Bioekonomi – lösningen för svensk försörjningstrygghet

Seminarium

Bioekonomi – lösningen för svensk försörjningstrygghet Mer information
Mer information

Se filminspelning här:
Del 1
Del 2

Bioekonomi – lösningen för svensk försörjningstrygghet

Bioekonomin möjliggör förbättrad försörjningstrygghet genom nya affärsmodeller för utveckling av Sveriges skogs- och lantbruk. Utvecklingen av nya affärsmodeller bygger på förståelse för drivkrafter inom politiken, näringen och i samhället, samt en förståelse för behoven längs värdekedjan. Strategier för att öka marknadsandelarna för biobaserade produkter behöver utgå från omvärldsanalys för att få insikter i hur drivkrafter och behov förändras i en framväxande bioekonomi.

Under seminariet kommer vi att diskutera hur de mest lönsamma alternativen ser ut, i ett samhälls- och företagsekonomiskt perspektiv. Vi får också en inblick i hur man i Danmark utformar strategier för ökad jordbruksproduktion med minskad negativ miljöpåverkan; nya produkter ska tas fram för nya marknader, men inte på bekostnad av matproduktionen.

Idag diskuteras en rad alternativa användningsområden för biomassa från jord- och skog. I detta seminarium lyfter vi:

  • Hur utvecklas den politiska agendan?
  • Vad är spekulationer, vad är önskvärt, och vad är realitet för olika aktörer? Hur kan förädlingen till nya produkter och råvaror integreras i dagens produktion?
  • Hur kan vi finna och utveckla samverkan och synergier? Hur kan olika produktionsprocesser vara komplementära snarare än konkurrerande?
  • Hur kan utvecklingen av olika styrmedel, stöd och bidrag komma att se ut? Vilka behov finns och hur styr vi ditåt på effektivaste sätt? Utvecklingsstöd, forskning m.m.

Syftet med seminariet är att belysa bioekonomin som en möjlig väg mot ökad försörjningstrygghet vad gäller livsmedel och svensk industri i allmänhet. Utgångspunkten är råvaruproduktionen inom jordbruket, men vi gör också kopplingen till skogsbruket och avfallshantering.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.


Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna…

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att upprätthålla smittskyddets? Olga Shevchenko, tills nyligen Chief Veterinary Officer i Ukraina, föreläser på förmiddagen.

Beredskap och hantering av djursmittor i kris och orostider

4/9: När samhällets grundläggande funktioner hotas – hur går det då att…

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika sätt handlat om hur akademien i sin helhet och genom kommittéer, utskott arbetsgrupper tar sig an angelägna frågor.

Var befinner vi oss – vart är vi på väg?

10/9: KSLA-dagen, liksom dess föregångare som en gemensam verksamhetsplaneringsdag, har på olika…

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s jordbruks- och livsmedelssektor den kommande femårsperioden?

Vad innebär valresultatet till EU-parlamentet för livsmedelssektorn i Sverige och EU?

12/9: Vad betyder valresultatet och parlamentets respektive kommissionens nya sammansättning för EU:s…