Kommittéer

En stor del av akademiens operativa verksamhet sker genom dess kommittéer. De sorterar under de tre avdelningarna, men kan vara avdelningsövergripande.


Kommittéerna följer utvecklingen inom sina områden, tar initiativ i speciella frågor och engagerar specialister för faktapresentationer och andra uppgifter i olika sammanhang. Kommittéerna tillsätts av akademikollegiet för särskilda uppdrag under begränsad tid, högst tre år.

År 2024 arbetar dessa kommittéer inom akademien


Kommittén för biologisk mångfald

Har som övergripande mål att öka insikten om den biologiska mångfaldens historiska utveckling, nutida tillstånd och tänkbara framtid samt hur bedömningen av dessa präglas av olika synsätt. Kommittén ska arbeta med en bred ansats och beröra drivkrafter, styrning och implementering av metoder att mäta biologisk mångfald kopplade till mål, medel och uppföljning.

Ordförande: Professor em Lena Gustafsson.
Sekreterare: Skog.dr Jonas Jacobsson.
Kommunikationsansv: Seniorkonsult Inger Pehrson.
Kanslistöd: Birgitta Naumburg.


Kommittén om evidens för brukande av skog

Har till syfte att utveckla KSLA:s kompetens inom evidensområdet och bidra till att evidensprocesser om brukande av skog utvecklas och stärks. Med evidens avses här sådana belägg som behövs för välgrundat beslutsfattande, såväl vetenskapliga resultat som praktisk erfarenhet. Fokus för kommitténs arbete är de olika processer som leder till att evidens skapas med syftet att användas i beslut om brukande av skog på olika nivåer och av olika aktörer.

Ordförande: Professor em Torbjörn Fagerström.
Sekreterare: Skog. lic. Marie Larsson-Stern.
Kommunikationsansv: Tekn.dr Ulla Grönlund.
Kanslistöd: Birgitta Naumburg.


Kommittén för mark- och vattenanvändning

Ska arbeta med frågeställningar kring hur vi ska använda våra mark- och vattenresurser för att långsiktigt säkra vårt behov av livsmedel, energi och infrastruktur – samtidigt som ekosystemens livsnödvändiga funktioner upprätthålls.

Ordförande: Senior Adviser Magnus Enell.
Sekreterare: Projektchef Jonas Henriksson.
Kanslistöd: Elin Mellqvist.


Kommittén för morgondagens odlingssystem

Har som övergripande mål att bidra till en vetenskapligt grundad och erfarenhetsbaserad beskrivning av de olika odlingssystem som nu framträder, vilka hämtar inspiration från conservation agriculture och närliggande koncept. Kommittén ska på gårdsnivå studera de koncept som bidrar till minskad klimatpåverkan och till förbättrad biodiversitet, som binder in kol i marken samt som är ekonomiskt genomförbara och ger god tillväxt utifrån svenska förhållanden.

Ordförande: Lantmästare Sture Gustavsson.
Sekreterare & kommunikationsansv: Agronom Helene Oscarsson.
Kanslistöd: Sara Österman.


Kommittén för smittsamma djursjukdomar

Har som övergripande mål öka insikten om effekterna för samhället i stort vad gäller livsmedelsförsörjningen vid större utbrott av smittsamma djursjukdomar som kan nå omfattande utbredning. Arbetet syftar till att bättre förebygga, trygga och säkra livsmedels-produktionen för att undvika och begränsa en större samhällspåverkan. Detta sker med fokus på svenska förhållanden och med mål att identifiera behovet av stödåtgärder som snabbt måste sättas in till både djurägare och förädlingsled samt ett ökat kunskapsutbyte mellan akademi och beslutsfattare. Mer om kommitténs arbete och arbetet inom området inom KSLA:s regi.

Ordförande: Generaldirektör Ann Lindberg.
Sekreterare: Karin Artursson, Forskningskoordinator, VMD.
Kanslistöd: Sara Österman.Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

KSLA har yttrat sig om betänkandet ”Ny EU-djurskyddslagstiftning: Transport”

EU-kommissionens betänkande har remitterats av Jordbruksverket.

KSLA Koncentrerar Östersjökommittén

Östersjökommitténs sammanfattning av sitt arbete perioden januari 2020–juni 2023.