Utbildningsstöd och resestipendier 2023

Utlysning

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien utlyser utbildningsstöd och resestipendier för studerande vid universitet och högskolor i Sverige.

Ansök senast 1 juni.


Utbildningsstöd och resestipendier 2023 Mer information
Mer information
Ansöksenast:
Beskedges:
Sökbartbelopp:
Totaltbelopp:

Kriterier

  • Berättigade att söka är studerande på grundutbildnings- eller forskarutbildningsnivå inom områdena jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, veterinärmedicin, skog och skogsprodukter, fiske och vattenbruk, miljö och naturresurser.
  • Ansökningar kan avse resestipendier för deltagande vid internationella konferenser såväl i Sverige som utomlands inom relevanta ämnesområden.
  • Ansökningar kan avse stipendium för kortare utlandsstudier vid relevanta universitet.
  • Ansökningar kan avse kostnadsersättning i samband med grundutbildning eller praktik, inom eller utanför Sverige.
  • Maxbelopp: 40 000 kronor.
  • Stipendier beviljas inte retroaktivt; alltså inte för resor e d, som påbörjats eller genomförts vid ansökningstidens utgång.

 


 

Stiftelsen J. M. Svenssons donationsfond

Disponibla medel: 105 000 kronor

Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendier för två år till behövande och arbetsamma elever vid SLU Ultuna (tidigare Ultuna lantbruksinstitut) eller eventuell annan högre undervisningsinstitution för lantbruket som kan komma i dess ställe.

 

Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond

Disponibla medel: 400 000 kronor

Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendier till studerande vid SLU (tidigare Lantbrukshögskolan) för utbildning till agronom eller hortonom.

 

Stiftelsen Edvard Nonnens stipendiefond

Disponibla medel: 160 000 kronor

Stiftelsens ändamål är att dela ut resestipendium till studerande vid SLU (tidigare Ultuna eller Alnarps lantbruksinstitut) och utgångne elev, som genom utmärkta betyg å teoretisk bildning i förening med särdeles god praktisk fallenhet och någon erfarenhet i sitt yrke synes Kungl. Akademien mest förtjänt därav och för vilken Kungl. Akademien ägde att utfärda lämplig instruktion.

 


Ansökan

som görs elektroniskt, ska vara KSLA tillhanda senast 1 juni 2023.