Stiftelser man EJ kan söka anslag i


Stiftelser man EJ kan söka anslag i

Stiftelser för belöningar

Belöningar ur den disponibla avkastningen från stiftelserna för belöningar fördelas av akademikollegiet alt. presidiet efter inkomna nomineringar.

Stiftelsen A. G. Wiréns donationsfond samt Stiftelsen Nanna Bergmanssons, f. Wirén, fond

– delar ut belöningar till personer på förslag av landets hushållningssällskap ”för enskilda, föredömliga insatser inom trädgårdsbruk eller biskötsel”.

Landet har delats in i sex distrikt, vart och ett omfattande fyra län. Hushållningssällskapen inom de distrikt som står på tur för året anmodas att inkomma med förslag på mottagare av belöningen till akademien.

Stiftelsen har tillkommit genom donation av fabrikören Anders Gustaf Wirén 1896, senare kompletterad med medel från Wiréns dotter, Nanna Bergmansson 1916.

Regionala belöningar ur Stiftelsen A. G. Wiréns donationsfond och Stiftelsen Nanna Bergmanssons, f. Wirén, fond.

 Stiftelsen Georg och Greta Borgström pris

– delar vartannat år ut en penningsumma till förtjänt person som aktivt forskar eller på annat sätt verkar i Georg Borgströms anda, d v s med verksamhet som har med världens livsmedelsförsörjning att göra och de därtill knutna ekologiska, demografiska och ekonomiska aspekterna.

Priset instiftades 1997.

Georg och Greta Borgströms pris

Stiftelsen Gustaf Linds stipendiefond

– delar på förslag av skolans ledning ut stipendium till elever från Himmelstalundsgymnasiets avgångsklass i det treåriga naturbruksprogrammet med inriktning trädgård. Stipendiet tilldelas elever ”som visat utmärkt gott uppförande och ådagalagt synnerlig flit såväl under studierna som i det praktiska arbetet samt därjämte visat sig äga framstående kunskaper i trädgårdsyrket”.

Stiftelsen tillkom genom donation 1919 av f. trädgårdsdirektören, Gustaf Lind, vid akademiens dåvarande trädgårdsskola vid Experimentalfältet. Skolan flyttades sedermera till Norrköping och övertogs av Östergötlands läns landsting. Namnet är nu ändrat från Statens Trädgårdsskola till Himmelstalundsskolan.

Stiftelsen Akadmiens Nilsson-Ehle-medalj

– delar högst vart tredje år ut medalj till förtjänt person för synnerligen framstående och för utvecklingen främjande insatser inom professor Herman Nilsson-Ehles forskningsområden, nämligen genetiken och dess praktiska tillämpning inom jordbruk, trädgårdsbruk och skogsbruk.

Nilsson-Ehle-medaljen instiftades 1951.

Nilsson-Ehle-medaljen

Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond

– delar ut stipendier till studerande vid Lantbrukshögskolan, nuvarande SLU, för utbildning till agronom eller hortonom.

Stiftelsen bildades genom gåvobrev av bergsrådet Johan Lorentz Aschan 1851.

Stiftelsen N. P. Halléns donationsfond

– delar ut belöningar till personer på förslag av landets skogsstyrelser ”för enskilda, föredömliga insatser inom lanthushållningen, främst skogsvården”.

Landet har delats in i sex distrikt, vart och ett omfattande fyra län. Skogsstyrelserna inom de distrikt som står på tur för året anmodas att inkomma med förslag på mottagare av belöningen till akademien.

Stiftelsen bildades genom gåvobrev av brukspatron Nils Petter Hallén 1823.

Regionala belöningar ur N. P. Halléns donationsfond.

 

Stiftelser för särskilda ändamål

Utdelning ur den disponibla avkastningen i stiftelserna för särskilda ändamål inom KSLA beslutas av akademikollegiet efter interna ansökningar.

Biblioteksfonden

– för förvärv av litteratur, digitalisering, bokvård samt marknadsföring och informationsarbete.

 Moritz Fraenkel

– för antologiprojektet Jordbruk och Skogsbruk i Sverige sedan år 1900 – studiet av de areella näringarnas geografi och historia.

 Stiftelsen Mary Francke-Gustafsons donation Barksätters egendom

– bevarar egendomen i nuvarande omfattning för att möjliggöra forskning inom jordbruk, skogsbruk och husdjursskötsel.
Barksätters egendom

Elevstipendier

Stiftelsen Gustaf Linds stipendiefond

Stipendiet delas ut på förslag av skolans ledning till elever från Himmelstalundsgymnasiets avgångsklass för det 3-åriga naturbruksprogrammet med inriktning trädgård. Stipendiet tilldelas elever ”som visat utmärkt gott uppförande och ådagalagt synnerlig flit såväl under studierna som i det praktiska arbetet samt därjämte visat sig äga framstående kunskaper i trädgårdsyrket”.

Stiftelsen Hem i Sverige-fonden

Stipendier delas ut på förslag från landets naturbruksgymnasier och är ämnade för elever som genomgått kvalificerade yrkesutbildningar, KY, inom jordbruk och trädgård. Stipendiet delas ut ”till den elev som vid sluten omröstning bland eleverna utsetts till den som under kursen gjort särskilda insatser för att främja ett gott kamratskap, vinnlagt sig om ett gott uppträdande och därtill skött sina studier väl. Stipendierna utdelas vid kursens avslutning.”

Stiftelsen Hem i Sverige upplöstes 1973 och dess tillgångar överfördes till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 1974.

Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond

Stipendier delas ut på förslag av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Alnarp till tio studerande vid SLU:s lantmästarutbildningar.

Stiftelsen har bildats genom gåvobrev av bergsrådet Johan Lorentz Aschan 1851

Gunnar Torstenssons Enaforsholmsstipendium

Stipendiet ska bereda tillfälle för studerande vid Sveriges Lantbruksuniversitet att vistas på Enaforsholm.

Stipendiet omfattar dels deltagande i Enaforsholmskursen valfritt år, dels en kontantsumma för täckande av bl a reskostnader.

Stipendiet utdelas varje år till studenter i studentkårerna vid SLU, för berömvärt deltagande i studentkårernas idrottsliga verksamhet och/eller visat intresse och insatser i föreningslivet inom respektive idrottsförening.

Stipendiet instiftades som en hyllning till professor emeritus Gunnar Torstensson, akademiens hedersledamot, på hans 90-årsdag den 22 juni 1985. Stipendiet är en erkänsla för Gunnar Torstenssons mångåriga insatser och intresse för akademiens fjällgård Enaforsholm i västra Jämtland.

Mer om stiftelserna.


Högtidssammankomsten 2021 i digital form

Högtidssammankomsten och utdelningen av årets priser sker via Zoom den 28 januari…

Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och…

Bidrar CAP till livsmedelsstrategins mål?

Den europeiska handelsstrategin CAP diskuteras vid Jordbruksavdelningens sammankomst.

KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.