Rapporter från slam-workshops

Avloppsslam är en resurs i odlingen. Men hur fungerar kretsloppet egentligen? Slammet innehåller inte bara nyttigheter utan även oönskade ämnen som vi inte vill ha in i odlingssystemen.

Under våren 2012 ordnade KSLA fyra workshops med följande teman:

  1. Agronomiska perspektiv
  2. Lagar och regler kring slam i Sverige
  3. Oönskade ämnen i slam
  4. Slam och teknik – dagens och morgondagens

Varje workshop har resulterat i en rapport som kan laddas ned här.

En slutkonferens på ämnet kommer att hållas i februari 2013.