Delegation från RUFORUM besökte KSLA

Dr Moses Osiru berättar om RUFORUM och dess arbete. Lyssnar gör fr v Inge Gerremo, Cecilia Nordin van Gansberghe, Abigael Otinga och Leif Christoffersen.

KSLA gästades 25 april av en delegation från RUFORUM, the Regional Universities Forum for Capacity Building in Agriculture. Delegationen bestod av Dr Moses Osiru, Deputy Director, Dr Abigael Otinga, Senior Lecturer, University of Eldoret i Kenya samt Leif Christoffersen, tidigare Världsbanken och ledamot av RUFORUM:s rådgivande kommitté.

Från KSLA deltog ledamöterna Inge Gerremo, seniorrådgivare SLU Global och sammankallande, Arvid Uggla, tidigare föreståndare för SLU Global, Cecilia Nordin van Gansberghe, Sveriges tidigare FAO-ambassadör, Madeleine Fogde, programchef för SIANI, Martin Wierup, tidigare ordförande i kommittén för internationella frågor, samt Alarik Sandrup, näringspolitisk chef vid Lantmännen Energi med färska erfarenheter från Malawi där han tills nyligen var landchef för WeEffect.

Moses Osiru redovisade hur RUFORUM arbetar såsom en sammanslutning av i dag 66 olika universitet i Afrika, antingen renodlade lantbruksuniversitet eller, vanligare, som fakulteter inom allmänna universitet. Han pekade på det stora engagemang som berörda rektorer visade för verksamheten.

Vi fick också en bild av den snabbt växande universitetssektorn, där många av de nya universiteten är privata och med högst skiftande kvalitet. Även de statligt finansierade universiteten eller fakulteterna står inför enorma kvalitetsutmaningar. Det gäller också sättet att undervisa och se på hur studenterna ska engageras i arbetet. De nordiska länderna har en hel del att lära ut där. Se tidigare världsbanksrapport av undertecknad et al., What can the Nordic Countries Contribute to Tertiary Agricultural Training in Africa, Juni 2012, samt artikel i Sidas tidskrift Omvärlden →

Abigael Otinga beskrev hur hon som RUFORUM-stipendiat lotsats genom utbildningssystemet, disputerat inom området marklära och nu är universitetslektor vid universitet i Eldoret i Kenya. Det var en högst uppmuntrande redovisning som visar vilken potential av duktiga studenter det finns, inte minst kvinnliga, som tack vare visst strategiskt stöd såväl internt som från samarbetspartners utanför Afrika kan nå viktiga positioner.

Av särskilt intresse var också RUFORUM:s program för att få fram unga entreprenörer inom de areella näringarna, erfarenheter som bl a hämtats från liknande verksamhet vid Earth University i Costa Rica.

Vi informerade om KSLA såsom en fristående central organisation för att lyfta fram och diskutera viktiga frågor inom de areella näringarna såväl i Sverige som internationellt och nu också med globala perspektiv. Det senare gäller numera inte minst Agenda 2030 och klimatavtalet.

Flera av de som närvarade har viktiga ingångar till andra organisationer med intresse för RUFORUM:s verksamhet, såsom Näringsdepartementet med ansvar för landsbygdsutveckling, FAO-frågor m m; SIANI, som arbetar med att lyfta fram viktiga frågor med koppling till de areella näringarna i utvecklingssamarbetet; Lantmännen med koppling till den svenska kooperationens eget utvecklingsarbete genom WeEffect, samt i hög grad SLU med koppling till SLU Globals arbete inom olika områden som berör RUFORUM.

Deltagarna enades om att kontakterna mellan KSLA och RUFORUM bör stärkas, något som lämpligen diskuteras i samband med att KSLA:s internationella utskott inrättas och utformar sin verksamhet.

RUFORUM-gruppen mötte samma dag företrädare för Sida, inkl tf generaldirektören och akademiledamoten Lennart Båge. Delegationen var på väg till AgriNaturas (The European Alliance on Agricultural Knowledge for Development) generalförsamling, som den här gången ägde rum vid SLU och där KSLA-ledamoten Carolyn Glynn valdes till organisationens ordförande för de närmaste fyra åren.

Inge Gerremo
Seniorrådgivare, SLU Global

Fotnot: Ett liknande möte med RUFORUM hölls hos KSLA hösten 2015. Se artikel i KSLA-Nytt 4-2015, sid 9 →

Några av deltagarna vid RUFORUM-besöket, fr v Martin Wierup, Leif Christoffersen, Abigael Otinga, Moses Osiru, Inge Gerremo och Arvid Uggla.