Remisser

Akademien tar emot betänkanden och andra förslag på remiss från department och myndigheter. Remissvaren färdigställs och undertecknas av preses och vd efter beredning av någon av akademiens avdelningar, kommittéer eller enskilda ledamöter med kompetens inom sakområdet. Regeringskansliets remissarbete – hur och varför


Yttrande över Strategi för svensk viltförvaltning 2022–2029

KSLA:s synpunkter på Naturvårdsverkets remiss.

Sökord: vilt

Läs mer

KSLA:s yttrande över Artskyddsutredningens betänkande Skydd av arter

KSLA har yttrat sig över Artskyddsutredningens betänkande (SOU 2021:51) ”Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar”.

Sökord: artskydd | biologisk mångfald | biotoper

Läs mer

KSLA om EU:s färdplan Klimatförändringar – hållbart kolkretslopp

KSLA har lämnat kommentarer på EU-kommissionens initiativ ”Klimatförändringar – hållbart kolkretslopp” (Climate change – restoring sustainable carbon cycles).

Sökord: EU | klimat

Läs mer

Platform on Sustainable Finance – Draft report on criteria for the EU Taxonomy

KSLA har lämnat synpunkter på ”The draft report on preliminary recommendations for technical screening criteria for the EU taxonomy” på förfrågan från The Platform on Sustainable Finance.

Sökord: EU | Green Deal | taxonomi

Läs mer

KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Sökord: jordbruk | kol | skog

Läs mer

Yttrande över Skogsstyrelsens definition Hyggesfritt skogsbruk

KSLA har fått möjlighet att yttra sig över Skogsstyrelsens rapport Hyggesfritt skogsbruk.

Sökord: skogsbruk

Läs mer

KSLA:s synpunkter på HaV:s marina strategi

Synpunkter på HaV:s uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön.

Sökord: fiske | hav | miljö

Läs mer

Yttrande om ”Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen”

KSLA har till Miljödepartementet yttrat sig över Skogsutredningens slutbetänkande.

Sökord: äganderätt | naturvård | skogsutredningen

Läs mer

KSLA:s svar på samråd om EU:s New Soil Strategy

KSLA har gett synpunkter på Healthy Soils – New EU Soil Strategy.

Sökord: ekosystem | jordbruk | klimat | remiss

Läs mer

Svar på konsultation om EU:s nya skogsstrategi

KSLA har svarat på EU:s publika konsultation om EU:s nya skogsstrategi.

Sökord: EU | remiss | skogsbruk

Läs mer
VISA FLER