Slutrapporter för anslag från och med 2015


År: 2020

Posterpresentation på EFFoST International Conference

Beviljat belopp: 10900 kr

Sökande: Johanna Janhager, Sveriges lantbruksuniversitet

Vem är jag – ett projekt om identitet och självbild, av och med unga med intellektuella funktionsned

Beviljat belopp: 40000 kr

Sökande: Lars-Ola Nilsson, Grunden SÖSK

Ansökan om bidrag till Insiktsorkestern – en småkrypskabaré för hela familjen

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Leila Åkerlund, Teatersagohuset

BRIC Barns Rätt I Centrum – mot skadliga sedvänjor såsom barnäktenskap, könsstympning och tvångsäkte

Beviljat belopp: 30000 kr

Sökande: Sara Mohammad, Riksorganisationen GAPF

”Rörelseglädje för flickor och pojkar med funktionsnedsättning” år 3

Beviljat belopp: 30000 kr

Sökande: Christina Lindberg, Furuboda Idrottsförening

Step By Step – grit-träning för barn och unga med funktionsnedsättning

Beviljat belopp: 30000 kr

Sökande: Bengt Johansson, Oxie Golfklubb

satsning på våra 16+ medlemmar

Beviljat belopp: 30000 kr

Sökande: Rebekah Krebs, UHiS - Unga Hörselskadade Stockholm och Gotland

Ansökan Ersta Vändpunkten sommarläger 2020

Ersta Vändpunkten är en professionell mottagning för barn, tonåringar, unga, föräldrar och andra vuxna som lever i eller har vuxit upp i en familj eller relation med missbruk. Vändpunkten erbjuder flera olika former av insatser: pedagogiska program i grupp för olika åldrar, familjesamtal, enskild psykoterapi och sommarläger samt rådgivning och krisstöd via telefon och besök på Vändpunkten. Förutom den dagliga verksamheten på Vändpunkten föreläser och utbildar medarbetarna också regelbundet olika yrkesgr

Beviljat belopp: 35000 kr

Sökande: Caroline Mirlas, Ersta diakonisällskap

Analys av antennrespons hos barkborrar med GC-MS-EAD

Barkborrar är en underfamilj av skalbaggar där flera arter är svåra skadedjur på skog. En av dessa är granbarkborren, Ips typographus, som är den främsta skadegöraren på granskog i Sverige. På grund av detta har det gjorts omfattande studier och den övervakas årligen med hjälp av fångstfällor runt om i landet. Andra arter är betydligt mindre kända, både vad gäller utbredning och de eventuella skador de orsakar. Den större dubbelögade bastborren Polygraphus poligraphus, en vanligt förekommande barkborrear

Beviljat belopp: 70000 kr

Sökande: Joakim Bång, Mittuniversitetet

År: 2019

Studieresa EGF EUCARPIA 2019 Zurich

Projektets start 2019-06-24 Huvudtema under kongressen är som titeln säger `vidareutveckling av vallgrödor genom växtförädling och management´. För första gången med ett gemensamt symposium för EGF, europeiska vallföreningen och EUCARPIA, europeisk odling/växtförädling, sektionen fodergrödor/gräsytor. Vårt moderna lantbruk med stora djurbesättningar av nöt och får ställer höga krav på hållbar odling för högsta kvalité i alla delar. Symposiet täcker en mängd olika ämnen, fokus på fem områden i stort.

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Maria Wahlquist, [OrgNamn]

Grasshopper, anpassning till nordiska förhållanden

Resultatet av resan är att Lars och Oscar kunde genomföra ett projektarbete sommaren 2019 där Platemetern testades under svenska förhållanden på en gård i Halland och en gård i Uppland. Erfarenheterna från denna studie visar att utrustningen behöver kalibreras till svenska förhållanden.

Beviljat belopp: 40000 kr

Sökande: Line Strand, HS Konsult AB

Deltagande på EGF-Eucarpia joint symposium 2019 i Zurich, Schweiz

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Anna Carlsson, eget lantbruksföretag

Potentialen hos "Mattenklee" en ny sorttyp av rödklöver.

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Marcus Älmefur, SLU

Två grönfoderskördar på ett år – höst- och vårsått grönfoder

I diskussionerna efter torråret 2018 har rådgivare och lantbrukare diskuterat hur vi kan öka grovfoderproduktionen från en given areal. En ny idé som är lite provad är att höstså grönfoder med råg. Det kan ge en tidig grönfoderskörd i samband med vallens förstaskörd. Det ger möjlighet att därefter etablera en vårsådd grönfodergröda som kan ge skörd i samband med en normal tredjeskörd på vall. Upplägget skulle alltså kunna ge två grönfoderskördar på ett skifte under samma år och samtidigt etablera en ny vall

Beviljat belopp: 60000 kr

Sökande: Per Ståhl, Hushållningssällskapet Östergötland

Travel grant application for attending international conference

Beviljat belopp: 16000 kr

Sökande: Nadia Maaroufi, sveriges lantbruksuniversitet

Nordisk nätverksträff för ekomjölks-rådgivare, Danmark

Studieresa till Danmark och 4e nätverksmötet, Nordic Organic Milk Seminar, 24-26 september 2019. Resan beskrivs i bifogad reserapport.

Beviljat belopp: 9000 kr

Sökande: Kristina Sigfridsson, Hushållningssällskapet Norbotten-Västerbotten

Presentera resultat på konferensen ISRP från hellaktationsförsök med mycket grovfoder till mjölkkor

Mjölk på gräs och biprodukter över en hel laktation Idisslare kan producera mjölk och kött av gräs och klöver och olika biprodukter som inte passar som livsmedel för människor. Trots detta utfodras idag mjölkkor ofta med en stor mängd spannmål och bönor/ärtor som istället hade kunnat användas som livsmedel. Odling av gräs och klöver bidrar dessutom med många fler biosystemtjänster jämfört med odling av spannmål och bönor/ärtor. Om hög mjölkproduktion och god djurhälsa kan bibehållas med foder baserat på p

Beviljat belopp: 10000 kr

Sökande: Johanna Karlsson, SLU

Höstgödslingens och putsningens inverkan på fröskörd av rörsvingel Vall II

En frövall ska inte övervintra med en kraftig grönmassa. Ett riktmärke är att vallen ska ha ca 10 cm nya friska blad inför vintern. Syftet med försöket har varit att se om en sen putsning eller att ta en ensilageskörd hösten innan skördeåret har påverkat fröskörden, samt om det bör tillföras extra kväve vid en extra höstputsning. Det har endast funnits ett försök. Rörsvingel är ett gräs med kraftig återväxt. Från nedputsningen till 5 cm direkt efter fröskörden har vallen nått en höjd på ca 40 cm i slutet

Beviljat belopp: 60000 kr

Sökande: Gunilla Larsson, Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare

International Plant Propagators Society (IPPS) annual European conference

En lärorik resa, med mycket nya erfarenheter inom plant produktion av perenna och annuella plantor. Resan gav ovärderlig kunskap inom den hortikulturella branschen, dess framtid, utmaningar och lösningar. Konferensen och dess tema har kompletterat mina hortikulturella studier och skapat möjlighet att nätverka med branschfolk från hela Europa.Erfarenheter och möten jag framförallt tar med mig är framförallt; Dr David Chandler som berättade om biopestisider och sustainable crop production så även

Beviljat belopp: 6500 kr

Sökande: Josefine Lundblad, Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp

Resebidrag för konferens

Syftet med resan var att delta på konferensen European Equine Health and Nutrition Congress (EEHNC), som hölls i Utrecht, Nederländerna. Konferensen inriktade sig huvudsakligen på hästens mag-tarmhälsa och hur den kan påverkas av utfodring. Medverkande vid konferensen har gett mig mer kunskap för vidare doktorandstudier, mer information om kunskapen kring fri fekal vätska (FFV) och hur man arbetar med FFV runt om i Europa och USA. Det har även varit viktigt för fortsatta samarbeten med andra forskargrupper

Beviljat belopp: 11000 kr

Sökande: Katrin Lindroth, Sveriges lantbruksuniversitet

Vallkonferens 2020

Vallkonferens 2020 En viktig del av Vallkonferensen är mötet mellan olika yrkeskategorier som har ett gemensamt intresse för vall. Oavsett om du är utfodrings- eller växtodlingsrådgivare, vallodlare eller vallköpare, forskare eller produktleverantör så vill vi att konferensen ska vara mötesrummet där vi alla erbjuds möjlighet att hämta in kunskap och få en gemensam förståelse för vilka krav som ställs både i odling och utfodring för att vi optimalt ska kunna utnyttja den resurs som vallen utgör. Under d

Beviljat belopp: 50000 kr

Sökande: Ola Hallin, Ola Hallin

Seveds Unga - ett projekt som förebygger och motverkar våld bland barn och unga i Sevedsområdet

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Zakaria Abdi Aziz, Seveds förening

Kombinerat Vintersport och simläger i Åre.

Beviljat belopp: 30000 kr

Sökande: Irene Borg, Halliwick-klubben Viggen

BRIC Barns Rätt I Centrum – mot skadliga sedvänjor såsom barnäktenskap, könsstympning och tvångsäkte

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Sara Mohammad, Riksorganisationen GAPF

Friplatser på skärgårdsläger och ledarutbildning

KFUM Ängsholmen är en ideell förening som sedan starten 1923 bedrivit kollo och lägerverksamhet för barn och ungdomar, först på Ingarö och sedan 1963 på ön Ängsholmen utanför Värmdö. KFUM Ängsholmen är del av världens största och äldsta ungdomsrörelse YWCA-YMCA som tillsammans engagerar barn och unga i över 120 länder. Varje år besöks KFUM Ängsholmens verksamheter av närmare 3500 barn och ungdomar, och vi tar varje år emot barn med särskilda behov via olika projekt och samarbetspartners. Under 2019 har

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Katarina Granander, KFUM Ängsholmen

Vi är barn – ett projekt med skapande verksamhet för våldsutsatta barn som lever med skyddad identit

Beviljat belopp: 50000 kr

Sökande: Annet Hedrå, Kvinnorättsförbundet

Kandidatuppsats/Självständigt arbete, 15 hp

Syftet med det här arbetet är att undersöka hur de urbana träden i Adelaide, Australien, påverkas av klimatförändringen. Detta för att få en större förståelse för hur det arbetas med urbana träd i en varm och torr stad som Adelaide i och med klimatförändringen, för att vidare kunna få inspiration till hur vi i Sverige kan arbeta med detta. Eftersom att Sverige förväntas bli torrare och varmare. I studien framgår att urbana träd bland annat kan användas som ett naturligt verktyg för att reducera föroreningar

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Kristin Falk, Sveriges Lantbruksuniversitet

Noonanföreningens sommarläger 2019

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Tina Rubbestad, Svenska Noonanföreningen

”Rörelseglädje för flickor och pojkar med funktionsnedsättning” år 2

Beviljat belopp: 30000 kr

Sökande: Christina Lindberg, Furuboda Idrottsförening

År 2 Vem är jag – ett projekt om identitet och självbild, av/med unga (med intellektuella funk)

Beviljat belopp: 40000 kr

Sökande: Lars-Ola Nilsson, Grunden SÖSK

Från Norrviken till Apelryd: trädgårdsutbildningar för kvinnor 1891-1923

Husbehovsodling och hemträdgården har traditionellt varit kvinnliga ansvarsområden i Sverige. Trädgårdsmästaryrket var däremot länge enbart för män. År 1891 öppnades den första trädgårdsskolan för kvinnliga elever och kring sekelskiftet tillkom flera mindre privata trädgårdsskolor för kvinnor. Vid skolorna hölls dock enbart kortare kurser och de gav inte fullständig trädgårdsmästarexamen. Strax efter sekelskiftet 1900 fick kvinnor möjlighet att utbilda sig vid de större, statsfinansierade, trädgårdsskol

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Boel Nordgren, Edlas Have (enskild firma)

Rural History konferens 2021

Beviljat belopp: 60000 kr

Sökande: Patrick Svensson, Sveriges lantbruksuniversitet

Lönsammare & hälsosammare mjölkproduktion fri från onödig användning av antibiotika

Jag bifogar själva rapporten under "bilaga" i ekonomi. Jag har svårt att första vad exakt ni vill ha i dessa rapporteringsrutor.. Hör av er så kompletterar jag ifall att jag missat något. Rapporten tänker jag säger mest.

Beviljat belopp: 80000 kr

Sökande: Sadra Jannati, [OrgNamn]

Heteronomins dilemma: Institutionsformeringar inom de areella näringarnas vetenskapshistoria

Redan under 1800-talet växte det fram forskning inriktad mot det svenska jordbrukets och skogsbrukets behov. Forskningen bedrevs ofta i nära samarbete med eller av näringarna själva, till exempel i hushållningssällskapens regi. Under 1900-talet kom dessa lantbruksvetenskaper att alltmer införlivas i en akademisk struktur och kultur. Det var en utveckling som var både önskad och ifrågasatt. Kunskapen kom nu att slitas mellan två olika politik- och intresseområden: mellan jordbruk, skogsbruk och efter han

Beviljat belopp: 14000 kr

Sökande: Per Lundin, Chalmers tekniska högskola

Management regimes in historic gardens - Skötselregimer i historiska trädgårdar

Renässans för hållbart trädgårdshantverk Många skötselmetoder i våra trädgårdar tar inte hänsyn till miljöpåverkan och biologisk mångfald. Därför kan andra redskap och metoder behövas. I en ny doktorsavhandling från Göteborgs universitet presenteras historiska hantverksmetoder, som även kan användas idag. Äldre hantverksmetoder kan vara ett intressant alternativ till dagens trädgårdsskötsel. - Min forskning är historisk och tillbakablickande men också inriktad på att söka lösningar på nutida problem,

Beviljat belopp: 45000 kr

Sökande: Joakim Seiler, Göteborgs Universitet

Functional analysis of the rare lipoprotein-like effector in Rhizoctonia solani virulence

Soil contains millions of organisms and the nutrient-rich root exudates region attract a myriad of invaders including pathogens. Soil-borne pathogens represent an understudied category of plant pathogens much due to their choice of the environment which is complex to monitor and control. The fungus Rhizoctonia solani Kühn (in Greek ¨root killer¨) has a wide host range and causes the damping-off disease in seedlings, although plants in all ages can be infected . The disease was first reported in 1858 b

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Georgios Tzelepis, SLU

Välmående i vardagen–ett förebyggande projekt för barn och unga med övervikt och olika funktionsvar.

Projektår 1 - Årsrapport 20180901 – 20190831 för Välmående i vardagen – ett förebyggande projekt för barn och unga med övervikt och olika funktionsvariationer. KFUM Limitless, org 802509-9105, i Malmö har beviljats generöst värdefullt stöd från er stiftelse till ”Välmående i vardagen – ett förebyggande projekt för barn och unga med övervikt och olika funktionsvariationer” 180901-190831. Syftet med projektet är att förebygga och motverka övervikt och fetma hos barn och unga med olika funktionsnedsättni

Beviljat belopp: 40000 kr

Sökande: Eric Svensson, KFUM Limitless

Deltagande på konferens, SCAPE 2019

Varje år håller The Scandinavian Association for Pollination Ecology (SCAPE) ett möte för ekologer som jobbar med pollinationsekologi, växtreproduktion, pollinatörers beteende och diversitet, samt växtevolution och andra relaterade ämnen. Mötet är öppet för deltagare från alla länder och målsättningen är framförallt att låta unga forskare presentera sitt arbete och få konstruktiv feedback av hög kvalité i en vänskaplig miljö. Mötet inkluderar presentationer och postervisningar såväl som nätverkande och kont

Beviljat belopp: 5083 kr

Sökande: Veronica Hederström, Sveriges Lantbruksuniversitet

Arbuscular mycorrhizal and biostimulants as growth promotors in Vitis vinifera

Svenskt vin, är det den gröna sektorns nya stora gröda? Vi vet alla att vin är en dryck som faller många i smak. Det är även historiskt en dryck av otroligt stort kulturellt värde. Men i svensk historia och produktion är druvan inte så gammal. Med stora klimatförändringar kommer hinder och utmaningar för hela den gröna sektorn, jorden runt. Detta medför högre temperaturer i Sverige, vilket för har resulterat i att vin helt plötsligt går att odla i södra Sverige. Dock görs detta fortfarande i väldigt

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Hanna Silwer, Sveriges Lantbruksuniversitet

Kombinerade effekter av antropogena och biotiska störningar genererar komplexa rörelsemönster

“Angrepp från två fronter: effekter av antropogena och biotiska störningar på renar” Gruvprospektering och planer på nya stora vindkraftparker kan leda till omfattande mänskliga aktiviteter i glesbefolkade delar av norra Sverige, och till oro hos lokalbefolkningen, bland annat när det gäller konsekvenser för renskötseln. Vi undersökte hur renars beteenden påverkas när de samtidigt utsätts för både mänskliga störningar (i form av militärövningar) och naturliga störningar (i form av insektsangrepp). Und

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Alessia Uboni, Sveriges lantbruksuniversitet

Föreningens verksamhet 2019

Beviljat belopp: 70000 kr

Sökande: Eva Karin Hempel, Sveriges Utsädesförening

Byggrådgivarresa USA 2019

Stiftelsen SLO-fonden tilldelade byggrådgivarna vid Växa Sverige resestipendium för en studieresa till USA som genomfördes i september 2019. Syftet med resan var att, genom möten med lantbrukare, forskare och andra experter inom byggplanering i USA, samla erfarenheter av deras byggplanering, anpassning och utveckling av stall för mjölkkor. Resan genomfördes mellan den första och åttonde september 2019 till Wisconsin, USA. Under vistelsen besöktes sju gårdar med mjölkproduktion. Vi besökte även University

Beviljat belopp: 81000 kr

Sökande: Agneta Hermansson, Växa Sverige AB

Deltagande vid The European Conference on Precision Livestock Farming 2019 i Cork, Ireland, augusti

Reserapport för deltagande vid ”The 9th European Conference on Precission Livestock Farming 2019” Fil. Dr. Ann-Kristina Lind, RISE – Jordbruk och livsmedel Syfte Syftet med deltagandet i 9th European Conference on Precision Livestock Farming (2019) i Cork, Ireland, var dels att presentera resultat från ett SLO finansierat forskningsprojekt om utvärdering av en kalvningsdetektor (SLh2018-0009-SLO), dels att inhämta kunskap och ta del av aktuella forskningsresultat samt knyta kontakter inom området ’Perci

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Ann-Kristina Lind, RISE Research Institutes of Sweden

SM i skog och Skolmästerskap 2019

Då det inte går att bifoga någon fil här, återfinns häftet "Så blev SM i skog 2019" under föregående flik (Ekonomi).

Beviljat belopp: 100000 kr

Sökande: Lena Ström, Förbundet Skog och Ungdom

Utbytasstudier i Prag

Jag var på utbyte till Prag och syftade till att förbättra mina kunskaper inom naturvetenskapen med tanke på framtidens jordbruk. Jag tog en kurs om insektsekologi och systematik, som gav mig en bredare förståelse för hur jag ska bekämpa nya skadedjur i framtiden och vilka insekter som är viktiga att hålla koll på. Dessutom tog jag kurser i genetik och ekologi, vilket hjälpte mig att förstå naturens dynamik som får arter att utrotas och hur detta kan undvikas. Jag lärde mig vad som händer på molekylär nivå

Beviljat belopp: 5000 kr

Sökande: Caroline Bayer Frøhling, Sveriges Lantbruksuniversitet

Utlandsstudier i Padova, Italien

Utbytesstudierna innefattade tre månader i Padova, Italien med studier inriktade mot lantbruk och livsmedelsproduktion. Syftet med resan var att uppleva en annan kultur samt att ta chansen till att läsa kurser som inte finns i Sverige. Frågor som belystes var skillnader mellan undervisningen av det agrara ämnet i Italien från i Sverige samt hur livsmedelskurserna går att få nytta av i utbildningen till ekonomagronom. Resan var givande och gav många nya erfarenheter och kunskaper om det italienska lantbruket

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Karin Andrén, Sveriges Lantbruksuniversitet

Kvalificerad agronompraktik hos Europlant Chile

Plantinera Aconcagua är Chiles största uppdrivare av köksväxter med kunder över hela landet. Min praktik gav mig möjligheten att bekanta mig med företagets följande huvudområden: ympning, sådd, logistik och bevattning/växtskydd. Dessutom fick jag chansen att uppleva hur en arbetsdag kan se ut för en agronom på en annan kontinent, samt vad det innebär att arbeta storskaligt med grödor som i Sverige odlas i mycket liten skala. Under min vecka inom avdelningen för ympning fick jag prova på de praktiska mome

Beviljat belopp: 16000 kr

Sökande: Ida Escudero, Sveriges Lantbruksuniversitet

ELLS Summer School

Beviljat belopp: 13000 kr

Sökande: Therese Holmsten, Sveriges Lantbruksuniversitet

Innovation i svensk trädgårdsnäring

Resestipendiet avser resor för intervjuer för en studie inom ett doktorandprojekt med titeln ”Kunskap och innovation i svensk trädgårdsnäring”. Studien undersöker hur kunskaps- och innovationssystemet för jordbruks- och trädgårdsnäringen ser ut idag, identifierar utvecklingsbehov och föreslår förbättringar. I studien har vi identifierat fem faktorer som särskilt karaktäriserar kunskaps- och innovationssystemet för svensk trädgårdsnäring; 1. Starkt entreprenörskap 2. Ny teknik på intåg 3. Informella

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Lisa Blix Germundsson, Sveriges Lantbruksuniversitet

2019 American Dairy Science Association (ADSA) annual meeting (Cincinnati, Ohio USA)

The annual meeting of the American Dairy Science Association (ADSA) is a global forum for professionals, educators, and students to discuss issues pertaining to dairy science. The subjects discussed at the 2019 meeting included primary production, lactation biology, and health and reproduction. There were also symposia in breeding and genetics, economics, food safety as well as application of technology in dairy food and production. These communications came from more than 1,700 dairy foods and production

Beviljat belopp: 12000 kr

Sökande: Abdulai Guinguina, Sveriges Lantbruks Universiteit

Självverksam uppföljning av markskador med drönare efter föryngringsavverkning

Markstörning i form av spårbildning och kompaktering av marken är vanligt efter maskinell avverkning. Skoglig inventering och kartläggning av skogsrelaterade skador med hjälp av flygfotografering har används sedan 1970-talet. Stereofotogrammetri har demonstrerats för datainsamling om markens ytstruktur redan under 1990-talet. Trots detta anses tekniken vara ny inom skogsbruket. Flygande drönare har visat sig vara intressanta för att bilder för stereofotogrammetri från lägre höjder än vid traditionella flygf

Beviljat belopp: 250000 kr

Sökande: Tomas Nordfjell, SLU

Utlandspraktik

Beviljat belopp: 18000 kr

Sökande: Anna-Maria Pershagen, SLU, Ultuna

Doktorandkurs "Experimental Ethnography: Designs, Tactics, Collaborations" på Oslo universitet.

Mitt doktorandprojekt drivs i samarbete med veterinärer och samhällsvetare, från SVA och SLU. Afrikansk svinpest är ett allvarligt hot mot grisproduktion i Uganda och detta projekt syftar till att få mer förståelse för hur småbrukare hanterar denna sjukdom bland sina grisar. Genom etnografiskt fältarbete (första perioden september till december i år) ska jag undersöka djurhållning, och mer specifikt grisars roll för småbrukare på landsbygden i norra Uganda. Då jag främst kommer använda mig av kvalitativa fo

Beviljat belopp: 19000 kr

Sökande: Anna Arvidsson, Sveriges lantbruksuniversitet

Utbytesstudier på Alma Mater Studiorum – Universitetet i Bologna

Mitt namn är Ida Gustafsson och jag studerar vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), på deras campus i Ultuna, Uppsala. Här studerar jag Agricultural Sciences – Rural Development and Natural Resource Management. Jag är i skrivandets stund inne på mitt femte studieår inom agronomprogamet. Höstterminen 2019/2020 blev jag antagen till utbyte vid Alma Mater Studiorum Universita di Bologna, Universitetet i Bologna. En utbytestermin jag tilldelades resestipendium till, och som jag här nedan tänkte dela med mig a

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Ida Gustafsson, Inskriven år 2015

Symbiosen mellan Arkitektur och Skogs- och Lantbruk i Japan

Vad händer i skärningspunkten mellan arkitektur och skogs- och lantbruk? Genom att studera förhållandet mellan arkitektur och skogs- och lantbruk i Tokyo, Japan har jag undersökt hur man inom den japanska arkitekturbranschen tar inspiration av naturligt förekommande organiska konstruktioner, strukturer, mönster, koncept och arbetsfördelningar. Under tre månader spendera jag min tid på ett arkitektkontor för att bidra till kontorets projekt och för att undersöka hur förhållningsättet till materialval,

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: John Andersson, [OrgNamn]

Development of Raman imaging based method to monitor wood modification efficiency

Wood is an abundant, natural and sustainable construction material, which has the potential to substantially increase its share of building materials. Wood not only has remarkable mechanical properties, particularly in view of its light weight, but also increased use of wood can help to reduce CO2 emissions from the construction sector. Carbon dioxide is captured by trees and transformed into wood tissue as the trees grow. Thus, if wood is used for construction purposes, the captured CO2 is stored in a buil

Beviljat belopp: 125000 kr

Sökande: Ramunas Digaitis, Lund University

The Arabidopsis methylome is robust to dark-induced senescence

First of all, I would like to thank the committee for funding my participation in the XVIII National Congress of Plant Biochemistry and Molecular Biology that took place in October 28-31, 2019 in Merida, Mexico. Throughout the four days of the XVIII National congress of Plant Biochemistry and Molecular Biology, I had the chance to listen to internationally renowned experts of plant research. Among the keynote speakers, I would like to highlight the intervention of Professor Donald Ort from Illinois Unive

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Minerva Susana Trejo Arellano, Swedish University of Agricultural Sciences

Laboratoriemetod för undersökning av kvalitet på frusen galtsperma

Perioden från äggets slutmognad i äggstocken, befruktningen och den första veckan av embryoutveckling går att genomföra helt i laboratoriemiljö (det som lite slarvigt ofta kallas för ”provrörsbefruktning” eller mer korrekt in vitro fertilisering). Det är svårt att fortsätta längre eftersom embryot därefter behöver livmoderns celler att fästa sig mot (då består embryot av mellan 40-300 celler och är knappt synligt för blotta ögat). Vid institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för reproduktion,

Beviljat belopp: 105000 kr

Sökande: Ylva Sjunnesson, SLU

Utbytestermin i Kanada

Under min utbytestermin i Kanada läste jag på University of Manitoba. Det gav mig möjlighet att samtidigt som jag studerade landskapsarkitektur uppleva Kanada och möta folk från hela världen. Att studera i ett annat land var givande för mig och gav mig mycket nya tankar och idéer att ta med mig hem till Sverige. Det gav mig andra aspekter på hur det går att tänka inom stadsplanering och jag upptäckte att vi i Sverige många gånger ligger i framkant om man jämför med Nordamerika, men att det också finns delar

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Sofia Hane, Sveriges Lantbruksuniversitet

Deltagande i “The 20th Gums & Stabilisers for the Food Industry Conference” i San Sebastian Spanien

Beviljat belopp: 14000 kr

Sökande: Klara Nilsson, SLU

Utbytestermin, Wageningen Nederländerna

Rapporten ämnar beskriva utbytesstudier på masternivå vid Wageningen University and Research, Nederländerna med Landskapsarkitektur som huvudämne. Kurser vid Wageningen University: - Reflections on Planning and Design Practices - Landscape Theory and Analysis - Foodscapes, Urban Lifestyles and Transition Kurser vid SLU: - Studieresa inom landskapsarkitektur Reflections on Planning and Design Practices En teoretisk kurs där vi landskapsarkitekter läste tillsammans med samhällsplanerare. Kur

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Max Ekholm, SLU

Utbytes termin i Nederländerna på Universitet Wageningen

Tacksamhet och ödmjukhet är de två ord som beskriver min känsla efter min utbytestermin i Nederländerna under höstterminen. Jag studerar mitt tredje år till livsmedelsagronom på Sveriges Lantbruks Universitet i Uppsala. Under höstterminen 2019 lämnade jag Uppsala och Sverige för en termin utomlands i Nederländerna. Jag har alltid som person gillat utmaningar och nya situationer så att söka ett utbyte föll sig självklart för just mig. Men att det skulle bli just Nederländerna och närmre bestämt staden Wag

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Andrea Lundh, Sveriges Lantbruks Universitet

Forskningsstudier vid Oslo Universitet

Beviljat belopp: 19000 kr

Sökande: Christoffer Söderlund Kanarp, Sveriges Lantbruksunivsersitet

Utbytesstudier i Kanada

Min termin i Kanada gav mig god förståelse för hur andra länder arbetar inom den branschen jag i framtiden kommer att arbeta i. Det var otroligt intressant att se doktorander och lärares engagemang. Att få studera vid ett annat universitet i ett annat land var även mycket lärorikt för mig. Jag slutförde alla mina kurser med goda betyg som jag kan tillgodoräkna in i mitt program vilket var mitt personliga mål innan avresa. Jag finansierade min resa med hjälp av bidrag/lån från CSN samt från egna sparade pe

Beviljat belopp: 10000 kr

Sökande: Nora Ängmo, Sveriges Lantbruksuniversitet

År: 2018

Individuella mönster för bobyggnad hos suggor inför grisning - en förstudie

Suggor har ett medfött behov av att bygga ett bo innan de ska grisa. I naturen är boet avgörande för smågrisarnas överlevnad då det skyddar dem från väder och vind. Trots att vi nu håller våra suggor inomhus uppvisar de ett tydligt bobyggnadsbeteende inför grisning så som att vara mer aktiva, att bära halm i munnen och att forma tillgängligt material i boxen med trynet. Att minska spädgrisdödligheten är något som alla smågrisproducenter idag jobbar aktivt med. Under de senaste decennierna har avelsarbet

Beviljat belopp: 100000 kr

Sökande: Rebecka Westin, Sveriges Lantbruksuniversitet

Konferensresa till IUFRO World Conference 2019

I used the funding from KSLA was used to travel to IUFRO (International Union for Forest Research Organisation) world conference, which was held in Curitiba, Brazil, inSeptember-October 2019. The funding covered the conference fee, and part of the airplane tickets.

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Anne-Maarit Hekkala, SLU

Igelkottar, bärare av MRSA och penicillinproducerande svamp?

Methicillin-resistenta Staphylococcus aureus (MRSA) är ett ovanligt fynd hos djur i Sverige, även hos grisar där MRSA annars förekommer frekventa i stora delar av den Europiska slaktgrispopulationen. Det var därför mycket oväntat när en svenska studie kunde visa att 64% av de svenska igelkottar bar på MRSA. Förutom överraskningen med den höga förekomsten så var det också förvånande att igelkottarna var bärare av en ovanligare variant av MRSA, som får sin resistens från en gen som kallas mecC istället för de

Beviljat belopp: 145000 kr

Sökande: Stefan Börjesson, Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)

Belastning på klövar hos nötkreatur på olika underlag i samband med djurens sexuella beteende

Projektet har varit en pilotstudie och ett samarbete mellan forskare från SLU i Alnarp och forskarna från Leipzig Universitet. Projektet syftade att undersöka belastning på klövarna hos avelstjurar på olika underlag (hårt och mjukt) under betäckningsbeteende. För detta utrustades tjurar med en specialdesignad lädersko med tunna trycksensorer i sulan. Belastningsfördelning på bakklövarna registrerades under upphopp på tjuren som hoppade samt på tjuren som en annan tjur hoppade på (so kallade teaser). Forskar

Beviljat belopp: 145000 kr

Sökande: Evgenij Telezhenko, SLU

The Silent Mediation of Divergent Visions of Mining among Local Stakeholders in Pajala

Beviljat belopp: 10000 kr

Sökande: Katarina Landström, Sveriges lantbruksuniversitet

Functional analysis of two effector proteins in Rhizoctonia solani shows contribution to virulence

Soil-borne pathogens are a severe threat for crops since they can survive in the soil with their special structures and under harsh environmental conditions such as heat, drought, cold, radiation, and chemical treatments. One of them is the fungal species Rhizoctonia solani which causes the damping-off disease in seedlings of many crops such as sugar beets, cotton, cereals etc, but also older plants can be infected. In order to establish a successful infection, pathogens secrete a plethora of small protein,

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Georgios Tzelepis, SLU

Vitmossor (Sphagnum) som klimatvänligt växtsubstrat

Bakgrund: Avslutade torvtäkter skulle kunna användas för ”Sphagnum farming” genom att odla vitmossa (Sphagnum). Samtidigt som vitmossorna bildar ny torv, kan den översta delen av växten skördas och användas som jordförbättringsmedel. På detta sätt kan två mål uppnås: - klimatvänlig produktion av högkvalitativ biomassa till odlingssubstrat - efterbehandling av torvtäkter eller annan växthusgasemitterande torvmark, så att ny torv bildas, som binder in kol, d.v.s. torvmarken blir en kolsänka igen. Torv utgö

Beviljat belopp: 199000 kr

Sökande: Sabine Jordan, SLU

Friska djur behöver inte antibioika - förbuden mot tillväxtbefrämjande antibiotika i Sverige och EU

När en ny foderlag trädde ikraft 1986 blev Sverige det första landet i världen att reglera ett tillbakadragande av tillväxtbefrämjande antibiotika som fodertillsats. Det skulle dröja 20 år innan EU följde efter. Hur kommer det sig att Sverige var så tidigt ute och hur påverkade det övriga EU? Stipendiaten har under sin tid som postdoktor vid SLU undersökt de svenska och europeiska förbuden mot tillväxtbefrämjande antibiotika genom intervjuer med berörda aktörer och genomgång av tidningsartiklar, officiella

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Kristina Nordéus, SLU

Effekter av markförpackning på växthusgasutsläpp (CO2, N2O och CH4) under två olika fuktförhållanden

Soils provide vital functions and ecosystem services that we all depend on. These services are largely controlled by soil structure, i.e. the arrangement of soil pores and solid particles. Soil structure is highly dynamic and while it may take decades to form, soil structure can be destroyed in an instance by the passage of a vehicle. Soil compaction, e.g. by usage of heavy agricultural machinery, causes soil structure degradation and has been identified as one of the largest threats to soil functions, as w

Beviljat belopp: 175000 kr

Sökande: Katharina Meurer, Sveriges Lantbruksuniversitet

Etablera genanalysmetoder för nöt- och grisembryon i Sverige

Beviljat belopp: 200000 kr

Sökande: Denise Laskowski, SLU

Deltagande vid 15th International Symposium of Veterinary Epidemiology and Economics (ISVEE)

Under en vecka i november deltog jag på ISVEEs konferens som hölls i Chiang Mai, Thailand. Konferensen bjöd på en bred variation av intressanta presentationer inom veterinärmedicinsk epidemiologi och djurhälsoekonomi. Jag fick möjlighet att presentera min forskning muntligt för övriga deltagare och har fört värdefulla diskussioner med flertalet forskare. Jag vill rikta ett stort tack till Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien för resestipendiet som möjliggjorde mitt deltagande på konferensen.

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Karin Alvåsen, Sveriges Lantbruksuniversitet

Resebirdag till 27e WAAVP 2019, Madison, Wi, USA

Sammanfattning av presentationen Nematodparasitinfektioner är vanligt förekommande hos betande djur och de utgör ett problem för att kunna upprätthålla djurhälsa och välfärd och det är den viktigaste fa faktorn som begränsar boskapsproduktionen. Sedan anthelmintika läkemedel upptäkts kan parasitinfektioner behandlas effektivt, men nu har resistens mot dessa läkemedel observerats i en allt större utsträckning över hela världen. I denna studie undersöks effekterna av anthelmintiska behandlingar på hela samhä

Beviljat belopp: 18500 kr

Sökande: Peter Halvarsson, Sverigeslantbruksuniversitet

Variation av vedegenskaper hos björk med olika genetisk bakgrund.

“Variation av vedegenskaper hos björk med olika genetisk bakgrund” I jämförelse med barrträdslag, vilka dominerar i svenska skogar, verkar björken vara ett underskattad trädslag. Björken fick dåligt rykte i början på 1960-talet och skulle då utrotas i barrplanteringar eftersom den ansågs hindra barrträdslagens utveckling. Björken har ofta betraktats som ett krokigt träd med dåligt tillväxt som inte ger någon ekonomisk avkastning till skogsägarna. Uppfattningen bedöms delvis ha sin grund i observationer

Beviljat belopp: 105000 kr

Sökande: Mateusz Liziniewicz, Skogfrosk

To be active in the 35th Annual Meeting of the International Society of Chemical Ecology

The 35th ISCE annual meeting started on June 2th with Registration and social gathering at the Georgia hotel and Conference center in midtown Atlanta, Georgia. The conference brought together scientists that are studing insects, plants and/or microorganisms with a diverse background in biology, molecular biology chemistry, bioinformatics . The conference was divided in several sessions. The most interessants where: I)The chemical ecology of host and mate selection, II) Natural product application in insect

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Maria Sousa, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

WAAVP 2019 (25th Conf. of The World Ass. for the Advancement of Vet. Parasistology) Madison (US)

Beviljat belopp: 18500 kr

Sökande: Niclas Högberg, Swedish University of Agricultural Sciences

Förekomst av mag- och tarmparasiter samt användande av antiparasitära läkemedel hos svenska grisar

I mitt doktorandprojekt undersöker jag hur parasitläget för svenska grisar ser ut. På 1980-talet genomfördes en omfattande kartläggning av förekomsten av parasiter hos grisar i de nordiska länderna, men ingen liknande undersökning har gjorts hos konventionella grisar i Sverige sedan dess. Förekomsten av parasiter i moderna svenska konventionella grisbesättningar är idag därför dåligt känd. Sedan 1980-talet har grisproduktionen även genomgått stora strukturella förändringar med större, men färre besättninga

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Emelie Pettersson, SLU

Participation and paper presentation at the European academy of management conference 2019

The title Rethinking value creation in the agricultural sector. A conceptual analysis The abstract The sustainable value framework allows conducting a diagnostics of a firm regarding its strategies for the creation of sustainable business value. We have applied this instrument to the field of agricultural business. The analysis of literature made it possible to identify activities that source value creation for agricultural enterprises. The activities were grouped into six topics, namely collaboration, d

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Vera Sadovska, Sveriges lantbruksuniversitet

WAAVP (27th Conference of World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology) 2019 USA

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Paulius Baltrusis, Swedish University of Agricultural Sciences

Landskapsarkitekt söker medel för utbytesstudier vid TUM i München

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Josef Östblom, SLU

Bakteriell antagonism i kampen mot tarmsmittor på bladgrönsaker

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Maria Karlsson, 708767354

Karakterisering av porositet och mikrostruktur hos fosforrika askpartiklar med mikrotomografi

För att klara de stora globala utmaningar vi står inför idag finns det ett behov av en mer cirkulär och biobaserad ekonomi. Detta projekt adresserar frågor kring bioenergi från fosforrika restströmmar och återvinning av näringsämnen från den bildade askan. Det är väl känt att olika askor har väldigt olika egenskaper, både beroende på sammansättningen av bränslet och på processparametrar under förbränningen. Dock är kunskapen begränsad på hur olika askors porositet och mikrostruktur ser ut, något som kan påv

Beviljat belopp: 186000 kr

Sökande: Anna Strandberg, Umeå University

8th Congress of European Microbiologists

N/A

Beviljat belopp: 14000 kr

Sökande: Anna Karin Rosberg, Sveriges Lantbruksuniversitet

Deltagande i "23th International Congress of Animal Reproduction"

This work describes the correlation between fatty acids in milk and commencement of luteal activity (CLA) in Swedish Red and Holstein dairy cows. Despite the improved management and nutritional strategies, decreased fertility in dairy cows is still widespread. Most of the dairy cows are in negative energy balance during the period after calving as the amount of consumed feed is not enough to cover the energy demands for milk production and maintenance. The studies presented in this work were conducted in th

Beviljat belopp: 10000 kr

Sökande: Theodoros Ntallaris, SLU

Gäststudier vid Universitetet i Bergen, Norge

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Andreas Nicolaidis, SLU

THE SURROUNDINGS LAB An European-wide network exploration of the film media as a democratic tool

The SURROUNDINGS LAB is a brand new European-wide network and interdisciplinary community exploring film as a tool for expressing less articulated or conceptualised values of our everyday surroundings. The project has been led and delivered by landscape architect, associate professor Mads Farsö from the Department of Landscape Architecture, Planning and Management, at the Swedish University of Agricultural Sciences. A new SURROUNDING LAB webpage www.surroundinglab.org has been launched as a network comm

Beviljat belopp: 145000 kr

Sökande: Mads Farsø, SLU Alnarp

Between nature and modernism. KSLA, FHS and the livelihood of the Sámi 1811-1890

Mitt forskningsprojekt hade som syfte att studera hur två präster (Petrus Laestadius i Sverige och Jacob Fellman i Finland) beskrev jordbruket i förhållande till de olika samiska näringarna under tidigt 1800-tal. Resultatet är att de båda prästerna var tidstypiska präster och statliga tjänstemän i den meningen att de tolkade expansionen av jordbruk till Nordens nordliga områden som en gynnsam utveckling. De båda prästerna ansåg dock att den samiska extensiva rennäringen var den enda hållbara näringen vid si

Beviljat belopp: 150000 kr

Sökande: Otso Kortekangas, Stockholms univeristet

SOS Samtal Och Stöd – ett projekt som motverkar och förebygger att ungdomar utsätts för hedersrelate

Beviljat belopp: 30000 kr

Sökande: Sara Mohammad, Riksorganisationen GAPF

En skärgårdsbondes dagbok, Smådalaö gård 1815-1834

Följ med till det tidiga 1800-talets bonde- och näringsliv på Smådalarö i den södra delen av Stockholms skärgård. Här drev den f.d. kofferdikaptenen Anders Blom och hans systerson, inspektorn Anders Berg, jord- och skogsbruk, trädgårds- och boskapsskötsel, brännvinsbränning, ölbrygd, fyra krogar utmed farleden till Stockholm, vädermjölkvarn och fiske av matfisk och spigg för framställning av tranolja. Utgångspunkten är en kortfattad, daglig arbetsjournal som Anders Berg skrev under nära 20 år, vilken

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Tommy Hedenström, Stockholms universitet

Seveds Unga - ett projekt som förebygger och motverkar våld bland barn och unga i Seveds-området, Ma

Beviljat belopp: 35000 kr

Sökande: Zakaria Abdi Aziz, Seveds förening

” XXV IUFRO World Congress 2019 - Forest Research and Cooperation for Sustainable Development"

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Mateusz Liziniewicz, Skogfrosk

Studier av mekanismerna bakom biobaserade materials sorptionshysteres

För flertalet material som produceras från skogsråvara, t.ex. trä, papper och förpackningsmaterial, har fuktinnehållet en avgörande betydelse för dess materialegenskaper. Fuktinnehållet påverkar såväl mekaniska egenskaper, svällning och krympning och motståndskraft mot svampangrepp. Hur mycket fukt ett material innehåller beror på omgivande relativ fuktighet, men också på vilken fuktnivå som materialet tidigare varit utsatt för. Om materialen torkar så är fuktinnehållet högre än om det fuktas upp, detta kal

Beviljat belopp: 70000 kr

Sökande: Maria Fredriksson, Lunds universitet

Improvement of forest reproductive material for ash

Over the last two decades common ash (Fraxinus excelsior) has been threatened by an alien invasive fungal pathogen (Hymenoscyphus fraxineus) introduced from Asia. The rapid spread and intensification of the disease has resulted in a serious population decline; since 2010 ash is a Red-listed species in Sweden and since 2015 its status has worsened to become ’critically endangered’. This is concerning not only for the loss of this important noble broadleaved tree species, but also for the biodiversity of spec

Beviljat belopp: 70000 kr

Sökande: Michelle Cleary, Swedish University of Agricultural Sciences

Studier av den kulturkopplade floran och träden i ett skånskt storgårdslandskap – ett pilotprojekt

Det här redovisade projektet är en del av en samlad kartläggning och analys av fyra gårdar med omfattande trädgårds- och parkanläggningar strax öster om Lund i Skåne. Dessa anläggningar utvecklades under 17- och 1800-talen och var fortfarande imponerande vad gäller formspråk och arkitektoniska kvalitéer fram mot 1900-talets mitt. Därefter har skötseln minskat och för huvuddelen av arealen helt upphört, med igenväxning och förfall som följd. Parkerna ger numera intryck av att vara oskötta ädellövsbestånd. De

Beviljat belopp: 80000 kr

Sökande: allan gunnarsson, 762093240

Bokverket Svensk trädgårdshistoria

Projektet kommer att resultera i ett standardverk i tre volymer som behandlar svensk trädgårdshistoria ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Utgångspunkten för satsningen har varit den vitalisering trädgårdshistorisk forskning genomgått på senare år. Men en fördjupad framställning om trädgården som företeelse och idé i olika delar av samhället från förhistorisk till vår egen tid, har visat sig kräva en bredare tvärvetenskaplig litteraturgenomgång. Verket baseras därför även på studier inom ämnen såsom arkeolo

Beviljat belopp: 250000 kr

Sökande: Janken Myrdal, Sveriges lantbruksuniversitet

Ekoxen - om tid finns

"Ekoxen - om tid finns" är en dokumentärfilm om ekhagens biologiska mångfald med fokus på insekterna, där ekoxen har huvudrollen. Målet med projektet är att med film som medel och ekens artrikedom som exempel, förklara och illustrera de samband som är nödvändiga för biologisk mångfald. Ekoxhannen är Europas största skalbagge, nästan tio cm lång. Spektakulär till sitt utseende med sin kopparfärgade rustning och kraftiga käkar. Men hans livsmiljöer är hotade. Solbelysta ekhagar och glesa lövskogar med inslag

Beviljat belopp: 40000 kr

Sökande: Anette Lykke Lundberg, Lykke Trädgård

Teckenspråkskurser, familjeaktiviteter och lägerverksamhet för familjer med funktionshindrade barn

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: DHB Västra, Döva, hörselskadade och språkstörning barn.

Vi är barn – ett projekt med skapande verksamhet för våldsutsatta barn som lever med skyddad identit

Beviljat belopp: 35000 kr

Sökande: Annet Hedrå, Kvinnorättsförbundet

Barn i gemenskap – utvecklingsarbete för barn och unga med funktionsnedsättning och svensksomalisk b

Beviljat belopp: 30000 kr

Sökande: Warsame Osman, Hidde Iyo Dhaqan

Bättre Inre Balans - ett utvecklingsprojekt för barn och unga med funktionsnedsättning

Beviljat belopp: 30000 kr

Sökande: Ivan-Thomas Brilje, Riksorganisationen HIKARI

Rörelseglädje för flickor och pojkar med funktionsnedsättning

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Christina Lindberg, Furuboda Idrottsförening

Noonanföreningens sommarläger 2018

Beviljat belopp: 40000 kr

Sökande: Tina Rubbestad, Svenska Noonanföreningen

Resa till European Grasslands Federation general meeting 2018 , Cork Irland

Jag imponerades stort av organisationen Teagasc som har samlat såväl forskning & utveckling samt utbildning och rådgivning under en hatt. Deras sätt att organisera fältvandringar och förevisa betessystemen på försöksgårdar och hos studiebesöksvärdar var föredömligt, inte minst genom att så tydligt visa både på produktionsresultat och ekonomiska effekter. Men också av Irländarnas system att beräkna det ekonomiska värdet hos betet genom Pasture Profit Index (PPI) och med att följa upp sin betesskötsel med hjä

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Sofia Kämpe, Agroväst

Växa med Häst del 2

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Mikaela Thunholm, Lära med Djur

SPÅNGA BLÅBANDSFÖRENINGS BARN- OCH UNGDOMSSATSNING 2018-19

Erfarenheter som vuxit fram Spånga Blåbandsförening är en del av nykterhetsrörelsen. Droger är ett laddat ord. En del människor lockas av drogerna. Pengar i överflöd, lyx, människor som tycks kunna njuta av livet, framgångsrika artister och musiker. Andra mer verklighetsnära människor ser våld, kriminalitet, utslagna och svårt sjuka människor. Inom Spånga Blåbandsförening vill vi vara en motkraft mot alla de problem som drogerna skapar. Unga människor kan utan att inse allvaret förstöra sina liv. Motbi

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Spånga Blåbandsförening Hans Danielson, Spånga Blåbandsförening

Stödperson på nätet

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Therese Jarland, Maskrosbarn

Vem är jag – ett projekt om identitet och självbild, av och med unga med intellektuella funktionsned

Beviljat belopp: 30000 kr

Sökande: Lars-Ola Nilsson, Grunden SÖSK

Resa till EGF 2018

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Elin Stenberg, Sveriges Lantbruksuniversitet

InterNorden Island augusti 2018

Se bilagd reserapport

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Annelie Carlsson, SLU

Estimation of yield and height of legume-grass swards with remote sensing in Northern Sweden

During the conference I present results on two topics 1. Estimation of yield and height of legume-grass swards with remote sensing in Northern Sweden where I present results from my own project, which focus on remote sensing subject, this is a quite new research topic in forage crop science area. many scientist in the conference show much interest in our study. the number of paper that focus on remote sensing increased rapidly from previous EGF meeting. so this is something new and further research need

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Zhenjiang Zhou, Swedish University of Agricultural Sciences

Deltagande i vallkonferens EGF på Irland 2018

Intensiv management av betena är lönsamt! På Irland ligger fokus på att producera så mycket möjlk eller kg lött som möjligt från bete. Betessäsongen är lång, mellan 8 och 10 månader generellt och de flesta möjlkproducenter tillämpar säsongskalvning. I Sverige kan vi lära oss att värdera betet högre. Vi var imponerade av de fina upphöjda drivgångarna och helhetstänket runt infrastrukturen och logistiken i betesfållorna. Att avkastningen per ko inte är hög enligt Svenska mått gör ingenting så länge avkastni

Beviljat belopp: 50000 kr

Sökande: Frida Hedin, Hushållningssällskapet

Deltagande i EGF 2018 inkl. styrelsemöte i EGF Executive Committee, betesworkshop och studieresa

Resan omfattade deltagande i 27th General Meeting of the EGF (European Grassland Federation) i Cork, Irland 17–21 juni 2018, Sustainable Meat and Milk Production from Grasslands, en Pre-conference Workshop om bete 17 juni samt en studieresa 21–23 juni. Jag deltog också i ett styrelsemöte i EGF Executive Committee såsom representant för norra Europa. Resans syfte var att få vetenskapligt utbyte och inspiration i den egna forskningen och undervisningen, behålla och utveckla nätverk samt stimulera olika forme

Beviljat belopp: 22000 kr

Sökande: Nilla Nilsdotter-Linde, SLU

Deltagande på EGF 2018, 27th general meeting i Cork, Irland

Beviljat belopp: 30000 kr

Sökande: Anna Carlsson, eget lantbruksföretag

Kvävegödsling och tillväxreglering i ängssvingelfrövall

Fröodling av ängssvingel innebär, precis som vid all odling, att det gäller att få ett så bra ekonomiskt netto som möjligt. Den odlingsteknik som varit gällande under lång tid för fröodling av ängssvingel är att vallen höstgödslas med 50-60 kg N/ha och sedan ges en vårkvävegiva på mellan 80-90 kg N/ha. Allt enligt den kunskap som de senast utförda kvävegödslingsförsöken gav. Dessa genomfördes dock redan 2000-2003. Efter detta har möjligheten att tillväxtreglera i gräsfröodlingar blivit en allt vanligare odl

Beviljat belopp: 140000 kr

Sökande: Gunilla Larsson, Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare

Resa till Hamar, Norge med rådgivare och försökspersonal från Rådde Gård

Daniel Muregård och Henrik Svensson, växtodlingsrådgivare, Kristina Holmström, husdjursrådgivare och industridoktorand om ekonomi i köttproduktionen, Jenny Löfstrand, husdjursrådgivare, Dan Claesson, gårdsansvarig Rådde, Ola Hallin, försöksledare samt Elisabet Nadeau, forskningsledare genomförde en resa till området kring Hamar och Apelsvoll, Norge den 14-16 augusti 2018. Det var två mycket intressanta dagar med två gårdsbesök på förmiddagen den 15 augusti, möte med rådgivare från Norsk Lantbruksrådgivning

Beviljat belopp: 30000 kr

Sökande: Elisabet Nadeau, Hushållningssällskapet Sjuhärad

Helgenomsekvensering av sjukdomsframkallande EHEC-stammar från svenska kalvar

EHEC är en bakterie av typen enterohemorragisk Escherichia coli, som kan infektera både människor och nötkreatur. EHEC kan bilda gifter i tarmen, vilket kan leda till magsmärtor, diarréer och allvarlig njurpåverkan. 2018 inträffade det hittills näst största utbrottet i Sveriges historia. Som de flesta allvarliga EHEC fall i Sverige orsakades utbrottet av en extra aggressiv variant av E. coli som betecknas VTEC O157:H7 av typ klad 8. Den vanligaste smittkällan för VTEC O157 är nötkreatur, som bär bakterien u

Beviljat belopp: 170000 kr

Sökande: Lena-Mari Tamminen, Sveriges Lantbruksuniversitet

Medverka på konferensen ISNH med resultat från "Mycket grovfoder till mjölkkor i tidig laktation"

Populärvetenskaplig sammanfattning av postern jag presenterade på konferensen: Lite kraftfoder till mjölkkor – mjölkproduktion och metabolism i tidig laktation Idisslare har en unik förmåga att producera mjölk och kött av fiberrika växter och olika biprodukter som inte passar som livsmedel för människor. Trots detta utfodras idag mjölkkor ofta med en stor andel fodermedel som lika gärna hade kunnat användas som livsmedel. Kraftfodret är det fodermedel som ofta innehåller potentiella livsmedel i form a

Beviljat belopp: 14000 kr

Sökande: Johanna Karlsson, SLU

Nature Conservation Management Forestry in Sweden – Mapping of Areas, Practices and Implementation

Uppsakttningsvis 0,3-0,6 miljoner hektar skogsmark i Sverige är frivilliga avsättningar som har målklass naturvårdande skötsel. Trots att dessa arealer utgör en central del av bevarandet av den biologiska mångfalden i Sverige har det hittills inte gjorts några sammanställningar av dessa arealers bevarandevärden, deras faktiska utbredningen och beskrivning av den begränsade skötsel som utförs på dessa områden. Postern som presenterades omfattade resultat från två studier som genomförts, 1) en GIS-analys i sy

Beviljat belopp: 8000 kr

Sökande: Örjan Grönlund, Skogforsk

Framtida kostall vid Vreta Utbildningscentrum

Beviljat belopp: 165000 kr

Sökande: Ingela Appelsved, Region Östergötland

Utbytesterminht18_University of Guelph_SigneChristerson

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Signe Christerson, Sveriges Lantbruksuniversitet

"Quasi-experimental methods in agricultural, food and environmental policy analysis"

En del av projektet "Quasi-experimental methods in agricultural, food and environmental policy analysis" var en sommarkurs som gavs av Università della Calabria, (UNICAL) i södra Italien. Kursen var en doktorandkurs som var riktad mot att utvidga kunskaperna om politisk utvärdering av olika politiska program. Utöver deltagandet på kursen var projektet tänkt att introducera jordbrukets och lantbruksnäringens funktioner och förutsättningar i Kalabrien. En sista punkt i projektet var att presentera, diskutera

Beviljat belopp: 7500 kr

Sökande: Mikael Dahlvik, SLU

Resestipendium till ASA UK 2018

While the new wave of large-scale agricultural investments in African countries has been described as more rapid and larger in scale than historical attempts to promote such investments, a closer scrutiny reveals that in many countries, the expected flood of materialised projects has so far been only a trickle. So far, few studies have been conducted with a focus on investigating this trend of failure. Drawing on a case study approach and discourse analysis, the overarching aim of this thesis is to explore

Beviljat belopp: 6000 kr

Sökande: Linda Engström, SLU

Utlandsstudier, University of Guelph, Kanada

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Bim Troell, SLU, Alnarp

Utbytesstudier på University of Manchester

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Sanna Ignell, Sveriges lantbruksuniversitet

Utbytesstudier The University of Natural Resources and Life Sciences

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Sofie Östergren, Sveriges Lantbruksuniversitet

Praktik på Sveriges ambassad i Dar es Salaam

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Therese Strimell Flodqvist, Sveriges lantbruksuniversitet

Praktikkurs: Trädgårdsodling vid Islands Lantbruksuniversitet

Projektet Yndisgróður, ungefär “glädjeodling”, startade år 2008 och drivs av Islands Lantbruksuniversitet. Syftet med projektet är att ta fram nya sorter och arter av främst prydnadsväxter lämpade för isländska förhållanden eftersom mycket av det som planteras i trädgårdar och offentlig miljö är direktimporterat och ofta inte klarar sig särskilt länge. Det främsta problemet med trädgårdsodling på ön är det skiftande klimatet, vilket gör att en växt som bryter sin knoppvila tidigt på våren kommer frysa ner n

Beviljat belopp: 3000 kr

Sökande: Elin Jonsson, Sveriges Lantbruksuniversitet, campus Alnarp

Konstruktion och funktion

Projektet har gått ut på att undersöka hur det med hjälp av en detaljerad fysisk modell går att visa på möjligheter i anpassningen av äldre bruksbyggnader till nya funktioner, utan att påverka kulturhistoriska värden negativt. Målet har varit att närmare undersöka en utvald bruksbyggnad och detaljstudera konstruktion och möjligheten att använda byggnaden för ett nytt program, utan att påverka kulturhistoriska värden negativt. Som en bärande del i utredningen byggs en fysisk modell för att kommunicera projek

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Gustav Hallström, KTH

Utveckling, uttagningoch information om SM I SKOG

Vi hoppas och tror att vi genom denna tävling har: Stimulerat de som jobbar i skogen Ökat kunskapen om skog och skogsskötsel Fokuserat på skog och skogsbruk Etablerat en mötesplats för de tävlande att träffas på - det är roligt och spännande En sammanfattning "Så blev SM 2019" finns. Tävlingen är ju målet med det arbete som gjorts inom projektet.

Beviljat belopp: 90000 kr

Sökande: Lena Ström, Förbundet Skog och Ungdom

Mjölkproducenters upplevelser av arbetsmiljö och arbetsprestation i robotiserade system

Projektet syftade till att undersöka vilka framgångsfaktorer och utmaningar personer upplever sig ha i mjölkföretag med robot och hur man upplever arbetsmiljön. Projektet har intervjuat nio lantbrukare, fyra rådgivare och en representant vardera för de två största robotföretagen, Delaval och Lely, samt sökt svarande till en webenkät, via robotföretagens och Växas nyhetsbrev samt via facebookgruppen, Vi med robot. Intervjuerna gjordes för att skapa en djupare förståelse för en gårds unika situation och sam

Beviljat belopp: 250000 kr

Sökande: Christina Lundström, SLU

Slutförande av Doktorsavhandling om personskadeprevention inom svenskt lantbruk”.

Jag har arbetat med att slutföra min forskarutbildning och doktorsavhandling under våren 2019. Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi (AEM) vid SLU har tillsammans med bl a SLO-fonden vid KSLA och Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) finansierat olika delar av detta arbete. Ämnet för min forskarutbildning var Lantbruksvetenskap, inriktning arbetsvetenskap. Eftersom finansieringen upphörde vid årsskiftet 2018/2019, saknades finansiering för mitt avslutande arbete under perioden Januari

Beviljat belopp: 230000 kr

Sökande: Catharina Alwall Svennefelt, SLU

Kurs i trädgårdsskötsel/växtdesign med studieresa

Beviljat belopp: 9000 kr

Sökande: Amanda Persson, Sveriges lantbruksuniversitet

Användning av robot i frilandsodling - förstudie

Användning av robot i frilandsodling – en förstudie Tomas Johansson, Hugo Westlin och Oskar Andersson Utvecklingen av robotar och autonoma enheter inom jordbruks- och frilandsodling går snabbt. Idag finns det ett tiotal olika fabrikat och forskningsprojekt i världen som arbetar med robotar för odlingsändamål, och antalet ökar hela. Några fabrikat är kommersiella och teknikutvecklingen sker parallellt på flera fronter med olika inriktningar och tekniklösningar, antingen stora tunga maskinlösningar baserade

Beviljat belopp: 250000 kr

Sökande: Tomas Johansson, RISE

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet bland den Samiska Urbefolkningen med fokus på renskötare och deras f

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Lillian Lavesson, SLU

SM i skog och Skolmästerskap 2018

Uppladdad fil "Så blev SM i skog 2018". Då det inte går att bifoga fil här återfinns den under föregående flik/kaptiel "Ekonomi".

Beviljat belopp: 100000 kr

Sökande: Lena Ström, Förbundet Skog och Ungdom

Säkrare hantering av storbalar

Säkrare hantering av storbalar BAKGRUND Under åren 2017 - 2018 omkom fyra personer vid olyckor vid hantering av storbalar. Förutom dödsolyckorna inträffade flera allvarliga olyckor och tillbud, några med mycket svåra personskador. SLO fonden beviljade under våren 2018 anslag till den ekonomiska föreningen Säker Arbetsmiljö Sverige för att utreda orsaker till olyckorna samt att ta fram två faktablad inom området säker hantering av storbalar. Hantering av storbalar med hö, halm eller ensilage f

Beviljat belopp: 210000 kr

Sökande: Anders Danielson, Säker Arbetsmiljö Sverige ek. för

Deltagning i SSFE seminar Helsingor, Danmark

Beviljat belopp: 12000 kr

Sökande: Dianne Staal Wästerlund, Sveriges lantbruksuniversitet

Få ett gott djuröga med hjälp av eye-tracking

En grundförutsättning för en ekonomiskt lönsam djurproduktion är att ha friska djur med hög kapacitet för tillväxt. Försämras djurens välfärd och produktionsförmåga skapar det merarbete för lantbrukaren och eventuellt också ökade veterinärkostnader. Därför är noggrann och effektiv tillsyn av djuren en nödvändighet för en framgångsrik produktion, och förbättrad konkurrenskraft. Erfarna och erkänt duktiga djurskötare anses ha ett gott djuröga, vilket innebär att de under tillsyn av djuren snabbt kan ident

Beviljat belopp: 250000 kr

Sökande: Annika Kihlstedt, RISE Innventia AB

Deltagande i IUFRO 3.08 Small-scale forestry conference 2018

Beviljat belopp: 6700 kr

Sökande: Erik Wilhelmsson, Egen verksamhet, adress ovan

Medverkan IUFRO Small-scale forestry konferens Vaasa/Umeå

Här vill jag hänvisa till min konferenpresentation som återfinns på konferenhemsidan http://www.uef.fi/en/web/ssfo2018/presentation-files Se Wednesday June 13 Parallell 7 Gender perspective.

Beviljat belopp: 10000 kr

Sökande: Gun Lidestav, SLU

Arbetsmiljö och säkerhet för praktikanter inom gröna näringen.

Beviljat belopp: 100000 kr

Sökande: Johanna Fagerström, Jordbrukare Ungdomens Förbund

Skogsgödslingens långsiktiga effekter på markens fält- och bottenvegetation

Skogforsk förfogar över ett stort antal långliggande gödslingsförsök varav många nu börjar närma sig ålder för föryngringsavverkning. Detta är en stor tillgång för studier av de långsiktiga effekterna av skogsgödsling på skogsekosystemen. Från denna försöksdatabank utvaldes elva försök, med praktiskt tillämpade gödslingsregimer, lämpliga för vegetationsstudier. Försöken uppvisar en god geografisk spridning. Endast behandlingar med N-gödsel baserade på ammoniumnitrat studeras. Syftet med dessa inventeri

Beviljat belopp: 200000 kr

Sökande: Staffan Jacobson, Skogforsk

Torkans effekter på utfodringen av svenska hästar

Under den regnfattiga sommaren 2018 var det många hästägare som var oroliga för hur man skulle klara den efterföljande bristen på vallfoder. Många av de lantbrukare som under ett normalt år säljer överskottet av vallfoder till hästägare hade detta år inget att sälja och flera hästhållare började importera sitt grovfoder från utlandet. Förutom att långa grovfodertransporter belastar klimatet finns också risken att foderpartier innehållandes ogräs som tidigare inte funnits i Sverige kan komma att tas in med i

Beviljat belopp: 100000 kr

Sökande: Sara Ringmark, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU

Utbytesstudier på Lincoln University i Nya Zeeland

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Linnéa Åström, Sveriges Lantbruksuniversitet

IFMA 22 Australia 2019 - IFMA 23 Danmark/Sverige 2021

Se Reserapport bifogad.

Beviljat belopp: 35000 kr

Sökande: Per Hansson, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

Masterstudier inom hortikultur och biologi

Beviljat belopp: 14600 kr

Sökande: Karl-Johan Fabo, Sveriges lantbruksuniversitet

Utbytestermin Université Laval, Kanada

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Bella Rådberg, Sveriges Lantbruks Universitet

Stockholms skafferi - Dokumentation av lantbrukets ekonomibyggnader på Färingsö, Ekerö kommun

Resultatet av projektet "Våra gamla uthus - ett bortglömt kulturarv" är en fotoutställning och en skrift som på ett lättillgängligt sätt visar exempel på alla de vackra byggnader på Mälaröarna, närmare bestämt norra Färingsö, som vi bör värna om. Den skildrar också jordbruksnäringen som präglat landskapet under många hundra år.

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Maria Hörnell, [OrgNamn]

Utlandsstudier inom Landsskapsarkitektur, Kanada

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Elise Jonsson, SLU Alnarp

Lantbruksutbildning

Jag fick i uppgift på en utav kurserna att göra en framtidsplan på gården. Den planen valde jag att bifoga till er och där är jag mer utförlig om hur min plan ser ut med att ta över gården, driva den och utveckla den. Och jag är väldigt tacksam att jag fick möjligheten att få resestipendium från er, utan den hade jag inte kunnat valt att gå dessa kurser så stort tack för det. Med vänlig hälsning/Joel Myrland

Beviljat belopp: 40000 kr

Sökande: Joel Myrland, Uddetorp Naturbruksskola

Studentdialog med samhället.

I tider av ifrågasättande av vetenskap och högre utbildning så är det viktigt att vi från universiteten förstärker vårt arbete med den tredje uppgiften, samverkan. Vid ett studiebesök vid University of Edinburgh där vi förevisades deras program Undergraduate Certificate in Veterinary Medical Education väcktes tanken om att skapa ett program där våra studenter verkar som ambassadörer och informatörer ut i samhället redan under sin utbildning. Då vi som är initiativtagare till detta projekt arbetar med utbi

Beviljat belopp: 60000 kr

Sökande: Anja Pedersen, Sveriges Lantbruksuniversitet

The adjuvant G3 promotes a Th1 polarizing innate immune response in equine PBMC

Det beviljade publiceringsbidraget möjliggjorde att resultat från ett forskningsprojekt tidigare finansierat av KSLA (projektnummer GF2015-0140) kunde publiceras i en vetenskaplig tidskrift. Artikeln ""The adjuvant G3 promotes a Th1 polarizing innate immune response in equine PBMC" publicerades i OpenAccess format, dvs. tillgänglig all läsa för alla, i tidskriften Veterinary Research 49 (1), 22 oktober, 2018. Identifieringnummer (doi): 10.1186/s13567-018-0602-2. Författare var Stina Hellman, Bernt Hjertne

Beviljat belopp: 11500 kr

Sökande: Stina Hellman, Sveriges Lantbruksuniversitet

Juversår hos svenska mjölkkor

Resebidraget användes för att åka till Köpenhamn på en internationell konferens om som handlade om olika aspekter av juverhälsa, mjölkning och juverinflammation hos mjölkkor. Konferensen besöktes av världsledande forskare inom detta område, och jag fick också presentera min egen forskning om juversår hos mjölkkor vid en muntlig presentation under konferensen. Juversår är en hudskada som drabbar mjölkkor, och som uppkommer där juvret fäster in till bukväggen. Orsaken till dessa sår är till stor del okänd. Mi

Beviljat belopp: 11000 kr

Sökande: Lisa Ekman, Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Resestipendium för karakterisering av askor vid Lawrence Berkeley National Laboratory, USA

Resestipendet från Stiftelsen Knut och Alice Wallenbergs forskarstipendiefond beviljat genom Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien har bidragit till forskning inom återvinning av det viktiga näringsämnet fosfor. Resan till Advanced Light Source (ALS), Lawrence Berkeley National Laboratory, USA var nödvändig för att kunna arbeta med avancerade röntgenspektroskopi vid en synkrotron. En synkrotron är en partikelaccelerator där elektroner rör sig nära ljusets hastighet och det är möjligt att få ut olika sorter

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Nils Skoglund, Umeå Universitet

WAAVP Madison, USA, 2018

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Frida Martin, Sveriges lantbruksuniversitet

Pilotprojekt för utveckling av en veterinärmedicinsk fältdiagnostisk metod för virussjukdomar

När en smittsam virussjukdom börjar spridas är det mycket viktigt med snabb diagnostik för att veta hur sjukdomen ska hanteras, något som tydligt exemplifierats med den nu pågående Sars-CoV-2 pandemin. Peste-des-petits-ruminants (PPR) är en allvarlig och mycket smittsam virussjukdom som drabbar får, getter, och vilda små idisslare. PPR viruset är just nu målet för en utrotningskampanj, vilken har som mål att ha utrotat PPR till 2030. En del i detta program är att utöka länders kapacitet och möjlighet till m

Beviljat belopp: 145000 kr

Sökande: Emeli Torsson, Sveriges Lantbruksuniversitet

Grön brygga mellan stad och land för barn och unga i Kalmar.

Beviljat belopp: 100000 kr

Sökande: Tova Johansson, Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge

Konferens för skogs- och lantbruksjournalister

Beviljat belopp: 150000 kr

Sökande: Melissa Dahlqvist, Föreningen för skogs- och lantbruksjournalister

Hälsoförsäkring och visumansökan för utbytesstudier vid Cornell University, USA

Att läsa ett utbytesår vi Cornell var både utmanande och lärorikt men framför allt kul. Då jag flyttat hemifrån, till en för mig, ny stad, rest relativt mycket samt bott utomlands i ett par månader tidigare viste jag innan jag åkte att ett år i Usa skulle bli en stor omställning. Jag insåg dock inte riktigt hur stor den omställningen skulle vara. Även om jag är mycket nöjd med mitt år har jag flera gånger varit frustrerad av ett informationsöverflöde. Detta har fått mig att fundera över information, demokr

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Beatrice Tillgren, SLU

Ute är inne 2019

Ute är inne-konferensen i Jönköping 2019 Med ca 350 deltagare, 50 valbara workshops och föreläsningar bjöd Ute är inne-konferensen på ett gediget program i Jönköping på Elmias konferensanläggning och i omgivningarna utomhus. Under två dagar, 29 - 30 augusti, fick deltagarna mycket matnyttigt och lärorikt med intressanta och givande möten och samtal. Många yrkeskategorier fanns representerade och deltagare kom från hela Sverige, men även Storbritannien, Island, Finland, Norge och Kina. Utenavet arrangerade

Beviljat belopp: 150000 kr

Sökande: Mats Wejdmark, Nynäshamns Naturskola

Kolfastläggning för vallodling – analys av resultat från svenska långliggande fältförsök och modelle

Lägg tillbaka kolet där det hör hemma EU satsar över 100 miljoner kronor på att hitta säkra lager i berggrunden för att pumpa ner koldioxid. En billigare metod skulle vara att lagra kolet i marken istället. Markbördigheten skulle öka, samtidigt som koldioxidhal-terna i atmosfären skulle minska. Ända sedan mänskligheten började bruka jorden har mark odlats bort, och stora mängder kol har därmed frigjorts till atmosfären. I odlade svenska mulljordar sjunker marknivån med upp till 1 meter på 50 år till f

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Lina Wu, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Utbytestermin på Massey University Auckland

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Emelie Olsson, Sveriges Lantbruksuniversitet

Utbytesstudier på University of Saskatchewan

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Jenny Öhlin, Sveriges Lantbruksuniversitet

Innovations in Crop Protection: Endophytic Fungi for Enhanced Growth and Disease Control in Cassava

Kassava är en av de absolut viktigaste grödorna i tropiska och subtropiska områden. Till Tanzania ankom den med handel på 1800-talet och den blev snabbt en viktig del av landets självhushållning då den ger skörd även när den odlas under torka och på relativt fattiga jordar. Den har en lång livscykel där skörd rekommenderas efter 8 månader, men det kan skördas efter behov redan efter 3 månader och uppåt två år efter plantering. Tyvärr är detta en ofta översett gröda när det gäller investering och forskning d

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Astrid Laursen, Sveriges lantbruksuniversitet

Utbytesstudier

Vad har du kommit fram till? På vilket sätt kan resultaten användas? Hur påverkar dina rön människa och samhälle? Varför är ditt arbete viktigt? Hur gjorde du? Erfarenheterna jag tar med mig från denna utbytestermin är många. Främst förmågan att diskutera och anlaysera utifrån olika perspektiv och ta hänsyn till varje specifik situation. Genom ett grupparbete där vi läste en bok och skrev en bokrapport diskuterade vi mycket om prioriteringar. Prioriteringar speglas i olika beslut och att prioritera v

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Marie Leijon Cedermark, Sveriges Lantbruksuniversitet

Utbytesstudier i Guelph, Kanada

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Johanna Fahlgren Brodin, Sveriges Lantbruksuniversitet

Sensor based training registration in riding horses – a pilot study

Under konferensen utreddes många ämnen inom träningsfysiologi på häst. Många presentationer och några key lectures med ett mer brett perspektiv hölls inom olika indelade ämnesgrupper. Under måndagen fanns tre olika sessions: "Applied Exercise Physiology-Training", "Nutrition of the equine athlete" samt "Muscle". I den första sessionen hölls en intressant keynote av Emmanuelle van Erck om "field exercise testing" där jag kunde känna igen mig en hel del kring de delar som ingått i min studie kring olika m

Beviljat belopp: 21000 kr

Sökande: Astrid Almkvist, Sveriges Lantbruksuniversitet

Salix för bioraffinaderiet: genetiska och kemiska markörer för förbättrat utbyte

-

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Jonas Ohlsson, SLU

Utbytesstudier i Kanada

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Felicia Norén, Sveriges lantbruksuniversitet

Utbytesstudier i Manitoba, Kanada

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Susanne Hasselberg, Sveriges Lantbruksuniversitet

Utbytesstudier på Nya Zeeland

Se bifogad bilaga.

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Gabriella Apelthun, Sveriges Lantbruksuniversitet

Agronomstudier i Santiago de Chile

Institutioner och personer Svenska och chilenska universitet har sedan ett par år tillbaka satsat allt mer på att stärka den bilaterala relationen. Detta har get uttryck på så sätt att anställda vid de olika universiteten har fått åka till det motsatta landet för att göra studiebesök och skapa personliga relationer till anställda i det andra landet. Jag träffade själv anställda på SLU som var på besök på mitt campus på Universidad de Chile och jag träffade anställda på mitt universitet som skulle besöka

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Tora Lundin, SLU

År: 2017

Hur bekämpar hönsens immunceller rödsjukebakterier?

Rödsjuka är en infektionssjukdom som orsakas av bakterien Erysipelothrix rhusiopathiae. Sjukdomen orsakar stora problem inom äggproduktionen i Sverige där sjukdomsutbrott med hög dödlighet i förekommer i värphönsbesättningar. Man har också observerat att sjukdomsutbrotten är vanligare i besättningar där hönsen har tillgång till utevistelse, t.ex. ekologisk produktion. Att bekämpa rödsjuka är därför viktigt för att värna om ett gott hälsoläge och därmed djurvälfärden och lönsamheten i svensk fjäderfäprodukti

Beviljat belopp: 100000 kr

Sökande: Robert Söderlund, Statens veterinärmedicinska anstalt

To be active in: The Bioimage Analysts Community Training School and Symposium, Szeged, Hungary

The event was organized and hosted by the Biological Research Center (BRC) of the Hungarian Academy of Science, Szeged. Topics highlights of the Symposium were: BioImage Analysis in Life Science, Developments, Machine Learning, Bioimage Data Mining, Storage, etc. One very interesting event was the "Call4help" seasion, where everyone got the opportunity to present their individual image analysis problem in a flash talk, and get free of charge help from experts in this field. Throughout the event, there

Beviljat belopp: 8000 kr

Sökande: Emina Mulaosmanovic, SLU

Kan rapsens eget växtförsvar användas som biologiskt växtskyddsmedel?

Vid produktion av rapsolja får man en restprodukt i form av rapsfrökaka. Denna rapsfrökaka används mestadels till djurfoder, men på senare år har intresse uppkommit för att använda sig av denna restprodukt även för utvinning av protein för mänsklig föda. Detta är en del i strävandet efter att använda befintliga men underutnyttjade biströmmar från jordbruket och livsmedelsindustrin, och genom det bidra till en biobaserad och cirkulär ekonomi. Rapsfrökaka innehåller förutom högkvalitativt protein antinutrient

Beviljat belopp: 140000 kr

Sökande: Anna Karin Rosberg, Sveriges Lantbruksuniversitet

Variation in fungal communities of broadleaved trees subjected to different biotic & abiotic factors

Forest trees host diverse populations of microorganisms such as bacteria, viruses, and fungi. The roles of these populations living in and on trees are still poorly understood despite the research interest has increased in the past decades. The project focused on the diversity of endophytic (inside) and epiphytic (outside) fungi living in and on the twigs and leaves of three broadleaved trees: oak, ash, and aspen. The project tried to test whether the diversity and frequency of endophytic and epiphytic fung

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Marta Agostinelli, Sveriges lantbruksuniversitet

Identification of chemical fingerprints in ash to simplify the selection of resistant trees

Invasive organisms have become a major threat to biodiversity and ecosystem services as a result of increased globalization and climate change. An invasive fungal pathogen, Hymenoscyphus fraxineus is currently threatening the survival of common ash, Fraxinus excelsior, throughout most of Europe. The situation is critical as large populations of ash are disappearing from forests and the urban landscape. In 2010, ash was put on the Swedish Red-List with vulnerable status and since 2015 its status has worsened

Beviljat belopp: 100000 kr

Sökande: Michelle Cleary, Swedish University of Agricultural Sciences

Resa för presentation och medverkan vid American Geophysical Union Fall Meeting, New Orleans 2017

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Anders Ahlström, Lunds Universitet

A computer model to find landing locations for ground-based timber harvesting in steep terrain

Location of the landings is a strategic decision in sustainable selective logging operations in steep terrain condition. This paper presents a mixed-integer programming model that aims at supporting multi-facility locations of the wood supply chain management. The model allows for transportation of assortments from different harvesting stands to landing locations. This induces a very difficult problem to model and to solve in an operational forest harvesting operation. We have used the concept of an allowab

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Sattar Ezzati, Researcher

To be active in 2nd Plant Microbiome Symposium, Amsterdam

The 2nd Plant Microbiome Symposium started on February 19, with registration and social gathering at The Hotel Barbizon Palace, Amsterdam, the Netherlands. The conference brought together scientists who study plant – microorganisms relationships, with diverse backgrounds in microbial ecology, plant-microbe interactions, molecular biology, chemistry and bioinformatics. The meeting in Amsterdam consisted of five sessions, namely (i) spermosphere, (2) rhizosphere, (3) phyllosphere, (4) endosphere, (5) emerging

Beviljat belopp: 10000 kr

Sökande: Emina Mulaosmanovic, SLU

To be active in the 34th Annual Meeting of the International Society of Chemical Ecology

The 34th ISCE annual meeting started on August 12 with Registration and social gathering at the Novhotel Budapest City, Hungary. The conference brought together scientists that are studing insects, plants and/or microorganisms with a diverse background in biology, molecular biology chemistry, bioinformatics . The conference was divided in four sessions: Session Interspecific Relationships, Session Intraspecific Relationships, Session Practical Applications and Session New Chemical Structures. The meetin

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Maria Sousa, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

Revisiting moss transplantation experiment in 2018

With the financial support of KSLA I could extend a transplant experiment of boreal understory plants in central Sweden to study their reaction to different microclimates at their southern range margin. The experiment was set up in early summer 2016 and we have some preliminary results from the first year, which were partly analyzed within a Master thesis project. Since these results were slightly contra-intuitive, we revisited these sites and followed the transplants another year (2018) and record their su

Beviljat belopp: 120000 kr

Sökande: Caroline Greiser, Stockholms Universitet

Presentera projektresultat på 6th International Forest Engineering Conference

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Lars-Ola Bligård, Chalmers tekniska högskola

Method for spinning lignin and cellulose based fibers

Beviljat belopp: 8000 kr

Sökande: Jenny Bengtsson, Chalmers tekniska högskola

Resebidrag EAAP (69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science)2018, Dubrovnik

Resestipendiet avser en resa till Dubrovnik, Kroatien för att delta i en konferens anordnad av European federation of Animal Science (EAAP) 27-31/8-2018 för att presentera min forskning samt nätverka med andra forskare inom mitt samt angränsande områden. Jag reste till Dubrovnik dem 25/8. Den 26/8 anordnades en workshop i att skriva och presentera vetenskapligt. Under workshopen (där jag deltagit i under tidigare år) presenterade jag tillsammans med en kollega EAAP Young club, där jag är invald sekretera

Beviljat belopp: 10000 kr

Sökande: Torun Wallgren, Sveriges Lantbruksuniversitet

Att vara aktiv i: 2nd Plant Microbiome Symposium

Beviljat belopp: 10000 kr

Sökande: Julia Darlison, SLU

Ogräsrådgivarens modernisering

I och med Ogräsrådgivarens nya digitala form har besökarna fått en mer publikt anpassad guide till ogräsens värld, vare sig du är lantbrukare, trädgårdsodlare, rådgivare, lärare eller bara en växtintresserad person i största allmänhet. Uppdateringen innebär en anpassning av tjänsten till smarta mobiltelefoner och surfplattor, så att den ska vara lättare att ta med sig ut i fält. Tjänstens hemsidor är i och med uppdateringen "responsiva", vilket innebär att de nu dynamiskt anpassar sig till den plattform de

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Håkan Fogelfors, SLU

Konferensmedverkan kring hållbar bioekonomi

Populärvetenskaplig sammanfattning Konferensen ”Governing sustainability of bioenergy, biomaterial and bioproduct supply chains from forest and agricultural landscapes” är en internationell konferens med medverkande forskare från stora delar av Europa, USA och Kanada. Andreas Nicolaidis, doktorand vid SLU Alnarp och RISE (Research Institutes of Sweden) medverkade vid konferensen genom presentation av sitt pågående forskningsprojekt i form av en vetenskaplig poster och en kort muntlig presentation. Andreas

Beviljat belopp: 5000 kr

Sökande: Andreas Nicolaidis, SLU

Svenska stödsystemet - hinder eller möjlighet? Utveckling för ett hållbart innovationsstöd

Detta projekt är en del i en doktorsavhandling inom innovationsvetenskap, som beräknas vara klar i december 2019. Med fokus på att undersöka och förstå vad som hindrar hållbar affärsmodellsinnovation i svenskt lantbruk, har en kvalitativ studie genomförts under åren 2015-2017. Denna studie belyste lantbruksföretagarnas perspektiv av utvecklingen. Resultatet av studien visade tre grupper av hinder; interna, externa och kontextuella, vilka interagerade och gick in i varandra på olika sätt. Jämfört med forskni

Beviljat belopp: 180000 kr

Sökande: Jennie Cederholm Björklund, Hushållningssällskapet Halland/Högskolan Halmstad

Financialization of natural resources: the case of mining in Northern Sweden

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Katarina Landström, Sveriges lantbruksuniversitet

Konferensresa till RENT XXXI

I detta artikelutkast problematiserar vi användningen av en ny typ av analysenhet när vi studerar samspelet mellan genus och entreprenörskap. Vi utgår från samhället för att visa hur genusprocessen och entreprenörskap utvecklas parallellt med varandra, samt vilka eller vad som är tongivande röster i utvecklingen. Till grund för vår studie ligger en tolvårig studie i ett samhälle i Sverige som genomgått stora förändringar. Från att ha varit en bruksort, via en industriort till att nu mer och mer försöka prof

Beviljat belopp: 6500 kr

Sökande: Annie Roos, Sveriges Lantbruksuniversitet

Stammätningar från drönarlaserskanning

Inom detta projekt har vi undersökt möjligheten att mäta trädstammar från en helikopter vilket skulle kunna innebära effektivare skogsinventeringar. Nu använder skogsbruket flygburen laserskanning för att mäta trädhöjder och tätheten för trädkronorna. Det innebär att stamegenskaper måste skattas med funktioner där manuella fältmätningar behövs inom provytor som referens. Inom detta projekt monterades en laserskanner som skannade snett framåt ner i skogen för att det skulle vara möjligt att mäta trädstammarn

Beviljat belopp: 150000 kr

Sökande: Mattias Nyström, Sveriges Lantbruksuniversitet

Bakteriell antagonism mot E. coli O157:H:7 på bladgrönsaker

Beviljat belopp: 10000 kr

Sökande: Maria Karlsson, 708767354

Food system resilience among smallholder Malawian farmers

Emergent farmers have rapidly increased in numbers on the sub-Saharan African continent during the last couple of decades. The main interest in this study lies in how emergent farmers have materialised as a class in a political economic context and historical process and what societal impact they have had. Emergent farmers as a class are understood as capable of reproducing their means of subsistence and creating surplus value without having to own their means of production. Mkanda Extension Planning Area (

Beviljat belopp: 16000 kr

Sökande: Gustav Broms, Sveriges lantbruksuniversitet

Travel grant application to the World Congress on Genetics Applied to Livestock Production (WCGALP)

WCGALP is the major conference in the Genetics field, which happens once every four years. In 2018, WCGALP was hosted in Auckland (New Zealand) and attracted more than 1,400 geneticists and industry representatives from 70 different countries. At WCGALP, I presented my research in non-coagulation of milk in Swedish Red cows as an oral presentation, and actively networked for future collaborations. Moreover, I shared new knowledge and learned new things from these prestigious researchers/scientists. WCGA

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Sandrine Duchemin, Sveriges lantbruksuniversitet

Varför smakar mjölken blåbär?

Blåbärssmak är ett smakfel som med oregelbundna mellanrum påträffas i mjölken från besättningar i hela Sverige. Problemet kan komma plötsligt och leda till prisavdrag för gården och avstängning från mjölkleveranser så länge problemet kvarstår. Det finns också en risk att smakfelet påverkar all insamlad mjölk i samma mejeribil eller mjölksilo på mejeriet, vilket gör det omöjligt att använda den i produktionen. Det är alltså ett problem såväl för den enskilde lantbrukaren som för mejerikooperationen. Det

Beviljat belopp: 150000 kr

Sökande: Gun Bernes, Sveriges lantbruksuniversitet

World Congress on Genetics Applied to Livestock Production 2018

The World Congress on Genetics Applied to Livestock Production (WCGALP) is a congress held every 4 years and is the premier event for researchers and professionals involved in the genetic improvement of livestock. This year’s conference, held in Auckland, New Zealand, emphasized different technologies and methodologies with particular focus on the real world applications of genetic and genomic resources. A total of 1,423 delegates from 70 countries attended the meeting with included talks, posters, and soci

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Brandon Velie, Sveriges Lantbruksuniversitet

Nya material från skogen: Rent vatten med pappersfilter som fångar bakterier

Filtrering är ett vanligt sätt att rena dricksvatten genom att ta bort partiklar och mikroorganismer. Pappersfilter kan användas för att ta bort partiklar och smuts från vatten men bakterier är vanligtvis för små för att kunna avlägsnas genom filtrering genom pappersfilter. Anslaget från KSLA har använts för att fortsätta forskningen om biobaserade vattenfilter som tar bort bakterier. Pappersfilter har polyelektrolytmodifierats genom Layer-by-Layer metoden för att ge pappersfilter en positiv ytladdning som

Beviljat belopp: 100000 kr

Sökande: Anna Ottenhall, Kungliga Tekniska Högskolan

Travel grant application for attending international conference

Beviljat belopp: 14000 kr

Sökande: Nadia Maaroufi, sveriges lantbruksuniversitet

The effect of cropping system diversity on soil health

Jordhälsa lyfter fram ett hållbart sätt att bruka åkermark på och kan vara avgörande för framtida livsmedelsproduktion. Fokus ligger på att värna den biologiska aktiviteten och skapa friska jordar. Denna studie har undersökt jordhälsan på 20 skånska gårdar. Begreppet jordhälsa handlar om att ha en frisk och levande matjord som är full av biologisk aktivitet. En definition av jordhälsa är att en hälsosam jord är ett levande ekosystem som kan leverera ekosystemtjänster och funktioner som främjar växt

Beviljat belopp: 150000 kr

Sökande: Hanna Williams, Sveriges lantbruksuniversitet

Application for 57th SOT conference attendance

The goal was to attend the conference and present scientific results in the form of a poster presentation. Through attending the conference Anna Kjerstine Rosenmai obtained new knowledge within the use of zebrafish for examining effects on behavior, read across, and the use of Adverse Outcome Pathways in regulatory toxicology. Further, she shared her research and expanded her scientific network through the poster session where she discussed her research with top researchers within the scientific fields of i

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Anna Rosenmai, Swedish University of Agricultural Sciences

Genome Wide Associations for Progesterone Profiles in Holstein-Friesian Cows

Ingress Medverkade i konferensen "World Congress on Genetics Applied to Livestock Production (WCGALP) i Auckland, Nya Zeeland under perioden 180211-180216. En muntlig presentation med titeln ”Genome Wide Associations for Progesterone Profiles in Holstein-Friesian Cows”. Sammanfattning Konferensen har gett mig ökade kunskaper och ett bredare kontaktnät vilket kommer att öka kvaliteten på mitt arbete och även större möjlighet för eventuellt samarbete inom som utanför SLU efter avslutad forskarutbi

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Sofia Nyman, Sveriges Lantbruksuniversitet

Föredragshållare på IUFRO 125'th annivesary congress 2017

Using “depth to water index” (DTW) in forest harvesting operations and during harvest planning is potentially an effective tool for reduction of driving damages. To quantify the potential of DTW this study comprise 36 harvesting sites spread over Sweden, in total 450 ha. Data on rut formations from 310 kilometers of machine trails and >10,000 were collected with GIS in the field. Information about nature conservation, cultural heritages and other “no go areas” where terrain driving shall be avoided a

Beviljat belopp: 13000 kr

Sökande: Gustav Friberg, Skogforsk

Praktisk tillämpning av Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP) som analysmetod för rotgallnem

Problemen med rotgall- och frilevande nematoder ökar i områden med lätta jordar där grönsaker odlas ofta, framförallt i Skåne som har morötter till exempel på Kristianstadsslätten och Österlen där ca 1-2 av 20 fält plockas bort inför varje säsong. Speciellt omfattande skador med stora skördeförluster som följd ser vi i morötter, eftersom deformerade morötter blir osäljbara. Därför vill morotsodlarna helst odla på ”nematodfria” fält. Det är därför viktigt att veta vilken typ av nematod som finns i jorden för

Beviljat belopp: 50000 kr

Sökande: Zahra Omer, Hushållningssällskapet | HS Konsult AB

Utveckling av bildanalys av embryon från nötkreatur

Bidrag mottogs från Nils Lagerlöfs fond med syfte att utveckla bildanalysmetoder av embryon på SLU i Uppsala. På Sveriges Lantbruksuniversitet finns faciliteter för produktion av nötembryon på laboratoriet för provrörsbefruktning. Här använder vi slaktmaterial för att samla in äggceller från bland annat nötkreatur som vi sedan befruktar och odlar vidare till tidiga embryon. Dessa embryon används sedan för att vidare studera effekter av till exempel miljögifter och olika metabola förutsättningar och dess

Beviljat belopp: 90000 kr

Sökande: Ida Hallberg, Sveriges Lantbruksuniversitet

Förnyelse av tält och lägerutrustning

Beviljat belopp: 13000 kr

Sökande: Lennart Hansson, Dösjebro Scoutkår

Näringskvalitet i svenska grödor

På senare tid har ett flertal gener med effekt på näringsinnehåll i olika grödor identifierats. Ofta är dock studierna baserade på högavkastande moderna sorter från kontinenten. I det här projektet har vi därför kartlagt genetiska diversitet i näringsgener i nordiska lantsorter av arterna korn och ärt och försökt koppla den till skillnader i näringsinnehåll mellan olika sorter. I korn har vi sekvenserat två gener, HvNAM-1 och HvNAM-2, som tidigare visat sig påverka näringsinnehåll. Vi fann mycket lite ge

Beviljat belopp: 50000 kr

Sökande: Jenny Hagenblad, Linköpings universitet

Tryckbidrag för monografin "Istället för äktenskap?"

1900-talet sägs ibland vara familjejordbrukets århundrade. Trots att landsbygden förändrades i grunden framställs ofta själva bondefamiljen – bestående av man, hustru och barn – som intakt. Alla jordbruk drevs dock inte av familjer av den traditionella sorten. Ett alternativ var att två eller flera av barnen tillsammans övertog gården, fortsatte bo ihop och förblev ogifta. En del sådana exempel är kända från olika sammanhang, exempelvis de småländska bröderna Erik och Sigvard som figurerade i flera Tv-dokum

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Martin Dackling, Göetborgs universitet

Artbestämning av kålväxter från arkeologiska utgrävningar med Next-Generation Sequencing (NGS)

Kålväxter har varit viktiga jordbruks-och trädgårdsväxter i Nordeuropa både historiskt sett men också i nutid. Enligt arkeologiska fynd har kålväxter i någon form odlats i de sydligaste delarna av Sverige sedan åtminstone 400 e. Kr. Gruppen kålväxter omfattar dock ett stort antal arter och underarter och inkluderar alltifrån ätliga rötter som rova och kålrot till grönsaker som vitkål, grönkål, kålrabbi och blomkål samt växter som primärt odlas för oljeproduktion såsom raps och rybs. Skriftliga källor beskri

Beviljat belopp: 50000 kr

Sökande: Maria Lundström, Linköpings universitet

Spridning av metaller från vatten till land i förorenade gruvområden

Dagens samhälle har ett stort behov av metaller och mineraler och varje svensk uppskattas använda över 800 ton metaller och mineral under hela sin livstid. Gruvindustrin är viktig i Sverige och årligen exporteras metaller för runt 26 miljarder kronor, men dessvärre har industrin negativa konsekvenser på miljön. Vid brytning och anrikning bildas restprodukter såsom anrikningssand och dessa deponeras ofta i närheten av gruvan. Anrikningssand pumpas tillsammans med processvatten till dammar (sk. sandmagasin),

Beviljat belopp: 50000 kr

Sökande: Åsa Berglund, Umeå Universitet

Funktionella studier av Erectoides-m hos korn – en gen som påverkar växters arkitektur

The barley erectoides mutants are characterized by a compact and dense spike, combined with stiff and often short culms. The erect and sturdy culm of erectoides mutants make them interesting for plant breeding in order to combat the problem of lodging, which reduces yield and increases risks of intoxication by mycotoxins. Farmers frequently use plant-growth regulators to chemically shorten the straw and thereby avoid lodging. However, there is a strong public opinion against the use of growth regulators and

Beviljat belopp: 45000 kr

Sökande: Shakhira Zakhrabekova, Lund Universitet

Biologisk mångfald och växtväggar - en attraktiv kombination?

Idag förtätas stora stadsområden och viktiga värden för djur och människor går förlorade. Växtväggar i urbana sammanhang ger nya möjligheter att få in grönska i den täta staden och ger samtidigt en potentiell möjlighet att bidra med en rad så kallade ekosystemtjänster som i sin tur bidrar till människors välbefinnande och hälsa. Estetiska kvaliteter och visuella egenskaper är starkt sammankopplat med människors hälsa och välbefinnande i stadsområden. Ändå finns ett behov av att ytterligare definiera estetis

Beviljat belopp: 150000 kr

Sökande: Petra Thorpert, Sveriges lantbruksuniversitet

Förarbete till projektet "Näringsrika och smakliga fermenterade svenska ekologiska baljväxter"

Detta projekt var ett förarbete till ett större huvudprojekt där det övergripande målet är att skapa en högre självförsörjningsgrad inom svensk livsmedelsindustri, i avseende på växtbaserat protein och i synnerhet baljväxter. Det behövs tillgång till näringsrika och lätt tillgängliga livsmedel med låg klimatpåverkan, såsom alternativ till kött och mjölkprodukter. Det saknas starterkulturer som är anpassade till alternativ till fermenterade mjölkprodukter, en grupp livsmedel med stark efterfrågan. I detta fö

Beviljat belopp: 60000 kr

Sökande: Cecilia Mayer Labba, Chalmers Tekniska Högskola

Unravelling the basis of resistance in Fraxinus excelsior against a deadly invasive pathogen

A new invasive fungal pathogen (Hymenoscyphus fraxineus) is currently threatening the survival of common ash throughout Europe. In its native environment in Asia, H. fraxineus behaves much like another native non-pathogenic fungus in Europe (H. albidus), predominantly an endophyte. An obstacle to predicting which organisms will become fast moving invasive pathogens is our lack of understanding of how endophytic fungi interact with new hosts. This is fundamental for our understanding disease resistance. A cr

Beviljat belopp: 70000 kr

Sökande: Michelle Cleary, Swedish University of Agricultural Sciences

Projektbidrag Trädgårdsgrupp

Beviljat belopp: 17500 kr

Sökande: Maja Sandberg, 4h

Teckenspråkskurser, familjeaktiviteter och lägerverksamhet för familjer med funktionshindrade barn.

Beviljat belopp: 10000 kr

Sökande: DHB Västra, Döva, hörselskadade och språkstörning barn.

Lek med tanken – mental träning för barn och unga med funktionsnedsättning”

Beviljat belopp: 30000 kr

Sökande: Bengt Johansson, Oxie Golfklubb

Vi är barn – ett projekt med skapande verksamhet för våldsutsatta barn som lever med skyddad identit

Beviljat belopp: 35000 kr

Sökande: Annet Hedrå, Kvinnorättsförbundet

Flickor Kan - ett projekt för att stärka flickors självförtroende och självkänsla.

--

Beviljat belopp: 30000 kr

Sökande: Jonas Wiik, Lilla Torg FF

Fortsättningsprogram för barn 7-12år

Bona Via, en mötesplats och pedagogiskt center för barn, ungdomar och föräldrar i familjer där någon vuxen är beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel, utvecklade under våren 2017 ett fortsättningsprogram för barn. Deltagarna utvecklade sina kunskaper och färdigheter i att tala, dela hemligheter och bearbeta upplevelser av att leva med en beroende förälder. Enligt föräldrarnas förväntningar motsvarade programmet sitt syfte och har därefter implementerats i den ordinarie verksamheten.

Beviljat belopp: 30000 kr

Sökande: Kerstin Larsson, [OrgNamn]

Växa i gemenskap – ett projekt för ungdomar i social utsatthet

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Mohamed Wail, Malmö Taekwondo

Grundläggande förståelse av fuktupptag i modifierat trä

Minskning av utsläpp av växthusgaser såsom koldioxid är nödvändig för att minska pågående klimatförändringar. Eftersom träd lagrar koldioxid under sin livstid fungerar trä som ett koldioxidlager så länge det inte bryts ner. Byggindustrin står för en stor del av de totala koldioxidutsläppen både i Sverige och globalt och en ökad användning av trä som byggnadsmaterial har potential att sänka dessa. Ett stort problem, som begränsar möjligheterna att ersätta andra byggnadsmaterial med trä och träbaserade produk

Beviljat belopp: 150000 kr

Sökande: Maria Fredriksson, Lunds universitet

Resebidrag European Foundation for Plant Pathology Conference

Rapporten avser mitt deltagande och medverkan vid 12 th European Foundation of Plant Pathology (EFPP) konferensen 29 maj-2 juni 2017, Dunkerque- Malo-les-bains, Frankrike. En internationell mötesplats med ett inspirerade program och ett stort utbud av posters i olika discipliner av växtpatologi. Ett intressant studiebesök i Houlle visade hur havre och råg förvandlas till Genievre samt gav insikt i ett privatägt företag med gamla anor.

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Ann-Charlotte Wallenhammar, HS Konsult AB (Hushållningssällskapet)

Investigating the effector repertoire in the sugar beet pathogen Rhizoctonia solani AG2-2IIIB

The soil-borne fungal species Rhizoctonia solani has a broad host range causing disease on many crops such as maize, bean, rice, soybean, potato, sugar beet etc. This pathogen belongs to Basidiomycota and does not form any asexual spores, while its sexual form (Thanatephorus cucumeris) is very rare. It forms microsclerotia, which able to survive in infested soil for a long period of time and under harsh environmental conditions, and they are able to start the new disease cycle. That makes the control of thi

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Georgios Tzelepis, SLU

Tillväxtreglering av växthuskulturer med hjälp av ljus

I kommersiell odling av prydnadsväxter (kruk-och utplanteringsväxter) är tillväxtreglering centralt. Detta föra att 1) Maximera produktionen på kvadratmeter, 2) Öka utrymmeseffektiviteten i transporten och minska risken för skador under transport, samt 3) Öka kvalitetsintrycket hos produkten. Förädling av kompakta sorter samt odling i kruka med begränsad tillförsel av vatten är grundläggande metoder. Utöver detta behövs ibland ytterligare aktiv begränsning av sträckningstillväxten. I dessa fall använder man

Beviljat belopp: 130000 kr

Sökande: Karl-Johan Bergstrand, Sveriges lantbruksuniversitet

Utbytesstudier University of Manitoba

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Niklas Eriksson, SLU

Multifunktionella grönytor genom förvaltning för flera brukargrupper

FÖRVALTNINGENS ROLL FÖR ATT UTVECKLA INKLUDERANDE PARKER FÖR OLIKA ÅLDERSGRUPPER I förtätade städer med ökande invånarantal är det viktigt att erbjuda parker som passar alla. För att parker ska vara inkluderande behöver olika brukargrupper få möjlighet att använda dem utifrån sina behov och önskemål. Här har utemiljöförvaltningen en viktig roll att utveckla parker som passar olika brukargrupper. Förvaltningens verksamhet kan delas in i tre olika nivåer, nämligen strategisk, taktisk och operativ förvaltnin

Beviljat belopp: 130000 kr

Sökande: Elin Pritzel Sundevall, SLU

Can selection and breeding in Norway spruce influence its interactions with soil microbes?

While selection and breeding programs have greatly enhanced the productivity of forestry trees, the effects of this genetic improvement on the interactions between trees and the microbiome is unclear. The aim of this project was to determine whether different Norway spruce (Picea abies) families, with variable histories of selection and breeding, modify different soil microbial communities, and thus, influence the establishment and performance of following generations. Within a 40 year old progeny trial a

Beviljat belopp: 140000 kr

Sökande: John Senior, Sveriges lantbruksuniversitet

Utveckling av processteknik för förbehandling och fraktionering av barrved i skogsbioraffinaderier

Projektet syftade till att utveckla en ny förbehandlingsmetod baserad på en kombination av mekanisk massaframställning och oxidativ kemisk behandling, samt enzymteknologier för att fraktionera barrved till förädlingsbart lignin och jäsbara socker. Nya ansatser krävs för att förbättra resursutnyttjandet av vår skogsråvara och för att kunna förädla samtliga av de tre huvudkomponenterna i barrved—cellulosa, hemicellulosa och lignin. Att medvetet bevara hemicellulosan i biomassan är ett relativt nytt koncept fö

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Fredrik Nielsen, Lunds universitet

Resebidrag till konferens om växtnäring

Reserapport för deltagande i satellitmöten om bor och mangan och IPNC 2017, International Plant Nutrition Colloquium, 19-24 aug 2017, Köpenhamn, Danmark Det var två satellitmöten specifikt inriktade på växtnäringsämnena bor och mangan19-20 augusti på Copenhagen Plant Science Center, Köpenhamns Universistet. Därefter följde den stora konferensen IPNC 2017 International Plant Nutrition Colloquium 21-24 augusti på Tivoli Hotel and Congress Centre. Upptagsmekanismer, effekter av brist och förhöjda halter av o

Beviljat belopp: 18000 kr

Sökande: Eva Stoltz, Hushållningssällskapet/HS Konsult AB

Idrott som integration

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Erik Abrahamsson, Amana'

EGF Symposium 2017

Beviljat belopp: 22000 kr

Sökande: Katarina Segerkvist, Sveriges lantbruksuniversitet

Vallproduktion, från förädling till grovfoder

Beviljat belopp: 50000 kr

Sökande: Peter Kristoffersson, Lantbrukarnas Ekonomi AB

Kvävegödsling och tillväxtreglering i ängssvingelfrövall

Fröodling av ängssvingel innebär, precis som vid all odling, att det gäller att få ett så bra ekonomiskt netto som möjligt. Den odlingsteknik som varit gällande under lång tid har varit att ängssvingel höstgödslas med 50-60 kg N/ha och sedan ges en vårkvävegiva på mellan 80-90 kg N/ha. Allt enligt den kunskap som de senast utförda kvävegödslingsförsöken gav. Dessa genomfördes dock redan 2000-2003. Efter detta har möjligheten att tillväxtreglera i gräsfröodlingar blivit en allt vanligare odlingsåtgärd i de f

Beviljat belopp: 85000 kr

Sökande: Gunilla Larsson, Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare

Studieresa om vallodling

Vi har fått ett resesetipendium från Stiftelsen Anders Elofsons fond för att göra en studieresa på ett antal försöksgårdar i södra Sverige. Syftet med studieresan var att fördjupa våra kunskaper inom utförande av vallförsök genom att utbyta erfarenheter, idéer och tekniska lösningar med andra försöksgårdar. Vi var fyra personer som åkte. Tisdagen 2 maj flög vi från Umeå till Göteborg, där vi hyrde en bil och körde till Rådde. Ola Hallin och Caroline tog emot oss och visade lokaler, maskiner och fält. Ca

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Evelina Viklund, Sveriges Lantbruksuniversitet

Studieresa till Irland med temat intensiv betesproduktion

Studieresa till Irland för att studera mjölkproduktion på betesdrift. Resan anordnades för minst 10 deltagande mjölkföretagare samt 2 rådgivare.

Beviljat belopp: 10000 kr

Sökande: Frida Hedin, Hushållningssällskapet

Simgrupp för nyanlända tjejer

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Abdi Hassan, Asylum and Refugee Care (ARC)

Efficient soil exploration: Using calorimetry to quantify energy costs of root growth

Drought and soil compaction are major threats to the Swedish agricultural sector. Both phenomena cause tremendous yield losses and thus economic damage to farmers and the entire agricultural sector. The financial loss associated to the 2018 drought is estimated to be as a high as 5 billion SEK (Jordbruksverket, 2018). Annual yield losses due to soil compaction on the other hand are estimated to cause costs of up to 1.5 billion SEK (Keller et al., 2019). There is increasing evidence that root systems of crop

Beviljat belopp: 150000 kr

Sökande: Tino Colombi, Sveriges lantbruksuniversitet

Genetic Association Course Berlin

I attended the "Genetic Association Course" at the MDC Center in Berlin, Germany. The course was held during one week. It included a number of lectures about many different topics within genetic association studies, i.e. genetic epidemiology and statistical testing, different statistics program (PLINK and R), analysis of genotype and sequence data, linkage analysis, analysis of quantitative and qualitative traits, haplotype analysis, analysis of rare genetic variants, population substructure and admixture,

Beviljat belopp: 16000 kr

Sökande: Kim Jäderkvist Fegraeus, Sveriges Lantbruksuniversitet

Deltagande i European society for domestic animal reproduction konferens

This work describes the impact of breed and feeding intensity on reproductive performance in dairy cows. Despite the improved management and nutritional strategies, decreased fertility in dairy cows is still widespread. Most of the dairy cows are in negative energy balance during the period after calving as the amount of consumed feed is not enough to cover the energy demands for milk production and maintenance. The studies presented in this work were conducted in the framework of the EU project “Prolific”

Beviljat belopp: 10000 kr

Sökande: Theodoros Ntallaris, SLU

Digitalisering av SMPs meddelandeserie - steg 2, genomförandet

RISE SMP Svensk Maskinprovning har låtit digitalisera de 3 435 publikationer i Maskinprovningarnas Meddelandeserie som publicerades under åren 1898 till och med 1994. Över 5 000 maskiner och andra utrustningar för jord-, skogs-, och trädgårdsnäringarna provades och materialet omfattar över 37 000 sidor. Det är en unik samling lantbruks-, skogsbruks- och maskinhistoria som speglar mekaniseringen inom lantbruks- och skogsbruksarbetet under nästan 100 år RISE SMP Svensk Maskinprovning vill genom projektet gö

Beviljat belopp: 250000 kr

Sökande: Bengt Zetterström, RISE SMP Svensk Maskinprovning AB

Att vara aktiv i: 3rd International Conference on Global Food Security, Cape Town, South Africa

Beviljat belopp: 22000 kr

Sökande: Julia Darlison, SLU

To be active in III International Conference on Global Food Security, Cape Town, South Africa

The 3rd International Conference on Global Food Security: Global Challenges, Local Solutions and Connected Pathways started on december 3rd, with registration and social gathering at Cape Town International Convention Centre 2 (CTICC2). The conference brought together scientist dealing with different aspects of World Food Safety related issues, and covered the five core themes, reflecting an integrated approach to identify solutions to the complex global challenge of food security, namely (i) Food creation,

Beviljat belopp: 22000 kr

Sökande: Emina Mulaosmanovic, SLU

Utbytesstudier

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Christian Pålsson, Sveriges Lantbruks Universitet

Exploring urban foodscapes as an approach to sustainable spatial planning

-

Beviljat belopp: 19000 kr

Sökande: Jessica Jansson, SLU

Fältstudier i Zanzibar inför examensarbete i Landskapsarkitektur

SAMMANFATTNING av den färdiga masteruppsatsen; "A Place for Play in Ng'ambo - a design proposal with children in focus for a public space in an informal settlement of Zanzibar, Tanzania" Nästan alla världens länder har skrivit under FN:s Barnkonvention. Konventionen är en internationell överenskommelse som syftar till att ge barn rätten att bli hörda och behandlade med respekt, oavsett vart i världen barnet är fött. Barnkonventionens artikel 31 talar bland annat om barnets rätt att delta i lek. Lek är a

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Anna Eklund, Sveriges Lantbruksuniversitet

Utbytesstudier University of Manitoba, Canada

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Oscar Norberg, Sveriges Lantbruksuniversitet

A novel saponin adjuvant G3 modulates cytokine responses in equine PBMC

Resebidraget möjliggjorde att jag kunde delta i den internationella konferensen MODERN VACCINES ADJUVANTS & DELIVERY SYSTEMS den 12-14 september 2017 i Porto, Portugal. På konferensen fick jag möjlighet att lyssna till intressanta presentationer och interagera med forskare inom vaccin- och adjuvansteknologi. Denna erfarenhet kommer att vara till stor nytta för mig i mitt doktorandprojekt som handlar om vaccinutveckling till häst.

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Stina Hellman, Sveriges Lantbruksuniversitet

Utlandsstudier Guelph University

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Hanna Henriksson, Sveriges Lantbruksuniversitet

Utbytesstudier till Manchester

Jag har under våren 2018 studerat en termin vid The University of Manchester i Storbritannien. Målet med detta utbyte var att lära mig mer om brittisk landskapsarkitektur, med inriktning på planering, samt utveckla min engelska för framtida professionellt bruk. Jag fick möjlighet att till exempel studera bostadsplanering samt användning av gröninfrastruktur. Denna termin har varit lärorik och det har varit en väldigt rolig och givande tid i England.

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Anna Angelin, Sveriges Lantbruksuniversitet

Utveckling, uttagning och information om SM I SKOG

Vi skulle här vilja ladda upp både SM:ets programhäfte och det sammanfattande häftet "Så blev SM 2018". Då detta inte går ber undertecknad att få hänvisa till vår hemsida (www.skogochungdom.se) där sammanfattningen är utlagd. Lena Ström

Beviljat belopp: 90000 kr

Sökande: Lena Ström, Förbundet Skog och Ungdom

Säkrare användning av fyrhjulingar

Fyrhjulingar och andra små fordon är svårt olycksfallsdrabbade och vältning är en av de vanligaste orsakerna till svåra skador och dödsfall med dylika fordon. Projektet har undersökt vilken effekt vältvarningssystem har på förare av fyrhjulingar och andra små terrängfordon. Syftet har varit att utvärdera koncept för säkrare mindre fordon som skall varna vid vältrisk. Hypotesen är att ett vältvarningssystem kan reducera antalet olycksfall med fyrhjulingar och andra små vältbenägna fordon. Studierna har sk

Beviljat belopp: 250000 kr

Sökande: Peter Lundqvist, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

Hälsa, djurskydd, arbetsmiljö och resursutnyttjande i nya grisningsboxar

Vi har utvärderat en nydesignad grisningsbox med målsättningen att underlätta arbetet för skötarna. Att arbeta med grisar anses vara ett tungt arbete. Många arbetsuppgifter i stallarna är repetitiva och utförs flera timmar per dag, men arbetsmomenten är svåra att undvika eftersom de utgör en viktig del av skötseln. Arbetstid i boxen, liksom olika arbetsmoment och arbetsställningar för personalen bedömdes genom filmningar. En annan målsättning var att förbättra boxens funktion för grisarna. Suggan har utvec

Beviljat belopp: 227000 kr

Sökande: Mate Zoric, Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Medverkan på “2018 North American Agricultural Safety Summit”, Arizona, USA

Reserapport Föreliggande redovisning avser en konferensresa till Scottsdale, Arizona, USA för medverkan på North American Agricultural Safety Summit, 21-23 Februari 2018, som finansierats av SLO-fonden (Anslag SLh2017-0010). Konferensen arrangerades av ASHCA (The Agricultural Safety and Health Council of America, http://ashca.org/), en ideell organisation som grundades 2007 med syftet att proaktivt arbeta med arbetsmiljöfrågor för alla berörda inom lantbruket i USA. Organisationen består av representa

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Peter Lundqvist, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

Röjningens ABC – en film som inspirerar till att röja, och att röja rätt

Filmen är publikt tillgänglig på Youtube (Skogskunskaps kanal) och Skogskunskap (https://www.skogskunskap.se/skota-barrskog/roja/filmer-om-rojning/). Skogforsk lanserade filmen med en artikel i Kunskapsbanken och pressnyhet i juni 2019. Den premiärvisades också på en nordisk konferens för skogskvinnor i Jönköping den 29 juni (www.skogskvinner.no). Vid filmvisningen deltog manusförfattaren Mats Hannerz, filmaren Johan Heurgren och en av instruktörerna. Ett 80-tal kvinnor fanns i publiken och filmen togs e

Beviljat belopp: 250000 kr

Sökande: Lars Nylander, Skogforsk

Resebidrag för deltagande vid Forest Engineering Conference (FEC) 2018

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Björn Edlund, SLU

Resebidrag för att delta på kursen "Sustainable Use of Natural Resources"

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Laura Kristine Bergman, Sveriges Lantbruksuniversitet

Faktablad om lantbrukets arbetsmiljö

FAKTABLAD OM LANTBRUKETS ARBETSMILJÖ SLO fonden beviljade ett anslag på 93 000 kr till den ekonomiska föreningen Säker Arbetsmiljö Sverige för att revidera tio tidigare publicerade faktablad om lantbrukets arbetsmiljö samt att ta fram fyra nya inom några angelägna områden som tidigare inte behandlats. Faktabladen används bland annat av rådgivare, organisationer, naturbruksskolor och av enskilda lantbruksföretagare och anställda. GENOMFÖRANDE En arbetsgrupp bildades bestående av Anders Danielson,

Beviljat belopp: 93000 kr

Sökande: Anders Danielson, Säker Arbetsmiljö Sverige ek. för

Calf Catcher – för en säker och effektiv hantering av kalvar på bete

Hantering av kalvar på bete, t.ex. vid märkning, är ett arbetsmoment som är kopplat till en hög olycksrisk, då kon kan vara mycket beskyddande mot sin kalv och gå till attack om hon tror kalven är hotad. Målet med projektet var att i en fältstudie utvärdera en kalvhanteringsvagn med syfte att göra kalvhanteringen på bete säker och samtidigt också förbättra effektiviteten och minska arbetsbelastningen för lantbrukaren. Safety Zone Calf Catcher är en kalvhanteringsvagn, utvecklad i USA, som monteras på en fyr

Beviljat belopp: 250000 kr

Sökande: Cecilia Lindahl, RISE Research Institutes of Sweden

SM i skog och Skolmästerskap 2017

Förbundet Skog och Ungdom vill slutligen än en gång tacka för beviljat bidrag. Då det inte här går att ladda upp några dokument finns filen "Så blev SM" uppladdad under föregående sida, ekonomi.

Beviljat belopp: 90000 kr

Sökande: Lena Ström, Förbundet Skog och Ungdom

Enkel rengöring av foderrör för bättre arbetsmiljö och djurhälsa

Viktigt för gårdens lönsamhet är att ha god djurhälsa och hög produktion. Studien kan få direkt effekt ute i besättningar, eftersom dålig hygienisk kvalitet i fodret kan påverka djurhälsa och produktionen negativt. Användningen av blötutfodring för grisar är vanligt i Sverige, och mycket liten erfarenhet av konsekvenserna uppstår när foderrester kvarstår i orena rör mellan produktionscykler. Syftet med studien var att undersöka effekten av rengöring av nedsläppsrör för foder i grisstall på foderkvalitete

Beviljat belopp: 200000 kr

Sökande: Ann-Kristina Lind, RISE Research Institutes of Sweden

Skyddsbåge på fyrhjulingar - Presentation av SLO fonds finansierat projekt på IUFRO Världskongress

Följande abstract finns publicerat i materialet till konferensen: Roll over protective structure for quad bikes World-wide, Quad bikes are used by many private wood lot owners and farmers in work like transportation of equipment, seedlings or fire-wood, or just to get out to the work place. Unfortunately, the risk of accidents when driving a quad bike is high. In Sweden about 6 persons per year are killed in Quad bike accidents, in Australia about 13 persons. About half of the fatal accidents are work

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Tomas Nordfjell, SLU

Instruktionsfilm för avancerad trädfällning

En instruktionsfilm för avancerad trädfällning har producerats. Filmen innehåller en mängd avsnitt som berör trädfällning med motorsåg av olika typer av svåra träd

Beviljat belopp: 220000 kr

Sökande: Tomas Gullberg, Svenska Säker Skog ekonomisk förening

Djurvänlig, ergonomisk och säker klövverkning – en informationsfilm

Ett återkommande arbetsmoment på mjölkgårdar, och även köttgårdar, är verkning av djurens klövar. Klövverkning, eller klövvård, utförs för att förebygga och behandla hälsoproblem kopplat till djurens klövar och ben. Klövverkningen är ett moment som kan upplevas som obehagligt och stressande för korna, och därför är det extra viktigt att hanteringen går lugnt och säkert till. Rädda och stressade djur kan vara farliga att hantera och risken för att en olycka ska inträffa ökar. Varje år sker ett stort antal ar

Beviljat belopp: 117422 kr

Sökande: Cecilia Lindahl, RISE Research Institutes of Sweden

Ny energisnål teknik för att öka lagringsstabiliteten hos biomassa

Efterfrågan av biomassa från jordbruksmark till annat än livsmedel och foder är i dagsläget begränsad men förväntas öka markant inom en nära framtid. I en utredning framlagd för Näringsdepartementet drar man slutsatserna att svenskt jord- och skogsbruk har potentialen att på ett hållbart sätt leverera den biomassa som behövs för att göra Sverige fossilfritt 2040-50. Biomassa finns inte i oändlig mängd, jordens arealer måste räcka till att producera både livsmedel, bränslen och övrig industriråvara. För att

Beviljat belopp: 200000 kr

Sökande: Nils Jonsson, Research Institutes of Sweden

Motorsågskörkortet - presentation av SLO-fonds finansierat projekt på IUFRO världskongress

Följande abstract finns publicerat I materialet till konferensen: Injuries are serious problems in motor-manual forest work. For prevention, a formalized training and examination called "Motorsågskörkortet" (chainsaw license) was developed 14 years ago, and is since 2015 legally required when professionally using chainsaws in Sweden. The license has 10 levels, with the levels A and B covering normal forest work such as felling, delimbing and cross-cutting. The study aim was to investigate the long term effe

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Carola Häggström, Sveriges lantbruksuniversitet

Kompletterande studier kring höstrapsens bestånds- och skördeuppbyggnad i N-strategiförsök

I tre fältförsök med höstraps 2018, studerades olika kvävestrategier på våren och dess effekt på skörd, oljehalt och skördekomponenter (antal grenar/planta, frö/m2, antal skidor/m2, antal frö/skida och tusenkornvikt). Försöken låg i Bjärred (Skåne), Vara (Västergötland) och i Linköping (Östergötland). Försöken var fullständigt randomiserade med 4 block och 11 led, varav åtta hade olika N-strategier med en totalgiva på 130 kg N/ha . En mindre kvävestege med olika nivåer fanns i fyra led 0, 65, 130 och

Beviljat belopp: 170000 kr

Sökande: Lena Engström, Sveriges lantbruksuniversitet

Effect of split N fertilization on selenium accumulation during growth of winter wheat

Selenium (Se) has no proven function in plants but was identified as an essential element for humans and animals. However, in many EU countries, Se intakes are below the reference nutrient intake. Sweden and other Nordic countries have low Se contents in soil and as a result, concentrations in crops are also very low. From a dietary perspective there is a need increase dietary Se intake from a mean 46 to 70 µg Se per person and day. A better understanding of Se uptake and Se levels in modern wheat varieties

Beviljat belopp: 100000 kr

Sökande: Marie-Cécile Affholder, Sveriges lantbruksuniversitet

Skogsgödslingens långsiktiga effekter på markens fält- och bottenvegetation

Skogforsk förfogar över ett stort antal långliggande gödslingsförsök varav många nu börjar närma sig ålder för föryngringsavverkning. Detta är en stor tillgång för studier av de långsiktiga effekterna av skogsgödsling på skogsekosystemen. Från denna försöksdatabank har vi valt ut tolv försök lämpliga för vegetationsstudier. Försöken är valda med avseende på geografisk och bördighetsmässig spridning och praktiskt tillämpade gödslingsregimer. Endast behandlingar med N-gödsel baserade på ammoniumnitrat studera

Beviljat belopp: 140000 kr

Sökande: Staffan Jacobson, Skogforsk

Kvalitetsstyrning i Maltkornsodling

Det övergripande syftet med pilotprojektet som löpt mellan våren 2018 och våren 2020 var att få igång verksamhet i precisionsodlingen som gör det möjligt för brukare att öka skörd och förbättra kvalitet vid maltkornsodling. N-sensorn har blivit den mest utbreda metod att bestämma variationer inom fält och styra växtnäringen efter behov för optimerat skördeutbyte, men även för kvalitet såsom i maltkornsodling. Proteinhaltsmätning direkt på tröskan kan vara ett hjälpmedel för att validera kväveinsatsen och ut

Beviljat belopp: 100000 kr

Sökande: Per-Anders Algerbo, SP (tidigare JTI)

Ekologiska kulturmetoder i krukodlade växthuskulturer

Det finns en ökande efterfrågan på ekologiska produkter. Ekologiskt producerade krukodlade produkter såsom kryddväxter, prydnadsväxter och grönsakplantor har stor utmaningar vad gäller odlingskvaliteten. Den stora utmaningen ligger i substratet och tidigare erfarenheter har varit blandade, ibland har produktkvalitén blivit dålig och man har misstänkt obalanser i växtnäringstillförseln som en orsak till detta. I ett pilotprojekt finansierat av bl.a. C.F. Lundströms stiftelse undersöktes kvävetillgängligheten

Beviljat belopp: 50000 kr

Sökande: Karl-Johan Bergstrand, Sveriges lantbruksuniversitet

Funding for the International Conference On the Biogeochemistry of Trace Elements (ICOBTE) in Zürich

Beviljat belopp: 19000 kr

Sökande: Åsa Löv, Swedish University of Agricultural Sciences

Utbyte Sheffield

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Amanda Persson, Sveriges lantbruksuniversitet

Ecology of Soil Microorganisms - 2018 meeting

Beviljat belopp: 8000 kr

Sökande: Aurelien Saghai, Sveriges lantbruksuniversitet

Protein folding dynamics conference

What makes fluffy bread fluffy? The wheat flour contains several proteins that collectively are called gluten and among them you find the ƒ¿-gliadin When kneading wheat flour in a doe, the gluten proteins will connect with each other and form a massive network that can trap the carbon dioxide gas during baking, leading to a fluffy bread product. But how come some gluten proteins like the a-gliadin is not already connected with its surrounding proteins already in the wheat seed? This might be due to the fac

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Joel Markgren, SLU

Investigating Breeders Immune Function as Early Indicator for Their Offspring Livability and Welfare

Worldwide, roughly 60 billion broilers are kept on a yearly basis. Approximately 460 million broiler breeders are used to produce these numbers, which means that one broiler breeder hen produces around 100 broilers per year. Therefore, even a small improvement of the broilers health via immunological improvement of the breeders can have a major impact on broilers. There is an increasing concern regarding first week mortality in breeder hens progeny in Sweden. Roughly, the cost associated with impaired chick

Beviljat belopp: 95000 kr

Sökande: Mehdi Rezaei, Swedish University of Agricultural Sciences

ISBE-konferensen (Institute for Small Business and Entrepreneurship) i Belfast.

Jag reste till en av de största europesika konferenserna inom entreprenörskap för att presentera min forskning och möta andra forskare inom mitt ämnesområde. Under konferensen presenterade jag en artikel som jag har skrivit tillsammans med Johan Gaddefors. Artikeln handlar om hur entreprenörer på matkassemarknaden kan använda sin identitet (vem de är och de värderingar de står för) för att skapa ett varumärke. Konferensen varade i tre dagar och blev mycket lyckad. Bland annat vann vi ett pris för att vi

Beviljat belopp: 12000 kr

Sökande: Hanna Astner, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Ansökan om resebidrag i samband med deltagande i IUFRO 125th Anniversary Congress 2017

Den stora andelen skogsmark i Sverige utgör att skogsbrukets påverkan på vattenkvalitet är en av de största källorna till förorening och näringsutlakning till Östersjön. Ökad förståelse för sambanden mellan skogsbruksmetoder och vattenkvalitet växer dock fram samtidigt med en lång rad samverkansprojekt inom EU:s ramdirektiv för vattenförvaltning för att minska negativ påverkan på vattnet från skogsbruk. Tidigare forskning har visat att skogsägare inte är intresserade av att samverka och att samverkan på reg

Beviljat belopp: 12500 kr

Sökande: Irina Mancheva, Umeå universitet

SMÅBÖNDERS ATTITYDER ANGÅENDE BIOSÄKERHET I RELATION TILL AFRIKANSK SVINPEST I ETT OMRÅDE MED ENDEMI

Afrikansk svinpest är en mycket allvarlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Sjukdomen ger lidande och allvarliga ekonomiska konsekvenser på grund av hög dödlighet hos drabbade djur. Trots ständig närvaro av afrikansk svinpest och god kunskap om smittspridning är smittskyddsåtgärder ovanliga i norra Uganda. I en studie genomförd av forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Statens veterinärmedicinska anstalt undersöktes hur befintlig kunskap om afrikansk svinpest (ASF) kan omvandlas t

Beviljat belopp: 14000 kr

Sökande: Erika Chenais, Statens veterinärmedicinska anstalt

The 34th Annual Meeeting of the International Society of Chemical Ecology (34th ISCE Annual meeting)

Jag deltog i det 34: e årliga mötet i International Society of Chemical Ecology (34: e ISCE-årsmötet), som hölls i Budapest, Ungern under 12-18 augusti. Det var mer än 400 forskare från hela världen som gick med i mötet. De är kända forskare inom mitt forskningsområde. Jag lyssnade på alla presentationer, berättigade en affischpresentation "Svamp symbionter av granbarkbaggen minskar trädförsvarskemikalier och syntetiserar aggregeringsferomon". Jag diskuterade också med kollegor från många länder. Mötet u

Beviljat belopp: 14000 kr

Sökande: Tao Zhao, Linneuniversitet

Konferens Pathways Africa 2018: "Living with Wildlife"

Beviljat belopp: 14000 kr

Sökande: Sabrina Dressel, Sveriges lantbruksuniversitet

Linking effects of genotoxicity with reproduction aberrations in amphipods

Human activities over the past decades have aggravated the environmental pollution in many estuarine systems, including the Baltic Sea. In the aquatic environments, physical adsorption causes organic and inorganic contaminants to become highly enriched in sediments and porewater as compared to the water column. This makes the benthic animals, such as amphipods, polychaetes, and clams, particularly vulnerable to continuous exposure to the sediment-bound compounds. Such organisms are thus useful as sentinels

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Hitesh Motwani, Stockholms universitet

12th World Conference on Animal Production, ASAS-CSAS Annual Meeting & Trade Show (Vancouver, Canada

The sustainability of the herbivore production remains a major subject of discussion and as the cost of feed and societal demands for reducing the negative impact of agricultural on the environment continue to rise, efficient use of resources becomes even more important. As such, encouraging processes to reduce inputs and proposing a framework to cope with this challenge is an emerging field in animal science. At the same time, precision techniques and the digital revolution in animal husbandry create oppor

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Abdulai Guinguina, Sveriges Lantbruks Universiteit

Konferensdeltagande med presentation: Supply-chain for wood fuel over the Baltic sea

Om ämnesområdet: En orienterande studie har gjorts kring möjligheterna att utnyttja kustsjöfart för transporter från norra Sverige till Mälardalen. Målsättningen är att beskriva aktuella kostnadsnivåer för båttransport, lagring, lastning och lossning av flis samt att beskriva ”best practice” för hamnhantering och båttransport under svenska förhållanden. Studien bygger på intervjuer och studiebesök i hamnar. Studien visar att ingen av de existerande svenska hamnarna är beroende av flishantering men att läm

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Johanna Enström, Skogforsk

Förändring i genetisk struktur hos lantsortskorn (Hordeum vulgare) efter katastrofal missväxt

Vi har studerat hur den genetiska sammansättningen av lokala sorter av spannmål på gränsen av sitt odlingsområde har påverkats under perioder av missväxt. 1867-1869 drabbades särskilt norra Sverige och Finland av extrema vintrar och mycket kalla somrar, vilket ledde till missväxt och svält. Skördarna var mycket små vilket ledde till att man behövde importera stora mängder spannmål för att täcka behovet. Det spannmål man främst odlade i norra Sverige under den perioden var lokala sorter, så kallade "lant

Beviljat belopp: 10000 kr

Sökande: Nils Forsberg, Linköping Universitet c/o Jenny Hagenblad

Kan vi minska växthusgasemissionerna från odlad torvjord genom inblandning av sand och kalk?

Dikade mulljordar släpper ut stora mängder växthusgaser, främst koldioxid (CO2) och lustgas (N2O) men vid översvämningar även metan (CH4). Men för att kunna bruka åkrarna måste de vara dikade, dels för att tillgodose växtrötternas syrebehov och dels för att man skall kunna köra på dem med traktorer och redskap. I detta projekt har vi undersökt hur växthusgasemissionen påverkas av att blanda in sand och kalk i jorden. Vi kom fram till att sandinblandning kan ge lägre utsläpp av koldioxid och att kalk, som h

Beviljat belopp: 150000 kr

Sökande: Örjan Berglund, Sveriges Lantbruksuniversitet

Comparative genomics to assess biodiversity and pathogenicity in the Oomycetes

Beviljat belopp: 14000 kr

Sökande: Ramesh Raju Vetukuri, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)

Rörelsemönster, habitatval och beteende hos spansk skogssnigel

I norra Europa har den främmande arten spansk skogssnigel (Arion vulgaris) spritt sig under de senaste 50 åren. Arten anses vara problematisk då den ofta förkommer i stort antal och angriper både kommersiella och enskilda trädgårdsodlingar. Under sitt liv gör sniglarna olika förflyttningar och kunskap om dessa förflyttningar är viktiga att beskriva för att man ska kunna förstå artens förmåga att lokalt sprida sig och interagera med den inhemska faunan när de introducerats till en ny plats. Passiva sändar

Beviljat belopp: 100000 kr

Sökande: Johan Watz, Karlstads universitet

Nature conservation management forestry in Sweden; current praxis, potentials and trade-offs

Grot produceras på en relativt jämn nivå under hela året, men skotningen av groten sker huvudsakligen under barmarksperioden. Eftersom efterfrågan är störst under vintern och låg eller obefintlig under sommaren är det nödvändigt att lagra grot i vältor vid eller i närheten av bilväg. För att minska risken för att vältorna återfuktas och tappar i värde täcks de med papp. Tidigare studier har visat att täckta vältor i genomsnitt har ca 10 % lägre fukthalt än vältor som inte täckts. I senare studier där vikten

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Örjan Grönlund, Skogforsk

Växtextrakt för bekämpning av humanpatogener i livsmedel

I dagens samhälle fokuseras det mycket på att ha en hälsosam livsstil. Det handlar inte bara om motion och träning utan mycket fokus läggs också på vad vi stoppar i oss. Trenden ”eat clean” innebär att äta så minimalt processad mat som möjligt och raw food kokböckerna fyller bokhandelns diskar. Bland konsumenter i dag är sköljda färska bladgrönsaker färdiga att äta direkt mycket populära. Det här innebär också en risk, under senare år har utbrott av matförgiftning kopplade till frukt och grönt ökat mark

Beviljat belopp: 150000 kr

Sökande: Maria Karlsson, 708767354

Utbytesstudier - landskapsarkitektur på maternivå

Under en termin har jag varit utbytesstudent i Nya Zealand vid Lincoln University där jag studerat landskapsarkitektur som en del av min masterutbildning vid SLU. Syftet har varit att lära mig hur de arbetar med klimatförändringar i stadsplaneringen, få en djupare förståelse för hållbarhet och få en inblick i återuppbyggnaden av Christchurch. Det har varit en fantastisk upplevelse och jag känner att jag breddat min utbildning med nyttiga kurser för framtida utmaningar i studier och arbetsliv.

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Jenny Fischer, Sveriges Lantbruksuniversitet 

Extreme weather design -Sustainable and resilient design for vulnerable areas in Bali, Indonesia

Se bifogad fil "Redovisningsrapport-KSLA-20181126".

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Joanna Ederyd, Sveriges Lantbruksuniversitet

Studieresa till Australien och deltagande på konferensen ISAZ 2018

Det är välkänt att djur kan ha positiv påverkan på människors hälsa. Hundar används i olika former av djurunderstödda insatser, t ex läshundar. Hästar har länge använts för terapeutisk ridning. Effekterna av terapeutisk ridning är relativt väl dokumenterade inom fysioterapi. Hästar har på senare år även börjat användas för terapeutiska insatser på marken, utan ridning. Kamelunderstödda insatser är ännu ett obeforskat område, även om det finns flera utövare av kamelunderstödda insatser runtom i världen, bl

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Malin Larsson, Sveriges Lantbruksuniversitet

Rysk mat på ryska tallrikar

Rysk mat på ryska tallrikar – En resa under nio dagar i oktober Syftet med resan var att få en överblick över vad den förändrade jordbrukspolitiken har fått för konsekvenser det ryska jordbruket, men också för delar av den övriga livsmedelskedjan, samt för gastronomin. Under nio mycket intensiva dagar besöktes bland annat: 6 olika lantbrukare/lantbruksföretag med olika inriktning och storlek. 3 småskaliga livsmedelsförädlare 4 olika livsmedelsbutiker 5 restauranger i olika prisklasser som jobbar med

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Ann-Helen Meyer von Bremen, Uttryck AB

Extreme weather design - sustainable and resilient design for vulnerable areas in Bali, Indonesia

Se bifogad fil

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Sara Aneljung, Sveriges Lantbruksuniversitet

De gröna näringarna-tillbaka till framtiden

Beviljat belopp: 150000 kr

Sökande: Christina Lamm, Nyköpings Enskilda Gymnasium

Skogens roll i en hållbar utveckling

Beviljat belopp: 150000 kr

Sökande: Anna Steinwall, [OrgNamn]

Projekt Unga Gröna Ledare

Projektet har gått ut på att skapa goda förutsättningar för unga i det gröna näringslivet i Halland att utvecklas inom personligt ledarskap, entreprenörskap och att få ett nätverk med andra inom branschen som de kan ha nytta av i framtiden. Att finna fler unga som vill engagera sig i föreningslivet har också varit en tanke då det behöv fler unga som vill förändra, förbättra och utveckla våra organisationer i det gröna näringslivet. Vi som arbetat med projektet är Annika Hägglund och Sofia Warefelt, projekt

Beviljat belopp: 350000 kr

Sökande: Maria Valeberg, Studieförbundet Vuxenskolan

Utbytestermin vid Lincoln University

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Nils Ewald, Sveriges Lantbruksuniversitet

Kvalificerad agronompraktik

Beviljat belopp: 2200 kr

Sökande: Elin Ratcovich, Sveriges Lantbruksuniversitet

Utbytesstudier i Future Food Sustainability

Ej relevant.

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Ida Berg, Sveriges lantbruksuniversitet

The 36th International Society of Animal Genetics (ISAG) konferens

The aim of this project was to attend the 36th ISAG conference in order to give the oral presentation titled "Evolution by gene duplication of the horse major histocompatibility complex (MHC) class II structure". I have successfully attended the conference and have presented my research at the session entitled "Comparative MHC Genetics: Populations and Polymorphisms". It was very exciting and valuable experience to present my work and discuss results with the international scientists working in my field. T

Beviljat belopp: 11000 kr

Sökande: Agnese Viluma, SLU

Sustainable tourism and socioeconomic growth of small communities in costa rica

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: linda dahlström, Sveriges lantbruksuniversitet

Certifieringar på vems villkor? - en masteruppsats om livsmedelsproducenters egenmakt och deltagande

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Anna Ioannou, Sveriges lantbruksuniversitet

Praktik på Marint centrum i Simrishamn

Praktiken på Marint Centrum i Simrishamn omfattade en månads (176 timmar) deltagande i projekten MARELITT Baltic och Hemmahamnen. Arbetstid var normalt måndag-fredag 8.00-17.00, men vid behov även kvälls- och helgarbete krävdes vid vissa tillfällen. Min uppgift i relation till Hemmahamnen var att göra kundundersökningar för en framtida namninsamling för att stödja lokalt och småskaligt fiske. Vid tre tillfällen har jag observerat och intervjuat vid Hemmahamnen i Brantevik. Jag deltog också i projektet MARE

Beviljat belopp: 8000 kr

Sökande: Lova Lind, SLU

Determination of symbiotic inducing signals from the host bryophytes, Physcomitrella patens and Pleu

Recent studies have revealed that fixed nitrogen by cyanobacteria living in association with the feather mosses play an essential role in providing fixed itrogen to boreal forest ecosystems. The advantage of the symbiotic relationship for both partners has not been clearly distinguished. However, while several groups are presently working on the importance and role of the cyanobacteria during the symbiosis, data concerning the host bryophytes function during the symbiosis is scarce. To gain a deeper unders

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Eric Pederson, Stockholm University

Effektanalys av domesticeringsgener i Lepidium campestre genom korsningar av mutanter

Övergången till en cirkulär bioekonomi har satt vegetabiliska oljor i fokus och bidragit till en ökad efterfrågan. Växtbaserade oljor har många olika användningsområden såsom livsmedel, biobränsle och kemikalier i industrin. Eftersom det idag inte finns kapacitet att öka oljeproduktionen för att möta den ökande efterfrågan behöves nya typer av oljegrödor som kan generera mer olja per hektar odlad mark och som kan odlas i outnyttjade geografiska områden. Sedan slutet på nittiotalet pågår ett unikt långsikti

Beviljat belopp: 50000 kr

Sökande: Cecilia Gustafsson, Sveriges Lantbruksuniversitet

År: 2016

Bokprojekt för nyanlända barn i Malmö

Beviljat belopp: 10000 kr

Sökande: Ahmed Ali Moalin, Siman Kunskaps- och Idröttsförening

Participation at the SCAPE conference

Beviljat belopp: 6000 kr

Sökande: Delphine Lariviere, Master Student at Lund University

Vegetationsutveckling av naturlika planteringar för ökad trygghet

Upplevd otrygghet i utemiljöer är en stor problematik som påverkar människor mer än vad faktisk otrygghet och risk gör. Många personer, särskilt inom grupper som kvinnor, utlandsfödda och personer med funktionsnedsättningar, blir så påverkade av upplevd otrygghet att det begränsar deras livskvalitet och hälsa. Ofta pekas gröna miljöer med buskage och liknande ut som problematiska. Den upplevda otryggheten påverkas mycket av aspekter som beror på individen och sociala sammanhang, men den fysiska miljön spela

Beviljat belopp: 130000 kr

Sökande: Märit Jansson, SLU

Participation in Auxin 2016 International Conference - Sanya Bay, China

Auxin is a plant hormone with a crucial role in many aspects of plant development. Auxin is also an economically relevant molecule, since it is widely used in agriculture, both to induce growth of crops, and also as an herbicide. In my PhD studies I try to understand what is the role of this hormone in the development of seeds. Our research indicates that auxin is necessary for seeds to grow after fertilization, and also to develop into maturity. Furthermore we have characterized the process by which auxin

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Rita Batista, Swedish University of Agricultural Sciences

Deltagande i konferens SCAPE-2016

Deltagande på konferens, SCAPE-2016 Sökande: Veronica Hederström, doktorand i Växtskyddsbiologi, SLU Alnarp Handledare: Mattias Larsson, Åsa Lankinen och Göran Birgersson (Växtskyddsbiologi, SLU Alnarp), Olle Anderbrant, Maj Rundlöf och Glenn Svensson (Biologiska institutionen, Lunds universitet). Varje år håller The Scandinavian Association for Pollination Ecologists (SCAPE) ett möte för ekologer som jobbar med pollinationsekologi, växtreproduktion, pollinatörers beteende och diversitet samt växtev

Beviljat belopp: 6000 kr

Sökande: Veronica Hederström, Sveriges Lantbruksuniversitet

Market barriers and innovation in the berry value chain - a case study of northern Sweden

Producenternas perspektiv på lokal branschutveckling – En utforskande fallstudie av förutsättningarna för svarta vinbär, jordgubbar och allåkerbär i norra Sverige Sverige har nyligen antagit en nationell livsmedelsstrategi för att stärka konkurrenskraften hos det svenska jordbruket, genom att öka konkurrenskraften hos livsmedelskedjorna och öka den totala livsmedelsproduktionen, i förhållande till konsumenternas efterfrågan. Då bär är en trädgårdsprodukt med hög efterfrågan från konsumenterna, och

Beviljat belopp: 5000 kr

Sökande: Anna Enocksson, Sveriges Lantbruksuniversitet

Behovsanpassning av fungicidbehandlingar mot torrfläcksjuka i matpotatis i Sydsverige

Bakgrund Svampen Alternaria solani ger angrepp på potatis och en rad andra växter inom Solanaceae-familjen, både odlade och vilda. Under 2000-talet har torrfläcksjukan blivit ett stort problem i sydöstra Sverige men angrepp förekommer ända upp till Mellansverige och längs Norrlandskusten. Angreppen är som störst i de sydliga odlingarna av stärkelsepotatis med lång växtsäsong men det har också rapporterats om angrepp i matpotatisodlingar i hela landet. Skördeminskningen blir främst i form av reducerad stärk

Beviljat belopp: 145000 kr

Sökande: Eva Edin, Sveriges lantbruksuniversitet

Assessing soil-climate factors associated with spread of invasive forest Phytophthora

The prominence of Phytophthora tree pathogens in Northern Europe has increased dramatically in recent years not only because of global plant trade, but also changing climate conditions, i.e. increased mean winter temperatures, seasonal precipitation shifts: factors which favor pathogen activity. In order to understand the potential impacts of Phytophthora pathogens in Nordic countries the pilot project willl sample across a soil-climate gradient to determine community composition and structure. The thr

Beviljat belopp: 95000 kr

Sökande: Michelle Cleary, Swedish University of Agricultural Sciences

Participation in the IUFRO 125th Anniversary Congress: Interconnecting Forests, Science and People

This application requested travel funding to the "International Union of Forest Research Organizations (IUFRO)" 125th Anniversary Congress. The congress is specifically designed to provide a platform for the exchange of scientific knolwedge across the full range of forest and forest-related topics and scientific disciplines, and for making valuable contibutions to forest policy and forest management. I organized and chaired a session at the Congress and also gave another talk as Invited speaker in another s

Beviljat belopp: 10000 kr

Sökande: Michelle Cleary, Swedish University of Agricultural Sciences

Attending a biogeography conference in USA, January 2017

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Caroline Greiser, Stockholms Universitet

Evaluating experiential learning programs to support biodiversity conservation in urban gardens

The aim of the study was to explore home gardeners’ values for their yard, and the environmental, personal or social changes that have occurred there as a result of being engaged in environmental learning programs. In April and May 2017, researchers from the University of Winnipeg and Swedish University of Agricultural Sciences conducted 42 interviews with home gardeners in the Winnipeg region. We invited participants in FortWhyte’s Naturescape program to be involved in the study, as well as a control group

Beviljat belopp: 100000 kr

Sökande: Christopher Raymond, Swedish University of Agricultural Sciences

Orsaker till den ökade förekomsten av antibiotikaresistens hos E. coli från friska grisar i Sverige

Under det senaste decenniet har en ökad förekomst av resistens mot antibiotikasubstanserna ampicillin, trimetoprim eller sulfa hos tarmbakterien Escherichia coli från friska slaktgrisar setts i Svarm (Svensk veterinär antibiotikaresistensmonitorering, www.sva.se/swedres-svarm). Syftet med Svarm är att övervaka antibiotikaresistens bland bakterier från djur och livsmedel samt användning av antibiotika till djur i Sverige. Syftet med detta projekt var att, genom en enkätstudie till alla de vars grisar hade pr

Beviljat belopp: 150000 kr

Sökande: Oskar Nilsson, Statens veterinärmedicinska anstalt

Studies of the Magnaporthe species complex on finger millet

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: sara mehrabi, Sveriges lantbruksuniversitet

Is an increased use of biofuels the road to sustainability? –Consequences of methodological approach

Eur. Phys. J. Plus (2017) 132: 83 DOI 10.1140/epjp/i2017-11382-3 Editorial Plants for food, energy and sustainability THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS Published online: 16 February 2017 – ⃝c Societa` Italiana di Fisica / Springer-Verlag 2017 After a very long hunting-gathering period, the first agricultural civilizations were born at the end of the last ice age in four primary areas of domestication (Fertile Crescent, Far East, Central America and Sub-Saharian region). Agricultur

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Sheshti Johansson, [OrgNamn]

The Biology of Genomes Meeting 2017

The 30th annual meeting on Biology of Genomes was arranged at the Cold Spring Harbor Laboratory in New York between May 9 and May 13 2017. The Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL) is an international center for both research and education. Yearly they organize 25 scientific conferences, 20 Banbury Center meetings and 30 different technical science courses with organizers, instructors and participants from all over the world. At this years Biology of Genomes meeting a number of different research areas withi

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Kim Jäderkvist Fegraeus, Sveriges Lantbruksuniversitet

PrP K109Q mutation, altered Cu and Zn levels on aggregation, conformation and processing of PrP

Prion diseases, also known as transmissible spongiform encephalopathies (TSEs), are fatal neurodegenerative diseases, which can be inherited or acquired. Prion diseases include bovine spongiform encephalopathy (BSE) in cattle, scrapie in goat/sheep, as well as Creutzfeldt–Jakob disease (CJD) in humans and chronic wasting disease (CWD) in cervids. CWD is endemic to North America (25 US states and 3 Canadian provinces), South Korea, Norway and Finland. Among the CWD-positive animals in Norway, one was a moose

Beviljat belopp: 100000 kr

Sökande: Maria Immaculata Arifin, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

Ansökan om medel för utlandsstudier inom ämnet tätortsnära skogsskötsel

Hvissinge forest -Urban forest management En slutrapport på engelska om 26 A3-sidor kan skickas per post på anmodan. Antagningsintyg och betyg kan skickas per post på anmodan.

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Nina Ingvarsson, Umeå kommun

The role of an RXLR effector protein in Phytophthora infestans mating process

Phytopthora infestans is a fungus-like organism, belongs to kingdom Stramenopiles, class Oomycota. Oomycetes are responsible for a plethora of plant diseases, causing downy mildews, root rot, damping-off etc. P. infestans causes the late blight disease in potato plants. This pathogen was the cause for the great famine in Ireland in 19th century. Except for potatoes, P. infestans can infect tomato plants as well. Nowadays, a huge amount of pesticides is applied on these cultivations against P. infestans, sin

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Georgios Tzelepis, SLU

Är detta ett bra blad att fästa på? Vidhäftningsförmågan av EHrEC på bladgrönsaker

N/A

Beviljat belopp: 10000 kr

Sökande: Maria Karlsson, 708767354

Förekomst av vektorburna virus i Sverige

Vektorburna virus är virus som sprids till djur och/eller människor med hjälp av blod-sugande insekter såsom exempelvis fästingar, myggor och svidknott. Exempel på virus som sprids på detta sätt och som kan orsaka sjukdom i den värd de infekterar är Afrikansk svinpest (sprids av fästingar), Blåtungevirus (sprids av svidknott), West Nile virus och Zika virus (ZIKV) (sprids av myggor). Sjukdomar orsakade av vektorburna virus är vanliga och ett stort problem i Afrika, Asien och Syd-Amerika men vi har under de

Beviljat belopp: 100000 kr

Sökande: Anne-Lie Blomström, Swedish University of Agricultural Sciences

Problematizing rural firm growth - new metaphors as a way forward

This conceptual paper has its roots in an ongoing case study of a rural firm with growth desires. After numerous visits to the firm and extensive discussion on what had been observed, a picture of growth, far more complex than the one communicated in the yearly reports, started to crystalize. A range of ideas, discussions, and projects with growth potential seemed to be ongoing at the same time, all intertwined in a chaotic web. This does not fit well with the linear, output focused, approach to growth or t

Beviljat belopp: 7000 kr

Sökande: Maria Tunberg, Sveriges lantbruksuniversitet

Pocket woods – adaptiv gestaltning av urbana skogsfragment genom plantering

Linnés arboretum är ett grönt utvecklingsprojekt i samarbete mellan Växjö kommun och forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp. Efter stormarna Gudrun och Per var Teleborgsskogen inte sig lik längre och behovet att göra något för att ersätta all de värden som gått förlorade i stormarna var stort. I samband med Linnéjubiléet kläcktes idén att skapa ett skogsarboretum som skulle ge ett spännande skogsområde utöver det vanliga. Kommunen och forskare vid SLU Alnarp ingick ett partnerskapskapspro

Beviljat belopp: 115000 kr

Sökande: Björn Wiström, Sveriges lantbruksuniversitet

Resa för presentation och medverkan vid American Geophysical Union Fall Meeting, San Francisco 2016

Beviljat belopp: 10000 kr

Sökande: Anders Ahlström, Lunds Universitet

Svenska gårdar slår igen - en möjlighet för bönder från andra länder?

Att hitta nya vägar till lantbrukaryrket Det är avgörande för framtidens jordbruk att unga lantbrukare vill och kan driva jordbruksföretag. Antalet jordbruk minskar men andelen äldre brukare ökar stadigt. Dessa äldre jordbrukare kommer att gå i pension inom en snar framtid och vi menar därför att det är av stor vikt att skapa förutsättningar för unga lantbrukare att etablera och driva jordbruksföretag. Den här studien ger exempel på olika sätt att köpa och arrendera gården och hur samarbete och samgående

Beviljat belopp: 50000 kr

Sökande: Ann Grubbström, Sveriges Lantbruks universitet

Studieresa till Storbritannien för att studera lantbruksbyggnader renoverade med hampa-kalk

Populärvetenskaplig sammanfattning av forskningsprojektet: I detta tvärvetenskapliga projekt studeras ett klimatneutralt byggnadsmaterial som lämpar sig väl för tilläggsisolering av historiska trä- och stenbyggnader. Många historiska byggnader, bl.a. reveterade bulhus i Visby, har de senaste decennierna tilläggsisolerats med olämpliga isoleringsmaterial. Skador som orsakats av fukt och mögel har därmed ökat och kulturhistoriska värden har förlorats. Hampa-kalk är ett hållbart byggnadsmaterial som består av

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Paulien Strandberg, Lunds Tekniska Högskola

The role of Phytophthora effector Avr1 like in suppressing plant immunity

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Ramesh Raju Vetukuri, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)

IUFRO Extension and Knowledge Exchange Conference, Kenora, Kanada

Forest fuel is playing an increasingly important role in our energy supply. In Sweden, one of the major forestry countries, bioenergy is almost synonymous with forest fuel. If forest fuel volumes are to be increased, the efficiency of production systems must be greatly improved. This can be done by integrating the forest fuel flows with other wood flows from the forest and in the systems of users/fuel processors and energy producers. This requires both technical innovation and development of control systems

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Maria Iwarsson Wide, Skogforsk

Svensk småskalig humleproduktion

Svensk småskalig humleproduktion Bakgrund: Det har startats några, för svenska mått mätt, stora humleodlingar på Spännaregården utanför Mariestad och Kornheddinge gård i Skåne. Else-Marie Karlsson Strese och Clas Tollin har precis släppt en bok - Humle - Det gröna guldet (Strese & Tollin, 2014) och man har en utställning på Nordiska museet som heter “Med smak av humle, Odla och Brygg” (Nordiska museet, 2016). Humle används även som krydda, i kosmetiska produkter och som grönsak, “humlesparris”. En grupp

Beviljat belopp: 180000 kr

Sökande: Örjan Berglund, Sveriges Lantbruksuniversitet

Utbyte vid forskningsinstitutet CRESSON i Grenoble

I sin avhandling undersöker Gunnar Cerwén hur olika ljud påverkas genom gestaltning och planering av landskap. Trots att ljud har stor betydelse för upplevelse av landskap – samt att många av våra landskap är störda av buller – är området eftersatt. Särskilt det upplevelseperspektiv som utgår från begreppet ljudlandskap saknas. Avhandlingen, som tar sin utgångspunkt just i begreppet ljudlandskap, är praktiskt inriktad och undersöker hur landskapsarkitekter kan inkorporera det auditiva landskapet (ljudlands

Beviljat belopp: 8000 kr

Sökande: Gunnar Cerwén, Aoyama Gakuin University

Effektiv skörd av hybridaspskott

Efterfrågan på biomassa från träd har ökat och förväntas fortsätta göra det även framöver. En resurs som i dag inte nyttjas fullt ut är biomassa från klena träd, vilket både kan vara träd från skogsbrukets konventionella gallringar och träd som planteras på jordbruksmark i syfte att producera biomassa. En kraftigt bidragande orsak till att dessa resurser inte nyttjas i större grad är de höga kostnaderna för uttagen. I dag finns god kunskap om vilken tillväxt som kan uppnås i rotskott från hybridasp. Det

Beviljat belopp: 150000 kr

Sökande: Örjan Grönlund, Skogforsk

Sharing of master thesis findings and networking at IUFRO international conference, Bogor, Indonesia

This is the abstract submitted to the conference and published in the "Abstract Book" that was handed out to all attendees: "The Nepalese community forestry program entitles user groups to autonomously manage their forest within the confines of an officially approved operational plan. While widely considered a conservation success, recent discourses on elite capture, professionalization and recentralization challenge the program’s anticipated social outcomes. This article bridges and exemplifies these disc

Beviljat belopp: 10000 kr

Sökande: Constantin Harrer, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)

Swine in Biomedical Research - Training Course

Jag har varit på kurs i USA där jag har fått lära mig mer om grisar i forskning. Inom forskningsvärlden pågår det ett konstant arbete med att försöka minska antalet djur som används i forskning, men fortarande behöver vi använda djur och då är det viktigt att varje djur används på bästa möjliga sätt. Kursen har gett mig nya kunskaper kring grisars beteende, hur de ska hanteras på bästa sätt, omvårdnad vid kirurgiska ingrepp, sövning, smärtlindring, kirurgiska tekniker och obduktionsteknik. Jag har också fåt

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Elin Manell, Sveriges Lantbruksuniversitet

Förekomst av inälvsparasiter i svenska grisbesättningar - en pilotstudie

Grisen kan vara värd för ett flertal mag- och tarmparasiter och några av de vanligaste är rundmaskar så som spolmask, trådmask, knutmask, piskmask, röd magmask. Även koccidier som är protozoer kan vara vanligt förekommande hos grisar. De vanligaste protozoerna hos gris är koccidier. En del grisar får tydliga symtom när de blir infekterade av parasiter, så som diarré, blodig diarré, avmagring och i värsta fall kan infektion leda till dödsfall. Mer vanligt är dock att grisen inte visar symtom utan får en så k

Beviljat belopp: 120000 kr

Sökande: Marie Sjölund, Statens veterinärmedicinska anstalt

Changing animal bodies: Breeding Responses to Changing Environmental Economic and Social Pressures

På konferensen i Leeds presenterade jag ett papper själv om genus i Westernridning i nötdjurs-produktion i Sverige och ett tillsammans med Keri Brandt om hur man kan förstå samspelet i triaden människa-häst-ko när man vallar ko till häst i Sverige och i Colorado. Den sistnämnda kan populärvetenskapligt sammanfattas i mitt 'rapstrast' (rimmande abstract) som jag också framförde på konferensen: We come from different angels, Keri and me And where our research meet, a cowhorse we see From the interspecies

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Andrea Petitt, Uppsala Universitet

Betydelsen av näringsämnen på bladytan för E. coli-vidhäftning.

Trenden med bekväma salladsgrönsaker verkar hålla i sig. Försäljningen av blad förpackade i påsar färdiga att använda ökar för varje år. Vid produktion av dessa baby-leaves (småblad) är det viktigt att minimera risken för kontaminering av oönskade bakterier. Det är främst bakterier som kan orsaka magsjuka som är viktiga att undvika eftersom bladen oftast äts naturella utan att tillagas/upphettas. Oönskade bakterier av typen E.coli kan nå odlingen genom avföring från vilda fåglar och däggdjur (exempelvis har

Beviljat belopp: 100000 kr

Sökande: Lars Mogren, SLU

Optimism i djurvärlden

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Josefina Zidar, Linköpings universitet

Konferensresa till "Annual Conference of the Institute for Small Business and Entrepreneurship"

Social entrepreneurs are driven by a social value creation mission (Dacin, Dacin & Tracy, 2011: Dees, 1998; Mair & Martí, 2006; Phills et al., 2007; Shaw & Carter, 2007;). Through this mission, social entrepreneurs transform the society by creating a change that brings a solution to an existing problem or that caters an unmet socio-economic need (Shaw & Carter, 2007), often when the market has failed to provide such solutions. Social entrepreneurs are often providers of social innovations which has been def

Beviljat belopp: 8000 kr

Sökande: Suvi Kokko, Sveriges Lantbruksuniversitet

Ansökan - Gemensamt förvaltade stiftelser

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Sofia Lindman, HS Konsult AB/Hushållningssällskapet

To be active in: FEMS2017 7th Congress of European Microbiologists

Beviljat belopp: 10000 kr

Sökande: Julia Darlison, SLU

Transcriptional studies of cone development in Norway spruce

The main discipline of this project is forest biotechnology and it aims to increase our understanding of the molecular dynamics governing the early stages of cone development in Picea babies (Norway spruce). Today there is a shortage of domestically produced P. abies seeds, in large caused by the irregular cone-setting of Norway spruce. The long generation time and the irregular cone setting between different years represent major obstacles for its breeding. Although Sweden is a country dominated by forests

Beviljat belopp: 75000 kr

Sökande: Stefania Giacomello, Kungliga Tekniska högskolan

To be active in 2017 Quantitative BioImaging Conference

The Quantitative BioImaging (QBI) 2017 was the 5th international conference with focus on the quantitative analysis of bioimaging data in an interdisciplinary manner, bringing together researchers from engineering, physics, biology and chemistry who work on quantitative aspects of microscopy. The conference started on January 4, with registration and social gathering at Hyatt Place Hotel in College Station. The following days were designed for plenary sessions by keynote speakers, and parallel scientific

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Emina Mulaosmanovic, SLU

Studieresa till USA för lipidanalyser av embryon

KSLA har bidragit till en resa till en konferens i Austin, Texas som handlar om tekniker inom reproduktionsbiologi (IETS, International Embryo Technologies Society). Resan genomfördes i Januari 2017 och mitt doktorandprojekt presenterades muntligt och i form av en poster. Projektet handlar om hur obalanser i ämnesomsättning påverkar den tidiga embryoutveckling hos kor. Samtidigt hjälper min forskning att bättre förstå hur övervikt och diabetes kan leda till sämre fruktsamhet hos människor. Det var ett värde

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Denise Laskowski, SLU

Exome Genotyping and Association Mapping in Norway Spruce

PAG Travel Grant Report The International Plant & Animal Genome XXIV (PAG) conference in San Diego, USA, 2017 was without doubt the biggest event in the scientific (biological) calendar. As the most prestigious plant genomics gatherings in the world with over 3000 researchers attending this provided a good forum to network. The conference conducted well over 300 high quality research workshops, with approximately 1400 poster presentations and had a large industrial presence of more than 150 companies pr

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: John Baison, Swedish University of Agricultural Sciences

Aphids on aspen: Cell walls as a defence

Cellväggar och floemproteiner som försvar mot bladlöss Bakgrund Relevans Bladlöss orsakar stora ekonomiska förluster inom jordbruket. De har asexuell fortplantning och kan snabbt bli många och skapa stora problem. En bladlus attackerar sin värdväxt genom att tränga igenom cellväggarna med sin långa stickande och sugande mun för att nå floemcellerna som är fulla av socker- och näringsrik floemsaft. Därefter suger bladlusen passivt i sig floemsaften. Dessutom är bladlöss bärare av virussjukdomar som ge

Beviljat belopp: 100000 kr

Sökande: Karen Kloth, Umeå University

Production and characterization of activated carbon from the renewable biomass soot

This study aims to investigate the filter efficiency of soot produced from wood and herbaceous biomass pyrolyzed at high heating rates at 1250C in a drop tube reactor and tire pyrolytic carbon black. The carbon materials were steam activated at 900C in a tubular reactor. The influence of nanostructure, particle size and porosity on the filter efficiency was studied by TEM analysis and N2 physisorption. The ion chromatography results showed that the steam activated biomass soot and tire carbon black samples

Beviljat belopp: 125000 kr

Sökande: Anna Trubetskaya, Luleå University of Technology

Regulation of Nitrogen Fixation at a molecular level

The fixed nitrogen load in the environment is partially a result of the activity of the nitrogen fixing capacity of diazotrophic bacteria. Signals in the environment will affect and be transferred to the inner of the cell where the enzyme responds by regulating the amount and activity of nitrogenase. We have in this work been able to purify and overexpress proteins that are involved in the regulatory signaling of the activity of nitrogenase. We can also study the effect of changes in the light and oxygen l

Beviljat belopp: 50000 kr

Sökande: Agneta Norén, Stockholm University

Projektbidrag Trädgårdsgrupp

Beviljat belopp: 10000 kr

Sökande: Maja Sandberg, 4h

Unga i rörelse

Beviljat belopp: 10000 kr

Sökande: Bengt Johansson, Oxie Golfklubb

Dysmeliföreningens lägerverksamhet 2016

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Stig Jandrén, Svensk Dysmeliförening

Sommarläger 2016

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Anders Joachimsson, Föreningen Fragile X

Teckenspråkskurser, aktiviteter, lägerverksamhet för barnfamiljer med funktionshinder

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: DHB Västra, Döva, hörselskadade och språkstörning barn.

Stärkande läger för ungdomar med fysisk funktionsnedsättning.

Beviljat belopp: 10000 kr

Sökande: Veronika Lyckow, RG Aktiv Rehabilitering

Sköna Dar

Under 2016 har Sköna Dar bedrivit daglägerverksamhet under sammanlagt 5 veckor under sommaren, 4 dagar under påsklovet och 4 dagar under höstlovet, vecka 44. Aktiviteterna som Sköna Dar kunnat erbjuda är: seglarskola, kanotpaddling, rodd, trampbåt, fiske, bad, spel, tipsrundor, klippklättring, och massor av sport och lek. Vi vill erbjuda barn och ungdomar från mindre bemedlade familjer en kostnadsfri fritidssysselsättning. Sköna Dar skapar möten mellan ungdomar genom dagläger för barn och ungdomar i St

Beviljat belopp: 10000 kr

Sökande: Katarina Granander, KFUM Ängsholmen

Kollo på Kärsö 2016

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Eva-Maria Väfors, Bromma KFUK-KFUM

Utvärdering av odlings och PCR protokoll för förekomstscreening av Salmonella spp. och Yerinia spp.

Beviljat belopp: 57000 kr

Sökande: Axel Sannö, SLU

Noonanföreningens sommarläger i Fredericia, Danmark.

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Tina Rubbestad, Svenska Noonanföreningen

Kisels inverkan på växtfiber

Kisels inverkan på växtfiber Kisel har en rad positiva effekter på jordbruksväxter. Kisel stärker strukturen hos rötter och blad hos gräs, ökar stråstyrkan hos sädesslag och ökar fibermängden i stammar hos bomull. Kisel ökar toleransen mot växtsjukdomar och insektsangrepp samt upptaget av en del näringsämnen däribland fosfor. Kisel ökar koldioxidassimilering och fotosyntes, vilket bidrar till att växtens tillväxt ökar, dvs. gynnar biomassaproduktionen. Idag anser forskare att kisel kommer att bli vårt n

Beviljat belopp: 40000 kr

Sökande: Maria Greger, Stockholms universitet

En interdisciplinär metod för att utveckla nya attrahenter för skadeinsekter genom att förutsäga dof

En interdisciplinär metod för att utveckla nya attrahenter för skadeinsekter genom att förutsäga dofters attraktionsförmåga Skadeinsekter vållar odlare över hela världen enorma ekonomiska förluster. Samtidigt ligger det i allas intresse att användningen av insekticider minskar, inte bara för de hälsorisker vi utsätter oss för utan även för att de påverkar nyttiga insekter, tex bin, negativt. Utvecklingen av alternativa metoder för växtskydd är därför mycket angeläget. En sedan länge använd metod är att a

Beviljat belopp: 42000 kr

Sökande: Mikael Carlsson, Stockholms Universitet

Biologisk mångfald i Östersjöns löslevande tångsamhällen

Blåstång (Fucus vesiculosus) brukar beskrivas som en av de viktigaste arterna längs Östersjöns kust. Blåstången utgör skydd, boplats och födosöksområde för hela kustens djurliv. Man förknippar oftast blåstång med hårda substrat som hällar, block och sten, men den kan även förekomma i en frilevande form, och denna kan återfinnas på vilken sorts botten som helst. Den är till och med vanligare på mjuka sand- och lerbottnar. Till skillnad från lösliggande blåstång, bestående av lösryckta grenar flytande i stor

Beviljat belopp: 44000 kr

Sökande: Ellen Schagerström, Göteborgs Universitet

Exploring historic barley mutants to identify brassinosteroid and gibberellic acid genes

En växts form och utseende är anpassad för att ge optimal framgång i livets kamp. Detta gäller också för våra odlade grödor även om framgång i dessa sammanhang räknas i mängd högkvalitativ vara per hektar. De dominerande grödorna i världen tillhör nästan alla gräsfamiljen, där vi i Sverige främst känner till vete, korn, råg och havre. I vår forskning utnyttjar vi en fantastisk samling korn-mutanter som finns bevarad på NordGen (Alnarp, Sverige). Denna samling består av mer än 12000 mutant-linjer som gen

Beviljat belopp: 60000 kr

Sökande: Mats Hansson, Lunds Universitet

Genetiska fältförsök för dagens genetiska forskning. Inventering av databas och kontroll i fält

Skogsgenetiska fältförsök har anlagts under lång tid. I stor skala har de anlagts sedan 1950-talet. Många kan än idag vara värdefulla att följa. Detta då vissa egenskaper, till exempel ved- och kvalitetsegenskaper, inte visar sig förrän vid hög ålder. Vidare är träddöd under lång också av vikt att få en uppfattning om då ju enstaka år kan vara extrema i väderhänseende. Ett annat skäl till intresse kan vara att nya mättekniker har gett möjligheter till nya typer av analyser. Här är de DNA-baserade molekylärg

Beviljat belopp: 70000 kr

Sökande: Anders Fries, Sveriges lantbruksuniversitet

Vilka faktorer styr rotkolonisering av gynnsamma bakterier?

Interaktioner mellan växter och mikroorganismer är vanliga i naturen. Jord innehåller mängder av mikroorganismer som sammantaget kallas för mikrobiom. Jordmikrobiomet har ett brett spektrum av aktivitet från sjukdomsframkallande (patogener) till gynnsamma mikroorganismer. Exempel på det senare slaget är mykorrhizza eller Rhizobium, kvävefixerande bakterier i baljväxtrötter. Generellt gäller för gynnsamma mikroorganismer att de koloniserar rötter och på olika sätt stimulerar tillväxt och/eller ökar stresstol

Beviljat belopp: 33000 kr

Sökande: Johan Meijer, Sveriges Lantbruksuniversitet

Kartläggning av videsparvens (Emberiza rustica) flyttningsvägar och övervintringsområden

Det här projektet syftar till att koppla stabila isotoper i fjädrar insamlade på flyttningslokaler till häckningsområdet hos videsparv. Videsparven är en hotad art knuten till den boreala barrskogen som flyttar i väst-östlig riktning till övervintringsområden i Kina, Japan och Koreahalvön. Vi har kopplat fjädervärden från videsparvar provtagna på häckningsplatser i Centrala Sibirien till en nederbördsbaserad rumslig modell för tungt väte (IsoMAP), och med denna som utgångspunkt gjort en prediktionskarta för

Beviljat belopp: 66000 kr

Sökande: Lars Edenius, SLU

Orsakerna till låga och variabla fröskördar hos rödklöver undersöks i trädgårdslaboratorium

Låg och variabel skörd är ett stort problem vid produktion av klöverfrö, särskilt hos vissa klöversorter, där fröföretag har svårt att möta efterfrågan. Speciellt tetraploida rödklöversorter, som ofta är de mest föredragna vid vallodling för att de är uthålliga och producerar mycket biomassa, ger lägre frömängder än diploida sorter. Trots tidigare studier är det inte klarlagt vad som orsakar den lägre fröproduktionen hos tetraploida rödklöversorter och inte heller varför fröproduktionen skiljer sig så mycke

Beviljat belopp: 60000 kr

Sökande: Veronica Hederström, Sveriges Lantbruksuniversitet

Barn och mammor – ett projekt för våldsutsatta barn och mammor

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Annet Hedrå, Kvinnorättsförbundet

Hämning av klumprotsjuka med borgödsling

I tidigare undersökningar inom bland annat BioSoM har tillförsel av bor (B) visat goda hämmande effekter mot klumprotsjuka i oljeväxter. Doppning av kålplantor i borlösning har också rapporterats ge goda effekter mot klumprotsjuka i kål. Frågan är hur bor kan på ett enkelt och rationellt sätt kan tillföras raps för att uppnå en liknande effekt. I projektet testades möjligheterna med kombisådd och direkt tillförsel till fröet. Försöket såddes i mitten av augusti 2017 på Lanna SLU med en försökskombi-såmaski

Beviljat belopp: 185000 kr

Sökande: Anders Jonsson, Sveriges Forskningsinstitut RISE

Inclusive Wealth Index Report 2017

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Jessica Doten Axberg, Sveriges Lantbruksuniversitet

Resa och deltagande EGF-konferens Norge september 2016

Syftet med denna resa var att delta vid årets konferens inom European Grassland Federation (EGF) den 4-8 september 2016 i Trondheim. Konferensen lockade närmare 300 forskare från många länder, framför allt europeiska. Temat var olika användningsområden för vall. Mycket kretsade kring ny teknik för att värdera och följa vallen och även olika sensorer för att följa de betande djuren. Även effekten av klimatförändringar togs upp i flera föredrag.

Beviljat belopp: 11000 kr

Sökande: Gun Bernes, Sveriges lantbruksuniversitet

Gästvistelse vid Michigan State University

Jag genomförde gästvistelsen under perioden 7 januari 2017 till 11 juni 2017. Under denna tid var jag gästforskare på Department of Community Sustainability, Michigan State University på inbjudan av professor Paul Thompson. Mina mål för vistelsen var att utvidga mitt nätverk samt skapa arbetsro kring skrivandet av vetenskapliga artiklar inom mina pågående forskningsprojekt. Under vistelsen har jag arbetat med att analysera data och skrivandet av artiklar inom två pågående projekt; "Kan vi producera mat i hä

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Camilla Eriksson, Sveriges lantbruksuniversitet

Studieresa EGF 2016 Trondheim Norge

Projektets start 2016-09-05 Tema under kongressen är Bioekonomi. Bioekonomi omfattar uthålliga och förnybara resurser från vår primärproduktion i mark, fiske och vattenbruk för förädling till mat, foder, fiber, bio-baserade produkter och bio-energi liksom till varor. Inför framtida utmaningar utgör Bioekonomi ett viktigt inslag i Europa. Vallodling och skogsbruk är centrala delar liksom grovfoderbaserad djurproduktion. Fem områden som konferensen fokuserade på 1. Orsaker till varför betesdriften har

Beviljat belopp: 22000 kr

Sökande: Cecilia Bjerström, [OrgNamn]

16th Herbage Seed Seminar

Rapporten avser mitt deltagande och medverkan vid 16:e Nordiska vallfröseminariet, NJF- Sminar 491, 20-22 juni 2016, Grimstad, Norge. Väl avvägda presentationer och professionellt anlagda demontrationsodlingar vid NIBIO´s forskningsstation Landvik och studiebesök hos duktiga fröodlare med "nya" fröslag som rödsvingel. Seminariet hade en intressant ingång till fröodling av grönytegräs.

Beviljat belopp: 11000 kr

Sökande: Ann-Charlotte Wallenhammar, HS Konsult AB (Hushållningssällskapet)

Deltagande i EGF 2016 inkl. betesworkshop, efterföljande studieresa och studiebesök

Resan omfattade deltagande i 26th General Meeting of the EGF (European Grassland Federation) i Trondheim 4–8 september 2016 med temat The Multiple Roles of Grassland in the European Bioeconomy. Vidare deltog jag i en Pre-conference Workshop om bete den 3 september samt en studieresa 8–10 september. Resan avslutades med ett forskarbesök på NIBIO:s (Norsk institutt for bioøkonomi) forskningsstation, Tjøtta, den 11 september. Konferensen samlade ca 280 deltagare från ett trettiotal länder, varav hela 23 sve

Beviljat belopp: 11000 kr

Sökande: Nilla Nilsdotter-Linde, SLU

Resebidrag till EAAP-konferensen 2016

Beviljat belopp: 11000 kr

Sökande: Birgitta Johansson, Jordbruksverket

Ansökan om stipendium för deltagande i EGF 2016 Trondheim, 26th Gen Meeting of the Europ Grassl Fed

Resan omfattade en rad olika frågeställningar inom grovfoderproduktion, anknuten djurhållning samt miljöaspekter. Det mest intressanta och tillämpbara för min verksamhet var frågor kring växtmaterial, utfodringsegenskaper och odling. Huvudelen av deltagandet gällde konferens med sedvanliga presentationer, diskussioner och postervisningar. Norge är viktigt för att bredda den kunskap om grovfoder som är tillämpbar under svenska förhållanden. Trondheim, platsen för konferensen, hyser ingen lantbruksforsknin

Beviljat belopp: 11000 kr

Sökande: Linda af Geijersstam, Hushållningssällskapet

European Grassland Conference 2016

Se den bifogade reseberättelsen.

Beviljat belopp: 22000 kr

Sökande: Elisabet Nadeau, Sveriges Lantbruksuniversitet

Studieresa till EGF 2016 i Trondheim för rådgivare vid Hushållningssällskapet NorrbottenVästerbotten

Beviljat belopp: 22000 kr

Sökande: Kristina Sigfridsson, Hushållningssällskapet Norbotten-Västerbotten

Presentera resultat från "Mjölkkor utfodrade hög grovfodergiva och biprodukter" på konferensen EAAP

Johanna Karlssons deltagande i EAAP (European Federation of Animal Science) i Belfast 28 augusti - 2 september 2016 Syftet med resan var att jag som doktorand få presentera resultat från min pågående forsning på en internationell konferens. Jag presenterade postern med titeln ”By-products to dairy cows - Replacing cereals and soybean meal in diet to increase sustainability”. Jag åkte till dit med handledare och kollegor från HUV på SLU. Sessioner jag gick på: - ”Blandade gårdssystem – finns det några

Beviljat belopp: 11000 kr

Sökande: Johanna Karlsson, SLU

Barn Bygger Broar - ett inkluderande projekt för barn och unga med funktionsnedsättning och invandra

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Kevin Chalubowicz, Barnen först

Inspiration från Nya Zeeland för att utveckla svensk effektiv lammproduktion på bete.

Vet ej om detta gäller detta stipendium?

Beviljat belopp: 30000 kr

Sökande: Tomas Olsson, Sveriges Lammköttproducenter

European Grassland Federations (EGFs) konferens 2016 i Trondheim, Norge

Beviljat belopp: 33000 kr

Sökande: Pia Björsell, Hushållningssällskapet / HS Konsult AB

Kvävegödsling och tillväxtreglering i ängssvingelfrövall

Fröodling av ängssvingel innebär, precis som vid all odling, att det gäller att få ett så bra ekonomiskt netto som möjligt. Den odlingsteknik som varit gällande under de senaste åren har varit att ängssvingeln höstgödslas med 50-60 kg N/ha och sedan ges en vårkvävegiva på mellan 80-90 kg N/ha. Allt enligt den kunskap som de senaste kvävegödslingsförsök gav. Dessa genomfördes 2000-2003. Sedan då har det bland annat tillkommit möjligheten att tillväxtreglera i gräsfröodlingar. Detta är också en teknik som ana

Beviljat belopp: 150000 kr

Sökande: Gunilla Larsson, Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare

Sommarvistelse för barn till ensamstående föräldrar en vecka på Bassholmen, Styrsö sommaren 2016

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Sara Elabed, Enastående Föräldrar

Aktivitetsgrupp för nyanlända

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Yohannes Hagos, Demokrati för Barns Framtid i Lund

Jag vill lära mig simma 2016

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Erik Abrahamsson, Amana'

Integration på Herrgården

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Hashim Abdikarem, Somaliska Freds- och Skiljedomsföreningen

Teaterkollo

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Hanna Jansson, Hagateatern

Tandem Forest Values

Tandem Forest Values är ett bilateralt skogsforskningsprojekt som etablerades 2017 som Sveriges gåva till Finlands 100-årsjubileum som självständig stat. Projektet är ett startskott på ett fördjupat samarbete inom skoglig och skogsindustriell forskning mellan Sverige och Finland. Gåvan består av tolv tvååriga forskartjänster med ett bidrag om 2 miljoner kronor per tjänst. Utlysningen av bidragen administreras av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA) i Stockholm. Mer information om utlysningen samt ansö

Beviljat belopp: 150000 kr

Sökande: Mats Wallenius, Kulturfonden för Sverige och Finland

Vattenhantering vid översvämning i stora städer

Titeln är "The ecological value of parks in Tokyo – an ecosystem service analysis". Uppsatsen är inte publicerad än, utan kommer finnas tillgänglig efter skolårets start nu i höst på http://stud.epsilon.slu.se (jag skickar gärna den färdiga uppsatsen till er mail när den blivit godkänd av examinator, som nu är på sommarlov). Den är skriven på engelska.

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Amy Berggren, SLU

Självförsörjningsgraden för Sveriges livsmedelskonsumtion

Syftet med detta projekt var att räkna fram självförsörjningsgraden för Sveriges produktion av livsmedel i dagsläget och att peka på möjligheter till en ökning av denna. I möjligaste mån har officiell statistik använts i beräkningarna. Sverige har tillgång den viktigaste produktionsinsatsen vid livsmedelsproduktion, dvs. åker- och betesmark. Åkermarken har stadigt minskat sedan 1981, mest i Norrbottens län, Västernorrland, Västmanland, Kronoberg samt Västerbotten. Även om jordbruksmark finns i stort set

Beviljat belopp: 125000 kr

Sökande: Kersti Linderholm, Silvbergs Miljöteknik AB

Internship abroad

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Ivana Souckova, Sveriges lantbruksuniversitet

Utveckling, uttagning och information om SM i skog

Då det inte går att ladda upp några filer här, skulle jag vilja hänvisa till vår hemsida, skogochungdom.se och den sammanfattning som där finns från årets tävling.

Beviljat belopp: 90000 kr

Sökande: Lena Ström, Förbundet Skog och Ungdom

Utlandsstudier en termin på Lincoln University i Nya Zeeland, finansiering av terminsavgiften.

Sammanfattningsvis anser jag att mitt mål med resan är uppnått och att resultatet möter förväntningar jag hade innan resan. Jag har fått erfarenheter som jag aldrig kunnat få i Sverige och jag har även utvecklats mycket som person och som landskapsarkitekt. Jag har fått svar på de frågor jag ställde mig innan resan.

Beviljat belopp: 23000 kr

Sökande: Lisa Kullander, SLU

Strategier för gödsling och ogräsrensning för bönodling i Kenya

När jag först landade på flygplatsen i Nairobi var jag förväntansfull men också nervös inför vistelsen. Trots att jag gjort mitt bästa för att förbereda mig för resan visste jag inte riktigt vad jag hade framför mig. Efter några dagars introduktion, under vilka jag träffade min handledare från Nairobi University, begav jag mig mot Kisii. Där blev jag väl omhändertagen av min lokala kontakt, som visade mig till fältet där experimentet sedan lades ut. Jag installerade mig i den lägenhet i närheten av fältet s

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Jonna Wiklund, Sveriges Lantbruksuniversitet

Utbytesstudier vid North Eastern Federal University i Yakutsk i nordöstra Sibirien Ryssland

Beviljat belopp: 23000 kr

Sökande: Alma Larsson, SLU

Utbytesstudier vid National Chung Hsing University, Taiwan

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Linn Appelgren, Sveriges lantbruksuniversitet

Utbytesstudier under höstterminen i Sheffield, England

Jag har beskrivit min resa i en mer populärvetenskaplig reseberättelse som tar upp i princip samma sak som jag skrivit under genomförande, fast med bilder och beskrivning av de platser jag hann med att besöka i Storbritannien. Om ni önskar att jag skickar in denna på något sätt, återkom gärna!

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Olivia Thörn, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU

Utbytestermin på Lincoln University i Nya Zeeland

Min resa till Nya Zeeland har fått mig att utvecklas väldigt mycket, dels på ett personligt och kunskapsmässig plan. Att få resa runt och se nya landskap och möten mellan former, fula som vackra, är otroligt givande. Jag har utmanat mig själv på många plan, vilket har varit tufft men har också fått mig att växa som människa. Jag är otroligt tacksam att jag har fått den här möjligheten och känner att jag har uppnått målet med min resa!

Beviljat belopp: 23000 kr

Sökande: Rebecca Karlsson, SLU

Utbytesstudier och ambassadör för SLU och Ultuna studentkår vid Cornell University

Jag var utbytesstudent vid Cornell University, NY, USA under läsåret 2016/2017. Mitt mål med resan var att fördjupa och bredda mina kunskaper inom hållbart lantbruk. Detta gjorde jag genom att läsa kurser inom detta område. Collegestudier i USA är väldigt annorlunda organiserade än universitetsstudier i Sverige och det var en utmaning att anpassa mitt studiesätt till det. Överlag var kurserna på samma nivå som vid SLU. Utöver studierna har jag fått möjlighet att möta många intressanta personer, forskare och

Beviljat belopp: 23000 kr

Sökande: Hanna Williams, Sveriges lantbruksuniversitet

PhD course on indirect calorimetry

For more than a century, respiratory or calorimetric chambers have been the standard equipment used for energy balance measurements of ruminants. Although they have been favoured for their accuracy and low coefficient of variation between animals, respiration chambers are expensive to build and intricate to operate. Moreover, because individual animals are usually confined in chambers for 1–4 days, their use presents a very different environment to pastoral grazing and restrict other variables such as die

Beviljat belopp: 10000 kr

Sökande: Abdulai Guinguina, Sveriges Lantbruks Universiteit

Risker och säkerhet i samband med drivning av köttdjur till klövverkning

Målet med denna studie var att bidra till en fördjupad kunskap och förståelse för de specifika risker och brister i hantering och hanteringssystem som är kopplat till drivning av köttdjur till klövverkning och andra moment som kräver fixering som exempelvis dräktighetsundersökning. Framkomna resultat kan användas för att, utifrån identifierade risker och brister, föreslå åtgärder för att förebygga olycksfall vid hantering av nötkreatur i köttproduktionen. Klövverkningen på åtta gårdar med dikor följdes u

Beviljat belopp: 250000 kr

Sökande: Cecilia Lindahl, RISE Research Institutes of Sweden

To be active in: III International Symposium on Horticulture in Europe - SHE2016

The central theme of the 3rd Symposium on Horticulture in Europe was focused on “Growing Health and Life”. The thematic concepts and topics comprised of different areas of horticultural science, but for me personally the most important were the following areas: 1. Human Health, Nutritional Value and Horticulture 2. Tools, Technologies, Innovations and Applications 3. Quality, Authentication, Traceability & Supply Chains 4. Genetic Resources, Systems Approaches & Biodiversity The conference started on

Beviljat belopp: 10000 kr

Sökande: Emina Mulaosmanovic, SLU

Internationellt utbyte ht 2016

För att bredda min kompetens som trädgårdsingenjör läste jag kurser inom ekologi och GIS hos SLU:s samarbetsuniversitet University of Wisconsin i Madison. University of Wisconsin har gott rykte som ett av de äldsta statliga universiteten i USA, vilket gör att det har mycket resurser i form av lokaler, engagerade föreläsare och utrustning. Wisconsin har dessutom ett klimat som är liknar Sveriges, och är bland de fem stater som har mest ekologisk odling i USA. Jag rekommenderar varmt andra studenter och forsk

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Alva Anderberg, Sveriges Lantbruksuniversitet

Utbytesstudier i landskapsarkitektur vid University of Manitoba

Beviljat belopp: 23000 kr

Sökande: David Bartenius, Sveriges lantbruksuniversitet

Utbytesstudier i Nya Zeeland

Efter att under ett halvår ha genomfört en utbytestermin samt praktik på Nya Zeeland har förståelse, erfarenheter och kunskaper erhållits. Som student på Lincoln University har kunskap om tänkbara landskaps-arkitektoniska arbetsuppgifter fåtts. Genom "landscape ecology" har en större förståelse i hur en landskaps- arkitekt & ingenjör kan arbeta för att värna om miljön, arbeta för att införa ekosystemtjänster i urban miljö samt lantbruksmiljö och att bidra till en hållbar framtid erhållits. Kunskaper om hur

Beviljat belopp: 23000 kr

Sökande: Angelica Ivarsson, Sveriges lantbruksuniversitet

Utlandsstudier Msc Biodiversity and Taxonomy of Plants, University of Edinburgh

Beviljat belopp: 23000 kr

Sökande: Sanna Olander, Sveriges Lantbruksuniversitet

Utbytes student/termin i Australien

-

Beviljat belopp: 23000 kr

Sökande: Josefin Lloyd-Pugh, Sveriges Lantbruksuniversitet

Utbytesstudier, University of Manitoba, Kanada

Under vårterminen 2017 studerade jag på University of Manitoba i Winnipeg, Kanada. Målet var att få möjlighet att läsa kurser inom livsmedelsvetenskap som det inte fanns möjlighet att läsa inom Sveriges gränser. University of Manitobas utbud på kurser var stort varav jag läste tre stycken kurser vilket var följande: • Food Product Development • Functional Foods and Nutraceuticals • Food Safety, Law and Regulations Varje kurs var värd 3 credits och jag läste därför totalt 9 credits vilket enligt CS

Beviljat belopp: 23000 kr

Sökande: Jonathan Skager, [OrgNamn]

Utbytestermin i landskapsarkitektur på Manitoba University

Beviljat belopp: 23000 kr

Sökande: Lisa Berglind, Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp

Moocall, en sensor med koll på kalvningar

Det är en utmaning för nötkötts- och mjölkproducenter att förutse förestående kalvningar och i tid kunna flytta kon till en kalvningsbox. Vidare är det svårt att avgöra om kalvningshjälp behövs när man inte vet när kalvningen började. Målet med studien var att utvärdera hur ett kalvningsvarningssystem, som är fäst vid svansen, påverkar kon. Systemet övervakar svansens rörelser, och lantbrukaren ska via ett SMS få information om förestående kalvningar ungefär en till två timmar i förväg. En case-controlstud

Beviljat belopp: 240000 kr

Sökande: Ann-Kristina Lind, RISE Research Institutes of Sweden

Förstudie inför bok om lantbrukets fältmaskiner

Den senaste läroboken om fältmaskiner i jordbruket kom ut 1999. Under de år som gått sedan dess har lant- brukets metodik och teknik utvecklats i många stycken och det säger sig självt att en bok om teknik behöver uppdateras oftare. Det är anmärkningsvärt att tillgången till läroböcker i naturbruksutbildningen överlåts till marknaden och enskilda initiativ och att det inte finns något offentligt ansvar eller tillsyn för att tillgodose behoven. Hinder för initiativ till en ny bok kan vara osäkerhet kring tv

Beviljat belopp: 50000 kr

Sökande: Elisabeth Bringer Hallberg, Naturbruksskolornas Förening

Agronompraktik vid Sveriges ständiga representation vid Europeiska Unionen

Beviljat belopp: 23000 kr

Sökande: Gustaf Svenungsson, Sveriges Lantbruksuniversitet

Demonstrations och försöksmodell av skyddsbåge på fyrhjuling

I jämförelse med många andra fordon är risken för vältning stor för fyrhjulingar. Om vältning inträffar så reducerar en skyddsbåge risken för allvarliga personskador. Men, eftersom en fyrhjulings stabilitet i grunden är relativt dålig så kan en skyddsbåge inte tillåtas reducera stjälpningsvinkeln märkbart, även om bågen i övrigt är ändamålsenlig. Syftet med studien var att: i) utforma, tillverka och på en arbetsfyrhjuling montera en skyddsbåge som obetydligt försämrar den statiska stjälpningsvinkeln, och

Beviljat belopp: 250000 kr

Sökande: Tomas Nordfjell, SLU

Bladgödsling till sockerbetor på jordar med höga pH

Sockerbetor är en gröda som visat sig svara mycket bra med skördeökningar efter kalkning. Effekten är speciellt uttalad på jordar utan kalkbehov, dvs. med pH redan över 7 samt höga ler- och mullhalter. Dessa resultat har framkommit ur ett forskningsprojekt vid NBR där ett stort antal olika jordtyper kalkades med sockerbrukskalk och kalkstensmjöl. Projektet visade också att jordar med kalkbehov ofta gav marginella skördeökningar i sockerbetor. Kalkning på jordar med pH över 7 leder till frågeställningar k

Beviljat belopp: 170000 kr

Sökande: Åsa Olsson Nyström, NBR Nordic Beet Research

Uppdatering av markkareringsrådets rekommendationer, God MarkkarteringsSed (GMS)

Under 2017 och 2018 har delar av god markkarteringssed enligt Markkarteringsrådet uppdaterats och finns med i Jordbruksverkets rekommendationer för gödsling och kalkning 2019 (jordbruksinformation 18-2018, kapitel 2 och bilaga 4). Delarna som uppdaterats handlar om hur, var och när man ska markkartera. Målet med uppdateringen har bland annat varit att tydligare integrera den nya tekniken på området och att styra mot en mer behovsanpassad markkartering. Den bästa populärvetenskapliga sammanfattningen av

Beviljat belopp: 70000 kr

Sökande: Johanna Wetterlind, SLU

Skogsgödslingens långsiktiga effekter på markens fält- och bottenvegetation

Skogforsk förfogar över ett stort antal långliggande gödslingsförsök varav många nu börjar närma sig ålder för föryngringsavverkning. Detta är en stor tillgång för studier av de långsiktiga effekterna av skogsgödsling på skogsekosystemen. Från denna försöksdatabank har vi valt ut tolv försök lämpliga för vegetationsstudier. Dessa tolv försök är fördelade på tre vegetationstyper. Försöken är valda med avseende på geografisk och bördighetsmässig spridning och praktiskt tillämpade gödslingsregimer. Endast beha

Beviljat belopp: 125000 kr

Sökande: Staffan Jacobson, Skogforsk

Vilka markegenskaper begränsar skörden mest i Sverige? Hela Sveriges åkerareal som försöksfält

Den största markinventeringen i Sverige har kopplats till data från skördestatistik. Omfattningen av materialet gör att resultaten kan anses vara representativa för svenskt jordbruk. Bland de påverkbara markegenskaperna hade pH-värdet störst potential att öka skörden. Även en höjning från pH 6,5 till 7 gav kraftigt ökade skördar utom för potatis. Kalkning till ett pH värde av 7 verkar vara en lönsam markförbättring. Moderna, högavkastande grödor behöver mer växtnäring än tidigare sorter. Detta gäller oc

Beviljat belopp: 100000 kr

Sökande: Gunnar Börjesson, SLU

Radsprutning för minskad miljöbelastning och exponering av bekämpningsmedel i höstraps

Tillgången på preparat för kemisk ogräsbekämpning i höstraps är begränsad. Det gör det angeläget att prova ut teknik som kombinerar kemisk och mekanisk ogräsbekämpning. I projektet genomfördes två fältförsök där effekterna av olika radavstånd, radsprutning och radhackning jämfördes med bredsprutning. Försöken låg på två gårdar i Östergötland med förfrukt lusernvall och höstkorn. Försöken behandlades som fältet i övrigt vad gäller gödsling och insektbekämpning. Ogräsbekämpningen genomfördes enligt försök

Beviljat belopp: 190000 kr

Sökande: Per Ståhl, Hushållningssällskapet Östergötland

Bygglösningar och skötselrutiner vid användning av "cups" till smågrisar

Tyngre smågrisar och jämnare avvänjningsvikt vid utfodring i mjölkautomater ”cups” till smågrisar mellan 2 och 30 dagars ålder Den övergripande målsättningen med projektet var att minska smågrisdödligheten genom användning av ”cups”. ”Cups” är små drickautomater där smågrisar kan dricka extra mjölkersättning vid sidan om suggans mjölk. Förväntningen var att detta skulle leda till en lägre smågrisdödlighet samt friskare och tyngre grisar vid avvänjningen. I en praktisk besättning avprovades små mjölk

Beviljat belopp: 200000 kr

Sökande: Jos Botermans, SLU

Resebidrag till NMAOH 2016 i Danmark

Jag hade förmånen att få ett resestipendium från SLO-Fonden för att deltaga i konferensen Nordic Meeting 2016 Agricultural Occupational Health & Safety (NMAOHS) i Danmark, 24-26 augusti 2016; http://nmaohs2016.dk/ och presentera ett pågående forskningsprojekt: The burden and costs of agricultural bureaucracy (finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning). Konferensen började onsdag den 24 augusti och varade till fredag den 26 augusti 2016. Under dessa två dagar var det forskningspresentationer, poster s

Beviljat belopp: 11000 kr

Sökande: Christina Lunner Kolstrup, Sveriges Lantbruksuniversitet

Alternativa haspelkoncept vid skördetröskning av vitklöverfrö - Inverkan på prestanda och förarmiljö

Intresset för odling av vallfrö ökar i Sverige, och potentialen finns vilket visas av att flera utländska fröfirmor vill etablera odling här. Dock är fortfarande den svenska odlingen liten i förhållande till andra länder i Europa. Odling av vitklöver är en ekonomiskt osäker gröda, skörden styrs mycket av pollinering, väder under skördetiden samt möjligheter till bra teknisk utrustning i samband med skörd, torkning och lagring. En viktig faktor för en lyckad odling är att reducera spillet under skörden. Vitk

Beviljat belopp: 240000 kr

Sökande: Hugo Westlin, Research Institutes Sweden AB

Fettsmord sågkedja på motorsågar

Sammanfattning Målet var att undersöka möjligheter att smörja motorsågens sågkedja med smörjfett i stället för med sågkedjeolja, samt att ta fram uppgifter om minsta mängd smörjfett som behövs för att inte äventyra funktionen och slitaget på svärd och sågkedja. Projektet påbörjades 2017-01-19 och avslutades 2018-10-14. Undersökningen har omfattat jämförande provningar av kedjesmörjolja och smörjfett. Provningarna har genomförts dels i provningsrigg avsedd för prov av sågkedjesmörjmedel, dels med m

Beviljat belopp: 210000 kr

Sökande: Louise Johansson, SMP Svensk Maskinprovning AB

Slutna påfyllningssystem för växtskyddsmedel

CTS, ”Closed Transfer System” - Slutna påfyllningssystem, Samtliga CTS-system bygger på gravitation vid tömning av preparatbehållaren. Ett problem som alla system brottas med är att trögflytande preparat inte lämnar dunken. Trycksättning av behållare genom trycklyft eller vatten vill man inte använda sig av då det ökar risk för läckage. Preparat med låg viskositet medför inga direkta problem, det är vid de mest trögflytande preparaten som problemen uppstår. Ett systems förmåga att få in luft i preparatbehå

Beviljat belopp: 227000 kr

Sökande: Per-Anders Algerbo, SP (tidigare JTI)

Deltagande vid konferens NMAOHS 2016 i Billund, Danmark, 24-26 augusti

Konferensen Nordic Meeting on Agricultural Occupational Health & Safety arrangerades i år av SEGES, Danmark. De länder som var representerade bland sjuttiotalet deltagare var Danmark, Norge, Finland, Sverige, Irland, Tyskland, Italien, Storbritannien, USA, Kanada, Nya Zeeland och Sydkorea. Trots sitt nordiska fokus fyller denna konferens alltså ett viktigt syfte även för länder från andra delar av världen, vilket tyder på att vi tampas med liknande problematik oavsett var i världen vi verkar. Konferensen

Beviljat belopp: 13000 kr

Sökande: Cecilia Lindahl, RISE Research Institutes of Sweden

Etablerande av transgen zebrafisk-stam för studier av endokrinstörande effekter av jordbrukskemikali

Syftet med detta forskningsprojekt har varit att utveckla nya metoder för att upptäcka giftiga ämnen i miljö. Idag sprids ett stort antal kemiska ämnen i miljön, med bristfällig information om vilka negativa effekter dessa kemikalier kan ha på människor och djur. Vårt mål har varit att använda genetiskt modifierade fiskar för att upptäcka kända och okända miljögifter i vatten. En sådan modell skulle vara av stor betydelse för miljöövervakningen och utvärderingen av flera av de nationella miljömålen, genom a

Beviljat belopp: 100000 kr

Sökande: Johan Lundqvist, Sveriges Lantbruksuniversitet

SM i skog och Skolmästerskap 2016

En sammanställning "Så blev SM i skog 2016" finns. Tyvärr finns inte någon plats i dessa sidor att ladda upp det utan jag ber att få hänvisa till vår hemsida, www.skogochungdom.se.

Beviljat belopp: 90000 kr

Sökande: Lena Ström, Förbundet Skog och Ungdom

Deltagande vid Precision Dairy Farming Conference 2016 i Leeuwarden, Holland, 21-23 juni

Syfte Syftet med deltagandet i 1st International Precision Dairy Farming Conference (2016) i Leeuwarden, Holland, var dels att presentera resultat från ett SLO finansierat forskningsprojekt om utvärdering av en kalvningsdetektor (H142-0015-SLO) och dels att inhämta kunskap och att ta del av aktuella forskningsresultat och knyta kontakter inom området ’Precision Dairy Farming’. Genomförande Efter tre framgångsrika nordamerikanska Precision Dairy Farming konferenser anordnades den första konferensen i Eur

Beviljat belopp: 17000 kr

Sökande: Ann-Kristina Lind, RISE Research Institutes of Sweden

Ökad informations- och kunskapsspridning för säkert framförande av terränghjuling

Det är allmänt känt att olycksfall och dödsfall med fyrhjulingar är ett stort problem. Antalet olyckor har ökat i takt med att fyrhjulingarna har ökat, vilket innebär att den totala samhällskostnaden för relaterade skador ökar över tid. Detta gäller både om samhällskostnad räknas i kronor eller i lidande. Information om hur man säkert framför maskinen, samt vilka lagar och regler som gäller för fordonet är viktig. I dagsläget är informationen kring dessa saker både svårtillgänglig och svårtolkad. Lagar och

Beviljat belopp: 250000 kr

Sökande: Carola Häggström, Sveriges lantbruksuniversitet

Åtgärder för att förbättra arbetsmiljön i värphönsstallar

Det ökande antalet värphöns samt även utvecklingen mot frigående alternativ med större andel ströbädd jämfört med inredd bur, medför en ökad ammoniakproduktion i svenska värphönsstallar. Målet med detta projekt var att finna innovativa metoder för att minska ammoniakavgången i stallar med frigående höns. Det skulle medföra en positiv påverkan på arbetsmiljön i djurstallarna, ha en positiv effekt på djurvälfärden, på företagens ekonomi och också medföra minskad miljöpåverkan. Ammoniakavgången i stallet påv

Beviljat belopp: 250000 kr

Sökande: Astrid Lovén Persson, Branschorganisationen Svenska Ägg

IUFRO 125th Anniversary Congress in Freiburg

# 80 Changing Forest Ownership: significance of trends and implications for management and policy Main Organizer: Gun Lidestav, Swedish University of Agricultural Sciences, Umeå/Sweden, gun.lidestav@slu.se Session description The European COST Action FP1201 FOREST LAND OWNERSHIP CHANGES IN EUROPE: SIG-NIFICANCE FOR MANAGEMENT AND POLICY (FACESMAP) has brought together the state-of-knowledge in the field of forest ownership research across Europe by means of litera-ture reviews, expert reports on country

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Gun Lidestav, SLU

Värmekamerans användning inom jordbruket

Värmekamerors användningsområden har länge varit känt inom t.ex. industrin för underhåll av elektronisk och mekanisk utrustning. Tidigare var termografiprodukter en relativ dyr teknik att använda, men idag kan de fås till ett lågt pris och de är lika lätta att använda som en digitalkamera. Målet med denna studie var att inom jordbruket undersöka användningsområden av värmekameror anpassad för mobiltelefoner. Framkomna resultat kan användas för att öka kunskapen om de många användningsområden som finns inom

Beviljat belopp: 250000 kr

Sökande: Mikael Gilbertsson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Fjärrstyrning av maskiner - möjligheter och risker

Sammanfattning Det finns stora möjligheter med fjärrstyrning av elektriska maskiner i lantbruket. De arbetsmiljö- och tidsmässiga vinsterna är stora. De intervjuade lantbrukarna nämner flera praktiska exempel. Tack vare ökad användning av fjärrstyrning i andra branscher och privata hem ökar acceptansen för ny teknik och kostnaden kontra nyttan blir rimlig. Det finns även risker med fjärrstyrning. Tillverkare, lantbrukare och operatöre är alla ansvariga för sin respektive del och att lagar och regelverk fö

Beviljat belopp: 240000 kr

Sökande: Tomas Johansson, RISE

Flood protection walls

Tsunamimurarna är ett stort ingrepp i landskapet. Efter att besökt några orter längs Tohokus kust blev det uppenbart att ett annorlunda utförande hade kunnat påverka både sociala och ekologiska aspekter. Om man i utformningen hade tagit hänsyn till dessa aspekter, genom att till exempel ha ett mer multifunktionellt tankesätt, hade tsunamimurarna kunnat fylla sin funktion som skydd och ge andra värden för djur, besökare och boende. En mer varierad och omsorgsfull utformning hade kunnat få stor betydelse för

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Filippa Dahlin, SLU Alnarp

Utvärdering av system för kontroll av spannmålens hygieniska kvalitet

Spannmålshandeln och förädlingsindustrin vill ha spannmål av god kondition, vilket innebär att den skall vara frisk, fullmogen och oskadad. Konditionsskador kännetecknas av unken, sur eller syrlig lukt, grå kärna eller brunfärgad grodd och uppkommer om varan lagras för fuktig. Denna typ av skador orsakas främst av mögelsvampar, vilket bland annat leder till försämrad smaklighet, sänkt näringsvärde och försämrad grobarhet hos kärnan. Luktförändringarna orsakas av flyktiga metaboliter (MVOC) som mikroorganism

Beviljat belopp: 250000 kr

Sökande: Nils Jonsson, Research Institutes of Sweden

35th International Society for Animal Genetics Conference 2016

The International Society for Animal Genetics is a society that has evolved from a series of annual workshops for comparing methods for detecting red cell antigens and variants of proteins, to a society that is focused on basic and applied research within genetics. The society organizes conferences and workshops and they also publish Animal Genetics, the official journal of ISAG. ISAG is a scientific society that provides a forum for the exchange of information and reagents between members. Every second yea

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Kim Jäderkvist Fegraeus, Sveriges Lantbruksuniversitet

Framtidens bruksorter - En komparativ studie mellan Australien och Sverige

Denna studie har syftat med att undersöka utvecklingen av innovativa affärsmodeller inom lantbruket i sårbara områden påverkade av förändringar av demografi, ekonomi och klimat. Studien bygger på en jämförelse mellan två områden som anses ligga ’på gränsen’: Västra Lappland, med 6 inlandskommuner i Norrland längs den norska gränsen, där jag har utfört mitt fältarbete de senaste åren, samt Mid North regionen i södra Australien, dit jag åkte tack vare KSLAs stipendium, som ligger vid utkanten av outback, dvs.

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Alexandre Dubois, Sveriges lantbruksuniversitet

Fältarbete i Botswana

På senare år har Botswanas regering lyft fram getproduktion som ett attraktivt alternativ inom animalieproduktion och erbjuder finansiellt stöd till de som vill starta sin egen produktion i liten eller stor skala. Getproduktion anses vara ett bra alternativ, bland annat då det krävs mindre resurser jämfört med att exempelvis producera nötkreatur och även på grund av att getter anses vara väl anpassade till det relativt hårda klimatet i landet. I samband med min masteruppsats gjorde jag ett fältarbete i Bots

Beviljat belopp: 23000 kr

Sökande: Anna Arvidsson, Sveriges Lantbruksuniversitet

Klassning av trädslag i högupplösta multispektrala flygbilder

En beräkningskedja har skapats för att skapa data till maskinlärningsalgoritmer. Denna beräkningskedja börjar med att efterbearbeta bilderna från drönarflygningen. Används bilder från en vanlig RGB-kamera behöver ingen spektral kalibrering göras. Bilder som tagits med multispektral kamera spektralkalibreras först genom att använda en spektralreflektansmål. När träden har kopplats ihop med de fältinventerade träden kan klasser skapas för de olika trädslagen och i denna studie användes djup maskininlärning

Beviljat belopp: 100000 kr

Sökande: Mattias Nyström, Sveriges Lantbruksuniversitet

Konferens om ny teknik för jordbrukets maskiner i Düsseldorf

Abstract från konferensen: Battery electric autonomous agricultural machine - Simulation of all operations on a Swedish farm Abstract In the project "Concept study battery-powered autonomous agricultural machine", an electric autonomous agricultural machine system has been compared with a conventional diesel tractor by simulating all machine activities in a field on an organic dairy farm of 200 hectares during one year (1). Combine Harvesting was not included. The results show that it is possib

Beviljat belopp: 10000 kr

Sökande: Jonas Engström, JTI - Institutet för jordbruks och miljöteknik

Organiska och syntetiska filtermaterial vid täckdikning av slamningsbenägna jordar

De vanligaste anledningarna till att man använder ett dräneringsfilter idag är för att öka markens genomsläpplighet runt dräneringsledningar, underlätta inströmningen till ledningen och för att förhindra slamavsättningar i ledningen. Filtermaterialen brukar delas in i kategorier av mineralfilter, organiska filter och syntetiska filter. Mineralfilter läggs på ledningen i samband med dräneringsarbetet. De organiska filtren finns både som påläggningsmaterial och färdiglindade runt ledningen. Syntetfiltren är f

Beviljat belopp: 180000 kr

Sökande: Ingrid Wesström, SLU

Funding application for attendance at 56th Society of Toxicology – Annual Meeting

The yearly Society of Toxicology conference is world leading within the field of toxicology. The conference consist of several side-by-side sessions, workshops and platform discussion, theme specific poster sessions, as well as networking activities in the form of post doc luncheons and meetings. Attending the 56th Society of Toxicology conference gave new information to be implemented in the ongoing SafeDrink project at the Swedish University of Agricultural Sciences and allowed for idea generation for fut

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Anna Rosenmai, Swedish University of Agricultural Sciences

Effects of crop rotations with Brassica napus, L. to control root rot in clover

Vi studerade effekten av växtföljder med olika andel vall och särskilt om förfruktseffekt av grönfoderraps kan minska rotröta i rödklöver. Klöverplantor, ett till tre och ett halvt år gamla, med intakta rötter samlades in från ett långliggande växtföljdsexperiment i Offer i Västernorrland under våren och senhösten 2017. Klöverrotröta graderades enligt DSI (disease severity index) och mängden av patogenen Fusarium avenaceum utvärderades med DNA-teknik. Resultaten visade att nivån av infektionen av klöverrotr

Beviljat belopp: 150000 kr

Sökande: Shakhawat Hossain, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Influence of non-sperm cells in the ejaculates of young bulls on sperm quality and fertility

SAMMANFATTNING Genomiskt urval av nötkreatur (Meuwissen et al.) möjliggör att framtida avelsdjur identifieras i en mycket yngre ålder än vad som tidigare varit fallet, vilket har lett till några nya problem med spermakvalitet. Spermakvaliteten i de första ejakulaten från unga tjurar är ofta dålig, vilket leder till avvisning av dessa prover för kommersiell frysning. Single Layer Centrifugation (SLC) har visats separera robusta tjurspermier från resten av ejakulatet (Goodla et al., 2015, Nongbua et al., 2

Beviljat belopp: 100000 kr

Sökande: Emma Hurri, SLU

Deltagande i IUFRO International Conference on Forest Related Policy and Governance

Artikel Titel: Vilka kontextuella faktorer driver på samverkan mellan individuella skogsägare för förbättrad vattenkvalité? Sammanfattning: Vändningen mot mer samarbetsutformad styrning har fått stöd både från forskningslitteraturen (Sabatier et al. 2005, Koontz & Thomas 2006; Margerum 2008) och från lagstiftning, som t.ex. Vattendirektivet på EU nivå (EU WFD, EC2000/60). Dock om samverkan ska fungera och till och med påbörja, måste nyckelaktörerna – de som har makt i beslutfattandet och förvaltandet av

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Irina Mancheva, Umeå universitet

Agdatorps kvinnliga trädgårdsskola 1900-1910:en av Sveriges första trädgårdsutbildningar för kvinnor

Agdatorps kvinnliga trädgårdsskola låg i Nättraby utanför Karlskrona i Blekinge. Skolan startades år 1900, i en tid då det var långt ifrån självklart att kvinnor hade tillgång till utbildningar och yrkesliv. Utbildningen vid skolan var ungefär sju månader lång och inte en fullständig trädgårdsmästarutbildning. Då skolan lades ned år 1910 hade 132 elever gått utbildningen, alltså i medeltal tolv elever per år. Grundarna Ida Schmidt och Sigrid Hård af Segerstad kom från välbärgade familjer och hade de ek

Beviljat belopp: 30000 kr

Sökande: Boel Nordgren, Edlas Have (enskild firma)

Ny grön process för att tillverka funktionaliserad nanokristallin cellulosa

Den svenska skogen erbjuder stora möjligheter för att utvinna hållbara kemikalier och material med breda användningsområden. Ett av dessa material är nanocellulosa, en av de minsta strukturella komponenterna i träd. Nanocellulosa har under 2000-talet varit ett hett forskningsämne där man har utforskat olika framställningsmetoder och olika användningsområden. Några av de användningsområden som har diskuterats har bland annat varit för att förbättra kosmetika- och färgformuleringar, förstärka kompositmaterial

Beviljat belopp: 150000 kr

Sökande: Jonatan Henschen, Kungliga Tekniska högskolan

Effekten på markens kvävelevererande förmåga efter flerårig odling av olika typer av fånggrödor

En fånggröda, eller en mellangröda som den också kallas, har till uppgift att växa och ta upp kväve mellan två odlingssäsonger, det vill säga mellan två huvudgrödor, för att minska risken för att kvävet ska ansamlas i åkern och sedan utlakas till vattendrag. I ett tidigare projekt testade vi några olika sorters fånggrödor: det vanligt förekommande engelska rajgräset och de något nyare varianterna oljerättika och luddvicker i sambestånd med sandhavre. Rajgräset odlades i samma försöksrutor i ca 20 år och olj

Beviljat belopp: 180000 kr

Sökande: Åsa Myrbeck, Sveriges lantbruksuniversitet

Deltagande och posterpresentation vid konferensen WDS2016 Rotterdam

Syftet med projektet var att åka till IDF's konferens "World Dairy Summit 2016" i Rotterdam för att presentera min forskning på en poster, närvara vid föreläsningar samt att lära känna forskare och industriverksamma inom området för att kunna få nya infallsvinklar till min forskning. Jag deltog även i studiebesök på NIZO food research, FrieslandCampina Innovation Center, CRV samt en nederländsk mjölkfarm. Konferensen bjöd på mycket bra föreläsningar om forskning inom mejeribranschen. Konferensen med rubr

Beviljat belopp: 10000 kr

Sökande: Kajsa Nilsson, Lunds Universitet

7th Congress of European Microbiologists

N/A

Beviljat belopp: 10000 kr

Sökande: Anna Karin Rosberg, Sveriges Lantbruksuniversitet

Kväveinducerad fosforbrist - produktion och fastläggning av kol i nordliga skogsekosystem

Jag ansökte om bidrag till en pilotstudie om de långsiktiga effekterna av atmosfäriskt kvävenedfall på fastläggningen av kol i skogsmark, när skogsekosystem övergår från kväve till fosforbegränsning. Kvävetillförsel genom t.ex. gödsling eller atmosfäriskt nedfall har ofta en positiv effekt på fastläggning av kol i marken i nordliga barrskogsekosystem, vilket bidrar till att motverka ökningen av koldioxid i atmosfären. Mekanismerna som bidrar till denna effekt är dock inte helt klarlagda och det är okänt vad

Beviljat belopp: 125000 kr

Sökande: Benjamin Forsmark, SLU Umeå

Resebidrag till EAAP (68th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science)2016, Tallin

Resans mål och syfte var att presentera min forskning om hur man kan använda halm för att föda upp grisar utan att behöva svanskupera, samt att nätverka och knyta kontakter inför min framtida karriär. Under konferensen deltog jag i vetenskapliga sessioner, kvällsaktiviteter samt Kommissionsmötet för Gris sessionen, där man bland annat bestämmer vad nästa års konferens skall rikta in sig på ämnesmässigt. Jag presenterade min forskning under sessionen "Welfare Free Commiunications" och upplevde att jag

Beviljat belopp: 10000 kr

Sökande: Torun Wallgren, Sveriges Lantbruksuniversitet

Animal health meetings in Scotland 2017 (ISESSAH and SVEPM)

Mellan den 27 mars och 3 april, 2017, var jag i Storbrittanien och deltog på två djurhälsokonferenser (ISESSAH och SVEPM) som hölls i Aviemore och Inverness. Konferensen bjöd på en bred variation av intressanta presentationer inom veterinärmedicinsk epidemiologi och förebyggande djurhälsoarbete. Jag vill rikta ett stort tack till Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien för resestipendiet som möjliggjorde att jag kunde delta på konferenserna i Scotland!

Beviljat belopp: 10000 kr

Sökande: Karin Alvåsen, Sveriges Lantbruksuniversitet

Växt-patogen interaktioner och tolerans mot infektion: Phytophthora och vild Solanum

Potatisodling angrips av algsvampen Phytophthora infestans, som leder till bladmögel och mångmiljonkostnader. Introduktion av nya resistenta potatissorter har inte varit en hållbar växtskyddsstrategi eftersom P. infestans snabbt kan anpassa sin sjukdomsalstrande förmåga till befintlig resistens. Detta projekts övergripande syfte är att öka vår förståelse för hur vilda värdväxter påverkar sjukdomsepidemiologi, med speciellt fokus på P. infestans. Ny kunskap om växt-patogen interaktioner i naturliga system ka

Beviljat belopp: 78000 kr

Sökande: Åsa Lankinen, Sveriges Lantbruksuniversitet

Utbytestermin på University of Manitoba, Kanada

Vårterminen 2017 studerade jag på University of Manitoba, Kanada som utbytesstudent från SLU, där jag läste masterskurser inom livsmedelsvetenskap. Jag ville åka för att få ökad kompetens till min examen som livsmedelsagronom, kunna ta ut en master i livsmedelsvetenskap samt få nya erfarenheter. Jag avreste i december 2016 och bodde under terminen på campus tillsammans med andra internationella studenter. Jag läste intressant och lärorika kurser inom livsmedelsvetenskap samt en i engelsk grammatik, som alla

Beviljat belopp: 23000 kr

Sökande: Ebba Bondesson, Sveriges Lantbruksuniversitet

Society of Veterinary Epidemiology 2017 inkl workshop och studiebesök

Jag reste i mars 2017 till Inverness i Skottland för att delta i en tre dagar lång konferens om veterinärmedicins epidemiologi. Konferensen anordnades av Society for Veterinary Epidemiology and Preventive Medicine (SVEPM) den 29-31 mars. I samband med denna resa hade jag även möjlighet att besöka Roslin Institutet i Edinburgh för att knyta kontakter med forskare inom djurvälfärd. På konferensen presenterade jag en poster om hur vi använt pälsprover för att mäta stresshormonet kortisol för att avgöra om

Beviljat belopp: 10000 kr

Sökande: Lena-Mari Tamminen, Sveriges Lantbruksuniversitet

Deltagande på konferensen IDF World Dairy Summit 2016 i Rotterdam

Stipendiet har använts till resa och deltagande på International Dairy Federation (IDF) World Dairy Summit 2016 som ägde rum 16-21 oktober i Rotterdam, Nederländerna. På konferensen presenterade jag en poster "Impact of protein/lactose ratio on the dissolution rate of spray-dried powders" med min senaste forskning inom mjölkpulver. Jag fick värdefulla kommentarer på min forskning av välrenommerade forskare inom mejeriområdet samt etablerade värdefulla kontakter. Konferensens tema var "Dare to Dairy" vilke

Beviljat belopp: 10000 kr

Sökande: Ida-Marie Andersson, Lunds Tekniska Högskola

SVEPM, konferens och workshop av Society for Veterinary epidemiology and Preventive Medicine

I slutet av mars 2017 reste jag till Aviemore och Inverness i Skottland för att delta i två konferenser om veterinär epidemiologi, ekonomi och samhällsvetenskaplig vetenskap och djurhälsa. Konferenserna anordnades av ISESSAH - International Society for Economics an Social Sciences of Animal Health och SVEPM - Society for Veterinary Epidemiology and Preventive Medicine. Det var intressant att delta i den första konferensen som anordnades av ISESSAH - där många tvärvetenskapliga presentationer gjordes och utb

Beviljat belopp: 10000 kr

Sökande: Karin Sjöström, SLU, Sveriges lantbruks universitet

Praktik på Svenska Ambassaden i Bangkok, Utvecklingssektionen

Jag har alltid varit övertygad om att jag vill jobba med någon form av internationellt utvecklingsarbete, men mindre säker på i vilken form; Vill jag arbeta med gräsrotsrörelser och NGOs eller på en statlig myndighet som Sida? När jag fick chansen att praktisera på utvecklingssektionen på Svenska Ambassaden i Bangkok visste jag att det skulle ge mig precis den inblick som jag behövde för att svara på just denna fråga, och med större säkerhet kunna fatta beslut angående min fortsatta utbildning och framtida

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Lova Lind, SLU

Deltagande i Entrepreneurship Summer University 2016

Beviljat belopp: 12500 kr

Sökande: Annie Roos, Sveriges Lantbruksuniversitet

Äta, älska, äga - en podcast om människor och andra djur

Ett pilotavsnitt av en podcast till den planerade serien "Djuröga" har producerats i enlighet med ansökan. Avsnittet heter "Från pest till proffsvård - ett veterinärhistoriskt snitt" och kan nu laddas ned från www.soundcloud.com eller hemsidan www.djuroga.se

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Sara Ejvegård, Stipendie söks som frilans i eget handelsbolag

Utlandsstudier i Wien

Beviljat belopp: 23000 kr

Sökande: Eriksson Rebecca, Sveriges Lantbruksuniversitet - Alnarp

Utbytesstudier vid North-Eastern Federal University in Yakutsk

Beviljat belopp: 23000 kr

Sökande: Martina Nilsson, Sveriges Lantbruksuniversitet

Utbytestermin i Nicaragua, på Universidad Nacional Agraria

Beviljat belopp: 23000 kr

Sökande: Johanna Blidfors, Sveriges Lantbruks Universitet

To be active in:III International Symposium on Horticulture in Europe - SHE2016

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Julia Darlison, SLU

Resebidrag - 6th international Conference on Landscape & Urban Horticulture

Beviljat belopp: 10000 kr

Sökande: Petra Thorpert, Sveriges lantbruksuniversitet

67th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science and short study visit in UK

From my study visit in UK, we got some take home message for the dairy farmers and feed company: 1) Postponing the harvest time in both primary harvest and regrowth harvest decreased energy intake and milk energy output of dairy cows from silage diets. 2) Postponing the harvest time in both primary harvest and regrowth harvest, the proportion of energy lose as methane in total energy intake will be higher, which represent a lower energy utilization efficiency. 3) Feeding third cut silage will impr

Beviljat belopp: 10000 kr

Sökande: Degong Pang, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

ISEP 2016 conference and Course in Indirect Calorimetry

ABSTRACT - 5th EAAP Symposium. In the Nordic countries, diets for dairy cows are based on grass silage forages. By harvesting in an early stage forage, it is expected that forage quality improves compared to late-cut harvest. The graded addition of early-cut silage in the diet reduces concentrate supplementation in practical diets for dairy cows without compromise milk production or total methane emissions. Differences in forage digestibility partly explained the differences between treatments . Althoug

Beviljat belopp: 10000 kr

Sökande: Edward Hernando Cabezas Garcia, Swedish University of Agricultural Sciences

Nicaragua utbytestermin

Beviljat belopp: 23000 kr

Sökande: Ida-Maria Olofsson, Sveriges Lantbruksuniversitet

Felhandlingar inom skogsbruket

Årligen sker enligt arbetsmiljöverket ca 100 olyckor inom skogssektorn. Hur många olyckor som sker vid skogsmaskinarbete vet vi inte men eftersom de små entreprenörer och skogsfastighetsägare som arbetar med skogsvård och avverkning har låg benägenhet att rapportera olycksfall och incidenter. Mycket tyder dock på att service och reparationer är de mest olycksdrabbade aktiviteterna vid maskinell avverkning. Vid avverkning så är maskinkörningen och hantering av stockar är de stora orsakerna till faror men vi

Beviljat belopp: 125000 kr

Sökande: Carola Häggström, Sveriges lantbruksuniversitet

Studieresa till New York

Se bifogad PDF.

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Emilia Molin, SLU Alnarp

Integration genom odling (på flyktingförläggningen i Stockeboda)

Projektets viktigaste syfte var att genom odling bidra med sysselsättning för de boende på flyktingförläggningen i Stockeboda. Andra syften har varit att genom studiebesök skapa kontakter med ortens livsmedelsproduktion i form av jordbruk, trädgårdsodling och fruktodling. Både arbetet med odlingarna och studiebesöken var mycket uppskattade och gav de boende både sysselsättning och ökad kunskap om den svenska livsmedelsproduktionen. Projektet kunde tyvärr inte löpa vidare som planerat med odling på Stocke

Beviljat belopp: 256000 kr

Sökande: Anna-Mia Björkholm, HIR Skåne

Mobil lärmiljö för ungdomar, barn och nyanlända - Roadshow SimGården

N/A

Beviljat belopp: 300000 kr

Sökande: Jörgen Holmén, Västra Götalandsregionen

Stipendium till studiemedel.

Den 1/4-19 ändrades anstånd GFS2016 - 0286 till ett resebidrag därför har jag inget exakt resultat som man verkar behöva fylla i här.

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Cecilia Andersson, SLU

Regional integrationsplattform för landsbygdsutveckling

Beviljat belopp: 100000 kr

Sökande: Christina Milén Jacobsson, Hushållningssällskapet Väst

Resebidrag Nya Zeeland

Se bifogad rapport

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Carola Häggström, Sveriges lantbruksuniversitet

Ökad mekanisering genom simulatorträning

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Anders Öberg, Älvdalens Utbildningscentrum AB

År: 2015

Profylax och behandling av ledinfektioner och andra hältor hos smågrisar

Den kliniska effekten av behandling med smärtlindring vid hälta hos smågrisar och den genetiska bakgrunden till ledinfektioner hos smågrisar har undersökts på Nationellt forskningscentrum för lantbrukets djur, Lövsta, vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, där alla djur har en unik identitet och känd härstamning. Samtliga smågrisar som föddes under 30 månader ingick i studien (n = 6787) och de som insjuknade i ledinfektioner (n = 415) behandlades intramuskulärt med penicillin en gång om dagen under fem

Beviljat belopp: 150000 kr

Sökande: Mate Zoric, Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Ansökan om resebidrag till en konferens om jordbruk och växtnäring

Under juni deltog jag i ett vallfröseminarium i Norge (20-22 juni) och en kväve-workshop i Skara (27-29) juni. Femtio forskare och rådgivare från Norden samlades i Fevik i Norge och presenterade forskningsresultat och diskuterade vallfröodling. Förutom presentationer besökte vi en försöksstation och tittade på försök och åkte också till fröodlare för att titta på deras odlingar. Det var lärorika dagar där pollinerande insekter, stråförkortning och ogräsreglering var ämnen som diskuterades mycket. I Ska

Beviljat belopp: 14000 kr

Sökande: Eva Stoltz, Hushållningssällskapet/HS Konsult AB

Deciphering the immune responses in pea towards Aphanomyces euteiches and Phytopthora pisi

Legumes are one of the most important and inexpensive source of protein for human food and animal feed. Dry pea is the most produced in Europe and the fourth most in the world. In Sweden, pea is the most important grain legume and is used for human consumption, and as a source of protein for livestock feed. Frozen green peas are a locally important cash crop in southern Sweden, and a large portion of the annual production is exported to the European market. Root rot of pea is the most destructive disease in

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Sara Hadji mollahossein, Uppsala University

Identification of European ash resistant to ash dieback using Fourier transform IR spectroscopy

Over the last two decades common ash (Fraxinus excelsior) has been threatened by an alien invasive fungal pathogen (Hymenoscyphus fraxineus) introduced from Asia. The rapid spread and intensification of the disease has resulted in a serious population decline; since 2010 ash is a Red-listed species in Sweden. This is concerning not only for the loss of this important noble broadleaved tree species, but also for the biodiversity of species dependent on ash. Genetic resistance is an important tool for disease

Beviljat belopp: 175000 kr

Sökande: Michelle Cleary, Swedish University of Agricultural Sciences

Participation in the IUFRO Division 7 Conference: Global change and forest health

Phytophthora translates to ‘plant destroyer’ and are fungal-like, hemibiotrophic plant pathogens. Phytophthora was discovered in the mid 19th century, as the causal agent of the widespread collapse of potato crops throughout Europe. Today, roughly 150 Phytophthora species have been identified and they continue to cause massive problems, both in agriculture and forest ecosystems. There are many Phytophthoras species responsible for dramatic forest diebacks, including a vast loss of entire forest ecosystems a

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Michelle Cleary, Swedish University of Agricultural Sciences

Ansökan om resebidrag för att besöka International Green Week (IGW) i Berlin 2016

Madeleine Andersson deltog på International Green Week (IGW) 2017 i Berlin, 27-28 januari. Under två mässdagar deltog Madeleine på mässan och lärde sig om lantbruk, växtodling, trädgårdsodling och matproduktion ifrån världens alla hörn. Mässan var uppbyggd av ca 20 stora hallar där olika företag och representanter ifrån olika länder ställde upp sina montrar och gjorde reklam för diverse produkter. Det tog väldigt lång tid att gå över alla montrar och se allt som fanns. Temat var: ”To Grow”. En utav världens

Beviljat belopp: 10000 kr

Sökande: Madeleine Andersson, Hushållningssällskapet Väst

Presentera: Evaluation of the Flowcut prototype head designed for early, biomass dense, thinnings

Flowcut aggregat för klenträd - ett första test Simuleringar har visat på en potential att åtminstone fördubbla prestationen vid klenträdsavverkning. Förutsättningen för detta är att skörden görs i krankorridorer med ett aggregat som kan hållas i ständig rörelse under avverkningsarbetet genom kontinuerlig avskiljning och ackumulering. Fällaggregatet Flowcut har utformats för denna arbetsmetod och i nuläget finns en prototypversion. Den genomförda studien har syftat till att utvärdera aggregatets funktiona

Beviljat belopp: 12000 kr

Sökande: Örjan Grönlund, Skogforsk

Application for funding for attendance at 55th Society of Toxicology – Annual Meeting

Attending the SOT conference gave new information to be implimented in the SafeDrink project at SLU. In the SafeDrink project, we apply bioassays to assess whether compounds may be present in drinking water which could be problematic. One our the endpoints included in the project is oxidative stress potential. The SOT conference did not only give the opportunity to engage in new areas of interest, but it also provided very specific sessions of interest for our ongoing research. Specifically, there were seve

Beviljat belopp: 17000 kr

Sökande: Anna Rosenmai, Swedish University of Agricultural Sciences

Metagenomics of bacteria found in stallion semen

The scintific results it is good, I able to recocnize the work in my fild and what is importent to nkow and how i able to contenious whith new and modern work with a finally biq benifites to animals and humans.

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Ziyad Al-Kass, Swedish University of Agricultural Sciences

Cytokinproduktion som mått på adjuvanseffekter i häst

Populärvetenskaplig sammanfattning Resistensutveckling hos hästens inälvsparasiter mot avmaskningsmedel har uppmärksammats på senare år. Detta resulterade att man under 2017 införde restriktioner för användandet av avmaskningsmedel i EU. Numera är avmaskningsmedel receptbelagt och skrivs endast ut av veterinär till hästar som konstaterats vara infekterade genom träckprov med maskäggkontroll. Denna metod har visat sig vara effektiv för att identifiera de hästar som sprider flest ägg på betet men det är i nu

Beviljat belopp: 150000 kr

Sökande: Stina Hellman, Sveriges Lantbruksuniversitet

Deltagande i 18th International Congress of Animal Reproduction

Do differences in nutrient prioritization affect reproductive performance of Holstein and Swedish Red cows? Theodoros Ntallaris(1), Patrice Humblot(1), Ylva Sjunnesson(1), Renée Båge(1), Joëlle Dupont(2), Britt Berglund(3), (1) Institution : Swedish University of Agricultural Sciences, SLU - Department : Dept. of Clinical Sciences, 750 07 Uppsala - Sweden, (2) Institution : INRA PRC - Department : Physiologie reproduction comporteme, 37380 Nouzilly - France, (3) Institution : Swedish University

Beviljat belopp: 11000 kr

Sökande: Theodoros Ntallaris, SLU

Förekomst av potentiellt antibakteriella polyfenoliska ämnen på bladytan hos spenat post harvest

Blad av spenat och rucola är populära som baby-leaf-produkter. De säljs sköljda/osköljda i i lösvikt eller i påse. De ingår också ofta som ingrediens i olika färdiga sallader. Som konsumenter förväntar vi oss att dessa produkter skall vara säkra och nyttiga. Eftersom varken bladen eller salladerna upphettas/tillagas utan äts råa finns det inget avdödande steg då eventuella oönskade magsjukebakterier kan elimineras. Det är därför extra viktigt att ha hög hygienkontroll i alla led från odling på fält till s

Beviljat belopp: 160000 kr

Sökande: Lars Mogren, SLU

Trädskötare & trädgårdskonsulent: Kristianstads hushållningssällskaps trädgårdsundervisning 1910-50

År 1964 skrev trädgårdskonsulent Gust. Rud. Ferlenius att ”Hushållningssällskapets kursverksamhet, som kulminerade under krigsåren, har fortfarande sin stora betydelse både för hemträdgården och de yrkesbetonade grenarna av trädgårdsodlingen”, men menade också vidare att ”Hushållningssällskapets tidigare kursverksamhet beträffande tillvaratagandet av hemträdgårdens produkter är i dag närmast att se som en intressant hobbyverksamhet och ett kunnande som ingår i vår allmänna försvarsberedskap.” Beskrivningen

Beviljat belopp: 40000 kr

Sökande: Boel Nordgren, Edlas Have (enskild firma)

MarkLustPilot

Jordbrukssektorn har ett stort ansvar när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser. År 2012 var Sveriges totala utsläpp av lustgas (N2O) ca 6,2 miljoner ton räknat som koldioxidekvivalenter. Utsläpp av lustgas kommer huvudsakligen från jordbrukssektorn (ca 77 %), men också från energiproduktion (16 %), industriprocesser och hantering av avloppsvatten (ca 5 %). Lustgasutsläpp från mark vid odling stod 2012 för ca 57 procent av jordbrukssektorns totala utsläpp av lustgas. Lustgas bildas huvudsakligen

Beviljat belopp: 175000 kr

Sökande: Örjan Berglund, Sveriges Lantbruksuniversitet

Utbytestermin i Melbourne

Jag landade i Melbourne den 20e januari, mitt i högsommaren, och det första jag gjorde var att utforska staden. I Melbourne bor det 4 miljoner människor, och en stor del är invandrade från östasiatiska länder som t ex Kina. Det innebär att staden är väldigt rik på östasiatisk kultur, och går du i Chinatown är det lätt att glömma vilket land du befinner dig i. CBD (the Central Business District) är Melbournes kärna, men har ”förorter” som dels är starkt anknutna till de centrala delarna, men som framförallt

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Anna Eklund, Sveriges Lantbruksuniversitet

International Society for Veterinary Epidemiology and Economics (ISVEE) in Mexico, November 2015

Ingress Konferensen bjöd på en bred variation av intressanta presentationer och möjliggjorde värdefulla diskussioner med internationella forskare. Områden som lyftes fram lite extra i år, och som var av stort intresse för mig, var exempelvis One Health, sjukdomsmodellering och djurhälsoekonomi. Sammanfattning Mellan den 31 oktober och 9 november, 2015, var jag i Mexiko och deltog under 3-7 november vid ISVEEs konferens som hölls i Merida, Mexiko. Konferensen bjöd på en bred variation av intressanta pr

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Karin Alvåsen, Sveriges Lantbruksuniversitet

Animal welfare for trainees in Sweden

Beviljat belopp: 100000 kr

Sökande: Johanna Fagerström, Jordbrukare Ungdomens Förbund

Publicering av vetenskaplig artikel "Ogräsreglering genom avputsning í vitklöver och rödklöver

Fröproduktion i ekologiska utsädesodlingar av vallfrö är en flerdelad produktionsgren, där avkastningen måste vara konkurrenskraftig och krav på renhet och grobarhet säkerställas. I vitklöver och rödklöver undersöktes putsning med betesputsare. Effekterna av tidpunkt för putsning och intensitet jämfördes och ogräsbiomassa, antal blommor och fröskörd bestämdes. I vitklöver jämfördes putsning; i knoppstadium, vid 1-2 synliga blommor m-2, och i mitten av juni med oputsat kontrolled. Putsning vid knoppstadium

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Ann-Charlotte Wallenhammar, HS Konsult AB (Hushållningssällskapet)

Motverkan av E.coli på bladgrönsaker med hjälp av antagonistiska bakterier

Vi vill försöka minska antalet matförgiftningar som sker på grund av förtäring av bladgrönsaker, så som sallad och spenat, på ett miljövänligt och säkert sätt. Därför arbetar vi med att ta fram säkra, "goda" bakterier, som förhindrar etablering och spridning av "onda", sjukdomsalstrande bakterier på bladgrönsaker, så som sallad och spenat. Om plantan eller fröet inokuleras med dessa "goda" bakterier är tanken att den ska skyddas den mot tillväxt av sjukdomsalstrande bakterier. I detta delprojekt har vi nu t

Beviljat belopp: 100000 kr

Sökande: Elisabeth Uhlig, Lunds Universitet

Ecology of microbial communities regulating N2O

Agricultural soil fertilized with nitrogen is the main source of the greenhouse gas nitrous oxide (N2O). This gas is both produced and consumed by microorganisms in the soil. Bacteria capable of N2O reduction are essential for regulation of the N2O emissions from soils. It has been confirmed that if the soil microbial community has an increasing number of members that cannot consume N2O, the higher is the potential for emissions. Based on previous research, we know that nitrogen fertilization seems to fav

Beviljat belopp: 8000 kr

Sökande: Martina Putz, Svergies Lantbruksuniversitet

Grön prevention i kreativa lärmiljöer ( för hållbart lärande)

Grön prevention Larmrapporterna avläser varandra: Ökande antal barn och unga med fetma, alltför stillasittande liv och alarmerande stort antal timmar framför dataskärmen samt sämre resultat än tidigare i PISA-mätningar. Detta ventileras i media varje vecka. Forskare i miljöpsykologi betonar vikten av att lägga mer tyngd på just förebyggande hälsovård och hälsosamma gröna miljöer för människor. Social hållbarhet är begrepp som allt mer hörs i dagens samhälle. Samtidigt som skolan har blivit allt mer betygs-

Beviljat belopp: 100000 kr

Sökande: ANNA CHRISTINA KERS HAGBERG, KTH

ISVEE 14 Abstract: Risk for transmission of E. coli O157:H7 through cattle manure

Mellan den 31 oktober och 11 november, 2015, besökte jag Merida i Mexiko och deltog under 3-7 november vid ISVEEs konferens samt en efterföljande tre dagars workshop om djurhälsoekonomi. Konferensen bjöd på en bred variation av intressanta presentationer inom veterinärmedicinsk epidemiologi. Områden som lyftes fram lite extra i år, och som var av stort intresse för mig, var exempelvis livmedelssäkerhet, One Health, djurvälfärd och djurhälsoekonomi. Utöver detta bjöd konferensen på en bred variation av intre

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Lena-Mari Tamminen, Sveriges Lantbruksuniversitet

Resebidrag Silvilaser 2015

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Jonas Bohlin, SLU

Utvärdering av teknik för beräkning av kvävemineralisering inom ekologisk odling

Sommaren 2016 utförde Hushållningssällskapet Östergötland ett projekt på ekologiska gårdar där en utvärdering av teknik för beräkning av kvävemineralisering i höstvete gjordes. Syftet var att utvärdera hur användbara N- sensormätningar är inom ekologisk odling, men också att se skillnader i mineralisering mellan olika förfrukter och gödselmedel och att se hur stor gödselgiva som behövs för att uppnå brödkvalitet hos höstvete. Sju östgötska gårdar handplockades till projektet. Målet vid urvalet var att så

Beviljat belopp: 80000 kr

Sökande: Per Ståhl, Hushållningssällskapet Östergötland

Int. Society for Veterinary Epidemiology and Economics (ISVEE). Abstrakt se sammanfattning.

Populärvetenskaplig sammanfattning I slutet av oktober och början av november 2015 reste jag till Merida i Mexico för att delta i en konferens om veterinär epidemiologi och ekonomi. Konferensen anordnades av ISVEE - - International Society for Veterinary Epidemiology and Economics. Det var stor variation på konferensen med många intressanta presentationer inom veterinärmedicinsk epidemiologi och ekonomi. De områden som lyftes extra mycket i år och som var av stort intresse för mig var till exempel djurhäls

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Karin Sjöström, SLU, Sveriges lantbruks universitet

Deltagande vid SETAC Europe 26th Annual Meeting

Denna ansökan avsåg deltagande i en av ledande konferenserna i Europa inom området miljötoxikologi och miljökemi. Vid konferensen presenterades tre postrar med viktiga vetenskapliga resultat och den sökande agerade också som "session chair" vid en av konferensens sessioner. Den sökande knöt vi konferensen viktiga kontakter med andra forskare.

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Johan Lundqvist, Sveriges Lantbruksuniversitet

Zoonoser i Kambodja, fältresa för att sprida resultat från projektet

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Kristina Osbjer, Sveriges Lantbruksuniversitet

Enzyme catalyzed intermolecular C-H amination

Prof. Arnold is one of the pioneering scientist, who has discovered the process of directed evolution to develop applicable biocatalytic systems including enzymes and organisms. The directed evolution is natural evolution in vitro, with several rounds of mutagenesis followed by screening and selection of desired properties. Biocatalysis is the natural field of catalysis. A catalyst is a compound which enables a chemical reaction can occur which in regular conditions would not exist. The catalyst can be low

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Tamas Görbe, Stockholm University

Flow-ett landskapsarkitektoniskt och konstnärligt utforskande av landskap

Genom studierna i Ängelholm och projektet Sandlife och platsstudier i Danmark har jag fördjupat både mina kunskaper om sandflykt och de problemtik som medföljt och fortfarande finns i kustnära landskap. De historiska problem har funnits i både Danmark och Sverige och är fortfarande påtagliga i Danmark. Här driver sanden flera meter inåt landet varje år. I spontana möten med personer på plats i båda länderna har jag kunna ta del av personliga erfarenheter och lärt mig om äldre generationers insatser för att

Beviljat belopp: 16000 kr

Sökande: karin westermark, Karin Westermark Studio

Profitability of controlled traffic systems in grass silage production

Är det ekonomiskt med fasta körspår i vallen? Odling med fasta körspår är ett ämne som diskuterats till och från de senaste åren. Fasta körspår eller controlled traffic farming (CTF), syftar till att minska markpackningen genom att begränsa den del av fältet som utsätts för maskintrafik. Konceptet har funnits ett tag, men i och med den ökade användningen av GPS-teknik är det nu mer praktiskt genomförbart. Odlingssystemet har använts i stråsäds- och oljeväxtodling, och vunnit stora framgångar i torra reg

Beviljat belopp: 50000 kr

Sökande: Hans Alvemar, Agroväst Livsmedel AB

Etablering/effektivisering av biogasproduktion inom svensk pappers- och massaindustri

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Eva-Maria Ekstrand, Linköpings Universitet

Begränsningar och möjligheter för skogsträdgårdsodling i svenskt klimat

Intensifieringen av jordbruket har lett till förluster av biologisk mångfald, degradering av mark och vatten samt stora utsläpp av växthusgaser. Det är av stor vikt att vi hittar tekniker för framtidens jordbruk som istället har en positiv inverkan på miljön. Målet med detta forskningsprojekt är att undersöka om agroforestrytekniken skogsträdgårdsodling, som bygger på en hög diversitet av perenna växter och låg skötselintensitet, kan vara ett exempel på sådana system. I denna studie ligger ett särskilt foku

Beviljat belopp: 150000 kr

Sökande: Rebecka Törnqvist, Hälsingbo Skogsträdgård

Terrain evaluation to identify landing locations in mountain areas using soft computation techniques

Terrain evaluation to identify landing locations in mountain areas using soft computation techniques Authors Sattar Ezzati1,3*, Akbar Najafi1, Pete Bettinger2 Ljusk Ola, Eriksson3 1Department Forestry and Forest Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran. E-mail: sattar.ezzati@slu.se 2 Department of Forestry and Forest Management, University of Georgia, Warnell School of Forestry and Natural Resources, Athens, GA.USA 3Department of Forest resource management, Forest Planning section, SLU, U

Beviljat belopp: 12000 kr

Sökande: Sattar Ezzati, Sveriges lantbruksuniversitet Swedish University o

Field surveys on plant species diversity and pollinator diversity of lawns in Xi'an city, China

Popular scientific summary This field work is a very important part of my PhD study. After the field work, I get to know the lawn in China better as a social and ecological phenomenon. The lawn, as the most visible element in urban green infrastructure, is very vital for people’s well-being and urban ecosystem. It is necessary to understand this phenomenon and get to know how much people can benefit from the lawn and how much the lawn is contributing to the urban biodiversity before suggesting sustainable

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Fengping Yang, Swedish University of Agricultural Sciences

Klimat- och markanvändningsrelaterade långtidsstudier av vegetationen i inventeringsrutor kring Enaf

I början av 1970-talet startade professor Börje Lövkvist vid KSLAs fjällgård Enaforsholm i västra Jämtland ett långliggande försök med en vegetationsprofil för att följa vegetationszonerna med botanisk-fenologiska observationer i alpin miljö och i fjällnära skog. Profilen gick från Storsnasens topp, över den nordexponerade sluttningen ner till Enans dalgång och upp på den sydexponerade sluttningen till Högåsens topp. I anslutning till profilen lades ut observationsrutor, totalt 25, om 10 x 10 meter som

Beviljat belopp: 50000 kr

Sökande: Åke Bruce, KSLA

Hotet mot skogsharen i södra Sverige - Räv eller fälthare?

Skogsharen (Lepus timidus) och fälthare (Lepus europaeus) har varit två av våra populäraste jaktvilt i Sverige. Skogsharen kom invandrande till Sverige strax efter senaste istiden, för ungefär 12 000 år sedan medan fältharen introducerades till Sverige på 1800-talet i Skåne och senare i övriga Syd- och Mellansverige. Skogs- och fältharens nuvarande (2017) och tidigare (1960) utbredning baserat på avskjutningsstatistik utbredning i Skandinavien (se figur nedan). De introducerade fälthararna kom från Centrale

Beviljat belopp: 125000 kr

Sökande: Jonas Kindberg, Sveriges Lantbruksuniversitet

Column experiments to study the fate of organic compounds – a review

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Stefan Banzhaf, Göteborgs universitet

Gene2Farm Winter School 2015

Background The Gene2Farm (www.gene2farm.eu) is a project that focuses on the cattle industry. The aim of the project is to develop an accessible, robust, adaptable and reliable system that can be used to apply the new knowledge of the bovine genome, to underpin sustainability and profitability of the European cattle farming. The Gene2Farm consortium consists of a number of different groups from different countries, that works together. Apart from being an important organization for the cattle farming, anot

Beviljat belopp: 9000 kr

Sökande: Kim Jäderkvist Fegraeus, Sveriges Lantbruksuniversitet

Konferensresa LightSym 2016

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Karl-Johan Bergstrand, Sveriges lantbruksuniversitet

Utbytestermin Saskatchewan

En utbytestermin som har givit erfarenheter och nya perspektiv Hur går jordbruket till på prärien i Kanada och hur är det att studera lantbrukskunskap i ett engelskspråkigt land? Det är frågor jag har fått svar på genom min möjlighet att få åka på ett utbyte till Kanada. I Kanada diskuterats ständigt frågor gällande GMO-grödor, nya maskinmodeller och odlingstekniker. Syftet var att skapa ett nätverk, se hur ett framgångsrikt lantbruksland som Kanada ser på jordbruksfrågor, vilka metoder de använder s

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Helena Wiklund, Sveriges lantbruksuniversitet, Ultuna

Conference: Ecology of Soil Microorganisms 2015

Using funds from the Gunnar and Birgitta Nordins Fund awarded to me by KSLA, I was able to attend a large international conference on The Ecology of Soil Microorganisms in Prague, Czech Republic. At this conference I presented research on how soil microbes and nematodes respond to interactions between successional stage, warming, moss removal and shrub removal in the boreal forest. Attendance of this conference will no doubt positively influence my continued career as a plant and soil ecologist by dissemin

Beviljat belopp: 10000 kr

Sökande: Jonathan De Long, Swedish University of Agricultural Sciences

Katalytisk omvandling av bioetanol till biobutanol

I en tid då vi är medvetna om miljöproblemen med beroendet av fossila bränslen, måste vi söka långsiktigt hållbara alternativ. Det är i nuläget inte klart vilken energikälla som huvudsakligen kommer ersätta bensin och diesel, men medan detta undersöks måste vi hitta ett förnyelsebart alternativ som kan fungera under denna övergång som sannolikt kommer ta decennier. Detta förnyelsebara bränslealt

Beviljat belopp: 175000 kr

Sökande: Magnus Johnson, Lunds Universitet

Kunskapsspridning om sambandet mellan våld mot djur och våld mot människor

Vi har bearbetat och skrivit om broschyrer enligt projektansökan. Dessa har trycks upp och delats ut vid föreläsningar, mässor och andra evenemang.

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Carin Holmberg, Se Sambandet

Studying the mating mechanisms in Phytophthora infestans

Phytopthora infestans is a fungus-like organism, belongs to kingdom Stramenopiles, class Oomycota. Oomycetes are responsible for a plethora of plant diseases, causing downy mildews, root rot, damping-off etc. P. infestans causes the late blight disease in potato plants. This pathogen was the cause for the great famine in Ireland in 19th century. Except potatoes, P. infestans can infect tomato plants as well. Nowadays, a huge amount of pesticides is applied on these cultivations against P. infestans, since

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Georgios Tzelepis, SLU

Is phosphorous the next deficient in line after nitrogen?

Produktiviteten i de flesta nordliga skogar är begränsad av tillgången på kväve. Det innebär att gödsling med detta näringsämne leder till att träden växer fortare, eller att man får förändringar i markflorans artsammansättning (t.ex. mer gräs och mindre bärris). Om man tillför kväve minskar denna begränsning och effekterna av ytterligare kvävetillförsel kan förväntas avta, så kallad kvävemättnad inträder. Människan tillför skogsekosystemen kväve, dels direkt genom skogsgödsling, dels oavsiktligt genom luft

Beviljat belopp: 130000 kr

Sökande: Per-Ola Hedwall, SLU

Ansökan om resebidrag för deltagande i statistikkurs

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Per-Ola Hedwall, SLU

Förökning av gran via somatisk embryogenes -optimering för ökad överlevnad vid industriell prod.

Bristen på förädlat granfrö inom svenskt skogsbruk anses vara ett av de största hindren för att omsätta skogsträdsförädlingens vinningar till ökad produktion av skogsråvara, något de senaste årens stora angrepp av grankotterost yttterligare spätt på. En teknologi som har potentialen att komma runt bristen på granfrö är somatisk embryogenes (SE). SE är en metod som möjliggör att från ett enda frö framställa ett oändligt antal genetiskt identiska individer, något som är väldigt intressant ur förädlingssynpunk

Beviljat belopp: 150000 kr

Sökande: Henrik Svennerstam, Sveriges Lantbruksuniversitet

Utbytesstudier i USA, på University of Wisconsin - Madison, vårterminen 2016

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Malin Aldén, Sveriges Lantbruksuniversitet

Stora lantbruksbyggnader - Pilotstudie i Voralberg

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Mats Molén, FOJAB ARKITEKTER

Ansökan om resebidrag till ISAE 50th international congress i Edinburgh, Storbrittanien

Beviljat belopp: 10000 kr

Sökande: Torun Wallgren, Sveriges Lantbruksuniversitet

Resa för fortbildning inom lantbruket

Beviljat belopp: 3000 kr

Sökande: Lisa Skogsberg, Sveriges Lantbruksuniversitet

Vilka faktorer kan buffra för stress hos djur?

Vänligen se bilaga 'Slutrapport Jansson E 2017'.

Beviljat belopp: 70000 kr

Sökande: Emelie Jansson, Linköpings universitet

Vinterekologi i rinnande vatten nedströms vattenkraftverk

Olika typer av is i ett vattendrag kan ha olika effekt på fiskar. Ett tak över huvudet i form av ett istäcke skyddar. I kontrast blir de stressade när is på botten stänger ute dem från skrevor och gömslen. Öringar är vinteraktiva till skillnad från flera andra fiskarter som går i dvala över vintern och öringar måste därför anpassa sig till låga vattentemperaturer, korta dagar med låg ljusintensitet, föränderliga vattenflöden och ofta liten tillgång på föda. I rinnande vatten är vintern ofta en extrem per

Beviljat belopp: 150000 kr

Sökande: Johan Watz, Karlstads universitet

Indications that Site Preparation in the Long-Term Increases Overall Carbon Stocks in Forest Soils

Mekanisk markberedning är en naturlig del av Sveriges skogsbruk. Markberedningen orsakar en störning av marken som kan öka nedbrytningen av organiskt material i marken och därmed öka koldioxidutsläppen till atmosfären. Mekanisk markberedning främjar också etablering och tillväxt av trädplantor, och kan därmed öka det totala kolförrådet i ekosystemet. Hur nettoeffekten i ekosystemet ser ut är idag oklart. För att uppskatta den totala effekten av mekanisk markberedning på hela skogens ekosystem har tre lokale

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Kristina Mjöfors, SLU

Participation in ICFM symposium Current and Future Trends in Food Mycology

International Commission on Food Mycology Workshop 2016 (the ICFM website http://www.foodmycology.org/meetings) gathered world leaders in food and feed mycology, 59 participants and 22 countries. The main topic of this year was current and future trends in food mycology – methods, taxonomy, and emerging problems. Some of them will be emphasized below. Polyphasic approach to classification, cladification and identification of the most important genera of fungi, such as Penicillium, Aspergillus and Talaro

Beviljat belopp: 9000 kr

Sökande: Albina Bakeeva, Swedish University of Agricultural Sciences

Regionala variationer i livsmedelsförsörjningen

Det övergripande syftet med presentationen var att belysa regionala variationer i förutsättningarna för livsmedelsförsörjningen i världen. Detta gjordes utifrån statistik som FN (Förenta Nationerna) har sammanställt om befolkningsutvecklingen i världen och Världsbankens statistikdatabaser om odling. Presentationen visade att kopplingarna mellan samhällsutveckling, miljö och livsmedelsförsörjning är komplexa. Faktorer som påverkar livsmedelsförsörjningen är bland annat ekonomisk utveckling, teknologi, in

Beviljat belopp: 12000 kr

Sökande: Kristina Thorell, Högskolan i Halmstad

Parkförvaltning för brukare - en jämförelse mellan Sverige och Danmark

Arbetet med parkförvaltning har som outtalat huvudsakligt mål att tillgodose behov och önskemål hos brukare, där barn ofta är en särskilt viktig och aktiv brukargrupp. Trots detta är kunskapen om hur parkförvaltningen anpassas efter barn och andra brukare, med ett brett perspektiv på anpassning, mycket begränsad. Det saknas även studier som jämför olika nordiska länder. Detta pilotprojekt har därför inriktats mot att jämföra parkförvaltningar i Sverige och Danmark med inriktning mot hur arbetet relaterar ti

Beviljat belopp: 150000 kr

Sökande: Märit Jansson, SLU

Socioekonomiska effekter av afrikansk svinpest

Resestipendiet utdelades för deltagande i en internationell, vetenskaplig konferens ordnad av International Society for Veterinary Epidemiology and Economics (ISVEE), ”Veterinary Epidemiology & Economics: Planning Our Future” i Yucatan, Mexico den 3-7 november 2015. Konferensen hade lockat ungefär 500 delegater, pågick under fem dagar och innehöll 420 muntliga presentationer och 244 postrar. Under konferensen gav stipendiaten en muntlig presentation med titeln ”The pigs are dead – what happens to the farmer

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Erika Chenais, Statens veterinärmedicinska anstalt

Doktorandkurs i Landscape Ecology

Beviljat belopp: 7000 kr

Sökande: Julia Carlsson, Sveriges Lantbruksuniversitet

Grismedicin – hur skall man väcka intresset för besättningshälsovård hos veterinärstudenterna?

Fokus inom veterinärmedicin rörande lantbrukets djur ligger på så kallad besättningshälsovård, det vill säga utveckling av rutiner och metoder för att förebygga sjukdomsutbrott och förbättra hälsan, och därmed produktionsresultaten, inom grupper av djur. Arbetet med att utreda ett sjukdomsutbrott i en besättning är avancerat och kan närmast liknas vid ett detektivarbete. Dagens utbildning i grismedicin har under en följd av år minskat både tidsmässigt och beträffande möjligheterna att få tillträde till besä

Beviljat belopp: 120000 kr

Sökande: Magdalena Jacobson, SLU

Studieresa - Samtida och historisk japansk landskapsarkitektur, återkopplad till en svenskt kontext

Lärdomar från min studieresa i Japan våren 2016. Min studieresa till Japan har verkligen varit en ögonöppnande upplevelse. Att försöka förstå och fånga japansk landskapsarkitektur och trädgårdskonst har visat sig vara ett större åtagande än vad jag först trodde. Ju mer jag lär mig om ämnet, desto mer förstår jag att japansk trädgårdskonst är så mycket mer än de vajande bambuskogar, mossbeklädda stenar och krattade grusfält jag först förknippade med japan. Det är otroligt spännande att fördjupa sig i ämnet,

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Mikaela Svensson, Mikaela Svensson

To be active in: 18th World Congress of Food Science and Technology, Aug 21 to 25 2016, Dublin

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Julia Darlison, SLU

Gödsling med svavel och kalium till lusern

Diskussion Gödsling med svavel och kalium till lusernvallar har under 2016 gett en skördeökning på båda försöksplatserna. I Vedemö har tillförsel av 25 kg S (Led B - Kieserit och Led C - Kalimagnesia) avkastat mer än tillförsel med 50 kg S (Led D - Kaliumsulfat) som i sin tur avkastat mer än ogödslat, där skillnaderna mellan led B och C var signifikant skilda från led A, ogödslat. På Klostergården var det ett liknande mönster men där var ingen skillnad mellan ogödslat och gödsling med Kaliumsulfat. På Klo

Beviljat belopp: 120000 kr

Sökande: Anders Månsson, Hushållningssällskapet Östergötland

Växtskyddspotential hos cellkulturer från medicinalväxter mot gråmögel

Jordgubbar är den värdemässigt viktigaste enskilda kulturen inom trädgårdsproduktionen med ett beräknad värde på 452 miljoner kr. Gråmögel är det största växtskyddsproblemet i jordgubbar. Under blomningen appliceras fungicider ca var 5-7e dag mot gråmögel. Trots det kan odlingen drabbas av stora förluster. Jordgubbar är den gröda, följt av potatis, som i genomsnitt behandlas med störst mängd fungicider per areal. Den största andelen svampbekämpningar görs mot gråmögelangrepp. De senaste åren har man funn

Beviljat belopp: 100000 kr

Sökande: Sammar Khalil, Sveriges lantbruksuniversitet

Resa till World Buiatrics Congress 2016

God juverhälsa leder till ökad mjölkproduktion, god mjölkkvalitet och minskad antibiotikaanvändning. Avgörande faktorer för en lyckad mjölkning och god juverhälsa är att ha mjölkningsutrustningen i gott skick, bra mjölkningsteknik samt rena och lugna kor. Ökad effektivitet i mjölkningsstallet kan minska arbetstiden under mjölkning vilket skapar tid för andra arbetsuppgifter och har i slutändan en positiv påverkan på företagets ekonomi. En mjölkningsanläggning anpassad till besättningens kor ökar kokomforten

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Sara Ellinor Cederlöf, Växa Sverige

Deltagande i ISHS symposium 8th International Symposium on Light in Horticulture

Oral presentation: Scientists from all over the world working with Light were there to present their results and latest research. Some of the following presentations were interesting to me as there were new to me. 1- 50% energy saving by the smart use of LEDs in greenhouse horticulture 2- Phenotyping tomato genotypes for light use efficiency under different LED lighting regimes 3- Effect of UV LEDs in horticulture (from biology to application ) 4- Impact of light quality on the growth and secondary me

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Samareh Gharaie, Sveriges Lantbruksuniversitet

Historisk odling av korn som livsmedel och hur det användes utöver malt.

Kornets historiska betydelse som matgröda efter det att rågen tagit över som brödsäd blir belyst. Att korn användes till malt är välkänt men kornets övriga användningsområden är inte lika undersökt. Ofta förutsätts att det mesta gick till malt utom i norra Sverige där kornet behöll sin ställning som brödsäd. Tidigare undersökningar som byggt på matlistor från hospital och fartyg visar att det visserligen använts till mat utöver malt och brödmjöl men att omfattningen utöver malt var ganska låg. Dessa undersö

Beviljat belopp: 64000 kr

Sökande: Agneta Börjeson, Röttle natur och kultur

Effects of Serratia bacteria on microbial communities & allocation of C derived from oilseed rape

Soil living pathogenic fungi are problematic for agriculture as they cannot be efficiently dealt with by chemical control methods. Great hope is put to the possibility to develop biological agents from bacteria naturally antagonistic to the fungi. The interaction between the pathogen Rhizoctonia solani and two of its bacterial enemies, Serratia plymuthica and S. proteamaculans, is hereby investigated. To develop as efficient biocontrol agents as possible, it is crucial to understand the interaction between

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Konstantia Gkarmiri, Swedish University of Agricultural Sciences

Digitalisering av SMPs meddelandeserie - steg 1

Under hela 1900-talet fram till nedläggningen 1995 genomförde SMP provningar av lantbruks-, skogs- och trädgårdmaskiner. Resultaten från dessa provningar publicerades i provningsmeddelanden. Meddelandena visade egenskaper för enstaka maskiner och sammantaget visar materialet näringarnas mekanisering under 1900-talet. Verksamheten finansierades med provningsavgifter, prenumerationer och med statsanslag. Projektet innebär att hela materialet i nästa steg digitaliseras. Provningsmeddelandena blir därmed allm

Beviljat belopp: 100000 kr

Sökande: Bengt Zetterström, RISE SMP Svensk Maskinprovning AB

Studier vid University of Manitoba, Canada 2016

Den utförda resan och min utbytestermin pågick mellan januari och april 2016. Under dessa månader utvecklades jag både på det personliga planet och i min yrkesroll som blivande landskapsarkitekt. Resorna inom Kanada valdes med omsorg efter vad som finns att upptäcka rent arkitekturmässigt. Här undersöktes hur städerna har utvecklats sett ur dess topografi, hur väl städerna lyckats med sina lokala transportmedel samt hur klasskillnader påverkat stadsbilden och uppdelning av kvarteren. Även kända parker och b

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Sofia Svanland, Sveriges Lantbruksuniversitet

Deltagande i "International Conference on Veterinary and Animal Sciences"

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Gunilla Ström, Sveriges Lantbruksuniversitet

Samarbete mellan SLU:s lantmästarstudenter och unga agro-entreprenörer i Nigeria

Veckan var allt annat än en semester, det fanns alltid något inplanerat. Första dagen började med introduktion av IITA och området. Senare fick vi presentera oss själv och självklart likaså de unga Agriprenörerna. Sedan fick vi en rundtur på området där vi fick en snabb glimt av de olika försöken de hade. Vi kunde därmed göra oss en bild av hur de 1000ha stora området såg ut. Förutom fältförsök och regnskog finns även pool, golfbana, tennisbana mm. Veckan fortsatte med information om forskning och olika pr

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Rickard Karlsson, SLU Alnarp

Utveckling, uttagning och information om SM i skog

Här lämnas ingen kommentar.

Beviljat belopp: 90000 kr

Sökande: Lena Ström, Förbundet Skog och Ungdom

Arbetsmiljön vid skörd av humle med plockmaskin - riskinventering och åtgärdsförslag

Den småskaliga öltillverkningen i Sverige har ökat markant under senare år och parallellt med detta ett stigande intresse för att använda svensk humle i produktionen. Expansion av den svenska humleodlingen skulle väsentligt underlättas av att skördearbetet mekaniserades. Flera odlare står därför i begrepp att investera i någon form av plockmaskin d.v.s. en utrustning där humlekottarna frånskiljs från rankorna och rensas. Sådana plockmaskiner är en helt ny företeelse i Sverige men de är nödvändiga om vi

Beviljat belopp: 200000 kr

Sökande: Gunnar Lundin, JTI-Institutet för jordbruks- och miljöteknik

Utvärdering av motorsågskörkort och sammanställning av kursupplägg för utbildningens genomförande

Med syftet var att undersöka vilka kunskaper som självverksamma motorsågskörkortsinnehavare har kvar flera år efter genomgången utbildning så fick 3000 AB-körkortsinnehavare inbjudan om att skriva om proven igen. Detta resulterade i att 700 personer skrev de webbaserade proven samt svarade på frågor om deras motorsågsanvändande och hur de uppfattade motorsågskörkortsutbildningen. Ca 70 % av dessa arbetar med motorsåg främst inom självverksamhet. De självverksamma fick signifikant högre poäng på B-provet än

Beviljat belopp: 250000 kr

Sökande: Carola Häggström, Sveriges lantbruksuniversitet

Tröskning av färska åkerbönor till livsmedel – kunskapsuppbyggnad och praktiska prov

Befintlig teknik för tröskning av ärter till färskfrysning (motsvarande produktion av "Findusärter") kan användas till att på liknande sätt skörda gröna, omogna åkerbönor till färskfrysning. De skärbord som används internationellt bör införskaffas till svenska befintliga Plogertröskor eftersom de svenska ärttröskorna inte kan få in åkerbönplantorna utan att dessa strängläggs först. Vi noterar att de vanliga åkerbönsorterna Gloria och Fuego förefaller vara lämpliga att odla till färskfrysning eftersom d

Beviljat belopp: 163000 kr

Sökande: Fredrik Fogelberg, JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik

Utveckling av utbildningsverktyg för Smart Phone och iPad om arbete och säkerhet i lantbruket

En digital utbildningsapplikation, Arbeta säkert i mjölkproduktion, har utvecklats och finns nerladdningsbar utan kostnad via App store (Iphone) eller Playbutik (Android). SLU applikationen, som är på svenska, är uppbyggd i olika teman och avsnitt och innehåller interaktiva inlärningsmoment i form av foto, film, text och ljudinspelning samt kunskapstester efter varje avsnitt. Avsnitten i applikationen omfattar en kort introduktion till utbildningsverktyget och information om Arbetsmiljölagen, säkerhet i

Beviljat belopp: 240000 kr

Sökande: Christina Lunner Kolstrup, Sveriges Lantbruksuniversitet

Arbetsolyckor vid mjölkning

Trots att mjölkningssystemen utvecklats mycket är mjölkningen fortfarande ett arbetsmoment med frekventa arbetsolycksfall. Det finns forskning som fokuserar på ergonomiska fråge-ställningar och belastningsskador vid mjölkningsarbete, men det är däremot få studier som tittat specifikt på olycksfallen kopplat till mjölkning. Målet med studien var att, genom uppföljning av anmälda olycksfall i samband med mjölkning, få djupare kunskap om omständigheterna kring olyckorna, t.ex. hur och varför olyckorna skett sa

Beviljat belopp: 250000 kr

Sökande: Cecilia Lindahl, RISE Research Institutes of Sweden

Stress och trötthet som orsak till olycksfall inom jordbruket

Bakgrund Jord- och skogsbruk är särskilt drabbat av arbetsrelaterade olyckor och dödsfall jämfört med andra branscher vilket behöver förklaras och åtgärdas. Några studier har påtalat att stress kan vara en farlig faktor till att lantbrukaren ibland tar medvetna risker som kan leda till olycksfall men hur detta orsakssamband ser ut är inte tillräckligt kartlagt. Syfte Syftet med studien är att göra en kunskapssammanställning om riskfaktorerna stress och trötthet och deras betydelse för olycksfall i jord

Beviljat belopp: 248000 kr

Sökande: Stefan Pinzke, SLU

Arbetsmiljöutbildning vid Naturbruksskolor. En kartläggning och analys

Jord- och skogsbruk är fortfarande en av landets mest skadedrabbade näringar och det är av största vikt att framtidens företagare och medarbetare inom den gröna sektorn, tidigt får kunskap och insikt om arbetsmiljöns betydelse för ett tryggt, säkert och gott arbete för att skapa en förbättrad säkerhetskultur inom näringen. Denna studie syftade till att kartlägga och analysera den arbetsmiljöutbildning som ges vid svenska naturbruksgymnasier och avgränsades till Naturbruksprogrammets lantbruksinriktning

Beviljat belopp: 240000 kr

Sökande: Peter Lundqvist, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

Tekniska utvecklingen Skol-SM och tävlingsplöjning samt brukshästverksamheten

Beviljat belopp: 90000 kr

Sökande: Johanna Fagerström, Jordbrukare Ungdomens Förbund

SM i skog och Skolmästerskap 2015

Beviljat belopp: 90000 kr

Sökande: Lena Ström, Förbundet Skog och Ungdom

Vardagens förändring och förväntningar: teknikutveckling och rationalisering på svenska mjölkgårdar

Den 18-21 augusti deltog Elias Andersson, forskare vid SLU, vid den Europeiska landsbygdssociologikonferensen i Aberdeeen. I en session kring lantbrukets utmaningar genomfördes presentationen ”Vardagens förändring och förväntningar: teknikutveckling och rationalisering på svenska mjölkgårdar”. Utifrån resultaten från studien fördes en efterföljande diskussion och nya kontakter med både svanka och europeiska forskare knöts.

Beviljat belopp: 14000 kr

Sökande: Elias Andersson, Sveriges Lantbruksuniversitet

Aktiv dammreducering av hö och halm - kompletterande studier

Hö och halm kan ibland innehålla stora mängder organiskt damm som vid hantering frigörs och sprids i luften. Förutom rena fragment av organiskt material kan dammet innehålla sporer från mögelsvampar och bakterier. Vid inandning följer små partiklar med inandningsluften och beroende på sin storlek fastnar de på olika ställen i luftvägarna, vilket kan ge upphov till hälsoproblem i form av allergiska reaktioner och infektioner i luftvägar och lungor. Detta projekt är en komplettering till ett tidigare utfö

Beviljat belopp: 148000 kr

Sökande: Martin Sundberg, JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik

Utbytesstudier i Melbourne

Jag har under en termin studerat landskapsarkitektur på the University of Melbourne under hösten 2015. Målet var att lära mig mer om hur de jobbar med ekosystemtjänster, delaktighetsprocesser och klimatförändringar för att kunna ta med mig verktyg och färdigheter hem till fortsatta studier och yrkesliv som landskapsarkitekt - något som jag verkligen uppnått vilket varit väldigt roligt och givande.

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Ellinor Scharin, Sveriges Lantbruksuniversitet

Resa till Italien för deltagande i ”the IV International Conference on RAGUSA SHWA 2015"

I projektet sammanställdes och analyserades arbetsolycksfall som drabbat kvinnor i jordbruket från AFA Försäkrings och Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik för tidsperioden 2009–2013. Totalt ingick 592 skadeanmälningar i analysen. Även de skadades egna händelsebeskrivningar av olycksförloppet granskades i syfte att få en djupare förståelse för bakomliggande orsaker och omständigheter. Utifrån resultatet diskuterades orsaker och möjliga åtgärder med en referensgrupp bestående av personer med lång

Beviljat belopp: 18000 kr

Sökande: Ann-Kristina Lind, RISE Research Institutes of Sweden

Bestämning av golvytornas renhet i mjölkkostallar

Denna studie var en viktig metodologisk undersökning av de mest lämpade metoderna för bestämning av golvrenheten i djurstallar där kapaciteten för två metoder med olika grundprinciper jämfördes. Den ena metoden var en semi‐kvantitativ metod som bygger på kolorimetri (färg bestämning) och den andra metoden var en kvantitativ metod som bygger på samling och vägning av smutsmängden från en begränsad yta på gödselgångarna. Kolorimetriska metoder för att mäta renheten i djurstallar är en beprövad metod

Beviljat belopp: 200000 kr

Sökande: Knut-Håkan Jeppsson, Sveriges Lantbruksuniversitet

Arbetsmiljö och säkerhet vid arbete runt verkstolen

Klövverkning genomförs vanligtvis minst två gånger per år på mjölkgårdar. En korrekt utförd och regelbunden klövvård är av stor betydelse för besättningens klövhälsa och djurvälfärd. Klövverkningen utförs oftast av professionella klövvårdare som kommer till gården med verkstol och annan utrustning med sig. Utöver att ansvara för drivningen av djuren till verkstolen, är det vanligt att någon från gården är med och assisterar klövvårdaren i arbetet runt verkstolen. Syftet med projektet var att studera arbe

Beviljat belopp: 200000 kr

Sökande: Cecilia Lindahl, RISE Research Institutes of Sweden

Tjurar – en olycksfallsrisk i lösdriften

Det förmodas finnas en ökande trend bland mjölkproducenter att ha tjur i besättningen för att underlätta brunstpassningen. Tjuren innebär dock en ökad olycksfallsrisk för lantbrukaren och de anställda, särskilt när tjuren går fritt med mjölkkorna i lösdriften. Av de dödsolyckor i lantbruket där nötkreatur varit inblandade, har attack från en tjur av mjölkras varit en av de vanligaste händelsebeskrivningarna. Målet med projektet var att undersöka hur tjurar hanteras och hålls hos mjölkproducenter samt få

Beviljat belopp: 250000 kr

Sökande: Cecilia Lindahl, RISE Research Institutes of Sweden

Deltagande vid konferens ISAE 2015 i Sapporo, Japan, 14-17 september

Resestipendiet gällde en resa till Sapporo, Japan, för att delta på konferensen 49th Congress of the International Society for Applied Ethology (ISAE 2015). Syftet var att muntligt presentera resultat från doktorsavhandling med inriktningen förebyggande av olycksfall i lantbruket med fokus på nötkreaturshantering i mjölkproduktionen, ta del av aktuella forskningsresultat inom området samt knyta nya kontakter. Konferensen inleddes med välkomsttal och Wood-Gush Memorial Lecture med titeln ”A study on the n

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Cecilia Lindahl, RISE Research Institutes of Sweden

Resa till USA för deltagande i AgrAbility National Training Workshop in Rochester 13 – 16 april 2015

Bakgrund Lantbruk och skogsnäringen tillhör näringar med höga risker som kan orsaka skador och sjukdomar. Största skadorna är fallskador, kläm och skärskador och många får förflyttningsskador som gör att man har svårt att hantera sina arbetsutrustningar På de flesta arbetsplatser finns traktorer och maskiner och där förarplatsen är placerad ca 1 – 2 meter över marknivån och man måste använda fast monterade vertikala fotsteg för att komma i och ur traktorn/maskinen. Klättra upp och ner är ett moment som

Beviljat belopp: 30000 kr

Sökande: Torsten Ivarsson, Human Miljö

Brukshästverksamheten och Skol SM med traktor

Beviljat belopp: 90000 kr

Sökande: Johanna Fagerström, Jordbrukare Ungdomens Förbund

Medverkan vid The International Congress on Rural Health

Undertecknad erhöll ett resestipendium ur SLO-fonden (SLv2015-0046) på 13 000:- för medverkan vid ”the International Congress on Rural Health”, Lodi, Italien den 8-11 September 2015. Jag ingick i the International Advisory Board för konferensen och var med i planeringsprocessen. Under själva konferensen hade jag ett ”key-note” föredrag med titeln ”A Swedish strategy for safety and health in agriculture – from zero vision of fatalities to certification of working conditions”. Ett föredrag som gave en öve

Beviljat belopp: 13000 kr

Sökande: Peter Lundqvist, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

Utveckling av spruttekniken vid radsprutning

Populärvetenskaplig sammanfattning Radsprutning i kombination med radhackning har i försök haft samma skörd och ogräseffekt som bredsprutning. Mängden bekämpningsmedel per hektar har kunnat reduceras med ca 65 % med radsprutningen. Detta är en stor miljövinst. För att kunna användas praktiskt återstår dock flera saker som behöver lösas. Rätt sprutmunstycken för att få ut rätt vätskemängd med rätt typ av droppstorlek är ett problem som måste lösas. Vindskydd behövs för att sprutningen ska kunna göras vid så

Beviljat belopp: 110000 kr

Sökande: Per Ståhl, Hushållningssällskapet Östergötland

Bedömningsverktyg för P-läckage från åkermark

Såväl nationella som internationella åtaganden ställer krav på det svenska jordbruket att minska sin belastning av fosfor (P) på våra omgivande vatten. Det har visat sig svårt att finna generella åtgärder för att minska P-läckaget som fungerar på olika jordar och i olika odlingssystem. I mycket större utsträckning än odlingsåtgärderna är det jordarnas kemiska och fysikaliska egenskaper som styr förlusten av P och därmed vilka motåtgärder som är lämpliga. Flera studier har visat på en koppling mellan P-sorpt

Beviljat belopp: 125000 kr

Sökande: Helena Linefur, Sveriges Lantbruksuniversitet

Strukturkalkning – vad påverkar åtgärdens effekt på mark, miljö och gröda?

Inom statens satsning på Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) får lantbrukare bidrag till strukturkalkning för att minska riskerna för fosforförluster från åkermark. Vid strukturkalkning tillför man en blandning av kalkstensmjöl och släckt kalk till marken för att förbättra markstrukturen på lerjordar. Tre LOVA-projekt med delfinansiering från Länsstyrelsen i Skåne har haft som mål att minska fosforförlusterna från skånska jordbruksmarker genom strukturkalkning. Inom dessa projekt har man i samband med struktur

Beviljat belopp: 175000 kr

Sökande: Kerstin Berglund, Sveriges lantbruksuniversitet

Skogsgödslingens långsiktiga effekter på markens fält- och bottenvegetation

Skogforsk förfogar över ett stort antal långliggande gödslingsförsök varav många nu börjar närma sig ålder för föryngringsavverkning. Detta är en stor tillgång för studier av de långsiktiga effekterna av skogsgödsling på skogsekosystemen. Från denna försöksdatabank har vi valt ut tolv försök lämpliga för vegetationsstudier. Dessa tolv försök är fördelade på tre vegetationstyper. Försöken är valda med avseende på geografisk och bördighetsmässig spridning och praktiskt tillämpade gödslingsregimer. Endast beha

Beviljat belopp: 100000 kr

Sökande: Staffan Jacobson, Skogforsk

Långtidseffekter av skogsmarkskalkning på markens kol- och kväveförråd

Kalkning av marken i en granskog i Hasslöv (på Hallandsåsen) med medelhög (3,45 ton/ha) och hög (8,75 ton/ha) kalkgiva medförde både väntade och oväntade effekter. Humusskiktets pH-värde (i vattenextrakt) i kontrollytorna var i början 4,3 men sjönk till 4,0 efter 32 år. Kalkning med den medelhöga givan höjde pH-värdet till 5,1 efter sex år, men det sjönk till 4,0 efter 32 år. Denna giva kompenserade alltså för den pågående försurningen i 30 år. Motsvarande värden med den högsta givan var 6,0 (5-6 år) och 4,

Beviljat belopp: 75000 kr

Sökande: Tryggve Persson, SLU

Bor i svensk växtproduktion - behov av reviderade riktlinjer?

Svensk åkermark innehåller relativt låga halter av bor (B) och B-brist förekommer i B-krävande grödor. Det finns i dagsläget riktlinjer för när B-gödsling är nödvändig som baseras på gränsvärden för halter av lättillgängligt B i matjorden. Det råder dock en viss osäkerhet kring tillförlitligheten av dessa riktlinjer och genomförda försök uppvisar delvis en diskrepans mellan rekommendationer och skördeeffekter i grödan. Det finns därför ett behov av att studera vad som ligger till grund för dagens riktlinjer

Beviljat belopp: 96000 kr

Sökande: Karin Hamnér, Sveriges lantbruksuniversitet

Två praktikplatser i Hong Kong inom landskapsarkitektur

Jag har under min tid som landskapsarkitektstudent mer och mer fått intresse för frågor som rör utveckling av människors levnadsmiljöer. I takt med att befolkningstalen i världens storstäder ständigt ökar ställs det högre press på just människornas levnadsmiljöer och därför högre krav på god stadsplanering. Inom ramen för min utbildning har jag valt att framförallt koncentrera mig på frågeställningar som urbaniseringen och dess processer som ett globalt fenomen. Kina och inte minst Hongkong utgör ett intres

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Hannah Marschall, SLU

Studieresa om rain gardens - en modern dagvattenhantering

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Åsa Wellander, SLU Alnarp

EN STUDIE I URBANT JORDBRUK PÅ KUBA

På Kuba har en urban jordbrukssektor växt fram under de senaste decennierna och produktionen där sker generellt sett i enlighet med organiska och agroekologiska principer. Omställningen på Kuba var inget frivilligt val utan en konsekvens av Sovjetunionens kollaps 1991. I och med den förlorade Kuba 90 procent av sin totala oljetillförsel. Man övergav det sovjetinspirerade storskaliga jordbruket, som var beroende av maskiner och bekämpningsmedel, för ett ekologiskt småskaligt stadsjordbruk för att landet skul

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Johanna Bratel, Raketa

Kvalificerad agronompraktik på näringsdepartementet

Kvalificerad agronompraktik genomfördes på Näringsdepartementet i Stockholm under 22 dagar i augusti till oktober. Praktiken har gett mig ovärderliga erfarenheter inför framtiden som agronom.

Beviljat belopp: 3950 kr

Sökande: Lisa Skogsberg, Sveriges Lantbruksuniversitet

Stability of UHT milk and the impact of raw milk quality

Beviljat belopp: 10000 kr

Sökande: Maria Karlsson, SLU

Graduate Accelerated BVetMed with Certificate in Work-based Learning and Research

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Katriina Willgert, Royal Veterinary College

Studieresa till Kina

Tjänsten som VMS Technical Specialist innebär dels gårdsbesök med service, support och inventering av gårdarnas lager av reservdelar men också säljsupport, intervjua nya servicetekniker samt att utbilda nyanställda.

Beviljat belopp: 10000 kr

Sökande: Nina Nilsson, Hushållningssällskapet Kalmar

Are marine-derived nutrients incorporated into the tissues of Swedish boreal stream communities?

Innehåller organismer i boreala vattendrag näringsämnen som kan härledas från den marina miljön? Östersjölaxen är en högt prioriterad art av globalt intresse enligt Helsingforskommissionen (HELCOM), och i många svenska älvar har de vilda bestånden av lax minskat drastiskt. Den största delen av den naturliga laxproduktionen förekommer numer i de nordligaste delarna av Östersjön. Även hos havsvandrande öring är många populationer hotade, särskilt i norra Sverige. I de vattendrag där dessa arter är en natu

Beviljat belopp: 90000 kr

Sökande: Rahmat Naddafi, Swedish University of Agricultural Sciences

Landskapet och skissen tryckbidrag

Arbetet med LANDSKAPET OCH SKISSEN påbörjades i samband med att två förgrundsgestalter för nutida landskapsarkitektur, professorerna Eivor Bucht och Pär ”Pinge” Gustafsson, skulle på i pension. Året var 2011 och den Europeiska landskapskonventionen hade just trätt i kraft i Sverige. Konventionen innebär att landskapet är allas och att ingen expert har tolkningsföretärde när det handlar om att skydda, förvalta och planera det. Hur skulle denna konvention förändra landskapsarkitektens arbete? Hur skul

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Carola Wingren, SLU

Odling av foderjäst på biogassubstrat från mejeri

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Jonas Ohlsson, SLU

Skogskollo för tjejer

Syftet med projekt Skogskollo för tjejer har varit att medverka till att förändra bilden av skogssektorn hos unga tjejer och det omgivande samhället. Projektet har genomförts under perioden 2015-05-15 till och 2017-06-30 och verksamheten har i huvudsak bestått i att planera och genomföra Skogskollon, som i första hand vänt sig till unga tjejer i 10-12 års åldern. Totalt har det anordnats 9 kollon inom projektet med totalt 134 tjejer. Skogskollo har under projektperioden genomförts i Västerbotten, Västernorr

Beviljat belopp: 200000 kr

Sökande: Lena Jonsson, Skogstekniska klustret

Fördjupande kurs i lantbruksjournalistik

Föreningen Skogs- och lantbruksjournalister, FSLJ, har under 2016 och 2017 arrangerat tre kurser för allmänjournalister i jordbrukspolitik, lantbruk och skogsbruk samt hur det går att göra journalistik av det. Kurserna riktade sig till allmänjournalister där ett 30-tal har deltagit i de olika kurserna. Alla kurser utlystes i tidningen Journalisten och spreds i föreningens nätverk. Syftet är att öka kunskapen och därmed medveten om de gröna näringarna som bevakningsområden. Vår tanke är att genom att vidareu

Beviljat belopp: 200000 kr

Sökande: Anna Nilsson, FSLJ Föreningen för Skogs- & Lantbruksjournalister

Utbytesstudier i landskapsarkitektur

Studieresan till USA har för mig varit en berikande upplevelse och jag har utvecklats oerhört både professionellt och personligen. Det har även varit en intressant studie i att jämföra det svenska och det amerikanska utbildningssystemet. Lärarna på skolan är ofta engagerade verksamheter vid sidan av skolan vilket gett en intressant inblick i flera intressanta projekt som de arbetat med på olika platser i i New York. Studietakten för masterstudenter på arkitekturskolan är väldigt hög och kraven på att prest

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Maja Råby, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Alnarp

(Hur sker miljöomställningen i staden Los Angeles) Var god se bifogad PDF-fil

-

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Daniel Nilsson, Sveriges lantbruksuniversitet

Masterstudier inom landskapsarkitektur

Beviljat belopp: 7000 kr

Sökande: Sanne Christensen Strömgren, Sveriges Lantbruksuniversitet

Urban odling ur ett ekosystemtjänst-perspektiv i Buenos Aires, Argentina

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Åsa Bugge Marin, Sveriges lantbruksuniverstiet, Alnarp

Praktik vid Bergianska trädgården

Beviljat belopp: 14000 kr

Sökande: Susanne Stenqvist, SLU, Alnarp

Conference on Agriculture in Urbanizing society

Beviljat belopp: 7500 kr

Sökande: Ivana Souckova, Sveriges lantbruksuniversitet

Conference on Agriculture in an urbanizing society

Beviljat belopp: 7500 kr

Sökande: Linnea Lindström, SLU

Studieresa till Japan

Idén att resa runt i japan föddes under vårterminen under min kandidat i landskapsarkitektur, det är sprunget ur ett intresse av landskapsarkitekturens förhållande till ljudlandskap och jag har sett en frånvaro av diskussion om ljudlandskapet i min utbildning och arkitektoniska sammanhang. Det har väckt en nyfikenhet i mig att utforska användandet av ljud i stadsmiljö och hur ljudlandskapet påverkar rumslig uppfattning. En annan anledning till studieresan var att studera landskapsarkitektoniska aspekter och

Beviljat belopp: 10000 kr

Sökande: Sofi Unnersjö, Sveriges lantbruksuniversitet

Samarbete mellan SLU:s lantmästarstudenter och Unga agro-entreprenörer i Nigeria

Publicerat i Lantmästaren 2015 Nr 5 Veckan var allt annat än en semester, det fanns alltid något inplanerat. Första dagen började med introduktion av IITA och området. Senare fick vi presentera oss själv och självklart likaså de unga Agriprenörerna. Sedan fick vi en rundtur på området där vi fick en snabb glimt av de olika försöken de hade. Vi kunde därmed göra oss en bild av hur de 1000ha stora området såg ut. Förutom fältförsök och regnskog finns även pool, golfbana, tennisbana mm. Veckan fortsatte me

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Kim Eriksson, SLU Alnarp

Praktik i samverkan mellan forskare och odlare

Det finns en utförlig rapport på 14 sidor om praktiken i ett pdf dokument om ni vill ha!

Beviljat belopp: 15000 kr

Sökande: Anna Douhan Sundahl, Sveriges Lantbruksuniversitet

Community Supported Agriculture (CSA); a model for idealists?

På den internationella konferensen "Agriculture in an Urbanizing Society. Reconecting Agriculture and Food Chains to Societal Needs" i Rom 13-17:e september 2015 presenterade jag mitt forskningspaper "Community Supported Agriculture (CSA); a model for idealists? – How to find producers and consumers interested in CSA in Sweden". Forskningspapret utgår ifrån mitt examensarbete som skrivits inom ämnet landskapsarkitektur vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Alnarp.

Beviljat belopp: 9500 kr

Sökande: Jenny Sjöblom, Sveriges lantbruksuniversitet

Kan rådgivning leda till bättre kalvhållning, med hänseende till ekonomi och välfärd?

I mjölkproduktionen är det vanligt att de lakterande korna är de som har högst prioritet. Detta för att det är de som drar in pengarna. Även dräktiga ungdjur och sinkor anses viktiga för att hålla igång produktionen. Kalvarna däremot anses ha en relativt låg prioritet och hamnar därför ofta i skymundan. För att en mjölkproduktion ska vara hållbar i längden är dock kalvarna mycket viktiga. Det är kalvarna som i framtiden ska bli rekryteringsdjur och ersätta mjölkkorna. Det är därför mycket viktigt att kalvar

Beviljat belopp: 10000 kr

Sökande: Anna Johansson, SLU

Utlandsstudier ht-15 vid University of Manitoba, Kanada

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Jonathan Anderson, Sveriges Lantbruksuniversitet

Environmental Planning Utbytesstudier i Kandada

Mellan den 4 januari och en 23e april 2016 var jag i Prince George, British Columbia, Canada för att under en termin studera på det miljöorienterade och unga University of Northern British Columbia (UNBC). Detta var en del av mitt fjärde år på lanskapsarkitektprogrammet på Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp. Jag läste kurser inom miljö och hållbar planering (Environmental Planning och Environmental Studies.) Under min tid i Kanada lärde jag mig om planering utifrån en plats med många likheter med svenska

Beviljat belopp: 10000 kr

Sökande: Anneli Bartholdsson, Sveriges Lantbruksuniversitet

Stability of UHT milk and the impact of raw milk quality

Beviljat belopp: 9000 kr

Sökande: Maria Karlsson, SLU

Samarbete mellan SLU:s lantmästarstudenter och Unga agro-entreprenörer i Nigeria

Beviljat belopp: 20000 kr

Sökande: Christine Sandén, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

Utlandsstudier inom landskapsarkitektur vid Sheffield University, England

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Lovisa Gustafsson, Sveriges lantbruksuniversitet

Utbytesstudier vid "University of Manitoba"

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Tora Myhr, SLU

Utbytesstudier vid Leeds Metropolitan University

Eftersom denna ansökan endast gäller resebidrag och inte rör forskning och vetenskap/populärvetenskap, håller jag sammanfattningen kort: Nya kunskaper om landskapsarkitektur och massor med inspiration för framtida projekt, nya perspektiv på Sverige och England och massvis med engelskakunskaper. Tack för ert stöd!

Beviljat belopp: 8000 kr

Sökande: Ivan Forsman, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Utbytesstudier vid IUAV, Venedig

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Lisa Erséus, Sveriges Lantbruksuniversitet

Utbytesstudier på University of Manitoba, Kanada under höstterminen 2015

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Hedvig Sack, Sveriges Lantbruksuniversitet

Fortbildning i IPM för frilandsgrönsaker samt vinodling

Nya utmaningar för växtskydd i grönsaksodling Det var växtskydd i frilandsgrönsaker som stod på agendan när IOBCs arbetsgrupp för ämnet hade konferens i början på oktober. IOBC står för "The International Organisation for Biological Control", och arbetsgruppen för grönsaker har sedan flera decennier tillbaka arbetat med att implementera hållbara lösningar för växtskydd i grönsaksodling.Trettiotalet forskare, rådgivare och myndighetspersoner samlades på Kompetenz- und Beratungszentrum für Gartenbau und L

Beviljat belopp: 12000 kr

Sökande: Victoria Tönnberg, Sveriges Lantbruksuniversitet

Urban odling ur ett ekosystemtjänst-perspektiv i Buenos Aires, Argentina

Stadsodling i Argentina En fälstudie genomfördes under hösten 2015 av oss landskapsarkitektstudenter Kajsa Ignell och Åsa Bugge Marin för att studera stadsodling i Buenos Aires och Rosario, Argentina. Fältstudien pågick i åtta veckor med platsbesök på olika odlingsplatser, deltagande i konferenser, handledningsmöten med samarbetsuniversitetet och egna studier. Vi använde oss av metoder som enkäter, intervjuer och inventeringar med foto, skisser och formulär. Fältstudien resulterar i ett examensarbete

Beviljat belopp: 25000 kr

Sökande: Kajsa Ignell, Sveriges Lantbruksuniversitet SLU

Hållbar stadsbyggnad genom ståndortsanpassad trädanvändning

Stadens träd har påvisat manga viktiga funktioner som är avgörande för en hållbar stadsutveckling. Dessa tjänster brukar sammanställas som ekosystemtjänster och kan vara hur träden kan g stadens mikroklimat genom reglering av kalla vindar samt skugga varma platser, vara en del i lokalt omhändertagande av dagvatten, ge viktiga rekreativa värden, ger viktiga livsmiljöer för andra växter och djur etc. För att dessa ekosystemtjänster skall kunna levereras fullt ut är det viktigt att träden mår bra samt når stör

Beviljat belopp: 150000 kr

Sökande: Henrik Sjöman, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)