Remisser

Akademien tar emot betänkanden och andra förslag på remiss från department och myndigheter. Remissvaren färdigställs och undertecknas av preses och vd efter beredning av någon av akademiens avdelningar, kommittéer eller enskilda ledamöter med kompetens inom sakområdet. Regeringskansliets remissarbete – hur och varför


KSLA:s svar på EU-samråd Näringsämnen – handlingsplan för bättre hantering

KSLA har svarat på EU-kommissionens enkät om en handlingsplan för bättre hantering av näringsämnen.

Sökord: jordbruk | livsmedel | näringsämnen

KSLA:s svar på offentligt samråd om växter som produceras med vissa nya genomiska metoder

KSLA har genom projektet Växtnoden svarat på EU-kommissionens enkät om reglering av riktad mutagenes och cisgenesis.

KSLA:s yttrande över förslag till införande av ämnesbetyg

Yttrande över förslag till införande av ämnesbetyg med fokus på naturbruksgymnasierna.

KSLA Comments on EU Framework for Forest Monitoring and Strategic Plans

KSLA has had the opportunity to respond to the call for evidence for an impact assessment on a new EU Framework for Forest Monitoring and Strategic Plans.

Sökord: skog

KSLA Comments on Certification of carbon removals – EU rules

The Academy finds it positive that EU is developing a standardized certification system that regulates incorrectly claimed climate benefits.

Sökord: EU | kol | koldioxid

KSLA kommenterar implementeringen av det nya europeiska forskningsområdet (ERA)

KSLA kommenterar två åtgärder som ingår i implementeringsplanen.

Sökord: bioenergi | ekosystem | EU | forskning

KSLA Comments on Synthesis Report of the IPCC 6th Assessment Report

KSLA’s comments concern the part “Summary for Policymakers”.

Sökord: jordbruk | klimat

Remissvar Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga flygtransporter

KSLA har yttrat sig om Trafikverkets del- och slutrapport om beredskapsflygplatser.

Sökord: beredskap | landsbygd

KSLA:s yttrande över remissen Vägen mot fossiloberoende jordbruk

KSLA har lämnat synpunkter, främst gällande föreslagna åtgärder, på betänkandet ”Vägen mot fossiloberoende jordbruk” (SOU 2021:67).

Sökord: fossilfri ekonomi | jordbruk

Yttrande över Strategi för svensk viltförvaltning 2022–2029

KSLA:s synpunkter på Naturvårdsverkets remiss.

Sökord: vilt

VISA FLER