Bidrag till växtnäringsforskningsprojekt

Utlysning

Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning (SV) har till huvudsaklig uppgift att befordra och understödja en fördjupad teknisk-vetenskaplig växtnäringsforskning med särskild inriktning på användningen av mineralgödsel och kalkningsmedel i Sverige med bibehållen bördighet. Syftet är att utveckla praktiskt tillämpbara, ekonomiskt betydelsefulla och miljömässigt uthålliga produktionsmetoder.


Bidrag till växtnäringsforskningsprojekt Mer information
Mer information
Ansöksenast:
Beskedges:
Totaltbelopp:

Stiftelsens inriktning

Stiftelsen ska belysa viktiga framtidsfrågor om effektiv produktion med ansvar för hushållningen av naturresurserna i jord och skog. Stiftelsen ska finansiera forskning kring växtnäringens och kalkningsmedlens miljöpåverkan, och ska finansiera såväl grund- som tillämpad forskning. Stiftelsen ska vara ett led mellan grundforskning och en- eller fleråriga försöksserier och ska ta ställning till generella frågeställningar och inte enskilda företagsprodukter.

Viktiga frågor att arbeta med

 • Mineralgödsel och kalks bidrag till ett hållbart svenskt jord- och skogsbruk.
 • Grödors behov av växtnäring samt gödslingsstrategier (t.ex mängd, tidpunkt, kvalitet).
 • Klimateffekter och markens långsiktiga bördighet (t.ex. kolbalanser och mikronäringsämnen).
 • Långsiktigt bördighetsbevarande och byggande av markens produktionsförmåga.

Anslagens inriktning och disponibla medel

 • Stiftelsens disponibla medel för denna utlysning är 800 000 kronor, och stiftelsen har för avsikt att dela ut medel till 2–3 projekt.
 • Stiftelsens medel kan även ses som kompletteringspengar till de summor som delas ut av forskningsråd eller inom EU-projekt.
 • Stiftelsen ser gärna att sökanden samverkar med andra aktörer.
 • Stiftelsens medel kan även ges som stöd till fältmässiga kostnader i samband med examensarbeten.
 • Finansiering för fältmässiga kostnader och analyskostnader för examensarbeten kommer från och med 2024 även gå att sökas löpande över året.

Stiftelsen har störst möjlighet att göra nytta genom att stödja

 • Större ansökningar inom universitet och forskningsinstitut med kompletterande medel.
 • Aktuella fältförsök och pilotstudier som löper över en till flera säsonger.
 • Litteraturgenomgångar av tidigare känd forskning.
 • Kunskapssammanställningar av tidigare försök.
 • Workshops som ligger i linje med viktiga och aktuella framtidsfrågor.
 • Examensarbeten – som del i ett större forskningsarbete under vetenskaplig handledning.

Krav på kommunikation

En del av anslaget ska den sökande avsätta till kommunikation av resultaten. När resultaten kommuniceras ska Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning omnämnas som finansiär.

Slutrapporten till stiftelsen ska innehålla tre delar

 • En kort populärvetenskaplig text som sätter anslagets resultat i ett sammanhang inom stiftelsens verksamhetsområde. Rapporten kan komma att publiceras på www.ksla.se.
 • En vetenskaplig rapportering. Det kan vara i form av en artikel eller manuskript som är insänt till eller publicerat i en vetenskaplig tidskrift.
 • En ekonomisk redovisning av projektet.

Ansökan

Utlysningen är öppen under perioden 1 oktober till 1 november och ansökan görs via KSLA:s hemsida, www.ksla.se. Som sökande ska du registrera ett konto och logga in för att skriva in dina ansökningsuppgifter och lämna bilagor i elektronisk form. Notera att bilagor måste vara i pdf-format. Ansökningarna ska vara skrivna på svenska (engelska i undantagsfall), slutrapporten måste dock skrivas på svenska.

Observera att från och med januari 2024 kan man löpande söka finansiering för fältmässiga kostnader och analyskostnader för examensarbeten.

Senast den 1 november 2023 kl 24.00 ska din ansökan vara inskickad.

Besked

Inskickade ansökningar granskas och bedöms av en särskild grupp bestående av sju experter inom det aktuella området. Vid bedömningen beaktas sektorsrelevans, ämnesområde, mål, teori, hypotes, vetenskapligt värde, kommunikation samt ämnets aktualitet.

Besked om beviljade ansökningar lämnas under december månad. Därefter meddelas om ansökningar blivit avslagna, dock senast vecka 52. Beslut kan ej överklagas.

Frågor

Frågor om utlysningens innehåll besvaras av Sara Österman, avdelningssekreterare KSLA:s Jordbruksavdelning och sekreterare för Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning.
Telefon: 08-5454 7706, e-post: sara.osterman@ksla.se.

Frågor om den elektroniska ansökan besvaras av Keiko Blesserholt, handläggare KSLA.
Telefon: 08-5454 7713, e-post: keiko.blesserholt@ksla.se.

Reservation för ändringar.

Foto: Rasbak [CC BY-SA 3.0]