Stöd till forskning inom landsbygdens materiella värden – fokus bebyggelse

Utlysning

KSLA utlyser 1 111 000 kronor till forskning inom landsbygdens materiella värden, utveckling och potentialer med fokus på bebyggelse.

Ansökningssystemet öppnar den 28 juni för denna utlysning.

 

 


Syfte och inriktning

Syftet med utlysningen är att ge ekonomiskt stöd till forskning inom temat landsbygdens materiella värden, utveckling och potentialer med inriktning mot agrar bebyggelse i ett brett perspektiv och gärna med inslag av lärande utomlands. Yngre forskare prioriteras, och medel kan utgå till doktorander eller post-docs.

Inriktningen på utlysningen är enligt följande utan inbördes ordning:

  • Forskning eller utveckling med inriktning mot landsbygdens agrara bebyggelse innefattande bland annat utvecklande av lantbruksbyggnader avseende nya tekniska lösningar som tillgodoser ett hållbart och lönsamt företagande.
  • Forskning eller utveckling med inriktning mot landsbygdens agrara bebyggelsemiljöer i ett brett historiskt och socialt perspektiv innefattande bland annat kulturarv och kulturmiljövård i avseende till hållbarhet.

Kriterier vid bedömning av ansökningar

Följande kriterier beaktas vid bedömning av ansökan:

  • Relevans i relation till ovan nämnda inriktningar.
  • Hypotes, syfte och mål.
  • Nyhetsvärde och samhällsrelevans.
  • Material och metoder.
  • Kompetens.
  • Specificerad budget inkl information om eventuell annan anslagsgivare.
  • Kommunikation till det omgivande samhället.

Anslag till anskaffning av dyr utrustning beviljas inte medan förbrukningsmaterial inom rimlig nivå kan godkännas. Ej heller kan medel till vetenskaplig publicering (examensarbete, lic- eller doktorsavhandling, artiklar) beviljas. Det är viktigt att den sökande anger om medel sökts även från annan anslagsgivare för samma ändamål som ansökts hos KSLA.


Ansökan

Ansökan kan göras fr o m 28 juni.

Ansökan måste vara akademien tillhanda senast den 15 september 2021. För svar på frågor kontakta Keiko Blesserholt, keiko.blesserholt@ksla.se.


KSLA:s stiftelser finansierar utlysningen

Kungl. Skogs- och lantbruksakademien (KSLA) förvaltar ett flertal stiftelser, vilkas donatorer har angivit hur avkastningen ska användas. Gemensamt för stiftelserna är att de ska främja vetenskaplig forskning och utveckling inom de gröna näringarna.  Några av de KSLA förvaltar inriktar sig mot landsbygdens materiella värden, utveckling och potentialer. Vilka stiftelser som bidrar till denna utlysning framgår i inforutan.

Reservation för ändringar.