KSLA välkomnar nya ledamöter i Skogsavdelningen

Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 10 december 2015 valdes totalt 23 nya ledamöter in, varav sju i Skogsavdelningen.

 

De fyra svenska ledamöter som valdes in i Skogsavdelningen är Lisa Engström, Västerfärnebo; Joakim Hjältén, Holmsund; Torgny Näsholm, Umeå, och Karin Perers, Fors.

Dessutom valdes tre utländska ledamöter in: Tove Enggrob Boon, Farum, Danmark; Andreas Brunner, Ås, Norge, och Demel Teketay Fanta, Gaborone, Botswana.

Akademiens Skogsavdelning arbetar med frågor som berör skötsel och nyttjande av naturresursen skog inklusive industri och marknad i teori och praktik, specifika utbildnings- och rådgivningsfrågor, jakt samt de miljöfrågor som hör samman med näringens sektorsansvar.

Lisa Engström, född 1985, jägmästare och civilekonom utbildad vid SLU Umeå och Uppsala och vid University of New Brunswick, Kanada, är produktionsansvarig för Måleri på Karbennings Sågverk (AB Karl Hedin) och skogsägare. Hon har också varit trainee på the Confederation of European Forest Owners i Bryssel, där hon bevakade skogspolitiska frågor.

Joakim Hjältén, född 1957, är fil.dr i ekologi och professor i växt-djurinteraktioner och naturvårdsbiologi vid Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU Umeå. Han arbetar inom områden som restaureringsekologi, kemisk ekologi, populations- och samhällsekologi och bedriver ett antal forskningsprojekt om miljöanpassning i skogsbruket med särskild inriktning mot naturvårdsbiologi. Han har publicerat ca 90 vetenskapliga artiklar och 20 populärvetenskapliga skrifter.

Torgny Näsholm, född 1959, är fil.dr i växtfysiologi och professor i skoglig ekofysiologi vid Institutionen för Skogens ekologi och skötsel vid SLU Umeå, med en diger publikationslista. Han är koordinator för flera stora forskningsprogram inom Formas, Energimyndigheten och Vinnova och medlem av Formas Forskarråd m m. Han är innehavare av sex patent varav två avser efterfrågade produkter.

Karin Perers, född 1955, är skribent, egen företagare och skogsägare. Hon har och har haft olika typer av uppdrag inom bl a Regeringskansliet, Svenska kyrkan, politiken, folkbildningen och kooperationen mm. Hon är Mellanskogs styrelseordförande och ledamot av styrelsen för Svenska Bioenergiföreningen, av insynsrådet på Riksantikvarieämbetet, av styrelsen för Förvaltnings-stiftelsen för Sveriges Radio, Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio. Hon är ordförande i kyrkomötet, i Karlfeldtföreningen i Folkare och i Konstfrämjandet i Dalarna.

Tove Enggrob Boon, född 1968, är lektor vid Inst. för Livsmedels- och Resursekonomi, Natur- och Biovetenskapliga Fakulteten vid Köpenhamns universitet. Hon leder för närvarande ett antal strategiska forskningsrådsprojekt om lokal acceptans för vindkraftsetablering samt klimatanpassning i danska kommuner. Tidigare har hon varit lektor vid Inst. för Skog & Landskap, och seniorforskare i ekonomi, politik och driftsplanering vid samma institution. Hon har lett EU-forskningsprojekt om nya styrformer i skogs- och naturförvaltningen, inklusive nya former för decentraliserad skogsförvaltning och medborgardeltagande. Hon analyserade bl a nordisk skogspolitik för Nordiska Ministerrådet.

Andreas Brunner, född 1964, är professor vid Inst för ekologi och naturresursförvaltning vid Norges Miljö- och Biovetenskapliga universitet. Han har utbildat sig och disputerat på skogsskötsel i Tyskland. Där hade han också hade sina första akademiska tjänster, men han har också arbetat och forskat vid universitet i Kanada och Danmark. I Kanada var han även biträdande redaktör för Canadian Journal of Forest Research i fyra år. Han har producerat en diger publikationslista.

Demel Teketay Fanta, född 1956, är disputerad vid SLU Umeå och är idag professor i skogsvetenskap vid Botswana College of Agriculture. Han är oerhört produktiv som forskare med ca 180 publikationer bakom sig och har som Director General lett Etiopiens lantbruksforskningsinstitut EARO och dessutom förutom en rad styrelsebefattningar haft konsultuppdrag för bl.a. EU, UNIDO, ICRAF, AAS/FAO/KSLA och UNFCCC. Han äger särskild expertis inom afrikanskt höghöjdsskogsbruk och har under 7 år arbetat i olika organisationer med panafrikansk skogs- respektive jordbrukscertifiering.

Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD, ser fram emot ett givande samarbete med de nyinvalda ledamöterna:

– Genom att vi har valt in dessa ledamöter ökar vi KSLA:s kompetens inom internationella skogliga relationer, skogsskötsel, naturvårdsbiologi, skogsprodukters vidare förädling, växtfysiologi, samt privatskogsbrukets villkor, säger Carl-Anders Helander.

Förutom ovanstående invaldes på torsdagen:

Allmänna avdelningen: generaldirektör Rolf Brennerfelt, Rejmyre, programdirektör Madeleine Fogde, Vejbystrand, Senior Policy Adviser Lovisa Hagberg, Häggeby, universitetslektor Carin Martiin, Eksjö, kommunalråd Dag Rogne, Säffle, och docent Anders Wästfelt, Hägersten. Dessutom docent Martyn Futter, Uppsala (& Canada/UK), och professor Marianne Krasny, Ithaca (NY), USA.

Jordbruksavdelningen: professor Tommy Cederholm, Sollentuna, verksamhetsledare Maria Dirke, Nyköping, agronom Ingemar Gruvaeus, Kvänum, lantmästare Bengt-Olov Gunnarsson, Klockrike och verkställande direktör Susanne Welin-Berger, Katthammarsvik. Dessutom professor Fred Angulo, Decatur, (GA), USA, direktör Thomas Harttung, Barrit, Danmark, och professor Pia Haubro Andersen, Björklinge (& Danmark).

Mer information:
Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD
Telefon: 08-54 54 77 02, Mobil: 0708-26 66 02
carl-anders.helander@ksla.se