KSLA välkomnar nya ledamöter i Skogsavdelningen

Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 13 december 2018 valdes totalt 23 nya ledamöter in, varav sju i Skogsavdelningen.

De fem svenska ledamöter som valdes in i Skogsavdelningen är Göran Ericsson, Umeå; Lars Laestadius, Silver Spring, MD, USA; Pär Lärkeryd, Umeå; Lotta Möller, Uppsala; och Caroline Rothpfeffer, Uppsala. Dessutom valdes två utländska ledamöter in: Klaus Puettmann, Corvallis, OR, USA, och Markku Rummukainen, Norrköping.

Akademiens Skogsavdelning arbetar med frågor som berör skötsel och nyttjande av naturresursen skog inklusive industri och marknad i teori och praktik, specifika utbildnings- och rådgivningsfrågor, jakt samt de miljöfrågor som hör samman med näringens sektorsansvar.

Göran Ericsson, född 1966, är professor vid institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Han är SLU:s strategiska ledare för vilt och samhällsfrågor och medverkar löpande som expert till myndigheter och organisationer. Nationellt och internationellt arbetar han med ekologiska och tvärvetenskapliga frågor om naturresursutnyttjande med vilt, människa och samhälle i fokus. Han är vice ordförande i Norges forskningsråds programsatsning ”Miljöforsk”. Göran Ericsson är också engagerad i KSLA:s Viltförvaltningskommitté.

Lars Laestadius, född 1956, är egen företagare och adjungerad lektor vid institutionen för skogens ekologi och skötsel på SLU. Lars Laestadius verkar i snittet mellan forskning och policy med fokus på internationella skogsfrågor och strategiskt tänkande. Han gör uppdrag åt bland andra FAO, World Resources Institute India och Skogstekniska klustret.

Pär Lärkeryd, född 1962, är vd för Norra Skogsägarna och har också flera uppdrag inom näringsliv och samhälle, bland annat som ledamot i dels Länsförsäkringar Västerbottens styrelse, dels Skogsstyrelsens styrelse. Han är också ordförande i teknikföretaget Ausferritic och även i valberedningen för Skogstekniska klustret. Pär Lärkeryd har drivit och driver förändringsprojekt med fokus på utveckling av såväl verksamheter och människor.

Lotta Möller, född 1967, är forsknings- och anslagschef vid Skogssällskapet AB och ansvarar för Stiftelsen Skogssällskapets anslagsprocess och för bolagets samlade kommunikation och opinionsbildning. Hon är vice ordförande i Skogforsks styrelse och ordförande för referens-gruppen för NRA Skog i Skogsnäringens forskningsagenda. Lotta Möller var engagerad i KSLA:s skogsskötselkommitté åren 2011–2016.

Caroline Rothpfeffer, född 1971, är hållbarhetschef med fokus på skogsfrågor och kommunikation kring skog och skogsbruk på BillerudKorsnäs. Hon är representant för Ekonomiska Kammaren i FSC:s förhandlingsgrupp under framtagandet av en ny skogsbruksstandard och medverkar även i PEFC:s arbetsgrupper under framtagandet av nya standarder. Dessutom är hon förtroendevald i Gröna Arbetsgivare. I februari 2019 tillträder Caroline Rothpfeffer som kommunikations- och hållbarhetschef på Skogforsk.

Klaus Puettmann, född 1960, är en av världens ledande skogsskötselforskare och en mycket aktiv lärare och handledare. Han är Edmund Hayes-professor i alternativ skogsskötsel (Silviculture Alternatives) vid department of Forest Ecosystems and Society, Oregon State University. Klaus Puettmann har lett utvecklingen av nya skogsskötselsystem baserade både på produktion och ekologi

Markku Rummukainen, född 1966, är en framstående expert på klimat och klimatförändringars förväntade effekter på natur, miljö och samhälle. Han är professor i meteorologi vid Lunds universitet (LU) och även föreståndare för LU:s del i den sameuropeiska kunskapsplattformen European Knowledge and Innovation Community Climate-KIC. Markku Rummukainen är klimatrådgivare vid SMHI och dess representant i Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). De senaste tre åren har han fungerat som huvudsekreterare vid forskningsrådet Formas.

Eva Pettersson, akademiens sekreterare och vd, ser fram emot ett givande samarbete med de nyinvalda ledamöterna:

– Genom att välja in dessa ledamöter har vi ökat KSLA:s kompetens inom praktiskt skogsbruk, digitalisering som effektiviserar ett hållbart skogsbruk, viltförvaltning samt markanvändning med koppling till olika beslutsprocesser och anspråk på skogen och naturen, inklusive klimatfrågan, säger Eva Pettersson.

Förutom ovanstående invaldes på torsdagen:

Allmänna avdelningen: Universitetslektor Ann Dolling, Umeå, professor Tuija Hilding-Rydevik, Bromma, verksamhetschef Louise Hård af Segerstad, Lidingö, stabschef Per Klingbjer, Stockholm, generaldirektör Jens Mattsson, Hägersten, agr.dr, hortonom Inger Olausson, Tierp, och senior forskare Ulf Sonesson, Kullavik. Dessutom Dr. Dean Stanford F. Blade, Edmonton, Canada.

Jordbruksavdelningen: Docent Linley Chiwona-Karltun, Uppsala, verkställande direktör Erik Hartman, Alunda, lantmästare Christian Hidén, Säffle, departementsråd Lars Olsson, Enköping, och verkställande direktör Lena Åsheim, Kristianstad. Dessutom Overseas Trade Manager Shane Hamill, Dublin, Irland och Head of Knowledge Transfer Directorate Tom Kelly, Tipperary, Irland.

Till hedersledamot valdes förre landshövdingen Sven Lindgren, Linköping. Han träder in som ledamot i KSLA:s Allmänna avdelning.

I och med de nya invalen har akademien 517 svenska och 172 utländska ledamöter, totalt 689 ledamöter. Av dessa är 15 hedersledamöter. De nyinvalda kommer att motta sina ledamotsbrev vid akademiens 207:e högtidssammankomst den 28 januari 2019.

Mer information:

Eva Pettersson, akademiens sekreterare och vd
Telefon: 08-54 54 77 02, mobil: 070-677 68 56
eva.pettersson@ksla.se