SLO-fonden utlyser ekonomiskt stöd till doktorand

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens SLO-fond har till ändamål att verka för jordbrukets fromma genom att främja ändamålsenlig mekanisering och byggnadsverksamhet inom jordbrukets och skogsbrukets områden med företräde för åtgärder till förbättrande av miljön.

SLO-fondens nämnd har beslutat att lämna ekonomiskt stöd till en doktorand enligt ovan – med prioritering av arbetsmiljöförbättrande åtgärder inom jordbruket.

Vilka kan söka?

Sökande vid institution där forskningsutbildningen kommer att genomföras ges möjlighet att lämna in precisering av innehållet och utformningen av tjänsten.

SLO-fonden förbehåller sig rätten att anpassa doktorandtjänstens ämnesinnehåll till fondens prioriteringar.

Till mer information →
Se även pdf:n här till höger.

Tiden för ansökan har gått ut.

Ansökan görs elektroniskt. Det sökta stödet anvisas som pilotprojekt i ansökningsblanketten.

Till vårt ansökningssystem →

Besked

meddelas vecka 25, 2018.

Frågor rörande stödet

besvaras av Hans Andersson, ordförande i SLO-fonden
telefon: 018-67 35 05
e-post: hans.andersson@slu.se

Frågor rörande ansökningen

besvaras av Keiko Blesserholt, handläggare Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
telefon: 08-54 54 77 13
e-post: keiko.blesserholt@ksla.se