Dags att söka anslag/stipendium ur SLO-fonden

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
utlyser forskningsanslag och resestipendier ur Stiftelsen SLO-fonden

Stiftelsen SLO-fonden verkar för jordbrukets fromma genom att främja ändamålsenlig mekanisering och byggnadsverksamhet inom jord- och skogsbrukets områden, särskilt åtgärder som förbättrar arbetsmiljön. Med skogsbruk avses här sådant som bedrivs i anslutning till jordbruk.

Bidrag delas ut till utbildnings-, försöks- och forskningsverksamhet och kan sökas av forskare/utbildare/innovatörer.

Max. bidrag som kan beviljas: 350 000 kronor.

Mer om SLO-fondens utlysning →

Ansökan måste vara inne senast 1 april kl 17.00.

Av ansökan ska framgå att sökande/medsökande har relevant kompetens för att genomföra projektet samt hur resultaten från projektet kommer att dokumenteras och spridas.