Anslag till stipendier, projekt och publicering

Utlysning

KSLA utlyser 5,847 miljoner kronor till stipendier, projekt och publicering.

Ansökningssystemet öppnar den 28 juni för denna utlysning.


Ämnesområden för ansökningar

 • Skogsbruk, jordbruk, trädgårdsodling inklusive fritidsodling, veterinärmedicin, samt vattenbruk.
 • Hela kedjan från råvara till förädling, konsumtion samt återanvändning av slutprodukt.
 • Aktiviteter som förser samhället med biobaserade råvaror såsom bioenergi, fibrer, etc.
 • Samband mellan produktion och ekosystemtjänster såsom biologisk mångfald, kretslopp av material och energi, luft- och vattenrening, våtmarker, jakt och fiske, rekreation, hälsa och ekoturism.
 • Ekonomiska, samhällsvetenskapliga, humanistiska, estetiska och kulturella frågor som berör den gröna sektorn.
 • Landsbygds- och landskapsfrågor inklusive byggnader och bebyggelsemiljö.
 • Agrar- och skogshistoria och angränsande områden inom gröna sektorn.
 • Internationella och nationella marknader samt regler som berör sektorn.

Medel som kan sökas

 • Stipendier och resestipendier – max 40 000 kr per projekt.
 • Medel till synteser, analyser, projekt, avgränsade innovativa studier – max 300 000 kr per projekt.
 • Medel till bokprojekt och populär publicering – max 40 000 kr per projekt.

Kriterier för bedömning samt villkor inom varje kategori

Det är viktigt att den sökande anger om medel sökts även från annan anslagsgivare för samma ändamål som det som ansökts för hos KSLA.

Stipendier och resestipendier

 • Ansökans relevans i förhållande till den sökta stiftelsens ändamål.
 • Relevans i relation till angivna ämnesområden enligt ovan.
 • Sökandes kompetens i förhållande till målet för stipendieansökan.
 • Den sökandes ålder och etablering inom forskningen i de fall mottagaren av stipendiet är forskare. Anslagen ska i första hand delas ut till unga forskare, doktorander eller studenter. Med yngre forskare avses att högst 7 år förflutit från disputation till ansökningstillfället.
 • Budget. Varje kostnadspost måste vara specificerad. Om ansökan är på mer än 40 000 kronor fordras extraordinära skäl för att den ska kunna bifallas.
 • Kommunikation av kunskapen som inhämtas under resan.

Följande faktorer medför att ansökan automatiskt avslås:

 • Godkännande av handledare eller i förekommande fall chef saknas.
 • Avsaknad av information om muntlig presentation/posterpresentation avseende ansökan om resestipendium till konferens.
 • Ansökan om medel till resa som påbörjats före ansökningstidens utgång.

***********

Synteser, analyser, projekt och avgränsade innovativa studier

 • Relevans i relation till angivna ämnesområden enligt ovan.
 • Hypotes, syfte och mål.
 • Nyhetsvärde och samhällsrelevans.
 • Material och metoder.
 • Kompetens.
 • Den sökandes ålder och etablering inom forskningen. Anslagen ska i första hand delas ut till unga forskare eller doktorander om inget annat anges i stiftelsens ändamål. Med yngre avses att högst 7 år förflutit från disputation till ansökningstillfället. Åldersbegränsningen gäller ej för synteser.
 • Budget. Varje kostnadspost måste vara specificerad. Om ansökan är på mer än 300 000 kronor fordras extraordinära skäl för att den ska kunna bifallas.
 • Kommunikation av resultat.

 Följande faktorer och/eller typer av ändamål för ansökan medför att ansökan automatiskt avslås.

 • Anskaffning av dyr utrustning. Förbrukningsmaterial inom rimlig nivå kan godkännas.
 • Ansökan om medel till vetenskaplig publicering (examensarbete, lic- eller doktorsavhandling, artiklar).
 • Anslag på mer än ett år.
 • Avsaknad av etisk prövning i de fall detta är nödvändigt.

***********

Bokprojekt och populär publicering

 • Ansökans relevans i förhållande till den sökta stiftelsens ändamål.
 • Relevans i relation till angivna ämnesområden enligt ovan.
 • Nyhetsvärde och samhällsrelevans.
 • Kompetens.
 • Budget. Varje kostnadspost måste vara specificerad. Om ansökan är på mer än 40 000 kronor fordras extraordinära skäl för att den ska kunna bifallas.

Följande faktorer och/eller typer av ändamål för ansökan medför att ansökan automatiskt avslås.

 • Språkgranskning av arbeten.
 • Anslag på mer än ett år.

Ansökan

Ansökan kan göras fr o m 28 juni.

Ansökan måste vara akademien tillhanda senast den 15 september 2023. För att få svar på frågor, kontakta Keiko Blesserholt, keiko.blesserholt@ksla.se.


KSLA:s stiftelser finansierar utlysningen

Kungl. Skogs- och lantbruksakademien (KSLA) förvaltar ett flertal stiftelser, vilkas donatorer har angivit hur avkastningen ska användas. Gemensamt för stiftelserna är att de ska främja vetenskaplig forskning och utveckling inom de gröna näringarna. Vilka stiftelser som bidrar till denna utlysning framgår i inforutan.

Reservation för ändringar.