KSLA välkomnar nya ledamöter i Skogsavdelningen

Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 12 december 2013 valdes totalt 22 nya ledamöter in.

De fem svenska ledamöter som valdes in i Skogsavdelningen är Senior Vice President Uno Brinnen (Gävle), enhetschef Jonas Brändström (Knivsta), SkogD Jonas Jacobsson (Sigtuna), forskningschef Marie Larsson-Stern (Växjö), samt sektionschef Ann Segerborg-Fick (Danderyd). Dessutom valdes fem utländska ledamöter in: professor Antti Asikainen (Joensuu, Finland), Project Manager Annemarie Bastrup-Birk (Nærum, Danmark), professor Marco Marchetti (Rom, Italien), professor Michal Marek (Brno, Tjeckien), samt agronomie- och forstmagister Anders Portin (Esbo, Finland).

Akademiens Skogsavdelning arbetar med frågor som berör skötsel och nyttjande av naturresursen skog inklusive industri och marknad i teori och praktik, specifika utbildnings- och rådgivningsfrågor, jakt samt de miljöfrågor som hör samman med näringens sektorsansvar.

Uno Brinnen, född 1956, har under många år haft en ledande roll inom svenskt skogsbruk och svensk skogsindustri. För närvarande svarar han som Senior Vice President för den skogliga verksamheten inom nybildade BillerudKorsnäs. Han verkar inom svenska FSC och är styrelseledamot i flera organisationer, bl a Skogforsk.

Jonas Brändström, född 1971, är SkogD och enhetschef Internationellt samarbete på VINNOVA. Han var tidigare en av VINNOVA:s sex chefsstrateger, med ansvarsområdena strategiutveckling, verksamhetsledning, samverkan med andra forskningsfinansiärer samt utveckling av nordiska, europeiska och internationella forsknings- och innovationssamarbeten. Han är styrelseledamot i flera forskningsinriktade organisationer.

Jonas Jacobsson, född 1954, är SkogD och egenföretagande konsult och investeringsrådgivare med internationell erfarenhet inom skogsbruk. Han har under större delen av sin karriär verkat för skogsbrukets effektiva och uthålliga drift, genom undervisning, i olika specialist- och chefspositioner och genom aktiv debatt.

Marie Larsson-Stern, född 1961, är forskningschef för området Skogsproduktion vid Skogforsk. Hon ansvarar som sådan för FoU-verksamheten på området och utgör en viktig länk mellan forskning och praktik. Hon är styrelseledamot i Föreningen Skogsträdsförädling, Föreningen Skogen och i Skogsstyrelsen.

Ann Segerborg-Fick, född 1959, har ett brett och praktiskt engagemang i energi- och klimat-frågor. Hon är sektionschef Energi på JTI, Institutet för jordbruks- och miljöteknik. Hon har stor erfarenhet av både jordbruks- och skogsfrågor och har också arbetat på EU-kommissionen med dessa frågor och därmed fått ett brett EU perspektiv. Hennes breda bakgrund, bland annat från Lantmännen och Scania, har gett henne en expertkunskap inom främst förnybar energi och uthålliga transporter med fokus på ledarskap och affärsutveckling.

Antti Asikainen, född 1965, är professor i skogsteknik vid Metla (det finska skogsforsknings-institutet) och den främste forskaren på det skogstekniska området i Finland. Han hör till de främsta i världen inom försörjning av skoglig biomassa för energiproduktion och har spelat en central roll för framtagning av flera stora FoU-program rörande skogsenergi. Han är aktiv inom flera internationella forskningsprogram.

Annemarie Bastrup-Birk, född 1958, arbetar vid den europeiska miljöagenturen EEA där hon ansvarar för projekt inom området ekosystem, skogsbruk och kopplingen mellan skogsbruk och miljötillstånd. Hon har en stark forskarbakgrund från Köpenhamns universitet, med doktors-examen i bioklimatologi, och har arbetat som skogsexpert vid EU:s DG Research.

Marco Marchetti, född 1960, är professor i skogsskötsel vid Molise-universitetet i Italien och aktivt medverkande i ett stort antal forskningsprojekt och forskarnätverk.  Hans pågående forskning rör nationell skogsinventering, skogsskötsel och olika aspekter på biologisk mångfald i skog. Han är ordförande i den vetenskapliga styrelsen för European Forest Institute och ledamot av ett flertal rådgivande grupper inom skogsmiljöadministrativa organ i EU. Han verkar som redaktör i flera vetenskapliga tidskrifter.

Michal Marek, född 1954, är en av de ledande skogliga ekofysiologerna i Europa och har byggt upp en långsiktig experimentell forskningsverksamhet som primärt studerar klimatförändringars effekter på skogens struktur och funktion. Han är professor vid Mendel Agriculture och Forestry University i Brno och chef för Global Change Research Centre, CzechGlobe, och har varit framgångsrik deltagare i ett stort antal EU-projekt.

Anders Portin, född 1959, är idag ledande konsult på det finska skogliga konsultbolaget Indufor och ansvarig för projekt som gäller skogspolitik, EU-frågor, certifiering och hållbarhetsfrågor samt marknadsföring i Europa. Han har under 20 år haft nyckelbefattningar inom finns skogsförvaltning och skogsindustri. Under ett decennium ansvarade han för finländska förhandlingsdelegationer för förhandlingar inom EU och FN.

Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD, ser fram emot ett givande samarbete med de nyinvalda ledamöterna:

– Genom att vi har valt in dessa ledamöter ökar vi KSLA:s kompetens på de skogliga områdena mark, biologi och skötsel, teknik-ekonomi, skogsproduktermas förädling och marknad, och inom företagsledning och samhälle, etc., säger Carl-Anders Helander.

Förutom ovanstående invaldes på torsdagen:

Allmänna avdelningen: professor Ing-Marie Gren, Stockholm, redaktör Jan-Olov Johansson, Uppsala, AgrD Anders Larsson, Vallåkra, lantbrukare Bengt Persson, Ängelholm, och verkställande direktör Lena Söderberg, Stockholm. Dessutom professor Gretchen C Daily, Kalifornien, USA, och verkställande direktör Johannes Dyring, Uppsala.

Jordbruksavdelningen: agronom Gunilla Berg, Södra Sandby, lantmästare Lars-Göran Svensson, Trollhättan, samt agronom Lennart Wikström, Klågerup, AgrD. Dessutom koncernchef Asbjørn Børsting, Tapperhøj, Danmark.

Till hedersledamöter valdes f d lantbruksrådet Inge Gerremo, Järfälla, samt professor Pelle Gemmel, Sundsvall, ledamot i KSLA sedan år 2000.

De nyinvalda kommer att motta sina ledamotsbrev vid den 202:a högtidssammankomsten den 28 januari 2014, i närvaro av kung Carl XVI Gustaf.

Mer information:
Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD
Telefon: 08-54 54 77 02