Stöd till doktorand eller postdok inom hortikultur

KSLA utlyser 555 000 kr som ekonomiskt stöd inom hortikultur för studier i Sverige eller utomlands.

Ansökningssystemet öppnar den 28 juni för denna utlysning.


Syfte och inriktning

Syftet med utlysningen är att ge ekonomiskt stöd inom området hortikultur. Yngre forskare prioriteras, och medel kan utgå till doktorand eller postdoktorander.


Kriterier vid bedömning av ansökningar

  • Relevans i relation till ovan nämnda inriktningar.
  • Hypotes, syfte och mål.
  • Nyhetsvärde och samhällsrelevans.
  • Material och metoder.
  • Kompetens.
  • Specificerad budget inkl information om eventuell annan anslagsgivare.
  • Kommunikation till det omgivande samhället.

Anslag till anskaffning av dyr utrustning beviljas inte medan förbrukningsmaterial inom rimlig nivå kan godkännas. Medel till vetenskaplig publicering (examensarbete, lic- eller doktorsavhandling, artiklar) kan ej beviljas. Det är viktigt att den sökande anger om medel sökts även från annan anslagsgivare för samma ändamål som ansökts hos KSLA.


Ansökan

Ansökan kan göras fr o m 28 juni.

Ansökan måste vara akademien tillhanda senast den 15 september 2023. För svar på frågor kontakta Keiko Blesserholt, keiko.blesserholt@ksla.se.


KSLA:s stiftelser finansierar utlysningen

Kungl. Skogs- och lantbruksakademien (KSLA) förvaltar ett flertal stiftelser, vilkas donatorer har angivit hur avkastningen ska användas. Gemensamt för stiftelserna är att de ska främja vetenskaplig forskning och utveckling inom de gröna näringarna. Några av de stiftelser KSLA förvaltar inriktar sig mot trädgårdsskötsel och för att på bästa sätt bidra till utvecklingen inom området har KSLA beslutat göra en samlad utlysning. Vilka stiftelser som bidrar till denna utlysning framgår i inforutan.

Reservation för ändringar.