Pristagaren Peter Herthelius uppmärksammas i DN

Den nyligen utnämnde mottagaren av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens silvermedalj uppmärksammas i Dagens Nyheter den 5 januari för sin insatser. Han menar att ny teknik och nya moderna metoder och odlingssystem är det enda sättet att undvika livsmedelskriser.

→ Till artikeln i original.

 

”Ingen livsmedelskris i världen med ny teknik”

Peter Herthelius, 71 år, har hela sitt yrkesliv brunnit för moderna tekniker i jordbruket, och han gör det även i dag. Om inte ny teknik används kommer även svenska politiker snart att tala om en livsmedelskris, menar han.

Vi blir fler och fler på jorden och det innebär enligt Peter Herthelius att vi måste producera 70 procent mer från tillgänglig areal 2050 än vi gör i dag. Hotet hänger över hela världen, men en drabbad kontinent är Afrika där Peter Herthelius verkat nästan hela sitt liv som jordbruksrådgivare i Sida.

Det är också främst för sitt arbete där som han nyligen belönades med Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens, KSLA, silvermedalj. Han fick medaljen för att ha haft ”avgörande inflytande på den praktiska utformningen av svenska jordbruksinsatser i fattiga delar av världen”, som det uttrycks i motiveringen.

Peter Herthelius har under många decennier arbetat i länder som Tanzania, Moçambique, Zambia, Nicaragua, Kirgizistan, Tadjikistan och Makedonien liksom för det svenska arbetet inom FN-systemet.

Första kontakten med Afrika kom 1973 då han kom att bli fyra år i Tanzania, sedan väntade ett halvår hemma innan det var dags att ge sig av till Moçambique. Och så fortsatte hans yrkesliv att se ut.
Till en del har Afrikas jordbruksproblem politiska orsaker, och tydligast är det i Zimbabwe. När landet blev självständigt 1980 låg det långt före Moçambique – i dag är rollerna de motsatta.

– Det är det politiska systemet som totalt förstört jordbruket. Zimbabwe har i dag skördar som är knappt hälften mot när det blev självständigt. Det beror på att president Mugabe hade ett politiskt tryck på sig att dela ut mark till afrikanska jordbrukare, men hela den processen misslyckades totalt. Man fick ut folk på landsbygden som saknade både kapital och kompetens, förklarar Peter Herthelius.

Zimbabwe, som länge ansågs vara södra Afrikas kornbod, sticker ut, men på 1970-talet genomfördes flera misslyckade strukturomvandlingar där dåliga regeringar såg till att det blev billigare att importera än att satsa på det egna jordbruket. Peter Herthelius berättar bland annat om hur Sverige på 1970-talet byggde silos i Tanzania, där tanken var att de skulle användas för att lagra produktionsöverskott. Men de kom i stället att användas för att lagra importerat spannmål.

Kärnan i Peter Herthelius syn på jordbruket i allmänhet och det afrikanska jordbruket i synnerhet är att ny teknik hela tiden måste utnyttjas. När han kom till Tanzania odlade man ungefär ett ton per hektar – för fyra år sedan var den siffran i stort sett densamma.

– En av anledningarna är att de inte fick använda den nyaste tekniken. De som tilläts göra det odlade tre gånger så mycket, säger han.

I motiveringen till silvermedaljen betonas också att Herthelius gjort ”särskilt viktiga” insatser för att få till stånd en genbank i södra Afrika.

Bönderna har genom årtusendena hållit på med olika grödor. Dessa grödor kan ha viktiga egenskaper, exempelvis att klara torka, men de blir ändå utslagna av modern växtförädlingsteknik.

– Dessa egenskaper kan man ta till vara och använda längre fram. Därför är det viktigt att de gamla sorterna inte försvinner utan lagras i en genbank, förklarar han.

Men åter till dagens hot om en livsmedelskris. Peter Herthelius är övertygad om att en sådan är möjlig att förhindra, och han förespråkar samma metoder som han gjorde i Tanzania i början av 1970-talet.

– Visst kan vi slippa en livsmedelskris men då måste man tillämpa moderna metoder. Det handlar om att använda rätt teknik och korrekta odlingssystem som tillför vatten och näring. Det finns massor av ny teknik, och den måste man utnyttja om det ska finnas tillräckligt med mat om 30–40 år, säger han.

Per Ahlin