Kommittéer

En stor del av akademiens operativa verksamhet sker genom dess kommittéer. De sorterar under de tre avdelningarna, men kan vara avdelningsövergripande.


Kommittéerna följer utvecklingen inom sina områden, tar initiativ i speciella frågor och engagerar specialister för faktapresentationer och andra uppgifter i olika sammanhang. Kommittéerna tillsätts av akademikollegiet för särskilda uppdrag under begränsad tid, högst tre år. De sorterar under de tre avdelningarna, men kan vara avdelningsövergripande.

År 2021 arbetar sex kommittéer inom akademien


Kommittén för hållbar svensk matproduktion och -konsumtion.

Ska tillsammans med näringen, andra aktörer och forskare främja hållbar svensk livsmedelsproduktion och konsumtion av svenska livsmedel med konsumenten som målgrupp, med visionen att man genom hållbar konsumtion bidrar till hållbar produktion.

Ordförande: Senior Advisor Charlotte Hallén Sandgren.
Sekreterare: Projektledare Jonatan Fogel.
Kanslistöd: Linda Cederlund.


Kommittén för kompetensförsörjning inom livsmedelssystem.

Har som syfte att belysa problematiken med kompetensförsörjning inom lantbruks- och livsmedelssektorn, med främst politiker, utbildningsanordnare, företag och organisationer inom branschen som målgrupper.

Ordförande: Agronom Ann-Britt Karlsson.
Sekreterare: Docent Cecilia Mark Herbert.
Kanslistöd: Linda Cederlund.


Kommittén för markkol och klimatnytta.

Den potential som ligger i att höja mullhalten i odlingsjordarna är mycket stor, både för lantbruket och för klimatet – kommittén har fokus på att med vetenskapen i ryggen få utvecklingen i praktiken att ta fart.

Ordförande & kommunikationsansv: Redaktör Lennart Wikström.
Sekreterare: Samverkanslektor Helena Aronsson.
Kanslistöd: Eva Ronquist.


Kommittén för skador på skog.

Ska medvetandegöra betydelsen av skogsskador, höja kompetensen och belysa skogsskadornas koppling till klimatförändringen. För att befästa och samordna kunskapen kommer kommittén att verka för att ett nationellt kompetenscentrum för skogsskydd initieras.

Ordförande: Professor Jan Stenlid.
Sekreterare: Doktorand Rebecca Larsson.
Kommunikationsansv: Skogsvårdschef Ola Kårén.
Kanslistöd: Birgitta Naumburg.


Kommittén för viltförvaltning.

Ska bidra till utformandet av förbättrade processer och metoder för förvaltningen av vilt, bl a genom att beskriva förutsättningarna och förmågan att hantera mål- och intressekonflikter.

Ordförande & kommunikationsansv: Professor Camilla Sandström.
Sekreterare: Professor Johan Elmberg.
Kanslistöd: Birgitta Naumburg.


Kommittén för Östersjöfrågor.

Har som mål ökad förståelse av möjligheter förknippade med vitalisering och förnyelse av näringslivet i Östersjöns kustbygder, vilka svårigheter och konflikter som föreligger samt hur problemen kan tacklas.

Ordförande: FD hc Gunilla Brattberg.
Sekreterare: Professor em Sture Hansson.
Kommunikationsansv: Co-Director Louise Hård af Segerstad
Kanslistöd: Eva Ronquist.


KSLA Nytt 3-2021

Hållbarhet, teknik i jord- och skogsbruk, livsmedelssystem, kol i marken m m behandlas i höstnumret av KSLA Nytt & Noterat.

KSLA-podden 12: Blir vi någonsin tillräckligt hållbara?

KSLA-podden 12: Hur kommer det sig att vi inte ser mer resultat av hållbarhetsarbetet trots att det pågått så länge och vi vet så…

Hållbara affärsmodeller för svensk mat

25 okt: Detta rundabordssamtal för särskilt inbjudna belyser svåra frågeställningar och möjliga lösningar när det gäller hållbara affärsmodeller för svensk mat.

Extended nomination period for the Bertebos Prize 2022

The time to propose candidates for the Bertebos Prize 2022, is extended to Nov 8. Nominate prominent persons within the field of traditional small…