetet med genetiska resurser i Afrika, Indien och Mexiko.

Risto Rautiainen, född 1956, har doktorsexamen från University of Iowa. Han är professor vid Dept. of Environmental, Agricultural and Occupational Health, University of Nebraska, USA, och chef för en av USA:s tio centrumbildningar för lantbrukets arbetsmiljöfrågor. Risto Rautiainen är också forskningsledare för arbetsmiljöfrågor i lantbruket vid LUKE i Finland, och forskar mycket aktivt främst på förebyggande av arbetsolycksfall. Han medverkar i undervisning och rådgivning om dessa frågor och skapar nya samarbeten mellan forskare, institut och universitet i Nordamerika och i Europa.

Eva Pettersson, akademiens sekreterare och vd, ser fram emot ett givande samarbete med de nyinvalda ledamöterna:

– Med dessa nya ledamöter stärker KSLA sin kompetens på området livsmedelsproduktion i ett större perspektiv och även på ett internationellt plan. De nya ledamöterna kommer att bidra med både teoretisk och praktisk kunskap inom bl a djurskydd, arbetsmiljö, konsumtion och växtförädling, säger Eva Pettersson.

Förutom ovanstående invaldes på torsdagen:

Hedersledamot: Professor emerita Malin Falkenmark, Stockholm.

Allmänna avdelningen: Agronom Åsa Domeij, Uppsala, professor Regina Lindborg, Stockholm, Executive Director Måns Nilsson, Saltsjöbaden, vice verkställande direktör Anna Rosling Rönnlund, Stockholm, biträdande universitetslektor Elin Röös, Uppsala, professor Kristina Sundell, Mölndal, och enhetschef Lovisa Zillén Snowball, Storvreta. Dessutom professor Dirk Jan de Koning, Knivsta, Director General Segenet Kelemu, Nairobi, Kenya, och professor Thomas Randrup, Hørsholm, Danmark.

Skogsavdelningen: Verkställande direktör Fredrik Daveby, Edsbruk, chefredaktör Bengt Ek, Stockholm, universitetslektor Cecilia Mark-Herbert, Uppsala, professor Ove Nilsson, Umeå, jägmästare Erik Willén, Uppsala, och jägmästare Jan Wintzell, Lidingö. Dessutom professor Kevin Bishop, Uppsala, och specialplanerare Madeleine Nyman, Esbo, Finland.

I och med de nya invalen har akademien 524 svenska och 179 utländska ledamöter, totalt 703 ledamöter. Av dessa är 15 hedersledamöter. De nyinvalda kommer att motta sina ledamotsbrev vid akademiens 208:e högtidssammankomst den 28 januari 2020.