Remisser

Akademien tar emot betänkanden och andra förslag på remiss från department och myndigheter. Remissvaren färdigställs och undertecknas av preses och vd efter beredning av någon av akademiens avdelningar, kommittéer eller enskilda ledamöter med kompetens inom sakområdet. Regeringskansliets remissarbete – hur och varför


Remissvar: En samlad djurhälsoreglering

Synpunkter på förslaget om En samlad djurhälsoreglering (SOU 2020:62). Sammanfattning: KSLA vill framföra en eloge...

Sökord: djurhälsa

Läs mer

KSLA:s svar på EU-konsultation om revidering av Förnybartdirektivet

Förnybartdirektivet (RED: Renewable Energy Directive) antogs första gången 2009, försågs med tillägg 2015 (ILUC-direktivet) och...

Sökord: energi | EU

Läs mer

KSLA har besvarat EU:s publika konsultation om LULUCF-revidering

KSLA har bifogat ett dokument med tillägg till svarsformuläret. Ett utdrag: /#8230;/ In the long...

Läs mer

Remiss: Jägares leverans av vildsvinskött

Sammanfattning KSLA föreslår att jägare som med godkänt resultat genomgått Livsmedelsverkets kurs för viltundersökare benämns...

Sökord: jakt | vildsvin

Läs mer

Synpunkter på EU:s Draft Act Sustainable finance

EU:s förslag till Sustainable finance KSLA har lämnat synpunkter på EU:s Draft Act Sustainable finance...

Läs mer

KSLA:s svar rörande EU Forest Strategy Roadmap

KSLA har lämnat följande synpunkter på EU-kommissionens Road Map: Skogen, skogsbruket och skogens värdekedjor kan...

Läs mer

Yttrande över betänkandet Framtidens kemikaliekontroll

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) ser positivt på utredningen om ett förbättrat regelverk avseende hantering...

Sökord: jordbruk | Miljö

Läs mer

Remissvar: Ändringar i högskolelagen för att främja akademisk frihet

KSLA har beretts tillfälle att yttra sig över Promemorian U2020/03053/UH Ändringar i högskolelagen för att främja den...

Sökord: utbildning

Läs mer

Yttrande över betänkandet Hållbar slamhantering

KSLA har beretts tillfälle att yttra sig över miljödepartementets betänkande Hållbar slamhantering . Sammanfattning KSLA:s...

Sökord: lantbruk | Miljö | slam

Läs mer

Remiss: Vägen till en klimatpositiv framtid

KSLA har yttrat sig över utredningen ”Vägen till en klimatpositiv framtid” (SOU 2020:4, M2020/00166/KI). Sammanfattning av...

Sökord: klimat

Läs mer
VISA FLER