Skogsarbetets humanisering och rationalisering – historiskt och framåt

Skogshistoriskt seminarium 10 juni 2014Skogshistoriska Sällskapet anordnar seminarium hos KSLA

Tisdagen den 10 juni

I skogsbruket har produktivitetsökningen avstannat och skogsarbetet delvis avhumaniserats med rekryteringsproblem som följd. Skogsarbetets image är skamfilad. Skogsbruket hade en liknande kris på 1970-talet och satsade på en ”humanrationell” arbetsorganisation och en ny form av ledarskap. Konceptet ökade arbetsglädjen i skogen, med kulmen kring 1990. Efter landets ekonomiska kris 1991–1993 inleddes försämringar av humankvaliteten i arbetet, som blev särskilt tydliga under de senaste årens lågkonjunktur.  Är det möjligt att i närtid utveckla en tidsanpassad humanrationell arbetsorganisation och ett ledarskap som återskapar humankvaliteten/arbetsglädjen i skogen?

Program

09.00–10.00 Kaffe och smörgås

10.00 Hur löste vi problemet då?

 • Situationen 1968–1975, Bengt Ager. 5 min
 • Björn Sprängare, f d skogsdirektör och VD/styrelseordförande i stora företag, berättar om arbetsmarknadsparternas sätt att lösa krisen på 1970-talet genom att enas om grunddragen i en humanrationell arbetsorganisation. 15 min
 • Sven Erik ”Svicke” Gustavsson, f d revirförvaltare och marknadschef i statsskogsbruket, berättar om den humanrationella arbetsorganisationens kulmen i början på 1990-talet. 15 min
 • Frågor och kort diskussion efter varje inlägg.

11.15 Hur ser problemet ut i dag?

 • Situationen 2008–2014, Bengt Ager. 10 min
 • Frågor, diskussion. 15 min

11.40 Hur kan vi skapa en humanrationell arbetsorganisation?

 • En teoretikers tankar, Bengt Ager. 20 min
 • Diskussion. 20 min

12.20 Lunch

13.15 Om ledarskap i en humanrationell organisation

 • En erfaren företagsledares tankar, Björn Sprängare. 30 min
 • Diskussion

14.00 Ledarskap och organisation i dagens skogsutbildning

 • Tankar från en som utbildar dagens skogsstudenter i ledarskap och organisation,  Skog Dr Dianne Staal Wästerlund, Skogsfakulteten, SLU. 20 min
 • Diskussion

15.00 Kaffe

15.30–16.15 Reaktioner och visioner från dagens skogliga ledare

16.15–16.30 Avrundning

 • Björn Sprängare.

Plats

 • Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm

Anmälan

Avgift

 • Medlemmar: 200 kr inklusive lunch och för-/eftermiddagskaffe
 • Icke medlemmar: 300 kr inklusive lunch och för-/eftermiddagskaffe