Utbildningsstöd och resestipendier 2024

Utlysning

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien utlyser utbildningsstöd och resestipendier för studerande vid universitet och högskolor i Sverige på grundutbildnings- eller forskarutbildningsnivå inom jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, veterinärmedicin, skog och skogsprodukter, fiske och vattenbruk, miljö och naturresurser.

Ansökan, maxbelopp 40 000 kr, görs elektroniskt och ska vara KSLA tillhanda senast 1 juni 2024.


Utbildningsstöd och resestipendier 2024 Mer information
Mer information
Ansöksenast:
Beskedges:

Berättigade att söka är
• studerande på grundutbildnings- eller forskarutbildningsnivå inom områdena jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, veterinärmedicin, skog och skogsprodukter, fiske och vattenbruk, miljö och naturresurser.

Ansökningar kan avse
• resestipendier för deltagande vid internationella konferenser såväl i Sverige som utomlands inom relevanta ämnesområden
• stipendium för kortare utlandsstudier vid relevanta universitet eller
• kostnadsersättning i samband med grundutbildning eller praktik, inom eller utanför Sverige.

Stipendier beviljas inte retroaktivt; dvs. inte för resor och dylikt som påbörjats eller genomförts vid ansökningstidens utgång.
———————————————————————-
Stiftelsen J. M. Svenssons donationsfond – 120 000 kronor för stipendier för två år till behövande och arbetsamma elever vid SLU Ultuna eller eventuell annan högre undervisningsinstitution för lantbruket som kan komma i dess ställe.

Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond – 750 000 kronor för stipendier till studerande vid SLU för utbildning till agronom eller hortonom.

Stiftelsen Edvard Nonnens stipendiefond – 180 000 kr för resestipendium till studerande vid SLU och utgången elev med utmärkta betyg och teoretisk bildning i förening med särdeles god praktisk fallenhet.

Information om stiftelserna och anvisningar för ansökan finns här.