Stöd till forskning inom hållbart vattenbruk

Utlysning

KSLA utlyser 960 000 kr för forskning inom hållbart vattenbruk.

Ansökningssystemet öppnar den 28 juni för denna utlysning. Mer information kommer i slutet av vecka 25.


Syfte och inriktning

Syftet med utlysningen är att ge möjligheter till att finna nya former att utveckla ett långsiktigt ekonomiskt, miljö- och klimatmässigt hållbart vattenbruk. Forskningen kan omfatta både vatten och landbaserade system, och alla typer av vattenlevande djur och växter som kan bidra till att förse befolkningen med råvaror till hälsosam föda. Yngre forskare prioriteras, och medel kan utgå till doktorand eller post-dok, samt till utlandsresor och forskningssamarbeten inom området.

Följande områden är prioriterade utan inbördes ordning:

 • Avelsprogram för fisk.
 • Fiskhälsa och välfärd.
 • Hållbara system för odling av vattenlevande organismer.
 • Foderutveckling, klimatsmarta foder som inte konkurrerar med mat till människor.
 • Teknikutveckling för att skapa vattenbrukssystem. Samarbeten med Norge och andra länder som leder utvecklingen inom området.
 • Utveckling av vattenbrukssystem kopplade till vattenreningstekniker.
 • Socioekonomisk forskning på utvecklingen av ett hållbart vattenbruk.
 • Ekonomiska, juridiska och sociala förutsättningar för vattenbruk.
 • Olika former av vattenbruk och dess betydelse för landsbygdsutvecklingen och en levande landsbygd.

Kriterier vid bedömning av ansökningar

Medlen avser stöd till doktorandstudier eller post-dok i Sverige eller utomlands. Följande kriterier beaktas vid bedömning av ansökan:

 • Relevans i relation till ovan nämnda inriktningar.
 • Hypotes, syfte och mål.
 • Nyhetsvärde och samhällsrelevans.
 • Material och metoder.
 • Kompetens.
 • Specificerad budget inkl information om eventuell annan anslagsgivare.
 • Kommunikation till det omgivande samhället.

Anslag till anskaffning av dyr utrustning beviljas inte medan förbrukningsmaterial inom rimlig nivå kan godkännas. Ej heller kan medel till vetenskaplig publicering (examensarbete, lic- eller doktorsavhandling, artiklar) beviljas. Det är viktigt att den sökande anger om medel sökts även från annan anslagsgivare för samma ändamål som ansökts hos KSLA.


Ansökan

Ansökan kan göras fr o m 28 juni.

Ansökan måste vara akademien tillhanda senast den 15 september 2021. För svar på frågor, kontakta Keiko Blesserholt, keiko.blesserholt@ksla.se.


KSLA:s stiftelser finansierar utlysningen

Kungl. Skogs- och lantbruksakademien (KSLA) förvaltar ett flertal stiftelser, vilkas donatorer har angivit hur avkastningen ska användas. Gemensamt för stiftelserna är att de ska främja vetenskaplig forskning och utveckling inom de gröna näringarna. Vilka stiftelser som bidrar till denna utlysning framgår av inforutan.

Reservation för ändringar.