Svensk Växtnäringsforskning

Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning (SV) har till huvudsaklig uppgift att befordra och understödja en fördjupad teknisk-vetenskaplig växtnäringsforskning med särskild inriktning på användningen av mineralgödsel och kalkningsmedel i Sverige. Syftet är att åstadkomma praktiskt tillämpbara, ekonomiskt betydelsefulla och miljömässigt uthålliga resultat.


Utlysningar

Stiftelsen Svensk Växtnäringsforsknings inriktning

 • Stiftelsen ska belysa frågor om effektiv produktion med ansvar för hushållningen av naturresurserna i jord och skog.
 • Stiftelsen ska finansiera forskning kring växtnäringens och kalkningsmedlens miljöpåverkan.
 • Stiftelsen fokuserar på mellanledet mellan grundforskning och en- eller fleråriga försöksserier.
 • Stiftelsen ska finansiera både grundforskning och tillämpad forskning.
 • Stiftelsen ska ta ställning till generella frågeställningar och inte till enskilda företags produkter.
 • Stiftelsen gör inte någon särskild fördelning av anslag mellan projekt inom jordbruk respektive skogsbruk.

Anslagens storlek och inriktning

 • Stiftelsens medel ska ses som kompletteringspengar till de större summor som delas ut av forskningsråd eller i EU-projekt.
 • Stiftelsen ser gärna att sökanden samverkar med andra aktörer och på så sätt växlar upp verksamheten.
 • Stiftelsens disponibla medel: ca 600 000 kronor.
 • Projekt beviljas normalt upp till 200 000 kronor.

Stiftelsen har störst möjlighet att göra nytta genom att stödja:

 • Kompletterande medel till stora ansökningar inom universitet och forskningsinstitut.
 • Aktuella fältförsöksfrågor.
 • Litteraturgenomgångar av tidigare känd forskning.
 • Kunskapssammanställningar av tidigare försök.
 • Workshops.
 • Examensarbeten – som en del i ett större forskningsarbete under vetenskaplig handledning.

Krav på kommunikation

 • En del av anslaget ska sökanden avsätta till kommunikation av resultaten.
 • När resultaten kommuniceras ska Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning omnämnas som finansiär.

Slutrapporten till stiftelsen ska innehålla tre delar

 1. En kort populärvetenskaplig text som sätter anslagets resultat i ett sammanhang inom stiftelsens verksamhetsområde. Rapporten kan komma att publiceras på www.ksla.se.
 2. En vetenskaplig rapportering. Det kan vara i form av en artikel eller manuskript som är insänt eller publicerat i en vetenskaplig tidskrift.
 3. En ekonomisk redovisning av projektet.

Viktiga framtidsfrågor att arbeta med:

 • Hur kan mineralgödsel (makro- och mikronäring) bidra till ett hållbart och produktivt svenskt jord- och skogsbruk?
 • Hur påverkar kalk jordarnas odlingspotential, miljön och grödornas kvalitet?
 • Hur kan odlingsåtgärder påverka inlagring och utsläpp av växthusgaser från marken, till exempel kolbalanser?
 • Hur kan odlingsåtgärder påverka markens långsiktiga bördighet och produktionsförmåga?

Ansök via KSLAs webbaserade anslagssystem.

Välkommen med din ansökan senast 1 november. Då stänger vårt webbaserade ansökningssystem. Bilagor måste vara i pdf-format.

Besked

Information kommer i samband med utlysning.

Frågor?

Kontakta gärna Linda Cederlund på linda.cederlund@ksla.se.


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens…

KSLAT 4-2022 Towards a new mindset for epidemic animal diseases

At the 2021 KSLA Bertebos seminar, international experts discussed animal disease prevention and control with a view to identifying key factors for future success.…

KSLA:s svar på offentligt samråd om växter som produceras med vissa nya genomiska metoder

KSLA har genom projektet Växtnoden svarat på en EU-kommissionens enkät om reglering av riktad mutagenes och cisgenesis.