Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond – stipendiater efterlyses

Vi inbjuder ledamöter i KSLA och/eller verksamma inom forskning, teknisk utveckling och företagande, att föreslå lämpliga mottagare av stipendier från Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö för år 2020.

Stiftelsens ändamål är att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald.

Stipendiet ska användas för uppmuntran och framåtsyftande verksamhet och har företrädesvis delats ut till yngre forskare som är verksamma i Sverige.

Stipendierna, som vanligen är i storleksordningen 85 000–100 000 kr, kommer att delas ut av Konungen på Slottet i maj 2020. Bra förslag har en god chans att beviljas!

Klicka här för att se förra årets stipendiater →

Innehavare av stipendiet bör vara disputerad eller motsvarande. Stiftelsen är obenägen att stödja professorer eller andra väl etablerade forskare om stipendiet avser insats inom ramen för personens akademiska profession.

Stiftelsen förvaltas av en styrelse med Konungen som ordförande och representanter från KVA, KSLA,
IVA och Svenskt Näringsliv. Styrelsen har utsett en arbetsgrupp med en representant från varje
organisation, som till sin hjälp har en nomineringskommitté.

Förslag till mottagare av stipendium inom KSLA:s verksamhetsområde e-postas till KSLA senast den 10 januari 2020.

Mer information

Årets utlysning uppe till höger och sidan om Kungens 50-årsfond →