Ekonomiskt stöd till två doktorander ur Stiftelsen SLO-fonden

Utlysning

Arbetsmiljöfrågorna är viktiga för ett hållbart företagande inom jord- och skogsbruk i Sverige. Stiftelsen SLO-fondens ändamål är att främja ändamålsenlig mekanisering och byggnadsverksamhet inom jordbrukets och skogsbrukets områden med företräde för åtgärder till förbättrande av arbetsmiljön. SLO-fondens nämnd har beslutat att lämna ekonomiskt stöd, om 4 MSEK vardera, till två doktorander. Finansieringen avser en doktorand inom jordbruks- och en inom skogsbruksområdet, enligt ändamålen ovan.


Ekonomiskt stöd till två doktorander ur Stiftelsen SLO-fonden Mer information
Mer information
Ansöksenast:
Beskedges:
Sökbartbelopp:
Totaltbelopp:

Jordbruk

Lantbrukssektorn genomgår för närvarande en betydande strukturrationalisering. De specialiserade heltidsföretagen kännetecknas av en snabb teknisk utveckling, oavsett om företagen huvudsakligen inriktar sin verksamhet mot animalieproduktion, trädgård eller växtodling.

Skogsbruk

Med skogsbruk avses här verksamhet inom privatskogsbruket. Privatskogsbruk kännetecknas av att avverkning till största delen utförs av entreprenadföretag som anlitas av virkesköpande företag eller skogsägarföreningar, även om viss självverksamhet förekommer. Inom skogsvård är däremot självverksamheten omfattande, även om inköp av tjänster också är vanligt.

Exempel på områden relevanta för denna utlysning:

 • Hur ny teknik påverkar arbetsförhållanden för företagare (skogsägare/lantbrukare) och medarbetare.
 • Hur resurseffektiva och kvalitetsinriktade produktionssystem kan förbättra arbetsmiljön.
 • Hur existerande/ny teknologi kan bidra till att utveckla och förbättra lönsamheten i en hållbar animalie- och växtproduktion, med särskild tonvikt på byggnation.
 • Hur ny teknik kan underlätta/förbättra skogsägarens beställarkompetens av skogliga entreprenadtjänster.
 • Effekter på arbetsmiljön av interaktion mellan ny teknologi och människa.

Riktlinjer för ansökan

 • Huvudsökande ska ha handledarkompetens och vara anställd vid den institution där doktorandprojektet ska genomföras.
 • Medelsförvaltare är den organisation som tar emot och administrerar forskningsbidraget. Bidrag ska förvaltas av ett svenskt universitet eller högskola.
 • Maxbelopp att söka: 1 MSEK per år i fyra år, dvs 4 MSEK per doktorandprojekt. Budget anges i ansökningsformuläret.

Bilagor:

Bilaga 1: Projektbeskrivning. Maximalt 20 000 tecken inklusive blanksteg.

Bilaga 2: Meriter för huvudsökande och eventuella medsökande.

– Referenslista: Referenslista bifogas för såväl huvudsökande som för eventuella medsökande. Ange de 15 publikationer som är mest relevanta för ansökan.

– CV: Kortfattad CV (max 2 sidor) där handledarerfarenhet ska framgå för såväl huvudsökande som eventuella medsökande.

Referenslista och CV för samtliga sökande bifogas i ett och samma dokument och bifogas som bilaga 2.

Bilagor måste vara i pdf-format, max 2 MB.

 

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:

 • Ansökans vetenskapliga relevans i förhållande till den sökta stiftelsens ändamål.
 • Relevans i relation till angivna ämnesområden enligt ovan.
 • Hypotes, syfte och mål.
 • Nyhetsvärde och samhällsrelevans.
 • Material och metoder.
 • Kompetens.
 • Budget, specificera varje kostnadspost.
 • Kommunikation av resultat.

Information om stiftelsen och anvisningar för ansökan finns på www.ksla.se/anslag-stipendier/. Ansökan görs elektroniskt. Det sökta stödet anvisas som projekt i ansökningsblanketten.

Ansökan ska vara KSLA tillhanda senast den 3 april 2023 kl. 24.00.

 

Besked

Vilka projekt som erhållit finansiering meddelas vecka 20, 2023.

Frågor

Frågor om utlysningens innehåll besvaras av Sara Österman, sekreterare Allmänna avdelningen KSLA,
telefon: 08-5454 7706, e-post: sara.osterman@ksla.se

Frågor om den elektroniska ansökan besvaras av Keiko Blesserholt, handläggare KSLA,
telefon: 08-5454 7713, e-post: keiko.blesserholt@ksla.se

Utlysnings-ID: SLd2023.