Sök anslag ur SLO-fonden senast 1 april

Bidrag delas ut till utbildnings-, försöks- och forskningsverksamhet.


Sök anslag ur SLO-fonden senast 1 april Mer information
Mer information
Ansöksenast:
Beskedges:
Sökbartbelopp:
Totaltbelopp:

Stiftelsen SLO-fonden har till ändamål att verka för jordbrukets fromma genom att främja ändamålsenlig mekanisering och byggnadsverksamhet inom jord- och skogsbrukets områden med företräde för åtgärder till förbättrande av arbetsmiljön. Med skogsbruk avses i detta fall det som bedrivs i anslutning till jordbruk.

Max bidrag som kan beviljas är 350 000 kronor.

Ansökan ska vara inne senast den 1 april och av ansökan ska det framgå att sökande/medsökande har relevant kompetens för att genomföra projektet, samt hur resultaten från projektet kommer att dokumenteras och spridas.

Reservation för ändringar.