Remisser

Akademien tar emot betänkanden och andra förslag på remiss från department och myndigheter. Remissvaren färdigställs och undertecknas av preses och vd efter beredning av någon av akademiens avdelningar, kommittéer eller enskilda ledamöter med kompetens inom sakområdet. Regeringskansliets remissarbete – hur och varför


2020-12-04 KSLA svar EU Forest Strategy Roadmap

KSLA har lämnat följande synpunkter på Kommissionens Road Map: Skogen, skogsbruket och skogens värdekedjor kan...

Läs mer

Yttrande över betänkandet Framtidens kemikaliekontroll, SOU 2019:45, M2020/00226/Ke

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) ser positivt på utredningen om ett förbättrat regelverk avseende hantering...

Sökord: jordbruk | Miljö

Läs mer

Remissvar: Ändringar i högskolelagen för att främja akademisk frihet

KSLA har beretts tillfälle att yttra sig över Promemorian U2020/03053/UH Ändringar i högskolelagen för att främja den...

Sökord: utbildning

Läs mer

Yttrande över betänkandet Hållbar slamhantering

KSLA har beretts tillfälle att yttra sig över miljödepartementets betänkande Hållbar slamhantering (SOU 2020:03, M2020/00078/Ke). Sammanfattning...

Sökord: lantbruk | Miljö | slam

Läs mer

Yttrande över utredningen ”Vägen till en klimatpositiv framtid” SOU 2020:4

KSLA har beretts tillfälle att yttra sig över miljödepartementets utredning Vägen till en klimatpositiv framtid (SOU 2020:4,...

Sökord: jordbruk | klimat | Miljö | remiss | skogsbruk

Läs mer

Yttrande över EU:s direktiv om otillbörliga handelsmetoder i jordbruks- och livsmedelskedjan

KSLA har beretts tillfälle att yttra sig över Näringsdepartementets promemoria Genomförande av EU:s direktiv om...

Sökord: handel | jordbruk | livsmedel

Läs mer

Yttrande över SOU 2019:22 Sveriges miljöövervakning

Yttrande över betänkandet Sveriges miljöövervakning – dess uppgift och organisation för en god miljöförvaltning (SOU...

Läs mer

Remissvar: Avsättning av vildsvinskött

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien har fått möjlighet att yttra sig över Livsmedelsverkets (SLV) redovisning av...

Sökord: jakt | livsmedel | vilt

Läs mer

KSLA:s inspel till regeringens forskningspolitik

Den 29 oktober träffade preses Lisa Sennerby Forsse, vice preses Björn Sundell, akademiens sekreterare och...

Läs mer

Remissvar om den strategiska forskningsagendan för livsmedel

KSLA har fått möjlighet att besvara Formas remiss om den strategiska forskningsagendan för livsmedel, Dnr...

Sökord: forskning | livsmedel

Läs mer
VISA FLER