Remisser

Akademien tar emot betänkanden och andra förslag på remiss från department och myndigheter. Remissvaren färdigställs och undertecknas av preses och vd efter beredning av någon av akademiens avdelningar, kommittéer eller enskilda ledamöter med kompetens inom sakområdet. Regeringskansliets remissarbete – hur och varför


Yttrande över Skogsstyrelsens definition Hyggesfritt skogsbruk

KSLA har fått möjlighet att yttra sig över Skogsstyrelsen rapport Hyggesfritt skogsbruk (dnr 2020/3733) där...

Sökord: skogsbruk

Läs mer

KSLA:s synpunkter på HaV:s marina strategi

Akademien anser bland annat att de kriterier som används för att bedöma miljöstatus bör ses...

Sökord: fiske | hav | miljö

Läs mer

Yttrande om ”Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen”

Skogsutredningen 2019 skulle undersöka möjligheterna och lämna förslag på åtgärder för stärkt äganderätt till skog,...

Sökord: äganderätt | naturvård | skogsutredningen

Läs mer

KSLA:s svar på samråd om EU:s New Soil Strategy

Som en del av EU:s nya biodiversitetsstrategi och the European Green Deal ser EU nu...

Sökord: ekosystem | jordbruk | klimat | remiss

Läs mer

Svar på konsultation om EU:s nya skogsstrategi

Det är ett omfattande svarsformulär och KSLA har lämnat följande generella kommentarer kring konsultationen: The...

Sökord: EU | remiss | skogsbruk

Läs mer

Remiss: Skogsbruk och skador på samhällsfunktioner

KSLA har beretts tillfälle att yttra sig över Skogsstyrelsens rapport Skogsbruk och skador på samhällsfunktioner...

Sökord: flyg | räddningstjänst | skogsbrand | skogsbruk

Läs mer

Svar på EU-konsultation: Lagförslag om restaurering av naturområden

KSLA har svarat på EU:s konsultation Lagförslag om restaurering av naturområden som är den tredje...

Sökord: biodiversity | biologisk mångfald | EU | remiss

Läs mer

Remissvar: Krav på att hålla djur lösgående

Synpunkter på betänkandet Krav på att hålla djur lösgående – konsekvenser, övergångsbestämmelser, och andra incitament...

Sökord: djurhälsa | djurvälfärd

Läs mer

Remissvar: En samlad djurhälsoreglering

Synpunkter på förslaget om En samlad djurhälsoreglering (SOU 2020:62). Sammanfattning: KSLA vill framföra en eloge...

Sökord: djurhälsa

Läs mer

KSLA:s svar på EU-konsultation om revidering av Förnybartdirektivet

Förnybartdirektivet (RED: Renewable Energy Directive) antogs första gången 2009, försågs med tillägg 2015 (ILUC-direktivet) och...

Sökord: energi | EU

Läs mer
VISA FLER