Utbildningsstöd och resestipendier 2022

Utlysning

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien utlyser utbildningsstöd och resestipendier för studerande vid universitet och högskolor i Sverige.

Ansök senast 1 juni.


Utbildningsstöd och resestipendier 2022 Mer information
Mer information
Ansöksenast:
Beskedges:
Sökbartbelopp:
Totaltbelopp:

Kriterier

  • Berättigade att söka är studerande på grundutbildnings- eller forskarutbildningsnivå med agronom-, hortonom-, landskapsarkitektur- eller lantmästarinriktning.
  • Ansökningar kan avse resestipendier för deltagande vid internationella konferenser inom relevanta ämnesområden.
  • Ansökningar kan avse stipendium för kortare utlandsstudier vid relevanta universitet.
  • Ansökningar kan avse kostnadsersättning i samband med grundutbildning eller praktik, inom eller utanför Sverige.
  • Maxbelopp: 25 000 kronor.
  • Stipendier beviljas inte retroaktivt; alltså inte för resor e d, som påbörjats eller genomförts vid ansökningstidens utgång.

Stiftelsen J. M. Svenssons donationsfond

Disponibla medel: 100 000 kronor

Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendier för två år till behövande och arbetsamma elever vid SLU Ultuna (tidigare Ultuna lantbruksinstitut) eller eventuell annan högre undervisningsinstitution för lantbruket som kan komma i dess ställe.

 

Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond

Disponibla medel: 350 000 kronor

Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendier till studerande vid SLU (tidigare Lantbrukshögskolan) för utbildning till agronom eller hortonom.


Ansökan

som görs elektroniskt, ska vara KSLA tillhanda senast 1 juni 2022.