Sök forskningsanslag, resestipendium, publiceringsbidrag senast 15 september

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien förvaltar ett flertal stiftelser som främjar vetenskaplig forskning och utveckling inom den gröna sektorn. Från dessa stiftelser delar KSLA ut medel i form av forskningsanslag, resestipendier och bidrag till populärvetenskaplig publicering.

Anslag och stipendier delas i första hand ut till unga forskare, doktorander eller studenter (det senare i de fall detta anges i stiftelsen ändamål). Med yngre forskare avses att högst 7 år förflutit från disputation till ansökningstillfället.

Ansökningar måste vara inne senast den 15 september 2019 kl. 17.00.

Obs! Den 15 september 2019 är en söndag och akademiens kansli är inte bemannat under helgen. Eventuella frågor måste ställas senast under arbetsveckan före den 15 september.

Forskningsanslag

Projekten får inte vara längre än ett år och omfatta maximalt 200 000 kr.

Inriktningen på projekten ska vara relevanta i förhållande till nuvarande och framför allt framtida frågor inom den gröna sektorn. Exempel på projekt som är intressanta är synteser, analyser, pilotprojekt och bokprojekt. Innovativa studier, som kan leda till större forskningsprojekt vid forskningsråd, etc., är också intressanta.

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier och villkor

 • Ansökans relevans i förhållande till den sökta stiftelsen ändamål.
 • Sökandes kompetens, vilket ska styrkas med CV.
 • Den sökandes ålder.
 • Vetenskaplig kvalitet; hypotes, syfte/mål, nyhetsvärde, sektors- samhällsrelevans samt material och metoder.
 • Specificerad budget anpassad efter angivet maxbelopp. Avsaknad av specificerad budget resulterar i automatiskt avslag.
 • Etisk prövning i de fall detta är nödvändigt. Avsaknad resulterar i automatiskt avslag.
 • Kommunikation av resultat.

Medel beviljas inte till

 • Dyr utrustning. Förbrukningsmaterial inom rimlig nivå kan dock godkännas.
 • Vetenskaplig publicering (examensarbete, licentiats- eller doktorsavhandling, artiklar).
 • Språkgranskning av arbeten.

Resestipendier

Ansökan får inte överskrida 25 000 kr.

Inriktningen på ansökan ska vara relevant i förhållande till nuvarande och framför allt framtida frågor inom den gröna sektorn.

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier och villkor

 • Ansökans relevans i förhållande till den sökta stiftelsen ändamål.
 • Sökandes kompetens, vilket ska styrkas med CV.
 • Den sökandes ålder.
 • Specificerad budget anpassad efter angivet maxbelopp. Avsaknad av budget resulterar i automatiskt avslag.
 • Kommunikation av resultat. Vid resestipendier ska forskningen presenteras muntligen eller med poster. Avsaknad av information om detta resulterar i automatiskt avslag.
 • Ansökan måste vara signerad av handledare om sökande är student eller doktorand. Avsaknad av signatur resulterar i automatiskt avslag.

Medel beviljas inte till

 • Postdoc-vistelse utomlands. Ansökan godkänns endast om detta syfte anges i stiftelsens ändamål.
 • Resestipendier beviljas inte om resan påbörjats vid ansökningstillfället.

Bidrag till populärvetenskaplig publicering

Ansökan får inte överskrida 25 000 kr.

Inriktningen på ansökan ska vara relevant i förhållande till nuvarande och framför allt framtida frågor inom den gröna sektorn.

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier och villkor

 • Ansökans relevans i förhållande till den sökta stiftelsen ändamål.
 • Sökandes kompetens, vilket ska styrkas med CV.
 • Den sökandes ålder.
 • Specificerad budget anpassad efter angivet maxbelopp. Avsaknad av budget resulterar i automatiskt avslag.

Läs mer om stiftelserna, årets utlysningar och kriterier här! →

Ansökan måste vara inne före kl 17.00 den 15 september! Då stänger vårt webbaserade ansökningssystem. Obs att den 15 september är en söndag och akademiens kansli är inte bemannat under helgen. Behöver du fråga något, t ex  om du är osäker på hur anslagssystemet fungerar, så måste det ske under arbetsveckan före den 15 september. 

Svar på några vanliga frågor:

 • Skicka en ansökan per resa/projekt/publiceringsbidrag – inte en ansökan per stiftelse.
 • Du kan välja upp till tre stiftelser som verkar ha relevant område för den resa/projekt du söker medel för. Om ingen stiftelse anges i ansökan, kan ansökan betraktas som ogiltig.
 • Du måste inte välja tre stiftelser, det går bra att välja en stiftelse eller två.
 • Huvudsökande skriver sin CV och ev. publikationslista i själva ansökan, inte som ett separat dokument.
 • Medsökandes/projektmedlemmars CV är inte obligatoriskt.
 • En kort sammanfattad beskrivning av resan/projektet ska skrivas i ansökan (begränsat utrymme). Detaljerad beskrivning bifogas som bilaga.
 • Bilagor ska vara i PDF-format och maximal storlek är 2 MB.
 • Ansökan ska lämnas in senast 15 september kl. 17.00 i systemet. Systemet stängs automatiskt vid den tidpunkten. Du kan inte ändra eller komplettera efter det att du elektroniskt skickat din ansökan.
 • Skicka påskriven ansökan på papper senast 24 september (inom en vecka) per vanlig post till akademien. Två underskrifter krävs – av sökanden själv samt av hennes/hans handledare eller motsvarande. E-postadress till handledare eller motsvarande är obligatorisk. Om ansökan saknar underskrift kan den betraktas som ogiltig.
 • Besked om beslut meddelas vecka 50.

Frågor om själva ansökan får du svar på här →