The Fellows

The fellows are the Academy’s most important resource. Swedish or foreign citizens, who are known for outstanding insight and experience in the Academy’s area of activity, can be elected as fellows. Only Swedish fellows can nominate the candidates.


Within the academy there are three sections

  • The General Section
  • The Agriculture Section
  • The Forestry Section

Each section consists of Swedish fellows, honorary fellows and international fellows. They come from research, internships, administration and business, but represent in the Academy their personal competence. Many of them are found among the main representatives of the green industries.

Within each section, there are 70 rooms for Swedish fellows of the age of 65 or younger and 25 rooms for international fellows of the age of 65 or younger.

In addition, there is room for a maximum of 20 honorary fellows.

When a fellow turns 66, he or she leaves his or her room but remains a full fellow and a new fellow is elected to the Academy. The fellows are appointed by election of the Academy once a year.

For Fellows only

To information about the Fellows in the Ledamotsrummet (the Fellows’ Room). You need to log in to get there. If there are problems with that, kindly contact ylva.nordin@ksla.se.


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

KSLA har yttrat sig om betänkandet ”Ny EU-djurskyddslagstiftning: Transport”

EU-kommissionens betänkande har remitterats av Jordbruksverket.

KSLA Koncentrerar Östersjökommittén

Östersjökommitténs sammanfattning av sitt arbete perioden januari 2020–juni 2023.