KSLA välkomnar nya ledamöter i Skogsavdelningen

Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 12 december 2019 valdes totalt 30 nya ledamöter in, varav 8 i Skogsavdelningen.

De 6 svenska ledamöter som valdes in i Skogsavdelningen är Fredrik Daveby, Edsbruk; Bengt Ek, Stockholm; Cecilia Mark-Herbert, Uppsala; Ove Nilsson, Umeå; Erik Willén, Uppsala, och Jan Wintzell, Lidingö. Dessutom valdes 2 utländska ledamöter in: Kevin Bishop, Knivsta, och Madeleine Nyman, Esbo, Finland.

Akademiens Skogsavdelning arbetar med frågor som berör skötsel och nyttjande av naturresursen skog inklusive industri och marknad i teori och praktik, specifika utbildnings- och rådgivningsfrågor, jakt samt de miljöfrågor som hör samman med näringens sektorsansvar.

 Fredrik Daveby, född 1962, är jord- och skogsbrukare med stor erfarenhet av nationellt och internationellt näringspolitiskt arbete. Fredrik Daveby engagerar sig också i landsbygdsfrågor där inte minst infrastrukturfrågorna och förnybara bränslen, inklusive beskattningsfrågor, är viktiga områden. Han var svenskt lantbruksråd i Washington och Ottawa åren 1992–1996.

Bengt Ek, född 1959, generalsekreterare för Föreningen Skogen, en ideell förening som i mer än 135 år verkat för ett aktivare och hållbarare brukande av skogen. Bengt Ek har en unik position som oberoende betraktare av skog och skogsbruk, fristående från ekonomiska och politiska partsintressen. Han är chefredaktör för tidningen SKOGEN där han också skriver balanserade krönikor. Bengt Ek har en förmåga att förstå och föra fram både skogsbrukets och allmänhetens argument i de alltmer komplexa skogsfrågorna.

Cecilia Mark-Herbert, född 1963, är universitetslektor vid Institutionen för skogsekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet, där hennes områden främst är marknadsföring och management med inriktning mot hållbar utveckling och fokus på företagsansvar (corporate responsibility). Cecilia Mark-Herbert är starkt engagerad i utbildning och handledning av en ny generation av agronom- och jägmästarstudenter och kommer att ingå i KSLA:s nya Kommitté för kompetensförsörjning inom livsmedelssystem.

Ove Nilsson, född 1964, är professor vid Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet, som ingår som en del i Umeå Plant Science Center. Ove Nilssons forskning rör växternas utvecklingsbiologi. Hans tidigare arbete med bl a blomning renderade honom Wallenbergpriset och idag ägnar han sig också åt tillväxtstart och -avslutning samt andra processer. Ove Nilssons forskning har en bredd som gör honom välkänd även internationellt.

Erik Willén, född 1969, är processledare för Skogforsks projekt ”Digitalisering”, som ska tillvarata digitaliseringens möjligheter och utveckla beslutsstöd, standarder, fjärranalysskattningar m m för ett hållbart skogsbruk. Erik Willén sitter i ledningsgruppen för det nystartade forskningsprogrammet Mistra Digital Forest och leder arbetspaketet ”Effektivt skogsbruk”. Hans expertområden inkluderar skoglig fjärranalys, skogliga beslutsunderlag samt skogs- och miljökarteringar. Erik Willén kommer att ingå i KSLA:s nya Skogsskadekommitté.

Jan Wintzell, född 1961, är chef för stab Affärsutveckling och Innovation hos Sveaskog Förvaltnings AB. Han har under hela sin karriär med stor energi verkat för att skapa värden i skogen genom att utveckla skogsindustrin strukturellt, på senare år alltmer med inriktning på nya produkter och värden. Jan Wintzell fokuserar på effektivisering och utveckling av det hållbara brukandet av skogen och han har också ett omfattande internationellt kontaktnät.

Kevin Bishop, född 1960, är professor på Institutionen för vatten och miljö och vice rektor med ansvar för fortlöpande miljöanalys vid Sveriges lantbruksuniversitet. Han har genom sin forskning bidragit till fördjupad kunskap om hydrologiska flödesvägar, försurningsprocesser, koltransporter i mark, vatten och atmosfär samt kvicksilvrets kretslopp i miljön. Kevins Bishops forskning skiljer mänsklig påverkan på akvatiska ekosystem från den naturliga variationen i tid och rum.

Madeleine Nyman, född 1969, är filosofie doktor i zoofysiologi, med fördjupning i ekologi, toxikologi och marinbiologi. Hon är vilt- och fiskeplanerare på finska Forststyrelsen och ansvarar för förvaltningen av alla viltarter på statens marker och havsområden längs den sydliga finska kusten. Hon har en god överblick över relationen mellan de växande viltpopulationerna och de traditionella areella näringarna, inklusive kust- och havsfisket i de nordiska länderna.

Eva Pettersson, akademiens sekreterare och vd, ser fram emot ett givande samarbete med de nyinvalda ledamöterna:

– Genom att välja in dessa ledamöter har vi ökat KSLA:s kompetens inom praktiskt skogsbruk, digitalisering som effektiviserar ett hållbart skogsbruk, kompetensförsörjning med fokus på framtida rekryteringsbehov, kunskap och erfarenhet kring gränssnittet mellan samhället och skogsbruket samt effektivisering och utveckling av ett hållbart brukande av skogen, såväl nationellt som internationellt, säger Eva Pettersson.

Förutom ovanstående invaldes på torsdagen:

Hedersledamot: Professor emerita Malin Falkenmark, Stockholm.

Allmänna avdelningen: Agronom Åsa Domeij, Uppsala, professor Regina Lindborg, Stockholm, Executive Director Måns Nilsson, Saltsjöbaden, vice verkställande direktör Anna Rosling Rönnlund, Stockholm, biträdande universitetslektor Elin Röös, Uppsala, professor Kristina Sundell, Mölndal, och enhetschef Lovisa Zillén Snowball, Storvreta. Dessutom professor Dirk Jan de Koning, Knivsta, Director General Segenet Kelemu, Nairobi, Kenya, och professor Thomas Randrup, Hørsholm, Danmark.

Jordbruksavdelningen: Expert Christina Furustam, Stockholm, ställföreträdande veterinärchef Lena Hellqvist Björnerot, Västra Frölunda, segmentschef Jimmy Larsson, Lidhult, hållbarhetsledare Maria Lundesjö, Heby, företagare Anniqa E Nygård, Flarken, lantbrukare Hans Samuelsson, Skeppshult, och docent Richard Tellström, Uppsala. Dessutom förvaltare Lars Bäksted, Sjöbo, PhD Bruno Desprez, Cappelle-en Pevele, Frankrike, professor Rodomiro Ortiz, Lomma, och professor Risto Rautiainen, Omaha, Nebraska USA

I och med de nya invalen har akademien 524 svenska och 179 utländska ledamöter, totalt 703 ledamöter. Av dessa är 15 hedersledamöter. De nyinvalda kommer att motta sina ledamotsbrev vid akademiens 208:e högtidssammankomst den 28 januari 2020.