Svensk Växtnäringsforskning

Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning (SV) har till huvudsaklig uppgift att befordra och understödja en fördjupad teknisk-vetenskaplig växtnäringsforskning med särskild inriktning på användningen av mineralgödsel och kalkningsmedel i Sverige. Syftet är att åstadkomma praktiskt tillämpbara, ekonomiskt betydelsefulla och miljömässigt uthålliga resultat.


Utlysningar

Stiftelsen Svensk Växtnäringsforsknings inriktning

 • Stiftelsen ska belysa frågor om effektiv produktion med ansvar för hushållningen av naturresurserna i jord och skog.
 • Stiftelsen ska finansiera forskning kring växtnäringens och kalkningsmedlens miljöpåverkan.
 • Stiftelsen fokuserar på mellanledet mellan grundforskning och en- eller fleråriga försöksserier.
 • Stiftelsen ska finansiera både grundforskning och tillämpad forskning.
 • Stiftelsen ska ta ställning till generella frågeställningar och inte till enskilda företags produkter.
 • Stiftelsen gör inte någon särskild fördelning av anslag mellan projekt inom jordbruk respektive skogsbruk.

Anslagens storlek och inriktning

 • Stiftelsens medel ska ses som kompletteringspengar till de större summor som delas ut av forskningsråd eller i EU-projekt.
 • Stiftelsen ser gärna att sökanden samverkar med andra aktörer och på så sätt växlar upp verksamheten.
 • Stiftelsens disponibla medel: ca 600 000 kronor.
 • Projekt beviljas normalt upp till 200 000 kronor.

Stiftelsen har störst möjlighet att göra nytta genom att stödja:

 • Kompletterande medel till stora ansökningar inom universitet och forskningsinstitut.
 • Aktuella fältförsöksfrågor.
 • Litteraturgenomgångar av tidigare känd forskning.
 • Kunskapssammanställningar av tidigare försök.
 • Workshops.
 • Examensarbeten – som en del i ett större forskningsarbete under vetenskaplig handledning.

Krav på kommunikation

 • En del av anslaget ska sökanden avsätta till kommunikation av resultaten.
 • När resultaten kommuniceras ska Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning omnämnas som finansiär.

Slutrapporten till stiftelsen ska innehålla tre delar

 1. En kort populärvetenskaplig text som sätter anslagets resultat i ett sammanhang inom stiftelsens verksamhetsområde. Rapporten kan komma att publiceras på www.ksla.se.
 2. En vetenskaplig rapportering. Det kan vara i form av en artikel eller manuskript som är insänt eller publicerat i en vetenskaplig tidskrift.
 3. En ekonomisk redovisning av projektet.

Viktiga framtidsfrågor att arbeta med:

 • Hur kan mineralgödsel (makro- och mikronäring) bidra till ett hållbart och produktivt svenskt jord- och skogsbruk?
 • Hur påverkar kalk jordarnas odlingspotential, miljön och grödornas kvalitet?
 • Hur kan odlingsåtgärder påverka inlagring och utsläpp av växthusgaser från marken, till exempel kolbalanser?
 • Hur kan odlingsåtgärder påverka markens långsiktiga bördighet och produktionsförmåga?

Ansök via KSLAs webbaserade anslagssystem.

Välkommen med din ansökan senast 1 november. Då stänger vårt webbaserade ansökningssystem. Bilagor måste vara i pdf-format.

Besked

Information kommer i samband med utlysning.

Frågor?

Kontakta gärna Linda Cederlund på linda.cederlund@ksla.se.


Tore Wretman-dagen

Årets Tore Wretman-dag på KSLA – kunskapsutbyte och nätverkande med fokus på maten, måltiden och måltidsforskningen, välkommen!

Äta hållbart – hur ser det politiska ansvaret ut?

Äta hållbart – hur ser det politiska ansvaret ut? Inte kan väl någon annan än jag själv bestämma vilken mat jag ska ha på min tallrik? Välkommen till ett webbinarium om ansvar, styrning och hur ska det gå till.

Tandem Forest Values – What have we learned?

This webinar will present the evaluation and also present research insights from four of the projects granted from Tandem Forest Values.

KSLA-podden: Vilken plats får växtproteinerna på den framtida tallriken?

KSLA-podden nr 11: Varför är det nyttigare för kroppen att äta lite kött och fisk ofta än en helt växtbaserad kost? Hur får vi konsumenterna att välja närproducerade växtbaserade proteiner? I senaste KSLA-podden diskuterar experterna kost, hälsa, klimat och hållbarhet (2021-09-22).